Erasmus + – Collegium Da Vinci Poznań
Treść Menu ogólne Menu studiów Stopka

Erasmus +

Collegium Da Vinci umożliwia studentom zdobycie doświadczeń w środowisku międzynarodowym i wielokulturowym. Realizujemy także projekty współpracy i wymiany akademickiej z uczelniami w państwach Unii Europejskiej, sięgamy do najlepszych wzorców zagranicznych, opracowujemy partnerskie programy nauczania i stwarzamy możliwości dla rozwoju w środowisku międzynarodowym.Collegium Da Vinci otrzymało Uczelnianą Kartę Erasmus w ramach nowego programu Erasmus+ 2021-2027. Certyfikat ten uprawnia nas do międzynarodowej wymiany studentów i nauczycieli akademickich, która finansowana jest przez Unię Europejską.

Programu Erasmus + w Collegium Da Vinci

Studenci Collegium Da Vinci mogą realizować wyjazdy na studia do uczelni partnerskich. Zachowują przy tym pełnię praw i obowiązków wynikających z bycia studentem CDV. W czasie pobytu na uczelni zagranicznej realizują określony program studiów, jednocześnie sukcesywnie podnosząc swoje umiejętności językowe.

Na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznych przedsiębiorstw, placówek naukowo-badawczych, organizacji non-profit, a także instytucji (np. muzea, biblioteki, szpitale). Nie można odbyć praktyk Erasmusa w instytucjach unijnych, w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami, ani polskich placówkach dyplomatycznych za granicą. Praktyka trwa 3 miesiące.

Kraje, w których można odbywać wyjazd na studia lub praktykę, określone są w Regulaminie programu Erasmus + w CDV.

Pracownicy Collegium Da Vinci mogą również realizować mobilności w ramach programu Erasmus. Kadra dydaktyczna ma prawo wyjeżdżać w celu prowadzenia zajęć lub wzięcia udziału w szkoleniach na uczelni zagranicznej. Pracownicy administracyjni mają możliwość realizacji wyjazdów szkoleniowych. Podstawowe typy wyjazdów szkoleniowych to: udział w szkoleniach, seminariach, warsztatach z elementami szkolenia, wymiana doświadczeń, wyjazdy typu job shadowing, tzw. tygodnie szkoleniowe (international staff training weeks).

Lista wszystkich uczelni partnerskich CDV, w których można zrealizować mobilność związaną z programem Erasmus+

Erasmus+ step by step

Aby uczestniczyć w Programie Erasmus+ musisz przejść przez procedurę rekrutacyjną. Proces rekrutacji zaczyna się:

• I etap – 1 kwietnia i trwa do 15 kwietnia;
• II etap (jeżeli limit miejsc nie zostanie wyczerpany, przywilej będą mieli studenci z listy rezerwowej oraz studenci starający się o wyjazd po raz pierwszy) – 1 października i trwa do 31 października.

Aby wziąć udział w rekrutacji, należy złożyć formularz zgłoszeniowy który możesz znaleźć na stronie internetowej uczelni lub otrzymać od Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+. Już na tym etapie musisz być zorientowany, którą uczelnię zagraniczną wybierzesz (z listy uczelni partnerskich CDV lub możesz spróbować nawiązać kontakt z uczelnią spoza listy, by dowiedzieć się o możliwości realizacji mobilności). Jeżeli chodzi o praktykę, warto przygotować sobie już listę przedsiębiorstw mogących Cię przyjąć w celu realizacji mobilności.
Po złożeniu formularza zostaniesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną. Kryteriami decydującymi o zakwalifikowaniu studenta na wyjazd są: średnia ocen uzyskana od początku nauki w CDV, znajomość języka obcego sprawdzana podczas rozmowy kwalifikacyjnej, aktywność studenta – przynależność do kół naukowych innych organizacji działających na uczelni, a także po za nią.
Jeśli pozytywnie przejdziesz rozmowę, zostaniesz poinformowany o jej wynikach przez Koordynatora Programu Erasmus+ mailem lub telefonicznie. Wyniki rekrutacji również pojawią się na stronie internetowej.

Z powodzeniem przeszedłeś przez procedurę rekrutacyjną i zostałeś zakwalifikowany na studia zagraniczne w ramach Programu Erasmus+. Teraz musisz dowiedzieć się czegoś o uczelni przyjmującej, jej ofercie programowej, zasadach studiowania i zaliczania przedmiotów, systemie ECTS i o wszelkich kwestiach, które pomogą Ci podjąć decyzję co do programu studiów. W tym celu:
• Przede wszystkim zajrzyj na stronę internetową uczelni, do której się wybierasz, do działu „Współpraca z zagranicą”; znajdziesz tam informację o programie studiów, formularze zgłoszeniowe, dane osób kontaktowych, mapki i rady praktyczne dla studentów przyjeżdżających.
• Porozmawiaj z Koordynatorem Programu Erasmus+. Koordynator organizuje i bierze udział w procedurze kwalifikacyjnej studentów na stypendia, pomaga sporządzić porozumienie o programie studiów, sporządza umowy itp. Kontakt z Koordynatorem będzie niezbędny także po powrocie.
• Zapoznaj się ze stroną internetową Erasmus Student Network: http://www.esn.pl/ – jest to europejska organizacja studencka zrzeszająca osoby, które wyjechały w ramach programu Erasmus i z chęcią pomagają wszystkim wyjeżdżającym i przyjeżdżającym studentom.

Uczelnia zagraniczna musi wiedzieć, kto został zakwalifikowany. Dlatego też musisz wypełnić formularz zgłoszeniowy (internetowy lub papierowy) uczelni przyjmującej, tzw. „Student Application Form”, a także inne wymagane przez uczelnię dokumenty. W formularzu zgłoszeniowym należy podać dane dotyczące naszej uczelni. Kod Erasmusa CDV jest następujący: PL POZNAN16
Pamiętaj!
Wypełniaj dokładnie i czytelnie wszystkie dokumenty, od tego bowiem zależy m.in. sprawna organizacja Twojego wyjazdu i pobytu za granicą. Zostaw sobie kopie wszystkich dokumentów, a wypełnione formularze składaj w terminie unikniesz dzięki temu wielu kłopotów.
Z Dziekanem i Koordynatorem uzgadniasz program swoich studiów w uczelni partnerskiej. Wypełniasz formularz „Porozumienie o programie studiów” („Learning Agrement”). W dokumencie tym podajesz nazwy przedmiotów, które zamierzasz studiować i liczbę punktów ECTS tym przedmiotom przyporządkowaną. Uwaga: aby wyjazd został zaliczony, musisz zdobyć minimum tyle punktów ECTS, ile analogicznie zdobyłbyś na danym semestrze w CDV. Porozumienie o programie studiów podpisane przez Ciebie, Dziekana i Koordynatora uczelni przyjmującej jest umową wiążącą. Ty zobowiązujesz się do zaliczania wybranych przedmiotów w sposób przewidziany dla studentów danej uczelni, Dziekan potwierdza swoim podpisem, iż przedmioty przez Ciebie wybrane stanowić będą część Twojego programu studiów na CDV oraz że po ich zaliczeniu okres studiów za granicą zostanie zaliczony do okresu studiów w CDV. Koordynator na uczelni przyjmującej potwierdza zaś, iż możesz wybrane przedmioty studiować na takich samych zasadach, jak studenci tejże uczelni.
Formularz zgłoszeniowy i porozumienie o programie studiów sam wysyłasz do uczelni partnerskiej. Również sam załatwiasz sobie zakwaterowanie, konsultując się z Koordynatorem w uczelni, do której jedziesz.

Wyjeżdżając na praktyki, wypełniasz „Porozumienie o programie praktyk” („Training Agreement”).

Oczekujesz na potwierdzenie przyjęcia na studia (Acceptance Letter) z uczelni zagranicznej. Nadejdzie ono pod wskazany przez Ciebie w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy.
Otrzymujesz potwierdzenie z uczelni partnerskiej o przyjęciu na deklarowany okres studiów, podpisany przez stronę przyjmującą formularz „Porozumienia o programie studiów” („Learning Agrement”) oraz informacje dotyczące zakwaterowania.
Z tymi dokumentami zgłoś się do Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+. Otrzymasz od niego zaświadczenie potwierdzające Twój status uczestnika Programu Erasmus. Zaświadczenie to potrzebne jest do legalizacji pobytu za granicą lub w celu uzyskania wizy (Turcja); często też należy je okazać w uczelni partnerskiej po przybyciu. Zaświadczenie takie otrzymasz również w języku polskim w celu przedłożenia np. w banku, by założyć konto walutowe, lub Narodowym Funduszu Zdrowia, by uzyskać ubezpieczenie na wyjazd.

Wysokość stypendium w Programie Erasmus ustalana jest corocznie. Uzależniona jest od środków, jakimi dysponuje CDV (fundusze rozdzielane są corocznie przez Narodową Agencję). Wysokość stypendium zależy również od tego, do którego kraju wyjeżdżasz i na jak długo. Aktualne stawki stypendiów znajdziesz w zakładce „pliki do pobrania”.

W związku z wyjazdem czekają Cię wydatki (np.: opłata za akademik, podróż, ubezpieczenie, itp.). Pamiętaj, że stypendium Programu Erasmus jest przeznaczone jedynie na pokrycie różnic pomiędzy kosztami utrzymania i studiowania w kraju ojczystym a kosztami życia w kraju przyjmującym. W efekcie stypendium, które otrzymasz, na pewno nie starczy na wszystkie wydatki ponoszone przez Ciebie za granicą. CDV wspomaga wyjeżdżających studentów, umożliwiając im m.in. złożenie wniosku o zwolnienie z opłat czesnego na okres przebywania za granicą w ramach Programu Erasmus+.
Pamiętaj, że jeżeli z ważnych powodów (rodzinnych, finansowych, zdrowotnych) zrezygnujesz z wyjazdu, skontaktuj się natychmiast z Koordynatorem Programu Erasmus+. Zadbaj również, aby o Twojej rezygnacji dowiedziała się uczelnia zagraniczna i nie groziło Ci obciążenie kosztami np. rezerwacji miejsca w akademiku.

Stypendia Programu Erasmus+ wypłacane są przelewem na konto. Przed wyjazdem wypłacane jest 70% dofinansowania. Reszta grantu jest przekazywana po powrocie i dopełnieniu wszystkich formalności. Numer konta należy przekazać Uczelnianemu Koordynatorowi, wypełniając formularz „Dane bankowe” dostępny w zakładce „pliki do pobrania”.

Teraz musisz się ubezpieczyć. Jeżeli wyjeżdżasz do uczelni kraju członkowskiego UE, będziesz musiał zaopatrzyć się przed wyjazdem w bezpłatną Europejską Kartę Ubezpieczeniową. Kartę wystawia wojewódzki oddział Narodowego Funduszu Zdrowia na Twój wniosek (znajdziesz go na http://www.nfz.gov.pl/new/). Do wniosku musisz dołączyć zaświadczenie o ubezpieczeniu rodziców oraz zaświadczenie o uczestniczeniu w Programie Erasmus+. Takie zaświadczenie uzyskasz od Uczelnianego Koordynatora. Pamiętaj, że karta obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej i obejmuje tylko część świadczeń związanych z leczeniem. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach NFZ. Przy wyjeździe np. do Turcji należy wykupić polisę w firmie ubezpieczeniowej. Część uczelni zagranicznych wymaga od stypendystów Erasmusa wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia na miejscu. Oprócz karty zaleca się też wykupienie ubezpieczenia NNW. Można to zrobić w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym oferującym ubezpieczenia zagraniczne. Aby uniknąć podwójnych wydatków, dowiedz się przed wyjazdem, jakich formalności trzeba będzie dopełnić w uczelni goszczącej. Nie zapominaj także o ubezpieczeniu bagażu na okres podróży!

Po dopełnieniu formalności musisz zgłosić się do Uczelnianego Koordynatora w celu wypełnienia i podpisania właściwej umowy, nie później niż 3 tygodnie przed wyjazdem.
Miej przy sobie:
• oryginał lub kopię imiennego zaproszenia nadesłanego przez uczelnię;
• porozumienie o programie studiów („Learning Agreement”);
• w przypadku wyjazdu na praktyki “Training Agreement” z podpisem;
• przedstawiciela przedsiębiorstwa/instytucji zagranicznej;

• dane z pełnym numerem konta bankowego w EUR (nazwa banku, adres, oddział, pełny numer rachunku);

Umowa zobowiązuje Cię do:
• odbycia studiów w deklarowanym okresie; jeśli w dokumencie potwierdzającym czas Twojego pobytu na uczelni zagranicznej czas ten będzie krótszy od zapisanego w umowie, okres wypłacania stypendium zostanie proporcjonalnie skrócony;
• niezwłocznego powiadomienia uczelni o wszelkich zmianach w harmonogramie studiów, programie itp.;
• dostarczenia z uczelni przyjmującej zaświadczenia potwierdzającego odbycie studiów oraz uzyskanie odpowiednich zaliczeń;
• nieubiegania się o inne stypendia finansowane z funduszy Unii Europejskiej w ramach tego samego wyjazdu,
• wypełnienia po powrocie ankiet dotyczących studiów zagranicznych.

Po przyjeździe do kraju, w którym będziesz studiował, musisz zalegalizować swój pobyt – jest to przestrzegane szczególnie rygorystycznie w Turcji. W tym celu będziesz musiał zwrócić się do odpowiedniej jednostki administracyjnej (np. urzędu ds. cudzoziemców lub najbliższego komisariatu policji). Idąc tam pamiętaj, aby mieć aktualny paszport lub inny dowód tożsamości.

Przed wyjazdem upewnij się, czy masz już wszystkie niezbędne dokumenty uprawniające Cię do wyjazdu oraz czy dopełniłeś wszelkich formalności u Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+. Nie zapomnij też zabrać kilku aktualnych zdjęć – będą Ci potrzebne do wyrobienia m.in. biletu miesięcznego, legitymacji itp. Upewnij się, czy nie będziesz potrzebował dodatkowych dokumentów – szczególnie związanych z legalizacją Twojego pobytu w obcym kraju.
Zawsze możesz liczyć na naszą pomoc i radę. Musisz jednak mieć możliwość kontaktowania się z nami – najlepiej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zadbaj więc o to, aby dowiedzieć się, gdzie i kiedy możesz korzystać z poczty w uczelni zagranicznej.
Po przyjeździe może okazać się, że nastąpiły zmiany w programie studiów i któregoś z elementów zaplanowanego i zatwierdzonego już programu nie możesz zrealizować. W takiej sytuacji wypełniasz z Koordynatorem uczelni przyjmującej część „During the mobility” w dokumencie „Learning Agreement”. Musisz uzyskać akceptacje tych zmian u miejscowego Koordynatora Programu Erasmus oraz powiadomić Koordynatora w rodzimej uczelni. Z tym zadaniem musisz uporać się na samym początku swego pobytu i zmienione porozumienie przesłać pod adres CDV.
Nie zapomnij o swoim statusie – uczestnika Programu Erasmus+. Zgodnie z zasadami tego programu cieszysz się takimi samymi prawami jak studenci lokalni, masz też jednak takie same obowiązki, z których musisz się wywiązać. Czekają Cię te same wymagania i rygory organizacyjne. Twoje prawa i obowiązki zapisane są w Karcie Studenta Erasmusa, którą otrzymasz od Koordynatora przed wyjazdem z Polski.
Studiujesz, uzyskujesz zaliczenia, zdajesz egzaminy – wszystkie Twoje osiągnięcia akademickie rejestrowane są w wykazie zaliczeń („Transcript of Records”).

Zasady uznawania osiągnięć

Studenci odbywają studia w uczelni goszczącej na podstawie wcześniejszego porozumienia (Learning Agreement). Porozumienie między macierzystą, a goszczącą uczelnią powinno określić okres pobytu oraz listę przedmiotów realizowanych w tym czasie przez studenta. Za zaliczone pomyślnie przedmioty student otrzymuje stopnie oraz odpowiednią ilość punktów kredytowych (z góry ustaloną i taką samą dla wszystkich studentów, którzy ten przedmiot zaliczyli). Studenci nie otrzymują punktów ECTS za samo uczestniczenie w zajęciach – muszą oni uzyskać zaliczenie zgodnie z kryteriami oceny obowiązującymi w uczelni zagranicznej. Istnieją różne formy oceny pracy studenta: egzaminy pisemne lub ustne, aktywność na zajęciach, prezentacje, wspólne projekty.

Po powrocie do macierzystej uczelni zaliczone przedmioty i uzyskane za nie oceny będą w pełni uznane i wpisane do rejestru (indeksu) studenta. Następnie student kontynuuje naukę na kolejnym roku akademickim bez konieczności powtarzania semestru bądź przedmiotów, w których nie uczestniczył będąc w uczelni zagranicznej.

Zasady przeliczania osiągnięć w CDV Zasady przeliczania osiągnięć w CDV

Aplikacje dla studentów

Nowa aplikacja Erasmus+ App jest jednym z kluczowych rezultatów Inicjatywy Europejskiej Karty Studenta Erasmusa.
Osobom uczącym się w całej Europie oferuje:

 • łatwy dostęp do informacji o możliwościach mobilności oferowanych przez program Erasmus+;
 • wsparcie podczas realizacji zagranicznej podróży.

Erasmus+ App jest już dostępna do pobrania na telefon komórkowy z Google Play i Apple App Store lub online –> TUTAJ

Aplikacja mobilna dla Studentów Erasmusa+ przyjeżdżających do Polski na wymianę akademicką.

Informacje do pobrania –> TUTAJ

Erasmus w pytaniach studentów

 • Kto może skorzystać z wyjazdów studenckich Erasmus+?

  Aby ubiegać się o wyjazd w ramach Programu Erasmus+ należy być zarejestrowanym na studiach prowadzących do uzyskania stopnia/dyplomu (licencjata, inżyniera, magistra lub doktora) oraz mieć ukończony pierwszy rok studiów pierwszego stopnia (licencjackich, inżynierskich).

 • O wyjazd na studia albo na praktykę w ramach Programu Erasmus+ możesz ubiegać się tylko w swojej macierzystej uczelni. Uczelnie otrzymują fundusze na wyjazdy studentów i samodzielnie prowadzą rekrutację i ocenę kandydatów, organizują wyjazdy i wypłacają stypendia.

 • Możesz planować wyjazd do zagranicznej uczelni, która zawarła z Twoją macierzystą uczelnią porozumienie o współpracy, czyli do uczelni partnerskiej. Możesz zrealizować część studiów tylko na wydziale kształcącym w tej samej dziedzinie, którą studiujesz, ewentualnie w dziedzinie pokrewnej. Pełna lista uczelni, do których mogą wyjeżdżać studenci CDV, znajduje się na stronie internetowej szkoły.

 • Na okres od trzech miesięcy do jednego roku akademickiego. Pobyt za granicą w ramach Erasmusa nie może wykroczyć poza jeden – ten sam – rok akademicki – tzn. stypendium, które rozpoczęło się w semestrze letnim jednego roku akademickiego, nie może być kontynuowane w semestrze zimowym następnego roku.

 • Podstawowe kryteria brane pod uwagę to wyniki w nauce (średnia ocen), oraz znajomość języka obcego, w którym prowadzone będą zajęcia za granicą.

 • Tak. W programie Erasmus+ możliwy jest wyjazd na studia i praktykę za granicę więcej niż jeden raz, na okres nieprzekraczający 12 miesięcy na każdym cyklu studiów, niezależnie od typu i liczby okresów mobilności.

  Wcześniejszy udział w wymianie Erasmus w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” zostanie uwzględniony w przypadku studentów starających się o stypendium Erasmus+ w ramach tego samego cyklu studiów.

 • Tak. Studenci niestacjonarni są uprawnieni do ubiegania się o wyjazd na stypendium na takich samych zasadach, jak osoby studiujące w trybie stacjonarnym.

 • ECTS to Europejski System Transferu Punktów wprowadzony przez Komisję Europejską. Ma na celu ujednolicenie systemów akademickich w całej Unii Europejskiej. W skrócie polega na tym, że za zaliczenie wykładów, ćwiczeń i innych form zajęć studenci dostają punkty, które odzwierciedlają nakład pracy, jaki włożyli w naukę. Aby wyjazd w ramach Programu Erasmus został uznany musisz zdobyć minimum tyle punktów ECTS, ile zdobyłbyś, studiując dany semestr w CDV.

 • W Programie Erasmus koszty transportu ponosi student, on też musi sobie zorganizować go we własnym zakresie. W zależności od miejsca, do którego się wybierasz, możesz zdecydować się na samolot, pociąg, autokar lub wybrać się własnym samochodem. Jeśli chodzi o kupowanie biletów, to oczywiście im wcześniej je zarezerwujesz, tym mniej zapłacisz. Kiedy już będziesz znał termin rozpoczęcia semestru na Twojej uczelni zagranicznej, sprawdź koniecznie, czy jest tam organizowany introduction week. Jest to okres przygotowujący Erasmusów, który zazwyczaj trwa około tygodnia. Odbywają się wtedy spotkania informacyjne organizowane przez uczelnie, imprezy integracyjne dla studentów itp. Warto więc w nim uczestniczyć, można wtedy uzyskać wiele przydatnych informacji na temat organizacji roku akademickiego, wyboru przedmiotów, ale przede wszystkim nawiązać pierwsze znajomości z innymi zagranicznymi studentami.

 • Podstawowe informacje znajdziecie na stronie CDV – https://cdv.pl/o-nas/erasmus i Narodowej Agencji Systemu Edukacji – http://www.erasmus.org.pl.
  Ogromna baza informacji praktycznych na temat Erasmusa znajduje się na stronie – http://pl.erasm.us

 • Uczelnianym koordynatorem programu Erasmus+ jest Dominika Bonar. Zgłoszenia prosimy wysyłać mailowo: erasmus@cdv.pl

Dokumenty do pobrania niezbędne dla uczestników programu Erasmus +