Informacje dla osób z niepełnosprawnością | Collegium Da Vinci Poznań

Studia dostępne dla każdego

Dążymy do tego, aby studia w Collegium Da Vinci były dostępne dla każdego, dlatego eliminujemy wszelkie bariery, które mogłyby uniemożliwić osobom z niepełnosprawnością korzystanie z naszej uczelni. Jesteśmy uczelnią pozbawioną barier architektonicznych, otwartą na indywidualne potrzeby każdego studenta bez względu na rodzaj niepełnosprawności. Zajęcia odbywają się w  budynku przystosowanym do potrzeb i ograniczeń wynikających z indywidualnych dysfunkcji (podjazdy, szerokie windy, przystosowane toalety, nagłośnienie sal, szerokie korytarze, sale opisane za pomocą Alfabetu Braille’a).

wirtualna wycieczka wirtualna wycieczka

Rzecznikiem praw studentów z niepełnosprawnością jest Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością. Jego podstawowym zadaniem jest reprezentowanie interesów niepełnosprawnych studentów przed organami uczelni, nauczycielami akademickimi i na zewnątrz.

Rzecznik praw studentów z niepełnosprawnością

dr Beata Zamorska

Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością

Pedagożka, zaangażowana w projekty związane ze zmianą w edukacji. Prowadzi badania interwencyjne (interwencje formatywne), inspirowane historyczno-kulturową teorią działalności oraz filozofią dialogu.

W latach 2000-2014 adiunkt w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, we Wrocławiu. Od 2008 r. współpracuje w International Society of Cultural-historical Activity Research (ISCAR), w którym pełni funkcję koordynatorki krajowej. Zainicjowała utworzenie jednej z pierwszych klas integracyjnych w Poznaniu (w SP nr 6), w której pracowała cztery lata jako nauczycielka. Od 2016 r. pracuje w Katedrze Edukacji i Nowych Mediów CDV. Angażuje studentów w badanie praktyki edukacyjnej w ramach “Latającej Akademii CDV” – wspólnie ze studentami odbywa wizyty studyjne w miejscach innowacji edukacyjnych.

Prowadzi Laboratorium Rozwoju Profesjonalnego przy CDV.

Zadania Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością:
 • Reprezentowanie interesów studentów z niepełnosprawnością przed organami uczelni, nauczycielami akademickimi i na zewnątrz.
 • Rozpoznawanie problemów, potrzeb, i oczekiwań studentów z niepełnosprawnością i pomoc w skutecznym ich rozwiązywaniu.
 • Pomoc w dostosowaniu formy egzaminów do indywidualnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
 • Organizowanie zindywidualizowanych form wsparcia umożliwiającego korzystny przebieg studiów.
 • Informowanie kandydatów na studia o możliwości kształcenia na Uczelni osób z niepełnosprawnością.

Formy wsparcia w CDV

 • Asystent osoby z niepełnosprawnością

  Studenci z niepełnosprawnością, która uniemożliwia im samodzielne sporządzanie notatek w trakcie wykładów, samodzielne przebywanie na uczelni przez cały dzień zajęć mogą ubiegać się o pomoc asystenta. Zadania asystenta osoby z niepełnosprawnością ustalane są indywidualnie w zależności od potrzeb. Decyzja o przyznaniu wsparcia uzależniona jest od ilości studentów, którzy o nie wnioskują.

 • Parking

  Osoby niepełnosprawne mogą parkować na parkingu przed nowym budynkiem (od strony ul T. Kutrzeby). Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc parkingowych (3) pierwszeństwo mają osoby ze znacznym stopniem ograniczenia ruchu. Maila w sprawie przyznanie miejsca należy kierować do Pełnomocnika.

 • Tłumacz języka migowego lub stenotypista

  Osoby niesłyszące lub niedosłyszące mogą ubiegać się o przyznanie tłumacza języka migowego lub stenotypisty. Decyzja o przyznaniu wsparcia uzależniona jest od ilości studentów, którzy o nie wnioskują.

 • Pomoc psychologiczna

  Czasem zdarza się, że studenci nie radzą sobie ze stresem wynikającym z obciążeń związanych ze studiowaniem, myśli o zbliżającej się sesji wzbudzają silny niepokój, mają trudności z adaptacją i odnalezieniem się w nowym środowisku. Warto wtedy skorzystać z profesjonalnej pomocy. Uczelnia współpracuje z poradnią psychologiczną, która świadczy usługi psychologiczne, psychoterapeutyczne i coachingowe. Uczelnia wspiera studentów w kryzysie poprzez bezpłatne konsultacje psychologiczne.

 • Kserowanie notatek i materiałów dydaktycznych

  W naszej uczelni działa system Centralnego Wydruku, w ramach którego co semestr studenci z niepełnosprawnością otrzymują doładowanie pozwalające na darmowy wydruk 500 stron (A4, czarno-białe).

 • Wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego

  Uczelnia dysponuje sprzętem elektronicznym – dyktafony, laptopy, który studenci z niepełnosprawnością mogą wypożyczać w trakcie studiowania. Informacji o funkcjonowaniu wypożyczalni udziela Pełnomocnik Rektora ds. studentów z Niepełnosprawnością.

 • Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)

  IOS pozwala na określenie indywidualnego planu składania egzaminów i zaliczeń przewidzianych w planie studiów dla Twojego kierunku. Zgodę na IOS wyraża Dziekan na umotywowany wniosek studenta i obejmuje semestr lub rok akademicki. Dziekan wyznacza opiekuna naukowego studenta, który studiuje wg IOS. Poszczególni nauczyciel akademicki określając warunki zaliczenia przedmiotu w ramach IOS uwzględniając założone efekty kształcenia i określają zakres ewentualnego zwolnienia z obecności na zajęciach. Każdy wniosek o studiowanie według IOS rozpatrywany jest indywidualnie przez dziekana wydziału.

 • Urlop od zajęć

  Możesz zwrócić się o urlop: zdrowotny (na czas trwania choroby, leczenia lub rehabilitacji), losowy, z innych przyczyn („dziekański″). Decyzję o udzieleniu urlopu podejmuje Dziekan Twojego wydziału. Pamiętaj, że umotywowany wniosek o udzielenie urlopu należy złożyć niezwłocznie po wystąpieniu przyczyny uzasadniającej ubieganie się o urlop. Przebywając na urlopie, możesz uczestniczyć w określonych zajęciach lub zaliczać wybrane przedmioty po uzyskaniu zgody Dziekana. Dzięki temu możesz realizować program danego roku lub semestru w znacznie zmniejszonych dawkach.

 • Biblioteka - wypożyczanie książek

  Osoby z niepełnosprawnością mogą wypożyczać jednorazowo więcej pozycji (16 książek oraz 5 materiałów audiowizualnych) i dłużej z nich korzystać (książki mogą być wypożyczone na okres do 60 dni, zaś materiały audiowizualne na okres do 28 dni), a także wypożyczać je przez upoważnioną osobę. Więcej informacji udzielają pracownicy biblioteki.

Kontakt

Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością
dr Beata Zamorska

031 (Rotunda)

Podstawą  pracy Pełnomocnika jest respektowanie prawa studenta do prywatności i samodzielności. Stąd też umówione spotkania odbywają się w odosobnionym pokoju lub online.