Stypendia studenckie | Collegium Da Vinci Poznań

O jakie stypendia mogą ubiegać się studenci?

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

  • studenci 1, 2, 3, 4 roku studiów I stopnia
  • studenci 1 roku studiów II stopnia, jeżeli rozpoczęli studia w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia
  • studenci 2 roku studiów II stopnia

Stypendium dla osób z niepełnosprawnością

Wszyscy studenci z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Sprawdź szczegóły!

Stypendium socjalne

Wszyscy studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej ( studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów stypendium socjalne nie przysługuje, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra)

Stypendium Ministra

Poza stypendiami, CDV przyznaje również zapomogę:

O zapomogę mogą się ubiegać wszyscy studenci, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Student może otrzymać zapomogę 2 razy w roku akademickim akademickiego (wniosek musi złożyć w ciągu 3 miesięcy od zajścia zdarzenia losowego będącego przyczyną pogorszenia sytuacji materialnej). Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów zapomoga nie przysługuje, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra.

W roku akademickim 2022/2023 przyznaliśmy 212 stypendiów w CDV!

Stypendia socjalne, stypendia dla osób z niepełnosprawnością oraz stypendia Rektora zostały przyznane i studenci zasilili swoje budżety. Uczelnia może pochwalić się liczną grupą osób, które z zaangażowaniem włączają się w działania na rzecz CDV. Umiejętne łączenie nauki z pracą docenił Rektor, który przyznał w tym roku więcej stypendiów niż w latach ubiegłych.

Wysokość stypendium

Wysokość stypendium uzależniona jest od rodzaju dofinansowania o jakie starał się student lub od jego osiągnięć naukowych i zaangażowania na rzecz uczelni. W roku akademickim 2022/2023 wynosiła:
  • stypendium socjalne – 1200 zł
  • stypendium socjalne o zwiększonej wysokości – 1500 zł
  • stypendium dla osób z niepełnosprawnością – 650 zł
  • stypendium Rektora (w zależności od osiągnięć) – od 500 do 1000 zł.

Szczegółowe informacje na temat stypendiów znajdziesz na Wirtualnej Uczelni, w zakładce Informacje – Stypendia.