Dane osobowe – Collegium Da Vinci Poznań

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 pkt 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO informujemy, że:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Collegium Da Vinci z siedzibą przy ul. Kutrzeby 10, 61- 719 Poznań. Adres do korespondencji: ul. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, tel. +48 61 271 10 00, adres e-mail: info@cdv.pl.

2.       Collegium Da Vinci z siedzibą przy ul. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań wyznaczyło inspektora ochrony danych (IOD), z którym można się kontaktować w sytuacji każdej niejasności dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Kontakt adres e-mail: iod@cdv.pl.

3.       Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać dla celów wynikających z procesu kształcenia, w tym dla celów ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej, uczestnictwa w organizacjach i eventach studenckich, a także dla celów archiwalnych i statystycznych związanych z ustawową działalnością administratora danych.

4.       Podanie przez Panią/Pana danych w zakresie wymaganym ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku –  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest  obligatoryjne.  W pozostałym zakresie podanie danych osobowych  jest  dobrowolne,  jednak  konieczne  do realizacji celów, do których zostały zebrane. Nie podanie tych danych może skutkować niemożnością realizacji tych celów.

5.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie RODO, a w szczególności:

a.       art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym
lub większej liczbie określonych celów;
b.       art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c.       art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
d.       art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

6.       Nieodłącznym elementem realizowania wyżej wskazanych celów jest utrzymanie kontaktu z Panią/Panem za pomocą różnych kanałów komunikacji, tj. poczta tradycyjna, poczta elektroniczna,  telefon  kontaktowy. Dodatkowo  proces  kształcenia  wspierany  jest  przez  adresowany  do  społeczności  akademickiej  serwis internetowy www.cdv.pl.

7.       Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub  podmiotom  uprawnionym  do  uzyskania  danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.

8.       Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą także m.in. dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz zarządzanie organizacją, podmioty świadczące usługi prawne i doradcze oraz podmioty udzielające pomocy Administratorowi w dochodzeniu należnych roszczeń.

9.       Posiada Pani/Pan prawo do:
a.       sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
b.       żądania  usunięcia  danych  (prawo  do bycia  zapomnianym)  w  przypadku  wystąpienia  okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
c.       żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
d.       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
e.       przenoszenia dostarczonych danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

10.   Dane osobowe należące do Pani/Pana nie podlegają profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

11.   Pani/Pana dane osobowe w związku z przeprowadzoną rekrutacją będą przechowywane przez okres 5 lat od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie tych danych. W sytuacji zawarcia umowy dane będą przechowywane przez cały okres realizacji umowy. Podstawą prawną jest ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na podstawie której Pani/Pana dane będą przechowywane przez 50 lat. Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów z dnia 16 września 2016 roku dane dotyczące zakończenia studiów podyplomowych oraz MBA będą przechowywane przez 25 lat.

12.   Pani/Pana dane przetwarzane w związku z realizacją celu marketingowego na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody będą przechowywane przez okres 5 lat, lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem tego celu przetwarzania, lub do czasu cofnięcia wyrażenia zgody

13.   Pani/Pana dane przetwarzane w związku z udziałem w badaniu karier zawodowych absolwentów będą przechowywane przez okres 10 lat od momentu ukończenia studiów lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem tego celu przetwarzania, lub do czasu złożenia żądania o usunięcie tych danych.

14.   Jeżeli Pani/Pan uważają, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).