Stypendia – Collegium Da Vinci Poznań

Stypendia 2023O jakie stypendia mogą ubiegać się studenci?

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

O stypendium Rektora mogą ubiegać się studenci_tki 1, 2, 3, 4 roku studiów I stopnia, 1 roku studiów II stopnia (jeżeli rozpoczęli_ły studia w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia) oraz 2 roku studiów II stopnia, którzy uzyskali_ły:

 • wyróżniające wyniki w nauce,
 • osiągnięcia naukowe,
 • osiągnięcia artystyczne,
 • osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

O stypendium mogą się także ubiegać studenci_tki, którzy_e w roku złożenia egzaminu maturalnego, otrzymali_ły tytuł:

 • laureata_tki międzynarodowej olimpiady przedmiotowej,
 • laureata_tki lub finalisty_ki olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
 • medalisty_ki we współzawodnictwie o tytuł Mistrza Polski w sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Jak aplikować: wnioski o stypendium Rektora należy składać poprzez Wirtualna Uczelnię, do której dostęp nadamy 7 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego.

Zgodnie z ustawą “Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” ze stypendium Rektora nie mogą skorzystać absolwenci_tki studiów licencjackich, którzy_e rozpoczynają kolejne studia licencjackie, oraz osoby z tytułem magistra, które realizują kolejne studia.

Stypendium dla osób z niepełnosprawnością

O stypendium dla osób z niepełnosprawnością mogą ubiegać się studenci_tki z niepełnosprawnością potwierdzoną orzeczeniem właściwego organu. Sprawdź szczegóły!

Stypendium socjalne

Studenci_tki znajdujący_e się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o stypendium socjalne. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student_ka może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.

Stypendia socjalne przysługują studentom_kom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1294,40 zł (stawka z 2023 r.). Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta_tki – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna.

Zgodnie z ustawą “Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” ze stypendium Rektora nie mogą skorzystać absolwenci_tki studiów licencjackich, którzy_e rozpoczynają kolejne studia licencjackie, oraz osoby z tytułem magistra, które realizują kolejne studia.

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki

O stypendium Ministra mogą ubiegać się studencki_tki, którzy_e mają bardzo dobre wyniki w nauce lub posiadają wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe (np. publikacje naukowe, udział w projektach badawczych, współautorstwo wynalazku lub wzoru użytkowego, udział w konkursach i projektach artystycznych, udział w międzynarodowych zawodach sportowych). Sprawdź szczegóły!

Zgodnie z ustawą “Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” ze stypendium Ministra nie mogą skorzystać absolwenci_tki studiów licencjackich, którzy_e rozpoczynają kolejne studia licencjackie, oraz osoby z tytułem magistra, które realizują kolejne studia.

Poza stypendiami, CDV przyznaje również zapomogę:

O zapomogę mogą się ubiegać wszyscy studenci_tki, którzy_e znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Student_ka może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim (wniosek musi złożyć w ciągu 3 miesięcy od zajścia zdarzenia losowego będącego przyczyną pogorszenia sytuacji materialnej). Studentowi_ce, który_a po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów zapomoga nie przysługuje, chyba że kontynuuje on_a studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra.

W roku akademickim 2023/2024 przyznaliśmy 232 stypendiów w CDV!

Stypendia socjalne, stypendia dla osób z niepełnosprawnością oraz stypendia Rektora na rok akademicki 2023/2024 zostały już przyznane, co pozwoliło na zasilenie budżetów studentów_ek. Studenci_ki Collegium Da Vinci umiejętnie łączą na naukę z pracą i z zaangażowaniem włączają się w działania na rzecz CDV, co zostało docenione przez Rektora, który przyznał w tym roku więcej stypendiów niż w latach ubiegłych.

Wysokość stypendium

Wysokość stypendium uzależniona jest od rodzaju dofinansowania, o jakie starał_a się student_ka lub od jego_j osiągnięć naukowych i zaangażowania na rzecz uczelni. W roku akademickim 2023/2024 wynosiła:
 • stypendium socjalne – 1200 zł
 • stypendium socjalne o zwiększonej wysokości – 1500 zł
 • stypendium dla osób z niepełnosprawnością – 650 zł
 • stypendium Rektora (w zależności od osiągnięć) – od 500 do 1000 zł.

Szczegółowe informacje na temat stypendiów znajdziesz w Wirtualnej Uczelni, w zakładce Informacje – stypendia.