Dane osobowe | Collegium Da Vinci Poznań

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 pkt 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Collegium Da Vinci z siedzibą przy
  ul. Kutrzeby 10, 61- 719 Poznań. Adres do korespondencji: ul. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań,
  tel. +48 61 271 10 00, adres e-mail: info@cdv.pl.
 2. Collegium Da Vinci z siedzibą przy ul. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań wyznaczyło inspektora ochrony danych (IOD), z którym można się kontaktować w sytuacji każdej niejasności dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Kontakt adres e-mail: iod@cdv.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać dla celów wynikających z treści uczestnictwa
  w projekcie.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych w zakresie wymaganym ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku –  Prawo  o szkolnictwie wyższym i nauce jest  obligatoryjne.  W pozostałym zakresie podanie danych osobowych  jest  dobrowolne,  jednak  konieczne  do realizacji celów, do których zostały zebrane. Niepodanie tych danych może skutkować niemożnością realizacji tych celów.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie RODO, a w szczególności:
  1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  3. art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  4. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
 6. Nieodłącznym elementem realizowania wyżej wskazanych celów jest utrzymanie kontaktu
  z Panią/Panem za pomocą różnych kanałów komunikacji, tj. poczta tradycyjna, poczta elektroniczna,  telefon  kontaktowy. Dodatkowo  proces  kształcenia  wspierany  jest  przez  adresowany  do  społeczności  akademickiej  serwis internetowy www.cdv.pl.
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub  podmiotom  uprawnionym  do  uzyskania  danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą także m.in. dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz zarządzanie organizacją, podmioty świadczące usługi prawne i doradcze oraz podmioty udzielające pomocy Administratorowi w dochodzeniu należnych roszczeń.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  2. żądania  usunięcia  danych  (prawo  do bycia  zapomnianym)  w  przypadku  wystąpienia  okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  3. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  5. przenoszenia dostarczonych danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 10. Dane osobowe należące do Pani/Pana nie podlegają profilowaniu ani nie będą przekazywane
 11. do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
  Pani/Pana dane osobowe w sytuacji podjęcia studiów I stopnia będą przechowywane przez 50 lat, czyli przez okres wynikający z ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku –  Prawo  o  szkolnictwie  wyższym  i  nauce. Zgodnie  z  zapisami  rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  w sprawie dokumentacji przebiegu studiów z dnia 16 września 2016 roku dane dotyczące zakończenia studiów podyplomowych oraz MBA będą przechowywane przez 25 lat.
 12. Pani/Pana  dane  przetwarzane  w  sytuacji  zawarcia  umowy  cywilnoprawnej będą przechowywane przez cały okres realizacji umowy oraz czas niezbędny do jej rozliczenia. Przepisy powszechnie obowiązującego prawa mogą wydłużyć te okresy.
 13. Pani/Pana dane przetwarzane w związku z realizacją celu marketingowego na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody będą przechowywane przez okres 5 lat lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem tego celu przetwarzania, lub do czasu cofnięcia wyrażenia zgody.
 14. Jeżeli Pani/Pan uważają, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).