Arteterapia | studia podyplomowe | CDV Poznań

Arteterapia z elementami psychoterapii

Gwarancja uruchomienia
studia podyplomowe Poznań

Gwarancja uruchomienia

Arteterapia to mnogość form; celowe i planowe działanie za pomocą medium artystycznego. Studia podyplomowe w CDV poszerzą twoją wiedzę w zakresie praktycznego stosowania procesów arteterapii w pracy z pacjentem, klientem czy podopiecznym.

 • Aż 80% procent zajęć na tych studiach to zajęcia praktyczne. Podczas studiów będziesz pracował metodą aktywnych warsztatów, co pozwoli Ci skonfrontować wiedzę z umiejętnościami.
 • Studia w CDV wyróżnia możliwość oswojenia się z procesem psychoterapii w sytuacjach problemowo złożonych – dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Kierunek i program studiów otrzymały rekomendację Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego.

Studia skierowane są do:

 • terapeutów
 • instruktorów procesu terapeutycznego
 • instruktorów kulturalno-oświatowych
 • instruktorów zatrudnionych w placówkach zajmujących się opieką, terapią, wychowaniem, wspieraniem jednostek w indywidualnym rozwoju
 • osób zaangażowanych w opiekę nad seniorami
 • osób współpracujących z oddziałami szpitalnymi
foto (1)

Opis

 • Studia mają charakter praktyczny – zdobędziesz wiedzę, wykorzystasz ją w działaniu i od razu skonfrontujesz ze stale aktualizowanym doświadczeniem wykładowców i partnerów kierunku.
 • Priorytetem jest nastawienie na umocowaną w gruntownej wiedzy pracę projektową. W trakcie studiów będziesz realizował projekty symulacyjne indywidualne i zespołowe.
 • Unikatowe połączenie arteterapii z elementami psychoterapii da Ci inspirujące i wysoce pożądane (nie tylko w kraju!) kompetencje zawodowe. To unikatowa specjalizacja, której nie proponuje obecnie żadna inna krajowa uczelnia.
 • Zdobędziesz wiedzę z obszaru szeroko pojmowanej arteterapii mającej zastosowanie w edukacji, medycynie i biznesie.
 • Poznasz praktyczny i teoretyczny aspekt arteterapii oraz nabędziesz holistyczne umiejętności w kontakcie z pacjentem, klientem, podopiecznym.
 • Ekspert realizacji procesu terapeutycznego w placówkach wsparcia dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 • Prowadzący zajęcia arteterapeutyczne w placówkach warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy, placówkach służby zdrowia (szpitale, sanatoria, domy pomocy społecznej, centra interwencji społecznej, placówki dla osób uzależnionych, centra pomocy rodzinie, świetlice środowiskowe, kluby seniora, ośrodki interwencji kryzysowej).

Studia podyplomowe są przeznaczone dla wszystkich absolwentów studiów wyższych i nie ma znaczenia, czy posiadasz tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.

Program studiów

Studia podyplomowe

Studia są realizowane w trakcie 11 zjazdów, w trybie sobota – niedziela. Spotkania odbywają się w budynku Collegium Da Vinci przy ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10.

 • 2 semetry

  Czas trwania (start: jesień 2022r.)

 • 200

  Liczba godzin dydaktycznych

Program

Psychoterapię wobec dzieci w procesie terapeutycznym – 20 h

 • Działania psychoterapeutyczne skoncentrowane i dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta / klienta;
 • Umiejętność racjonalnego stosowania metod pracy terapeutycznej z odpowiednim dostosowaniem do wieku pacjenta, określonego problemu zdrowotnego ;
 • Praktyczne rozwiązania, sytuacje symulacyjne i działania stosowane wobec dzieci w procesie psychoterapeutycznym ;
 • Współpraca z rodziną i najbliższym otoczeniem dziecka poddawanemu oddziaływaniu terapii ;
 • Praktyczne warsztaty i budowanie wiedzy opartej na doświadczeniu i efektach działań psychoterapii na funkcjonowanie dziecka w szkole, rodzinie, grupie rówieśniczej

Elementy psychoterapii wobec młodzieży, osób dorosłych – 20 h

 • Warsztaty psychoterapeutyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta / podopiecznego z dostosowaniem do konkretnego przypadku diagnostycznego ( młodzież) oraz różnorodności problemów;
 • Warsztaty psychoterapii w zakresie pracy z osobą dorosłą, z dostosowaniem do indywidualnej problematyki zdrowotnej – diagnozy;
 • Praca z tworzeniem indywidualnego studium przypadku, analiza, ustalenie metod pracy w zakresie oddziaływania terapeutycznego ;
 • Samodzielne projektowanie postępowania terapeutycznego wykorzystującego psychoterapię w praktyce ;
 • Budowanie własnego warsztatu pracy specjalisty

Arteterapia w edukacji, medycynie i biznesie – 40 h

 • Arteterapia w indywidualnym podejściu do pacjenta/ klienta i podopiecznego z uwzględnieniem jego aktualnego stanu zdrowia ;
 • Rola artediagnozy i ukierunkowane działania oraz pomoc kwalifikowana wobec odbiorcy usług ;
 • Możliwości arteterapii stosowanej w obszarze szeroko pojmowanej edukacji ( placówki publiczne, niepubliczne) ;
 • Arteterapia i jej zastosowanie w obszarze medycyny – studium indywidualnych przypadków, modele pracy, możliwości praktycznych rozwiązań ;
 • Arteterapia i jej możliwości stosowania w biznesie – korzyści i praktyczne rozwiązania ;
 • Działania arteterapeutyczne wykorzystujące oddziaływanie teatroterapii, dramaterapii w procesie wspierającym cykl terapeutyczny ( rozwijanie możliwości projektowych wśród studentów) ;
 • Praktyczna terapia zajęciowa jako metoda pracy dopełniająca akt pracy arteterapeutycznej ;

Warsztat arteterapeuty (arteterapia i muzykoterapia) – 40 h

 • Zapoznanie   studentów   z   wiedzą   teoretyczną   oraz   ćwiczeniami praktycznymi, dotyczącymi najważniejszych zagadnień, elementów metod oraz   technik   stosowanych   w   arteterapii,   istotnych   w   pracy   z   osobami wymagającymi wsparcia terapeutycznego.
 • Uwrażliwienie   studentów   na   drugiego   człowieka,   piękno   natury   i harmonii, poprzez kontakt terapeutyczny ze sztuką.
 • Rozwój twórczego myślenia, pobudzanie wyobraźni, kreatywności oraz zainspirowanie studentów do własnych działań i poszukiwań w zakresie arteterapii.
 • Sztuki plastyczne w dążeniu do wyrażania emocji, rozumienia siebie, oraz jako forma komunikacji, nawiązania relacji i współdziałania z drugą osobą.
 • Stymulacja polisensoryczna.
 • Muzykoterapia w procesie wspierania rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci, młodzieży, osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.

Warsztat biblioterapii – 40 h

 • Celem warsztatów jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu doboru i możliwości wykorzystania odpowiednich tekstów terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych adresowanych do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych i seniorów. Warsztaty rozwijają umiejętności samodzielnego prowadzenia zajęć, pokazują różnorodne metody i formy pracy z książką w profilaktyce i procesie terapii.
 • Bajkoterapia, baśnioterapia i poezjoterapia w pracy z dziećmi.
 • Literatura jako narzędzie terapeutyczne, edukacyjne i wychowawcze w pracy z młodzieżą.
 • Sapere Aude. Czytaj i miej odwagę być mądrym! Literatura w pracy z czytelnikiem dorosłym i seniorami

Warsztat choreoterapii – 20 h

 • Podstawy choreoterapii
 • Psychoterapia tańcem
 • Terapia tańcem
 • Taniec terapeutyczny- różnice w podejściu do terapii
 • Czynniki leczące w choreoterapii
 • Trening relaksacyjny w choreoterapii
 • Proces medytacyjny w ruchu

Formy i metody zajęć:

 • wykłady konwersatoryjne
 • warsztaty
 • seminarium

Warunki zaliczenia

 • złożenie wymaganych tokiem studiów zaliczeń.
 • udział w sesji podsumowującej w formie prezentacji portfolio Słuchacza będącego wynikiem efektów przebiegu studiów.

Kadra

Adam Urbaniak

Kierownik merytoryczny kierunku

Adam Urbaniak

Kierownik merytoryczny kierunku

rozwińPedagog, terapeuta, arteterapeuta, terapeuta zajęciowy, specjalista w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej, posiadający certyfikat w zakresie psychologii klinicznej.

rozwińAutor publikacji w zakresie edukacji, arteterapii, procesu terapeutycznego wobec dzieci, młodzieży, osób dorosłych; diagnozy i terapii pedagogicznej; procesu rehabilitacji kompleksowej wobec osób niepełnosprawnych.
Od 2018 pełniący funkcję kierownika merytorycznego Podyplomowych Studiów dla Nauczycieli na kierunku „Terapia pedagogiczna” w Collegium Da Vinci.
W latach 2009-2013 dyrektor merytoryczny w Gabinecie Arteterapii i Pomocy Pedagogicznej w Ostrowie Wielkopolskim ;
2013-2016 dyrektor Centrum Diagnozy, Terapii i Osobistego Rozwoju Człowieka w Ostrowie Wielkopolskim.

rozwińOd 15 lat niezmiennie instruktor – terapeuta w Fundacji „Miłosierdzie” w Kaliszu, gdzie realizuje proces rehabilitacji kompleksowej wobec osób niepełnosprawnych.
Uczestnik krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, specjalistycznych warsztatów i szkoleń.
Członek towarzystw naukowych : Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego, Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności.
Na przestrzeni ostatnich lat współpracował realizując zajęcia ze studentami – nauczycielami na studiach podyplomowych m.in. w Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w Kaliszu, Toruńskiej Szkole Wyższej – Kolegium Jagiellońskim w Toruniu, Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich w Koninie ; Instytucie Wolnej Myśli w Gdańsku oraz innych placówkach edukacyjnych, terapeutycznych.
Zainteresowania naukowe skupia wokół szeroko pojmowanej dydaktyki, edukacji, procesu kreatywności, diagnostyki pedagogicznej, psychologii.

Joanna Dąbrowska-Żurowska

wykładowca

Joanna Dąbrowska-Żurowska

wykładowca

rozwińArteterapeutka, muzykoterapeutka, magister muzykologii, nauczyciel
fortepianu i rytmiki.

rozwińPisze pracę doktorską na Wydziale Studiów Edukacyjnych w Zakładzie
Edukacji Elementarnej i Terapii Pedagogicznej na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu.
Ukończyła Studia Podyplomowe Arteterapii na Wydziale Nauk
Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, Studia
Podyplomowe z zakresu Edukacji Przedszkolnej i Opieki nad Małym
Dzieckiem na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
kilkumiesięczny kurs improwizacyjny-wprowadzający do muzykoterapii
kreatywnej Nordoff-Robbins w Music Therapy Centre – Education
Departament w Londynie.
Absolwentka Muzykologii, 5-letnich Studiów magisterskich, na
Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu ze specjalnością
nauczycielską oraz Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. I. J.
Paderewskiego w Poznaniu – specjalność Fortepian.

rozwińProwadzi zajęcia z zakresu muzykoterapii i arteterapii dla osób z
niepełnosprawnościami, zajęcia umuzykalniające dla dzieci, zajęcia
edukacyjne, artystyczne, terapeutyczne we współpracy ze stowarzyszeniami
m.in. w Poznaniu, Pobiedziskach, Ostrowie Wielkopolskim, Lublinie. Stale
poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach
krajowych i zagranicznych m.in. Muzykoterapeutycznym Kongresie
Europejskim w hiszpańskim Cadiz, czy Światowym Kongresie
Muzykoterapii w Krems an der Donau w Austrii. Przeprowadziła szereg
warsztatów dla studentów, terapeutów i nauczycieli. Posiada kilkunastoletnie
doświadczenie w pracy terapeutycznej i edukacyjnej. Założycielka Akademii
Rozwoju, Terapii i Sztuki „Artis Centrum” w Poznaniu.

Dr Wanda Matras - Mastalerz

wykładowca

Dr Wanda Matras - Mastalerz

wykładowca

O mnie

rozwińAdiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa.

rozwińPrezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie, kierownik kursów z zakresu biblioterapii i bajkoterapii.

rozwińAutorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej.

rozwińCertyfikowany trener stymulacji pamięci i rozwoju intelektu, współpracownik Uniwersytetu Dzieci i Rodziców przy UP w Krakowie oraz kilkunastu małopolskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Regina Wolska

wykładowca

Certyfikowana choreoterapeutka – terapeutka terapii tańcem, pedagog, wykładowca akademicki, członek zarządu oraz zespołu ds. standardów i certyfikacji Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii. Pedagog – spec. defektologia i niedostosowania społeczne (UW), ukończyła studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania oświatą (UŚ); praktyk metod: Rio Abierto (Otwarta Rzeka), Life Art/Process, Continuum Movement, 5 rytmów.

W dziedzinie tańca i choreoterapii – terapii tańcem:

 • autorka programów w zakresie terapii tańcem m.in. na studiach podyplomowych (Uniwersytet Wrocławski i Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Akademia WSB),
 • przeprowadziła wiele szkoleń z zakresu choreoterapii – terapii tańcem (kursy, warsztaty) w: Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie, Polskim Teatrze Tańca w Poznaniu, Śląskim Teatrze Tańca w Bytomiu, na Uniwersytecie Muzycznym w Białymstoku, na Akademii Muzycznej w Katowicach, w Integrative Medical Center,
 • zrealizowała projekty unijne w zakresie terapii tańcem dla niepełnosprawnych w ramach długoterminowych projektów unijnych (Wrocław),
 • współpracowała ze Stowarzyszeniem Aperiamus pod patronatem Urzędu Miejskiego  prowadząc zajęcia dotyczące edukacji i kształcenia nauczycieli w zakresie nowatorskich metod pracy i zastosowania choreoterapii (Wrocław),
 • prowadziła autorskie warsztaty terapii tańcem na Festiwalach Zdrowia (Fundacja Kobieta i Natura), Festiwalach Sztuki Młodzieży (Wroclaw)
 • zrealizowała projekt edukacyjno-taneczny dla fundacji Polsat w ramach akcji „Podaruj dzieciom słońce”, cykl warsztatów choreoterapii dla Wojewódzkiego Ośrodka Uzależnień w Zielonej Górze oraz brała udział w realizacji projektu na rzecz społeczności romskiej w Polsce (British Council, MSWiA),
 • współorganizowała Międzynarodową Konferencję „Carpe Diem. Arteterapia w edukacji i rozwoju człowieka” w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu (2009)
 • prowadziła wykłady oraz warsztaty na międzynarodowych konferencjach naukowych dotyczących zastosowania terapii w sztuce (Opole, Wrocław, Kraków)
 • współpracuje z psychoterapeutami i lekarzami wspomagając terapię. Specjalizuje się w pracy z kobietami, z osobami niepełnosprawnymi,
 • prowadzi autorskie warsztaty psychoedukacyjne (Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Warszawa),
 • stworzyła i prowadzi, od 20 lat, grupy rozwoju osobistego w ramach K3 (Krąg Kobiet Kreatywnych).

Przeprowadziła ponad 4000 h w ramach 300 warsztatów, w których brało udział ponad 1100 osób.

Inspirowała się i poznawała tajniki choreoterapii – terapii tańcem i pracy z ciałem uczestnicząc w szkoleniach, kursach i warsztatach: Dominiki Żemełko-Norton (Niemcy), Judith Bunney (USA), Lynn Frances (Wielka Brytania), Danuty Koziełło (Wielka Brytania), Patricii Villanueva (Meksyk), A.Takenouchi (Japonia), Susan Painniu Floyd (Hawaje), B. Mareckiej-Zehebauer (Austra), Claudii Casanovas (Argentyna), Kate Shela (Wielka Brytania), Ursuli Schorn (Niemcy), Marii Clotilde Robustelli (Brazylia), Victorii Hernandez (Hiszpania). W czasie podróży po świecie, na festiwalach (w tym Bravefestiwalu) poznała  tradycje i rytuały taneczne Maorysów, Indian, Afrykańczyków, Hindusów. Stale rozwija swoje umiejętności terapeutyczne i poznaje nowe metody pracy

Regina Wolska

wykładowca

Joanna Górka

Wykładowca

Joanna Górka

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińPsycholożka i psychoterapeutka. Pracuje terapeutycznie z dorosłymi i młodzieżą w podejściu Gestalt. W swojej pracy z ciekawością i uważnością podchodzi do wyjątkowego spotkania w “tu i teraz”, w którym towarzyszy swoim klientom w poszerzaniu świadomości.

rozwińW ramach sesji psychoedukacyjnych, wspiera dzieci i ich rodziców w rozwiązywaniu sytuacji dla nich emocjonalnie trudnych. Współpracuje z instytucjami zajmującymi się edukacją, rozwojem osobistym i zawodowym, oferując wsparcie, doradztwo oraz szkolenia z zakresu psychologii.

rozwińDoświadczenie zdobywała w wielu obszarach psychologii, zarówno klinicznym, jak i biznesowym.

rozwińCiekawi mnie

rozwińTerapia zaburzeń nastroju, lękowych oraz psychosomatycznych

dr Katarzyna Gołębiewska

Wykładowca

dr Katarzyna Gołębiewska

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińPsychoterapeutka, ukończyła całościowy 4,5 letni kurs psychoterapii ericksonowskiej posiadający atestację Sekcji Naukowej Psychoterapii Towarzystwa Psychiatrycznego oraz roczną Terapię Rodzin. Uczestnik licznych szkoleń z obszaru psychoterapii, m. in. na Johns Hopkins University w USA, Yale w USA, Anna Freud National Centre for Children and Families w Londonie. Certyfikowany Terapeuta Środowiskowy. Pracuje psychoterapeutycznie z dorosłymi i rodzinami. Od kilkunastu lat nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu oraz wykładowca licznych kursów i szkoleń w województwie wielkopolskim i lubuskim. Doktorantka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Obroniła pracę doktorską pt. „Związek teorii umysłu z objawami psychopatologicznymi u chorych na schizofrenię”. Członek kilku zespołów badawczych. Autorka i współautorka 37 pozycji naukowych zagranicznych i polskich z obszaru psychiatrii, pielęgniarstwa psychiatrycznego i psychoterapii, w tym rozdziałów w podręcznikach akademickich. Prelegentka wystąpień zagranicznych i polskich konferencji naukowych i naukowo-szkoleniowych z obszaru nauk medycznych. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji. Na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu zdobyła wykształcenie w dziedzinie pielęgniarstwa studia z pielęgniarstwa i zarządzania w opiece zdrowotnej. Specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego, ukończyła kilkanaście szkoleń i kursów z wymienionych dziedzin. Obecnie pracuje również jako pielęgniarka oddziałowa ogólnopsychiatrycznego oddziału w Centrum Zdrowia Psychicznego.

Sprawdź podcast Studia na każdą karierę!

Czy bajkoterapia, sztuki plastyczne albo choreoterapia to wartościowe narzędzia w procesie arteterapeutycznym? Jak pracować z pacjentem, klientem lub podopiecznym za pomocą muzyki czy literatury? Na czym polega istota studiów podyplomowych z arteterapii?

O tym rozmawiamy z Adamem Urbaniakiem, kierownikiem merytorycznym studiów!

Opłaty

Skorzystaj z promocji
składając komplet dokumentów do 31 października!

Specjalna zniżka dla absolwentów CDV i WSNHiD

 • 0 PLN
  wpisowego
 • 335 PLN
  Zwolnienie z 1 z 10 rat

Wpisowe

 • 100 PLN
  do 31 października
 • 200 PLN
  od 1 listopada

Czesne

 • 1x
  3350 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x
  1675 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x
  335 PLN
  płatność w 10 ratach

Zniżki

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła dofinansowanie na cele edukacyjne min. studia podyplomowe.

Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia. Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia.

W CDV możesz liczyć na zniżki w czesnym i stypendia, które sprawią, że studiowanie będzie łatwiejsze.

Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia. Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia.

Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe.

Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia. Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia.

Rekrutacja

Wejdź na stronę rekrutacja.cdv.pl i zarejestruj się. Podaj swoje kontaktowe oraz wybierz swoje wymarzone studia.

Uzupełnij wszystkie dane osobowe i dane o wykształceniu. Potrzebne Ci będą:

 • dokument tożsamości
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich)

Opłatę wpisową należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci

ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań

02 1090 1476 0000 0001 3627 5750

[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwę kierunku]

*Sprawdź obowiązujące promocje we wpisowym!

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

 • ankieta osobowa
 • podanie do Rektora
 • umowa o warunkach odpłatności za studia wraz z załącznikami (dyplom ukończenia studiów wyższych, potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej)
 • regulamin opłat

Dokumenty możesz podpisać na trzy sposoby:

 • on-line – za pomocą serwisu Umownik
 • osobiście – dokumenty pobrane z formularza rekrutacyjnego dostarcz do biura rekrutacji, pokój R.005
 • pocztą – dokumenty pobrane z formularza rekrutacyjnego dostarcz na adres Collegium Da Vinci, ul. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, z dopiskiem „rekrutacja, pokój R.005, rotunda”

Wszelkie informacje dotyczące planu zajęć, harmonogramu zjazdów i opłat będą dla Ciebie dostępne w serwisie Wirtualna Uczelnia 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu z nami!

Dowiedz się więcej o sposobie zawierania umowy online z uczelnią!

Zapoznaj się z ważnymi dokumentami:

Partnerzy kierunku

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Izabella Bekas – Kwaśniewska

​Specjalista ds. rekrutacji na studia podyplomowe

Adres i godziny otwarcia biura rekrutacji

ul. Kutrzeby 10

61-719 Poznań

Pokój R005, piętro 0

Rotunda

poniedziałek 8.30-15.00

wtorek 8.30-15.00

środa 8.30-15.00

czwartek 8.30-15.00

piątek 8.30-15.00

sobota: nieczynne

niedziela: nieczynne