Budżet studentów CDV – Collegium Da Vinci Poznań
Treść Menu ogólne Menu studiów Stopka
15 kwietnia 2020
Judyta Kotarba - Pracownik CDV

Budżet studentów CDV

Czyli o stypendiach, zapomogach i wsparciu finansowym

Kto rozpoczynając naukę nie snuje marzeń o stypendium rektora? Dla niektórych stypendium socjalne to przede wszystkim szansa na dobry start i możliwość podjęcia dalszej nauki. Na jakie wsparcie finansowe w aktualnej sytuacji epidemiologicznej może liczyć student Collegium Da Vinci? Na pytanie: „jak wygląda procedura przyznawania wsparcia finansowego w Collegium Da Vinci oraz jakie warunki należy spełnić”, znajdziecie odpowiedź w poniższym artykule.

Co roku studenci studiów dyplomowych w Collegium Da Vinci, zarówno I jak i II stopnia, mogą ubiegać się o przyznanie bezzwrotnych stypendiów w ramach dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Mowa tutaj o stypendium socjalnym, rektora oraz dla osób niepełnosprawnych. Oprócz tego na studentów, którzy znaleźli się w przejściowo trudnej sytuacji życiowej, czekają zapomogi. Zasady przyznawania ww. świadczeń reguluje ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a wraz z nią przepisy o świadczeniach rodzinnych, kodeks postępowania administracyjnego oraz regulamin świadczeń dla studentów ustalony przez rektora w porozumieniu z samorządem studenckim.

Akcja stypendialna w Collegium Da Vinci rozpoczyna się z początkiem października i trwa około trzy tygodnie. W tym czasie studenci wszystkich kierunków na podstawie dostępnego na Wirtualnej Uczelni regulaminu świadczeń dla studentów mogą składać wnioski o przyznanie środków finansowych. Bardzo ważne jest, aby zapoznać się z regulaminem, ponieważ to właśnie on wyjaśnia zasady ich przyznawania.

Oczywiście w całym okresie składania wniosków można podejść do Centrum Organizacji Dydaktyki i zapytać o kwestie związane z tym, jakie załączniki należy dołączyć do stypendium socjalnego czy rektorskiego. Pomocą służy również Samorząd Studencki, który bierze aktywny udział w pracach nad regulaminem, a jego członkowie zasiadają w komisjach stypendialnych. Jeśli ktoś preferuje kontakt mailowy może uzyskać wszystkie informacje pisząc na adres: stypendium@cdv.pl. Co ważne skrzynka mailowa obsługiwana jest przez cały rok więc bez problemu mogą napisać również osoby zainteresowane podjęciem nauki w Collegium Da Vinci. Istotne jest, aby w wyznaczonym terminie złożyć odpowiednie dokumenty wraz z załącznikami.

Jest o co walczyć!

W roku akademickim 2019/2020 otrzymaliśmy łącznie 440 wniosków o przyznanie różnego rodzaju świadczeń. Łącznie przyznaliśmy ponad 300 stypendiów z czego blisko 160 studentów otrzymało stypendium rektora, a ponad 70 stanowiły stypendia socjalne. Co ważne jedna osoba mogła złożyć wniosek zarówno o przyznanie stypendium dla niepełnosprawnych, stypendium rektora czy socjalne. To istotna informacja ponieważ niektórzy studenci pytają czy w ogóle taka możliwość istnieje. Odpowiadamy: TAK! W Collegium Da Vinci jest taka możliwość. W tym roku najwyższe łączne stypendium wynosi 1850,00 zł.

Stypendium socjalne przyznawane jest w dwóch wariantach podstawowym oraz o zwiększonej wartości. Jednym z szczególnie uzasadnionych przypadków, by móc ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości jest wskazanie ponoszonych kosztów zamieszkania w domu studenckim czy innym obiekcie np. wynajmowanym pokoju. To ważne, ponieważ wielu studentów wyjeżdżając na swoje wymarzone studia opuszcza rodzinne strony i próbuje odnaleźć się w nowej dla nich sytuacji, a dodatkowe środki w wysokości od 700,00 do 800,00 zł mogą znacznie w tym pomóc.

Spora część studentów Collegium Da Vinci składa wnioski o przyznanie stypendium rektora. Co ważne zgodnie z Prawem o szkolnictwie i nauce od 1 października 2019 o stypendium rektora mogą ubiegać się również studenci pierwszego roku. Aby móc je otrzymać trzeba spełnić jeden z poniższych warunków:

  • być laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
  • być medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Studenci wyższych lat takich kierunków tj. zarządzanie kreatywne, informatyczne techniki zarządzania, analityka i badania ekonomiczne, doradztwo i coaching, marketing internetowy, informatyka, grafika czy Urban Management mogą składać wnioski z tytułu średniej ocen, osiągnięć naukowych, sportowych czy artystycznych. Co ważne – punkty sumują się. Jeśli ktoś osiąga wysoką średnią, angażuje się na rzecz uczelni, a przy tym może pochwalić się osiągnięciami artystycznymi może liczyć na naprawdę wysokie stypendium. Tylko w tym roku akademickim stypendium rektora wynosi od 550,00 do 900,00 zł.

Studenci Collegium Da Vinci mogą starać się również o przyznanie stypendium dla osób z niepełnosprawnością. Są to środki, które studenci mogę przeznaczyć na leczenie, czesne czy inne potrzebne dla nich rzeczy. Podstawą do jego przyznania jest przedłożenie aktualnego orzeczenia o przyznanym stopniu niepełnosprawności. W roku akademickim 2019/2020 pomoc wynosi 600,00 zł.

Ostatnią z form wsparcia na jaką może liczyć student Collegium Da Vinci jest zapomoga. Każdy student Collegium Da Vinci znajdujący się w przejściowo trudnej dla niego sytuacji może złożyć wniosek o przyznanie zapomogi. Przez trudną sytuację życiową zgodnie z ustawą należy rozumieć ogół warunków, np. materialnych, rodzinnych, społecznych czy zdrowotnych, w jakiej znalazł się student, a które niewątpliwie powodują przejściowe problemy. Taka forma wsparcia jest jednorazowa i student może zwrócić się o nią do Władz Uczelni maksymalnie dwa razy w roku. Wnioski rozpatrywane są w sposób indywidualny i kwoty w dużej mierze zależą od sytuacji przejściowej w której znalazł się student.

W ostatnim czasie przyszło nam się zmierzyć z dość trudną sytuacją epidemiologiczną. W związku z nałożonymi restrykcjami wielu studentów martwi się o swoje dochody, ich miejsca pracy zostały zamknięte, a na nową pracę w tak trudnym okresie nie mogą liczyć. Mając na uwadze dobro studentów i to z czym przyszło im się obecnie zmierzyć, Rektor Collegium Da Vinci postanowił przeznaczyć blisko 150.000,00 zł na zapomogi z tytułu trudnej sytuacji losowej spowodowanej skutkami koronawirusa. Oznacza to, że z pomocy finansowej w wysokości maksymalnie 1000,00 zł będzie mogło może skorzystać ok 150 studentów Collegium Da Vinci. Warto wspomnieć, że jest to dodatkowy fundusz, który może zostać przyznany danemu studentowi tylko raz. Zainteresowani powinni złożyć wniosek wraz z załącznikami poświadczającymi trudną sytuację losową za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni, wybierając w zakładce Stypendia pozycję Zapomoga COVID-19. Oczywiście należy pamiętać, że podstawą jest złożenie odpowiednich dokumentów, które opisują zaistniałą sytuację. W przypadku pytań studenci Collegium Da Vinci mogą liczyć na wsparcie kontaktując się osobą odpowiedzialną za stypendia na Uczelnia – Judytą Kotarba. Na wszystkie pytania udzielamy odpowiedzi pod adresem mailowym stypendium@cdv.pl.

Ale to jeszcze nie wszystko. Każdego roku Założyciele Collegium Da Vinci, Piotr Voelkel i Marian Marek Przybylski, doceniają kreatywnych i zdolnych studentów, przyznając dwa roczne stypendia w wysokości 8400 zł. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest udział w konkursie polegającym na nagraniu filmu na temat wskazanej jednej z siedmiu zasad Leonarda da Vinci. Prace konkursowe do tej pory oceniali m.in. Krzysztof Gonciarz, Huyen Pham z kanału „Emce” oraz Dawid Myśliwiec z kanału „Uwaga! Naukowy Bełkot”.

Nowa edycja konkursu zostanie wkrótce ogłoszona, śledźcie nasze aktualności. Bądźcie czujni!