HR Business Partner – Collegium Da Vinci Poznań

HR Business Partner

podyplomowe

poziom studiów

polski

język wykładowy

9 miesięcy

czas trwania

13

liczba zjazdów

208

liczba godzin

hybrydowe
70% stacjonarnie
30% zdalnie

tryb studiów

jesień 2024

start zajęć

sobota-niedziela

dni zjazdów

Zapisz się Zapisz się
Piotr Wiśniewski
Kierownik merytoryczny kierunku HR Business Partner
image

Poznaj kierunek

Studia podyplomowe na kierunku HR Business Partner to kierunek kompleksowo przygotowujący do pełnienia roli HR Business Partnera w różnego typu organizacjach. Dostarcza szeroką wiedzę z obszaru nowoczesnego human resources. Kształci umiejętności pozwalające pełnić funkcję partnera wspierającego strategię biznesową organizacji poprzez efektywne zarządzanie ludźmi. Pozwala zrozumieć korelację pomiędzy zasobami ludzkimi, sprawnym zarządzaniem a efektywnością biznesu. Uczy korzystania z wymiany doświadczeń między słuchaczami. Wykładowcy-praktycy wspierają indywidualny rozwój słuchaczy, pomagają odkrywać ich kluczowe talenty i wspierają absolwentów w zawodowych wyzwaniach, również już po ukończeniu studiów. Dzięki kompleksowemu programowi kształcenia kierunek zapewnia stabilne perspektywy kariery i praktycznie przygotowuje do pracy w pożądanym na rynku zawodzie.

Czego się nauczysz

 • realizować wizję rozwoju i strategię organizacji tworzoną przez zarząd
 • pozyskiwać i realizować projekty finansowane z funduszy UE *Nowość
 • dbać o siłę brandu (marki) organizacji i własny wizerunek jako narzędzie wpływu
 • prezentować przed kamerą – warsztat w eNStudios *Nowość
 • inicjować i wdrażać zmiany oraz projekty, dbać o synergię w zespole projektowym
 • odnajdować talenty i ukierunkowywać ich rozwój, budując na tej podstawie siłę organizacji
 • oceniać kompetencje i działania, wiązać je z efektami pracy i rozwojem osobistym ludzi
 • szkolić, wspierać, usprawniać komunikację w organizacji, budować więzi i zaufanie
 • zarządzać wiedzą w organizacji, minimalizować szum informacyjny
 • wspierać rozwiązywanie sytuacji kryzysowych i problemów poprzez racjonalnie podejmowane decyzje jako doradca, mediator lub negocjator
 • stosować normy wyznaczane przez prawo pracy, współpracować z kadrami, realizując priorytety organizacji i cele biznesu
image

W jakim zawodzie będziesz mógł/mogła pracować

 • HR Business Partner (w ramach obszarów dedykowanych przez organizację, niezależnie od jej wielkości)
 • Interim HR
 • Manager HR
 • Generalista HR
 • Konsultant
 • Specjalista ds. szkoleń, rekrutacji, ocen i rozwoju personalnego itp.
 • Trener wewnętrzny
 • Specjalista/ konsultant ds. Employer Brandingu
image

Zastanawiasz się, czy to kierunek dla Ciebie?

Możesz uznać, że tak, jeśli uważasz, że pasuje do Ciebie poniższy opis:

 

 • masz tytuł licencjata, inżyniera lub magistra
 • czujesz się liderem zmian i często nie akceptujesz status quo
 • jesteś ciekawy świata i innych ludzi
 • pracujesz zespołowo, potrafisz cieszyć się sukcesami innych
 • jesteś gotowy wychodzić poza schematy i jednocześnie łatwo się w nie wpasowujesz, gdy jest taka potrzeba
 • potrafisz samodzielnie podejmować decyzje, jesteś asertywny
 • widzisz wyzwania, a nie zagrożenia

Kierunek stanowi doskonałą kontynuację kształcenia dla:

 

 • absolwentów różnych kierunków studiów wyższych, preferowane kierunki społeczne, z zakresu zarządzania i pokrewne
 • osób z doświadczeniem zawodowym w jakimkolwiek aspekcie ZZL
 • managerów, konsultantów, trenerów, audytorów, przedstawicieli zawodów prawniczych, finansowych
 • osób zainteresowanych HR, aspirujących do pracy i rozwoju w branży
 • dla osób, które interesują się obszarem Employer Brandingu i chcą pracować blisko biznesu oraz angażować się w budowanie marki pracodawcy

Zrób quiz i sprawdź, który kierunek jest najbliższy Twoim predyspozycjom i zainteresowaniom.

zrób quiz zrób quiz
image

Jak wygląda program studiów

POBIERZ PROGRAM POBIERZ PROGRAM

Kluczowa rola HR BP jako partner
strategiczny. Wprowadzenie do studiów

moduł 1

16 godzin

 • HR BP w organizacji – cele, misja, rola
 • Współczesne uwarunkowania pracy HR BP – wyzwania i szanse.
 • Integracja grupy – gra symulacyjna Inwestycja w HR
 • Symulacja rekrutacji HR BP diagnoza predyspozycji i posiadanej wiedzy
 • Feedback – refleksja nad indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi uczestnika

HR BP manager talentów

moduł 2

16 godzin

 • Założenia i rozumienie wagi trafnego rozpoznawania i wzmacniania talentów budujących siłę organizacji (High potential)
 • Zasady i metody wyławiania i wdrażania talentów
 • Kreowanie polityki i implementacja metod zarządzania karierą pracowników
image

HR BP innowator i integrator

moduł 3

16 godzin

 • Poziomu satysfakcji pracowników oraz siły marki pracodawcy
 • Standardy (onboarding) i zasady wdrażania i adaptacji pracowników
 • Zasady skutecznej komunikacji na poziomie interpersonalnym i organizacyjnym
 • Stosowanie narzędzi elektronicznych w komunikowaniu się

HR BP ambasador marki

moduł 4

24 godzin

 • Współczesne procesy rekrutacyjne
 • Standaryzacja oczekiwań w oparciu o modele kompetencyjne
 • Zasady konstrukcji ogłoszenia, standardy komunikacji z kandydatem
 • Szacowanie i priorytety doboru zestawu dyspozycji kandydata do oczekiwań organizacji
 • Racjonalne planowanie budżetu procesów rekrutacji – finansowo i czasowo
 • Rekrutacja: psychologia prowadzenia rozmów rekrutacyjnym i aspekty prawne
 • *Nowość
  Praca z kamerą w eN Studios pod okiem specjalisty/dziennikarza

HR BP specjalistą ds. ocen i pomiaru poziomu kompetencji

moduł 5

16 godzin

 • Metodyka procesów oceniania, szacowania potrzeb rozwojowych oraz selekcji i kształtowania kluczowych dla rozwoju biznesu kompetencji pracowników
 • Popularne metody informatyczne stosowane w procesach oceny
 • Psychologiczne aspekty procesów oceny w relacjach z pracownikami – nowoczesne skale, opisy, techniki i metody.

HR BP agentem zmiany i motywacji

moduł 6

16 godzin

 • Rozpoznawanie kluczowych przesłanek zmian (model Levina), komunikowanie i inspirowanie zmian
 • Praca na kluczowych modelach opisujących zarządzanie zmianą
 • Metody skutecznej interwencji w sytuacje konfliktowe (trening praktyczny technik)
 • Kluczowe koncepcje motywacji, narzędzia i metody
 • Rodzaje systemów wynagrodzeń
 • Formalne umocowania systemów motywacyjnych w prawie pracy i narzędziach elektronicznych

HR BP kierownikiem
lub realizatorem projektów HR

moduł 7

16 godzin

 • Zasady i standardy oraz cele realizacji projektów
 • Struktura pracy w projekcie
 • Przebieg i metodyka zarządzania projektami HR
 • Ograniczenia i zagrożenia metod pracy projektowej w HR.
 • Alternatywy do metodyki projektowej

HR BP kierującym zarządzaniem wiedzą

moduł 8

16 godzin

 • Zarządzanie wiedzą w organizacji – budowa systemów stale uczących się
 • Badanie potrzeb, planowanie, implementacja do projektów HR
 • Znajomość specyfiki rynku usług edukacyjnych
 • Metodyka zarządzania projektami szkoleniowymi

HR BP specjalistą prawa pracy

moduł 9

16 godzin

 • Najlepsze współczesne praktyki w zakresie prawa pracy i regulacji w organizacji
 • Zasady zatrudniania, wdrażania cudzoziemców
 • Nowe wyzwania związane z wdrażaniem zmian regulatora (RODO i inne nowe regulacje UE, zmiany prawa pracy)
 • Znajomość elektronicznych systemów kadrowo – płacowych
 • Koordynowanie projektów łączących aktywność kadr i płac z pozostałymi obszarami organizacji.

HR BP trenerem i animatorem spotkań

moduł 10

16 godzin

 • Autoprezentacja HR BP – jak być autorytetem, coachem w swojej firmie
 • Metody szkoleniowe w organizacji, metodyka ewaluacji (Kirkpatrick)
 • Zasady pracy w toku zebrań i spotkań
 • Operatywki – metodyka prowadzenia zebrań
 • Prowadzenie inspirujących prezentacji w formie zdalnej, tworzenie nagrań, webinarów itp. oraz praca z grupą („na żywo”)

HR BP specjalistą w zarzadzaniu kryzysem

moduł 11

16 godzin

 • Postawy, metody i techniki osłabiania, eliminowania lub wykorzystania kryzysów z korzyścią dla ludzi tworzących firmę
 • Kluczowe fazy sytuacji kryzysowej: przygotowanie strategii, planu działania
 • Budowa zespołu do pracy w sytuacji kryzysowej
 • Dobre praktyki – sposoby stawienia czoła sytuacji kryzysowej.
 • Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna w kryzysie
 • Kryzys jako stresor –  przemiana zagrożeń w wyzwania

HR BP twórcą i realizatorem projektów
finansowanych z funduszów UE

moduł 12

16 godzin

*Nowość

 • Pozyskanie i realizacji projektów finansowanych z funduszy UE w HR
 • Trendy w ZZL wspierane przez fundusze UE
 • Źródła pozyskania finansowania, uwarunkowania prawno – formalne
 • Zasady przygotowywania składania, realizacji i rozliczania projektów
 • Instytucje monitorujące i ewaluacyjne – zasady współpracy

Warsztat dyplomowy

 • test wiedzy stosowanej oparty o rozpoznanie i rozwiązanie sytuacji problemu (case)
 • prezentacja i poprowadzenie dyskusji kierowanej na canvie pracy dyplomowej wraz feedbackiem grupy i kadry
image

Zaliczenie

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych HR Business Partner jest pozytywny wynik testu wiedzy i kompetencji (przygotowanego w oparciu o materiał realizowany na zajęciach) oraz obrona polegająca na prezentacji pracy końcowej/zaliczeniowej w postaci praktycznego projektu będącego opracowaniem koncepcji wdrożenia zmian rozwojowych w wybranej organizacji wraz z scenariuszami i harmonogramem pod opieką promotora.

 

Absolwenci uzyskują, zgodne z wymogami ustawy świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Collegium Da Vinci.

Jakie specjalizacje możesz wybrać

Poznaj popularne ścieżki

Zobacz, jakie ścieżki projektowali dla siebie nasi studenci. Pamiętaj, że to tylko przykłady. Swoją ścieżkę rozwoju projektujesz sam/sama, indywidualnie odbierając moduły dodatkowe do głównego kierunku. Tylko od Ciebie zależy, które przedmioty się w niej znajdą i w jakich obszarach zdobędziesz wiedzę.

Design Management
UX Design

Wybierając tę specjalizację
nauczysz się:

 • budować i zarządzać kreatywnymi zespołami projektowymi, w tym zespołami rozproszonymi
 • tworzyć modele biznesowe oraz prowadzić pogłębione analizy kontekstowe i badawcze w
 • zakresie designu produktu i usługi
 • projektować, wdrażać i zarządzać innowacją
 • prototypować produkty i usługi oraz testować ich użyteczność i używalność
 • kształtować relacje z klientami
 • przygotowywać pitch deck

W przyszłości będziesz
mógł/mogła pracować jako:

 • Project Manager
 • Product Manager
 • Kierownik Zespołu Projektowego
 • Head of Design
 • Kierownik zespołu ds. obsługi klienta
 • Customer Service Manager
 • Key Account Manager
 • Marketing Manager
 • Kierownik ds. badań i rozwoju
 • Manager ds. rozwoju produktu lub usługi

Wybierając tę specjalizację
nauczysz się:

 • posługiwać się metodami badawczymi do analizy doświadczeń użytkowników
 • prowadzić audyty UX
 • projektować, prototypować i wdrażać nowe rozwiązania poprawiające doświadczenia klientów
 • projektować interfejsy w zgodzie z architekturą informacji i ergonomią aplikacji
 • dokumentować i prezentować projekty UX/CX
 • kształtować relacje z klientami

W przyszłości będziesz
mógł/mogła pracować jako:

 • UX Designer
 • Specjalista ds. badań rynku i UX
 • Customer Experience Consultant
 • UX Design Leader
 • Product Owner
 • Project Manager
 • Manager zespołu ds. obsługi klienta
 • Key Account Manager
 • Manager ds. badań i rozwoju
 • Marketing Manager
 • Manager ds. rozwoju produktu lub usługi

Moduły specjalizacyjne

Zarządzanie kreatywnym zespołem projektowym

Analiza kontekstowa i design research

Ideacja i opracowanie wariantów projektowych

Modelowanie i szybkie prototypownie

Zarządzanie klientem i dokumentacją

Formułowanie problemu projektowego

Badanie potrzeb klientów i kontekstu projektu

Definiowanie elementów strategii projektu

User interface

Zarządzanie klientem i dokumentacją

Zarobki w branży

Key Account Manager

11 200 PLN

brutto

Product Manager

8540 PLN

brutto

Kierownik ds. marketingu

7830 PLN

brutto

Manager rozwoju produktu lub usługi

8840 PLN

brutto

Product Owner

11 100 PLN

brutto

UI/UX Designer

8110 PLN

brutto

Źródła: money.pl | wynagrodzenia.pl

Studiuj praktycznie najlepiej

WYKŁADOWCY-PRAKTYCY

Wiedzę zdobędziesz bezpośrednio od ekspertów - przedsiębiorców, praktyków branży, specjalistów w swoich zawodach.

PRACA PROJEKTOWA

Będziesz się uczyć, realizując zadania w formie projektów - także tych międzykierunkowych

CASE STUDIES

Poznasz realia branży, przyglądając się prawdziwym projektom, zrealizowanym z sukcesami na rynku.

Poznaj partnerów kierunku

Jako uczelnia ściśle współpracujemy z biznesem – każdy kierunek studiów posiada własnego partnera lub partnerów biznesowych. Są nimi działające z sukcesami na rynku firmy z konkretnych branż.

Partnerami biznesowymi kierunku HR Business Partner są:

 • Nawigator – zespół ekspertów łączących wiedzę opartą na badaniach z doświadczeniem praktycznym,  działający w branży doradczej, wspierający swoich klientów w budowaniu i wdrażaniu procesów HR, m.in. strategii personalnej, programów mentoringowych, sukcesji, systemów motywacyjnych, ścieżek karier, systemów oceniania, wartościowania stanowisk pracy, rekrutacji, onboardingu, komunikacji wewnętrznej, modeli kompetencyjnych, Development Center i innych.
 • eNstudios – przestrzeń do kreatywnego działania, w której stworzysz projekt od początku do końca, to miejsce synergii nowoczesnego designu i technologii.

Co o kierunku mówią wykładowcy

image

Piotr Wiśniewski

Kierownik merytoryczny kierunku HR Business Partner

 

“Zajęcia realizowane są ze zdecydowanym naciskiem na tzw. dobre praktyki i dalszą skuteczność w działaniu absolwenta kierunku. Założeniem podstawowym studiów jest oparcie programu i dydaktyki na aktualnych realiach pracy HR Business Partnera, dlatego koncentrujemy się na budowie, inspirowaniu oraz kształceniu kluczowych dla sukcesu zawodowego absolwenta kompetencji. Założenie programowe „10% teorii i 90% praktyki” stało się naszym celem, dlatego minimalizujemy formy wykładowe na rzecz symulacji, analiz przypadków, treningu kompetencji, ćwiczeń praktycznych. Zmierzamy do możliwie wysokiego przyrostu poziomu kluczowych kompetencji uczestnika. Prace dyplomowe realizowane są jako refleksja, badanie czy projekt dotyczący aktualnej lub przyszłej pracy uczestników studiów.”

Sprawdź podcast „Studia na każdą karierę”!

Magazyn „Forbes” wymienia HR Business Partnera jako jeden z dziesięciu kluczowych zawodów przyszłości.

A przyszłość jest dziś! Jak zdobyć unikalną, ekspercką wiedzę z tego złożonego obszaru?  Posłuchaj rozmowy z Piotrem Wiśniewskim, kierownikiem kierunku podyplomowego HR Business Partner w Collegium Da Vinci!

Kim jest HR Business Partner?

Odpowiada Piotr Wiśniewski,
kierownik merytoryczny kierunku

Poznaj wykładowców kierunku

Piotr Wiśniewski

Wykładowca

Piotr Wiśniewski

Wykładowca

O mnie

rozwińKierownik merytoryczny kierunku HR Business Partner oraz Team manager

rozwińPsycholog, edukator – praktyk biznesu specjalizujący się w tematyce zarządzania oraz skutecznej organizacji pracy i uzyskiwaniu synergii w zespołach pracowniczych. Wieloletni trener, nauczyciel akademicki, dydaktyk  (obecnie kierownik studiów podyplomowych i wykładowca – CDV), konsultant w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi od 1997r.

rozwiń 

rozwińAutor i realizator kompleksowych projektów szkoleniowych, doradczych oraz badawczych wykonanych na rzecz: Kulczyk Tradex (Generalny importer VW), Skoda Auto Polska, Skoda Auto Rosja oraz VW Chiny, (autorskie projekty dotyczące standardów kierowania zespołami, obsługi i pracy z klientem).

rozwińW latach 2008-2009 zrealizował projekt Szkoły trenerów na rzecz Škoda Auto China – Shanghai Volkswagen selekcjonując oraz wdrażając zespół coachów i szkoleniowców przeprowadzających wdrożenia do pracy oraz zmiany rozwojowe w sieci sprzedaży i obsługi VW i Skody w Chinach.

rozwiń 

rozwińAutor i realizator szkoleń z zakresu pracy z klientem,  budowy standardów kształtowania relacji z klientem na rzecz m.in.: ZUS, Izba celna, Urząd miasta Wrocławia, Poznania, Energa S.A, Deutsche Bank, Terravita, MAN, Polskie Porty Lotnicze, Poczta Polska …

rozwińAutor koncepcji i metodologii zarządzania projektem upowszechniania „zwinnych i szczupłych” zmian rozwojowych w handlu i przemyśle (Victaulic, Lidl, Gestamp, Pratt@Whittney) wraz z narzędziami dydaktycznymi i scenariuszem kierowania tym procesem.

Ciekawi mnie

rozwińOdkrywanie źródeł inspiracji stymulujących ludzi do podejmowania ryzyka, wdrażania zmian czy innowacji – czasem wbrew przyziemnej logice.

rozwińPasjonuje się wydobywaniem na światło dzienne momentów kluczowych, krytycznych, w których zadecydowała się przyszłość, w której żyjemy.  Ciekawi mnie poznawanie alternatywnych scenariuszy naszego rozwoju (jednostek i społeczeństw), na zasadzie, co by było gdyby w kluczowym momencie decyzje były inne niż zapadły.

rozwińJestem zapalonym popularyzatorem i poszukiwaczem nowych nieszablonowych form nauczania, dydaktyki ambitnej, adekwatnej do wyzwań a nawet wyprzedzającej potrzeby oraz aktualne aspiracje ludzi.

rozwińCzasem znajduję też w sobie ukrytą pasję do spoglądania w gwiazdy – bardzo amatorsko poświęcając się astronomii -nocą.   

Marcjanna Góralczyk-Przychocka

Wykładowca

Marcjanna Góralczyk-Przychocka

Wykładowca

O mnie

rozwińTrener, coach, asesor, Konsultant HR.

rozwińWykształcenie: Wydział Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (1990 – psychologia pracy; praca magisterska: Kulturowy kontekst konceptualizacji czasu). 2-letni staż w Instytucie Gestalt, Kraków 1988-1990. Od 2000 r. współpracowała z ponad 70 firmami.

rozwińSpecjalizacja: ocena i rozwój kompetencji liderskich, managerskich i osobistych, budowanie modeli kompetencyjnych, coaching, szkolenia dla managerów, asesorów i konsultantów HR, doradztwo w projektach rozwojowych  i interwencyjnych, spotkania rozwojowe po AC/DC oraz po Informacji Zwrotnej 360, projektowanie i prowadzenie projektów Assessment Center.
Pracuje w środowisku międzynarodowym (j. ang.). Oceniła kompetencje ponad 1500 osób (wg metodyki Assessment Center oraz wywiadu kompetencyjnego). Przeprowadziła ponad 700 spotkań z informacją zwrotną po procesach oceny kompetencji oraz informacji zwrotnej 360 stopni, a także ponad 200 spotkań coachingowych (coaching managerski, executive oraz osobisty).

dr Małgorzata Kośmicka

Wykładowca

dr Małgorzata Kośmicka

Wykładowca

O mnie

rozwińUkończyłam Politechnikę Poznańską, Studia Podyplomowe z Marketingu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i Georgia State University w Atlancie (pierwsza lokata na roku). W 2007 roku obroniłam na Uniwersytecie Ekonomicznym doktorat na Wydziale Zarządzania w obszarze zarządzania strategicznego. Ukończyłam Szkołę Coachingu Moderatora oraz 3 szkoły trenerskie, w tym Mistrzowską Szkołę Trenerów Moderatora. Jestem certyfikowanym trener/ facylitator DISC.

Specjalność zawodowa

rozwińCoach, trener i konsultant w zakresie zarządzania ludźmi oraz zarządzania przedsiębiorstwem, posiadam doświadczenie w sprzedaży i w jej zarządzaniu oraz w zarządzaniu ludźmi. Współpracuję zarówno z przedsiębiorstwami jak i uczelniami wyższymi, urzędami oraz ngo. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Jestem fundatorem Fundacji Nawigator Pro Fundacji Dobrych Praktyk Zarządzania, gdzie pełniłam funkcję prezesa w latach 2013 do 2019. Jestem założycielem sieci organizacji pozarządowych „Działamy Razem”, w latach 2013-2018 byłam członkiem zarządu tej sieci. Wykładam na uczelniach takich jak: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu na studiach MBA i Studiach Podyplomowych z zarządzania, Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy na studiach podyplomowych z zarządzania zasobami ludzkimi, Collegium da Vinci na studiach podyplomowych HR Biznes Partner w Poznaniu.  Jestem autorką szeregu publikacji na temat zarządzania, sukcesji i mentoringu.

rozwińPrzeprowadziłam ponad 3000 dni szkoleń oraz ponad 2500 godzin coachingu dla kadry zarządzającej wyższego, średniego oraz niższego szczebla w przedsiębiorstwach polskich i międzynarodowych.

Łukasz Wójcik

Wykładowca

Łukasz Wójcik

Wykładowca

rozwińDziennikarz telewizyjny. Od 2007 roku reporter newsowy stacji TVN24 i TVN. Relacjonuje na żywo najważniejsze wydarzenia społeczne, gospodarcze i polityczne, przede wszystkim z Wielkopolski, choć miejsce pracy w tym zawodzie bywa bardzo umowne. Każdego dnia, stając przed kamerą, mówi do kilkuset tysięcy widzów. To ogromna odpowiedzialność, która wymaga nie tylko przygotowania merytorycznego ale również dbałości o sposób przekazu. Emisja głosu, komunikacja niewerbalna, grafika wspomagająca relację reporterską to najważniejsze narzędzia, dzięki którym buduje się wiarygodność oraz atrakcyjność przekazu. Doświadczenie dziennikarskie od kilku lat wykorzystuje prowadząc zajęcia ze studentami dziennymi oraz w ramach studiów podyplomowych. Najchętniej organizuje warsztaty, dzięki którym uczestnicy mierzą się z cechami, które utrudniają im wystąpienie publiczne. Oswajają się także z informacją zwrotną na swój temat. Wszystko w atmosferze wzajemnego szacunku.

Hanna Kronszmyt

Kierownik Kadr i Płac, trener

Hanna Kronszmyt

Kierownik Kadr i Płac, trener

rozwińO mnie

rozwińMoja wizja pracy w zarządzaniu zasobami ludzkimi to mieszanka zaangażowanej troski o innych i rzetelnej ciekawości. Od lat spełniam swoje młodzieńcze marzenie o pracy z ludźmi i dla ludzi. Dziś, kiedy każdy szczebel pracy w HR w bardzo różnych organizacjach i firmach jest mi znany, moim napędem do dalszego zgłębiania tego, co innowacyjne, nieoczywiste jest potrzeba dzielenia się z innymi.

rozwińI to marzenie udaje mi się z sukcesem realizować, jako wykładowca MBA w szacownych murach CDV.

rozwińJestem gorącym orędownikiem wdrażania nowoczesnych rozwiązań zarządczych w zakresie polityki kadrowo – płacowej.

rozwińDziś wiem, że w HR nie ma zagrożeń, są tylko wyzwania, można zdziałać mnóstwo wspaniałych rzeczy, przeprowadzić wiele fascynujących zmian.

rozwińMój życiorys wypełniają lata licznych doświadczeń, dziś jestem menadżerem HR w grupie Leclerc – widzę wyraźnie, że nadchodzące lata to świetny czas dla nas nowoczesnych, świadomych, dbających o drugiego człowieka Kadrowców przez duże K.

rozwińZnam od podszewki zagadnienia i wyzwania współczesnych organizacji i ich menadżerów.

rozwińPraca z nimi oraz ich sukces, z reminiscencjami, których do mnie powracają, czynią mnie spełnionym, kadrowcem i wykładowcą. Mam poczucie misji, dlatego wkładam tyle serca w dbałość o rozwój i sukces moich podopiecznych.

rozwińA w życiu po pracy? Nauczyłam się cenić chwilę. Uśmiech szczęśliwego dziecka, pachnący kawą poranek na plaży, zapach biblioteki, szmer teatralnego hallu, wiatr przewracający karty dobrej książki niedbale pozostawionej na tarasie. A czasem noc pod innymi gwiazdami – z krzyżem południa w roli głównej.

rozwińSpecjalizacje obszarowe

 • Prawo pracy
 • Prawo cywilne
 • Prawo ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
 • Prawo podatkowe w zakresie PIT
 • Wynagrodzenia

Regina May

Ekspert ds. strategii personalnych, HR Business Partner

Regina May

Ekspert ds. strategii personalnych, HR Business Partner

rozwińO mnie

rozwińPraktyk biznesu, Trener, HR Biznes Partner,

rozwińOd 21 lat jestem zawodowo związana z zasobami ludzkimi, Menedżerka działu szkoleń, Dyrektor personalna, HR Business Partner (FMCG, produkcja, IT, logistyka).

rozwińByłam menedżerka zespołów sprzedaży, trenerów wewnętrznych, HR Business Partnerów, specjalistów i kierowników personalnych (Grupa Muszkieterów, Eureka Group, Żabka Polska, Upright Group)

rozwińWystępuję  na konferencjach branży HR (HRFactor, Learning&Development – Rzeczpospolita, ROC, Elevato)

rozwińWykładam na uczelniach wyższych w Poznaniu Collegium Da Vinci, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

rozwińJestem trener specjalizującym się w szkoleniach z zakresu zarządzania strategicznego zasobami ludzkimi oraz warsztatach zwiększających efektywność zespołów m.in. w zakresie organizacji pracy, zarządzania, komunikacji, współpracy.

rozwińPracuję jako konsultant HR realizujący projekty doradcze w zakresie strategii personalnych, systemów ocen, optymalizacji kosztów zatrudnienia, ścieżek kariery, systemów motywacyjnych, zarządzania przez cele, budowania wizerunku pracodawców.

rozwińDoradca zawodowy, łowca talentów.

rozwińJestem jedną z założycielek Fundacji „Anioły Edukacji”

rozwińPracowałam i szkoliłam m.in. dla Grupy Muszkieterów – Intermarche, Bricomarche, Bimex, Eureka Group S.A., Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Grupy Orlen, ROC Group, Żabka Polska sp. z o.o., Corol, Branch Brothers, Millano, Nesperta, Śnieżka, Procorol, PMT, Rzeczpospolita i innych firm z branży wydawniczej, produkcyjnej, handlowej, IT

rozwińSpecjalizacje obszarowe

 • Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
 • HR Business Partner
 • Systemy ocen i motywacyjne
 • Zarządzanie zespołem
 • Marketing Rekrutacyjny

Jolanta Skrzyńska–Winkel

Wykładowca

Jolanta Skrzyńska–Winkel

Wykładowca

O mnie

rozwińDyrektor ds. Zasobów Ludzkich z ponad 24- letnim doświadczeniem w obszarze HR. Ekspertka we wdrażaniu funkcji HR i reorganizacji przedsiębiorstw. Przez ostatnie 13 lat związana była z sektorem energetycznym, w chwili obecnej z górnictwem. Wdrażała polityki personalne oraz koordynowała restrukturyzacje i reorganizacje dla kilku podmiotów z branży energetycznej (outsourcing, fuzje i przejęcia oraz tworzenie Centrum Usług Wspólnych). Brała także udział w nowatorskich przedsięwzięciach biznesowych i budowaniu firm od podstaw. Wdrażała politykę zarządzani personelem w branży telekomunikacyjnej i mediach.

rozwińAbsolwentka kierunku psychologii pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania kadrami oraz zarządzania i marketingu reklamy.  Pracę zawodową rozpoczęła w Poznaniu w firmach: doradztwa personalnego, następnie informatycznej Emax oraz  agencji medialnej AMS, gdzie pełniąc funkcję HRM tworzyła strategie zarządzania personelem, uczestniczyła w dynamicznym rozwoju spółek i ich ekspansji rynkowej. Od roku 1999 była związana z rynkiem telekomunikacyjnym i dolnośląską firmą DIALOG na stanowisku dyrektora departamentu zasobów ludzkich, a od roku 2001 dyrektora ds. sprzedaży.  W branży energetycznej spędziła ostanie 13 lat, od  2005 roku w Elektrociepłowni w Zielonej Górze na stanowisku dyrektora ds. zasobów ludzkich, a do roku 2009 w strukturach centralnych mocno zaangażowana w procesy reorganizacyjne dla całej Grupy EDF w Polsce, jako Wicedyrektor HR ds. Rozwoju Organizacji; w latach 2016-2018 w roli  Dyrektora HR dla Grupy EDF w Polsce. W chwili obecnej pełni funkcje Dyrektora ds. Personalnych i Organizacji w jednej z największych spółek grupy KGHM – PeBeKa S.A.

Angelina Bentkowska

People & Culture Manager, HR Business Partner

Angelina Bentkowska

People & Culture Manager, HR Business Partner

rozwińO mnie

rozwińPeople & Culture Manager, HR Business Partner a wcześniej Managerka 24 godziny 7 dni w tygodniu. Rekrutuję od 7 lat. Absolwentka studiów podyplomowych kierunku HR Business Partner

rozwińW swojej pracy największą uwagę zwracam na proaktywność i innowacyjność, znajomość rynku pracy i trendów oraz analizę danych.

rozwińJestem na bieżąco z nowoczesnymi technologiami, trendami w świecie HR, działaniami topowych firm oraz zagraniczną literaturą branżową.

rozwińSwoją wiedzę regularnie pogłębiam kursami i szkoleniami, m.in w EY Academy of Business czy na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończyłam HR Business Partner oraz Team Manager na CDV. Interesuję się psychologią, marketingiem internetowym oraz rozwojem sztucznej inteligencji.

Ile kosztują studia na tym kierunku

Opłaty i czesne

Opłata wpisowa

Przy zapisie do 13 lipca:

0 PLN

Przy zapisie od 14 lipca:

200 PLN

Czesne

Płatne

w 10 ratach

10 x 650 PLN

Płatne

w 2 ratach

2 x 3 250 PLN

Płatne

w 1 racie

1 x 6 500 PLN

Zniżki dla absolwentów CDV i WSNHiD

Wpisowe:

0 PLN

Czesne:

zwolnienie z jednej z 10 rat

650 PLN

image
Pobierz regulamin Pobierz regulamin

Skorzystaj z dofinansowań i nieoprocentowanych kredytów.
Uzyskaj pomoc w sfinansowaniu studiów

Jak zapisać się na studia

1

Zarejestruj się

Utwórz konto kandydata w formularzu rekrutacyjnym. Dzięki temu wszystkie formalności załatwisz online, o dowolnej porze dnia, bez wychodzenia z domu i drukowania dokumentów.

 

Będziesz też móc wracać do swojego zgłoszenia, by uzupełnić informacje w późniejszym czasie.

Utwórz konto kandydata w formularzu rekrutacyjnym. Dzięki temu wszystkie formalności załatwisz online, o dowolnej porze dnia, bez wychodzenia z domu i drukowania dokumentów.

 

Będziesz też móc wracać do swojego zgłoszenia, by uzupełnić informacje w późniejszym czasie.

2

Uzupełnij dane

Uzupełnij swoje dane w koncie kandydata, podaj informacje o wykształceniu, wskaż wybrany kierunek studiów i określ płatność.

 

Potrzebne Ci będą:

 • dokument tożsamości,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich).

Uzupełnij swoje dane w koncie kandydata, podaj informacje o wykształceniu, wskaż wybrany kierunek studiów i określ płatność.

 

Potrzebne Ci będą:

 • dokument tożsamości,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich).
3

Dokonaj opłaty wpisowej

Sprawdź najpierw aktualne promocje!

Opłaty wpisowej dokonasz poprzez konto kandydata w formularzu rekrutacyjnym i serwis PayU.

Sprawdź najpierw aktualne promocje!

Opłaty wpisowej dokonasz poprzez konto kandydata w formularzu rekrutacyjnym i serwis PayU.

4

Podpisz dokumenty online

Zrobisz to za pośrednictwem konta kandydata, zapoznając się z treścią umowy i akceptując jej postanowienia.
Po podpisaniu umowy otrzymasz ją w formacie PDF na swój adres e-mail.

Zrobisz to za pośrednictwem konta kandydata, zapoznając się z treścią umowy i akceptując jej postanowienia.
Po podpisaniu umowy otrzymasz ją w formacie PDF na swój adres e-mail.

Witaj w gronie słuchaczy!

Po podpisaniu umowy Twój status kandydata zmieni się na „przyjęty”, co oznacza, że dostałeś_aś się na studia. Wszelkie informacje dotyczące studiów znajdziesz w serwisie Wirtualna Uczelnia, do którego dostęp otrzymasz  7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Po podpisaniu umowy Twój status kandydata zmieni się na „przyjęty”, co oznacza, że dostałeś_aś się na studia. Wszelkie informacje dotyczące studiów znajdziesz w serwisie Wirtualna Uczelnia, do którego dostęp otrzymasz  7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu z nami!

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania, wyjaśnimy, doradzimy. Możesz zadzwonić do nas, napisać wiadomość mailową, a nawet umówić się na prywatną wideorozmowę. Jeśli masz ochotę, zapraszamy także osobiście do naszego Biura Rekrutacji.

image

Izabella Bekas-Kwaśniewska

Specjalista ds. rekrutacji
na studia podyplomowe

e-mail: podyplomowe@cdv.pl

tel.: +48 697 230 138

UMÓW WIDEOROZMOWĘ UMÓW WIDEOROZMOWĘ

Biuro Rekrutacji

ul. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań Pokój R005, piętro 0 Rotunda

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek: 8.30-15.30

sobota - niedziela: nieczynne