Klauzula informacyjna | Collegium Da Vinci Poznań

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 pkt 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Collegium Da Vinci z siedzibą przy ul. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań. Adres do korespondencji: ul. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, tel. +48 61 271 10 00, adres e-mail: info@cdv.pl.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: Collegium Da Vinci z siedzibą przy ul. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań lub adres e-mail:  iod@cdv.pl.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 (1) lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przetworzenia zapytania oraz rejestracji pobrania udostępnionego pliku.
 5. Pani/Pana dane osobowe zostaną udostępnione infuture.institute Natalia Hatalska-Woźniak z siedzibą przy ul. Słowackiego 19, 80-257 Gdańsk w celu przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną lub telefonicznie na podany w tym celu adres email i numer telefonu
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą także m.in. dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz zarządzanie organizacją, podmioty świadczące usługi prawne i doradcze oraz podmioty udzielające pomocy Administratorowi w dochodzeniu należnych roszczeń.
 8. Dostęp do Pani/Pana danych mogę mieć także inne podmioty współpracujące z  Collegium Da Vinci. Będą to między innymi podmioty zajmujące się promocją usług oraz produktów uczelni.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 10. Dane osobowe należące do Pani/Pana będą podlegać profilowaniu mając na celu personalizację ofert handlowych.
 11. Pozyskane Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 12. Pani/Pana dane przetwarzane w związku z realizacją celu marketingowego na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody będą przechowywane przez okres 5 lat lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem tego celu przetwarzania, do czasu cofnięcia wyrażenia zgody lub do momentu żadania usunięcia danych.
 13. Jeżeli Pani/Pan uważają, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).