Informacje dla osób z niepełnosprawnością – Collegium Da Vinci Poznań

Studia dostępne dla każdego

Dążymy do tego, aby studia w Collegium Da Vinci były dostępne dla każdego, dlatego eliminujemy wszelkie bariery, które mogłyby uniemożliwić osobom z niepełnosprawnością korzystanie z naszej uczelni. Jesteśmy uczelnią pozbawioną barier architektonicznych, otwartą na indywidualne potrzeby  studentek_studentów bez względu na rodzaj niepełnosprawności. Zajęcia odbywają się w  budynku przystosowanym do potrzeb i ograniczeń wynikających z indywidualnych potrzeb (podjazdy, szerokie windy, przystosowane toalety, nagłośnienie sal, szerokie korytarze, sale opisane za pomocą Alfabetu Braille’a).

wirtualna wycieczka wirtualna wycieczka

Rzecznikiem praw studentek_studentów z niepełnosprawnościami jest Pełnomocniczka Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Jego podstawowym zadaniem jest reprezentowanie interesów niepełnosprawnych studentek_studentów przed organami uczelni, nauczycielami akademickimi i na zewnątrz.

Rzecznik praw studentów z niepełnosprawnością

dr Beata Zamorska

Pełnomocniczka Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością

Pedagożka, zaangażowana w projekty związane ze zmianą w edukacji. Prowadzi badania interwencyjne, inspirowane historyczno-kulturową teorią działalności oraz filozofią dialogu.

Ukończyła 5-letnie studia pedagogiczne z zakresu resocjalizacji oraz podyplomowe studia pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W latach 2000-2014 adiunkt w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, we Wrocławiu. Od 2008 r. współpracuje w International Society of Cultural-historical Activity Research (ISCAR), w którym pełni funkcję koordynatorki krajowej. Zainicjowała utworzenie jednej z pierwszych klas integracyjnych w Poznaniu (w SP nr 6), w której pracowała cztery lata jako nauczycielka. Od 2016 r. pracuje w Katedrze Mediów Kreatywnych CDV.

Zadania Pełnomocniczki Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością:
 • Reprezentowanie interesów studentów z niepełnosprawnością przed organami uczelni, nauczycielami akademickimi i na zewnątrz.
 • Rozpoznawanie problemów, potrzeb, i oczekiwań studentów z niepełnosprawnością i pomoc w skutecznym ich rozwiązywaniu.
 • Pomoc w adaptacji procesu studiowania do indywidualnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
 • Informowanie kandydatów na studia o możliwości kształcenia na Uczelni osób z niepełnosprawnością.

Formy wsparcia w CDV

O każdą z wymienionych form wsparcia należy złożyć wniosek do Pełnomocniczki Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością przez stronę Wirtualnej Uczelni.
 • Wsparcie asystenta
  • dydaktycznego w zakresie organizacji procesu uczenia się oraz wsparcie w komunikacji z pracownikami uczelni. Mogą o niego ubiegać się studentki_studenci, którzy zmagają się ze specyficznymi trudnościami poznawczo-emocjonalno-społecznymi (np. z ASD, ADHD).
  • osobistego, który pomaga w czynnościach samoobsługowych, sporządzaniu notatek, poruszaniu się po uczelni.
  • tłumacza języka migowego
 • Dostosowanie procesu kształcenia

  na podstawie równych zasad w dostępie do studiowania. Studentki_studenci mogą wystąpić o:

  • adaptację zajęć (w zakresie formy uczestniczenia w nich, dostosowania materiałów dydaktycznych, korzystania z dodatkowego oprogramowania i sprzętu, korzystania z dodatkowych przerw oraz z pomocy osób wspomagających)
  • adaptację zaliczeń i egzaminów (wydłużony czas zaliczenia/egzaminu, rozłożenie na części, dostosowanie samej formy zaliczenia/egzaminu).
 • Wsparcie psychologiczne

  dla osób znajdujących się w kryzysie. Collegium Da Vinci współpracuje z Kliniką SWPS i refunduje sesje terapeutyczne, których ilość określana jest indywidualnie.

 • Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)

  IOS pozwala na określenie indywidualnego planu składania egzaminów i zaliczeń przewidzianych w planie studiów dla danego kierunku. Zgodę, na podstawie wniosku, wyraża Dziekan . IOS może  obejmować semestr lub rok akademicki.

 • Urlop od zajęć

  Studentki_studenci mogą zwrócić się o urlop: zdrowotny (na czas trwania choroby, leczenia lub rehabilitacji), losowy, z innych przyczyn („dziekański″). Decyzję o udzieleniu urlopu podejmuje Dziekan. Umotywowany wniosek, o udzielenie urlopu, należy złożyć niezwłocznie po wystąpieniu przyczyny uzasadniającej ubieganie się o urlop. Przebywając na urlopie, można uczestniczyć w określonych zajęciach lub zaliczać wybrane przedmioty po uzyskaniu zgody Dziekana.

 • Lektorat z języka angielskiego

  w małej grupie lub indywidualny. Mogą się o niego starać się studentki_studenci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 • Korzystanie i wypożyczenie sprzętu oraz oprogramowania specjalistycznego

  Osoby z niepełnosprawnościami mogą na czas studiów wypożyczyć sprzęt ułatwiający im studiowanie taki jak: system FM, program powiększająco-udźwiękowiający, laptop, dyktafon. Na terenie uczelni studentki_studenci mogą korzystać ze skanera OCR, powiększalnika z ekranem 27’’, lupy elektronicznej. W salach komputerowych dostępne są klawiatury VisionBoard2, klawiatury dolpin, Bigtrack bezprzewodowy.

 • Kserowanie notatek i materiałów dydaktycznych

  W naszej uczelni działa system Centralnego Wydruku, w ramach którego co semestr studenci z niepełnosprawnością otrzymują doładowanie pozwalające na darmowy wydruk 500 stron (A4, czarno-białe).

 • Transport

  okresowe lub całoroczne wsparcie w dojeździe na uczelnię dla osób, które ze względu na stan zdrowia nie mogą korzystać z transportu publicznego i nie mają innej możliwości dotarcia na zajęcia.

 • Parking

  Osoby niepełnosprawnościami fizycznymi mogą parkować na parkingu przed nowym budynkiem (od strony ul T. Kutrzeby). Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc parkingowych (3) pierwszeństwo mają osoby ze znacznym stopniem ograniczenia ruchu.

Kontakt

Pełnomocniczka Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością
dr Beata Zamorska

Podstawą  pracy Pełnomocniczki jest respektowanie prawa studenta do prywatności i samodzielności. Stąd też umówione spotkania odbywają się w odosobnionym pokoju lub online.