Nowa Pedagogika – Edukacja Prorozwojowa

I stopnia, niestacjonarne
 • 3 lata

  Czas trwania studiów

 • 1450

  Liczba godzin

 • 199

  Punkty 

 

Moduł – spójny blok zajęciowy w ramach którego występują różne formy realizacji zajęć dydaktycznych, pogrupowanych tematycznie w kursy. Ocena końcowa z danego modułu jest składową ocen z kursów, wchodzących w skład modułu.

Kurs– grupa treści kształcenia, stanowiąca spójną całość. Treści kształcenia można utożsamiać z tematami zajęć.

 

 • Moduł ogólny
  4 kursy
  20 h
  5 ECTS
  • Celem modułu jest przybliżenie studentom możliwości oraz podstawowych zasad związanych ze studiowaniem.

  • Kurs 1. BHP

   E-learning

   5 h
  • Kurs 2. Wstęp do studiowania

   E-learning

   5 h
  • Kurs 3. Szkolenie biblioteczne

   E-learning

   5 h
  • Kurs 4. Ochrona własności intelektualnej

   E-learning

   5 h
 • Moduł: Tutoring I
  3 kursy
  10 h
  1 ECTS
  • Celem modułu jest doskonalenie znajomości wybranego języka obcego przez studentów. Po zakończeniu studiów licencjackich student powinien posługiwać się wybranym językiem obcym na poziomie B2.

  • Kurs 1. Test kompetencji

   Warsztat

   1 h
  • Kurs 2. Spotkanie indywidualne z tutorem

   Seminarium

   1 h
  • Kurs 3. Tutorial zespołowy I

   Warsztat

   8 h
 • Moduł: Biopsychiczne podstawy edukacji
  3 kursy
  90 h
  10 ECTS
  • W ramach modułu student nabędzie podstawową wiedzę z zakresu psychologii osobowości, różnic indywidualnych, emocji i motywacji oraz rozwoju człowieka. Moduł prowadzony jest w dynamiczny sposób – przekazywana wiedza teoretyczna uzupełniana jest wieloma studiami przypadków.

  • Kurs 1. Umysł - emocje - motywacja

   Wykład

   30 h
  • Kurs 2. Osobowość i różnice indywidualne

   Wykład 10 h, Ćwiczenia 10 h

   20 h
  • Kurs 3. Rozwój człowieka w biegu życia

   Wykład 10 h, Ćwiczenia 20 h, Konwersatorium 10 h

   40 h
 • Moduł: Filozoficzno-historyczne podstawy edukacji
  2 kursy
  30 h
  5 ECTS
  • W ramach modułu student dowie się jakie są historyczne i filozoficzne podstawy edukacji. Zapozna się z podstawowymi nurtami pedagogicznymi i będzie potrafił wykorzystać tę wiedzę w projektowaniu własnych działań edukacyjnych.

  • Kurs 1. Filozofia edukacji

   Konwersatoria

   15 h
  • Kurs 2. Rozwój myśli edukacyjnej

   Konwersatoria

   15 h
 • Moduł: Socjokulturowe konteksty edukacji
  4 kursy
  60 h
  10 ECTS
  • W ramach modułu student nabędzie wiedzę i umiejętności z zakresu socjologicznych i kulturowych podstaw edukacji. Zapozna się z podstawowymi mechanizmami socjologicznymi warunkującymi procesy edukacyjne i wychowawcze.

  • Kurs 1. Psychologia społeczna

   Ćwiczenia

   20 h
  • Kurs 2. Socjologia edukacji

   Konwersatoria

   15 h
  • Kurs 3. Procesy i mechanizmy edukacyjne

   Konwersatoria

   10 h
  • Kurs 4. Człowiek w kulturze

   Wykład 5 h, Warsztat 10 h

   15 h
 • Moduł: Wychowanie fizyczne
  1 kurs
  10 h
  1 ECTS
  • Celem modułu jest promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia wśród studentów.

  • Kurs 1. Wychowanie fizyczne

   E-learning

   10 h
 • Moduł językowy I
  1 kurs
  30 h
  5 ECTS
  • Kurs 1. Język obcy

   Ćwiczenia 20 h, E-learning 10 h

   30 h
 • Moduł technologiczny I
  1 kurs
  15 h
  2 ECTS
  • Celem modułu jest doskonalenie znajomości wybranego języka obcego przez studentów. Po zakończeniu studiów licencjackich student powinien posługiwać się wybranym językiem obcym na poziomie B2.

  • Kurs 1. Technologie informacyjne

   E-learning

   15 h
 • Tutoring II
  1 kurs
  10 h
  1 ECTS
  • Kurs 1. Tutorial zespołowy

   Warsztat

   10 h
 • Moduł: Media-technologia-edukacja
  5 kursów
  60 h
  8 ECTS
  • Celem modułu jest przybliżenie studentom aspektów związanych z funkcjonowaniem człowieka w świecie mediów oraz wartościami i możliwościami edukacyjnymi mediów. W ramach modułu studenci nabędą również kompetencje z zakresu projektowania komunikacji w edukacji oraz poznają podstawy programowania (zgodnie z wytycznymi aktualnej podstawy programowej)

  • Kurs 1. Człowiek w świecie mediów

   Warsztat

   9 h
  • Kurs 2. Edukacyjne aspekty mediów

   Warsztat

   9 h
  • Kurs 3. Warsztat E-edukacji

   Warsztat

   6 h
  • Kurs 4. Projektowanie komunikacji w usługach edukacyjnych

   Warsztat

   6 h
  • Kurs 5. Podstawy programowania

   Warsztat

   30 h
 • Moduł: Empiryczne podstawy działalności edukacyjnej
  4 kursy
  30 h
  5 ECTS
  • W ramach modułu studenci dowiedzą się jak projektować, realizować i ewaluować badania społeczne. Prowadzący przedstawią metody, techniki, narzędzia oraz źródła, z których można czerpać informacje przygotowując się do planowania procesu badawczego.

  • Kurs 1. Podstawy procesu badawczego

   Konwersatoria

   8 h
  • Kurs 2. Projektowanie procesu badawczego

   Ćwiczenia

   6 h
  • Kurs 3. Analiza danych i wnioskowanie

   Warsztat

   12 h
  • Kurs 4. IT w badaniach społecznych

   Warsztat

   4 h
 • Moduł: Teoria działalności edukacyjnej
  4 kursy
  70 h
  9 ECTS
  • W ramach modułu student zapozna się z podstawowymi paradygmatami edukacyjnymi. Pozna zarówno teorię wychowania, jak i zaznajomi się z wiedza z zakresu dydaktyki ogólnej.

  • Kurs 1. Paradygmaty edukacyjne

   Konwersatoria

   20 h
  • Przedmiot 2. Proces kształcenia

   Konwersatoria

   20 h
  • Kurs 3. Współczesne koncepcje wychowania

   Wykład 15 h, Ćwiczenia 10 h

   25 h
  • Kurs 4. Prawne podstawy działalności edukacyjnej

   Wykład

   5 h
 • Moduł językowy II
  1 kurs
  30 h
  5 ECTS
  • Celem modułu jest doskonalenie posiadanych przez studentów kompetencji medialnych w zakresie obsługi i korzystania z komputera oraz nowych mediów.

  • Kurs 1. Język obcy

   Ćwiczenia 20 h, E-learning 10 h

   30 h
 • Moduł technologiczny II
  1 kurs
  15 h
  2 ECTS
  • Celem modułu jest doskonalenie znajomości wybranego języka obcego przez studentów. Po zakończeniu studiów licencjackich student powinien posługiwać się wybranym językiem obcym na poziomie B2.

  • Kurs 1. Technologie informacyjne

   E-learning

   15 h
 • Moduł: Tutoring III
  1 kurs
  10 h
  1 ECST
  • Kurs 1. Tutorial zespołowy III

   Warsztat

   10 h
 • Moduł: Profesjonalizacja działalności edukacyjnej 1
  3 kursy
  20 h
  3 ECTS
  • W ramach zajęć wpisanych w ten moduł student dowie się w jaki sposób rozwijać własną profesjonalizację zawodu. Nabędzie umiejętności niezbędne w procesie samorozwoju oraz ewaluacji własnej pracy pedagogicznej.

  • Kurs 1: Profesjonalizacja zawodu

   Konwersatorium

   5 h
  • Kurs 2. Trening efektywnej komunikacji i umiejętności interpersonalnych

   Warsztat

   9 h
  • Kurs 3. Trening wrażliwości społecznej

   Warsztat

   6 h
 • Moduł: Profilaktyka-diagnoza-wspracie
  4 kursy
  40 h
  10 ECST
  • W ramach modułu student nabędzie umiejętności związane z prowadzeniem działań o charakterze profilaktycznym wśród dzieci i młodzieży. Pozna szczegółowe zasady profilaktyki oraz będzie potrafił prowadzić zajęcia psychoedukacyjne.

  • Kurs 1. Diagnostyka psychopedagogiczna

   Konwersatoria

   10 h
  • Kurs 2. Psychoedukacja

   Warsztat

   10 h
  • Kurs 3. Profilaktyka

   Warsztat

   10 h
  • Kurs 4. Projektowanie systemów wsparcia

   Warsztat

   10 h
 • Moduł: Metodyka edukacji elementarnej I
  2 kursy
  60 h
  7 ECTS
  • W ramach modułu student nabędzie umiejętność projektowania, prowadzenia i ewaluowania zajęć na poziomie edukacji elementarnej w obszarze przyrodoznawczym oraz obszarze edukacji zdrowotnej i wychowania fizycznego.

  • Kurs 1. Metodyka edukacji przyrodoznawczej dziecka

   Wykład 10 h, Konwersatorium 32 h

   42 h
  • Metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej

   Konwersatoria

   18 h
 • Moduł: Warsztat kompetencji pedagogicznych
  3 kursy
  30 h
  6 ECTS
  • W ramach modułu student nabędzie umiejętności niezbędne w pracy każdego nauczyciela. Nauczy się podstaw emisji głosu oraz pozna podstawowe zasady BHP pracy w tym zawodzie.

  • Kurs 1. Emisja głosu

   Warsztat

   16 h
  • Kurs 2. Trening umiejętności wychowawczych

   Warsztat

   5 h
  • Kurs 3. BHP i pierwsza pomoc promedyczna

   Wykład 3 h, Warsztat 6 h

   9 h
 • Moduł kompetencji podstawowych: wprowadzenie w świat mediów i technologii
  4 kursy
  40 h
  6 ECTS
  • Celem modułu jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem człowieka w świecie mediów. W czasie zajęć studenci będą analizować studia przypadków związane z kulturowymi, socjologicznymi oraz psychologicznymi aspektami mediów.

  • Kurs 1. Psychospołeczne i edukacyjne aspekty mediów i technologii

   Wykład

   10 h
  • Kurs 2. Psychologiczne konteksty sieci

   Konwersatorium

   10 h
  • Kurs 3. Społecznokulturowe przestrzenie mediów i technologii

   Konwersatorium

   10 h
  • Kurs 4. Metodyka zajęć komputerowych, edukacji medialnej i wirtualnej

   Warsztat

   10 h
 • Moduł: Moduł kompetencji informacyjno-komunikacyjnych
  6 kursów
  60 h
  7 ECTS
  • W ramach zajęć przewidzianych w module studenci zapoznają się z aspektami związanymi z ekologią nowych mediów oraz tworzeniem treści wirtualnych, np. stron internetowych.

  • Kurs 1. Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji

   Wykład 5 h, Warsztat 5 h

   10 h
  • Kurs 2. Ekologia nowych mediów i komunikacja sieciowa

   Wykład 10 h, Warsztat 5 h

   15 h
  • Kurs 3. Media interaktywne i społecznościowe

   Wykład 5 h, Warsztat 5 h

   20 h
  • Kurs 4. Typografia i projektowanie mediów

   Warsztat

   10 h
  • Kurs 5. Podstawy Web Design

   Warsztat

   10 h
  • Kurs 6. Architektura informacji + UX

   Warsztat

   10 h
 • Moduł: Organizacja opieki i wychowania
  4 kursy
  50 h
  8 ECTS
  • W ramach modułu student zapozna się z podstawami opieki i wychowania. Pozna system opieki oraz prawne aspekty pracy opiekuńczo-wychowawczej w systemie oświaty.

  • Kurs 1. Teoretyczne podstawy opieki

   Konwersatorium 15 h

   15 h
  • Kurs 2. System opieki i wychowania

   Konwersatorium 15 h

   15 h
  • Kurs 3. Prawne podstawy opieki i wychowania

   Wykład

   10 h
  • Kurs 4. Polityka społeczna

   Konwersatorium

   10 h
 • Moduł: Seminarium I
  1 kurs
  10 h
  5 ECTS
  • W ramach seminarium student pod opieką promotora przygotuje własną pracę dyplomową.

  • Kurs 1. Seminarium dyplomowe

   Seminarium

   10 h
 • Moduł: Metodyka edukacji elementarnej II
  2 kursy
  60 h
  10 ECTS
  • W ramach modułu student nabędzie umiejętności projektowania, realizacji i ewaluacji zajęć na poziomie edukacji elementarnej z zakresu edukacji językowej i edukacji plastycznej.

  • Kurs 1. Metodyka edukacji językowej dziecka

   Wykład 10 h, Konwersatorium 50 h

   60 h
  • Kurs 2. Metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej

   Konwersatorium

   18 h
 • Moduł: Moduł kompetencji medialnych
  6 kursów
  60 h
  5 ECTS
  • Celem modułu jest zapoznanie studenta z edukacyjnymi zastosowaniami nowych mediów, a także poszerzenie posiadanych przez niego kompetencji o tworzenie różnorodnych komunikatów medialnych i refleksyjne pojmowanie świata mediów.

  • Kurs 1. Edukacja medialna

   Wykład

   10 h
  • Kurs 2. Kultura i język mediów

   Konwersatorium

   10 h
  • Kurs 3. Kompetencje językowe i warsztat kreatywnego pisania

   Warsztat

   10 h
  • Kurs 4. Redagowanie mediów: słowo, obraz, dźwięk

   Warsztat

   10 h
  • Kurs 5. Nowe media

   Warsztat

   10 h
  • Kurs 6. Etyczne i prawne aspekty mediów

   Konwersatorium

   10 h
 • Moduł: Moduł kompetencji e-learningowych i m-learningowych
  4 kursy
  30 h
  5 ECTS
  • Po zakończeniu modułu student będzie potrafił zaprojektować, wykonać, moderować i ewaluować kursy e-learningowe oraz m-learningowe.

  • Kurs 1. Wprowadzenie do e-learningu i m-learningu

   Warsztat

   5 h
  • Kurs 2. E-learning koroporacyjny i akademicki

   Warsztat

   5 h
  • Kurs 3. Platformy e-learningowe i wirtualne środowiska edukacji: wprowadzenie, administrowanie i zarządzanie

   Ćwiczenia 15 h

   10 h
  • Kurs 4. Wdrażanie i zarządzanie projektami e-learningowymi i m-learningowymi

   Warsztat

   10 h
 • Moduł: Seminarium I
  1 kurs
  10 h
  5 ECTS
  • W ramach zajęć student projektuje swoją pracę dyplomową; przy pomocy promotora formułuje temat, przygotowuje plan pracy i plan badań.

  • Kurs 1. Seminarium dyplomowe

   Seminarium

   10 h
 • Moduł: Seminarium I
  1 kurs
  10 h
  5 ECTS
  • W ramach seminarium student pod opieką promotora przygotuje pracę dyplomową.

  • Kurs 1. Seminarium dyplomowe

   Seminarium

   10 h
 • Moduł: Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
  5 kursów
  50 h
  10 ECTS
  • W ramach modułu student nabędzie umiejętność wykorzystania metod pracy opiekuńczej i wychowawczej z dzieckiem, osobą dorosłą oraz pozna formy pracy grupowej.

  • Kurs 1. Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej z dzieckiem

   Warsztat

   10 h
  • Kurs 2. Metodyka pracy opiekuńczej z osobą dorosłą

   Warsztat

   10 h
  • Kurs 3. Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej z grupą

   Warsztat

   10 h
  • Kurs 4. Metodyka zabawy i gier dydaktycznych

   Warsztat

   10 h
  • Kurs 5. Sieciowanie działań instytucjonalnych w zakresie opieki i wychowania

   Warsztat

   10 h
 • Moduł: Warsztat pracy opiekuna-wychowawcy
  5 kursów
  40 h
  5 ECTS
  • W ramach modułu student nabędzie umiejętności warsztatowe związane z pracą z dzieckiem, osobą dorosła, rodzina oraz grupą. Pozna zasady pracy opiekuńczo-wychowawczej, metody oraz formy.

  • Kurs 1. Warsztat pracy pedagoga szkolnego

   Warsztat

   8 h
  • Kurs 2. Warsztat pracy opiekuna-wychowawcy placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego

   Warsztat

   8 h
  • Kurs 3. Warsztat pracy opiekuna-wychowawcy placówki opiekuńczo-wychowawczej opieki całodobowej

   Warsztat

   8 h
  • Kurs 4. Warsztat pracy z rodziną

   Warsztat

   8 h
  • Kurs 5. Warsztat pracy animatora czasu wolnego

   Warsztat

   8 h
 • Moduł: Seminarium II
  1 kurs
  10 h
  5 ECTS
  • W ramach Seminarium student pod opieką promotora przygotuje własną pracę dyplomową.

  • Kurs 1. Seminarium dyplomowe

   Seminarium

   10 h
 • Moduł: Integracja procesów i środowisk edukacyjnych
  4 kursy
  60 h
  5 ECTS
  • W ramach modułu student nabędzie specjalistyczne kompetencje niezbędne do pracy z dzieckiem (szczególnie z dzieckiem o specyficznych potrzebach edukacyjnych).

  • Kurs 1. Współczesne koncepcje edukacji dziecka

   Wykład

   10 h
  • Kurs 2. Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

   Wykład 10 h, Konwersatorium 20 h

   30 h
  • Kurs 3. Nauczyciel jako organizator środowiska edukacyjnego

   Konwersatorium

   10 h
  • Kurs 4. Projektowanie zintegrowanego procesu edukacji dziecka

   Konwersatorium

   10 h
 • Moduł: Metodyka edukacji elementarnej III
  3 kursy
  75 h h
  10 ECTS
  • W ramach modułu student nabędzie umiejętności metodyczne do projektowania, prowadzenia i ewaluacji zajęć na poziomie edukacji elementarnej z zakresu edukacji matematycznej, muzycznej oraz zajęć technicznych i komputerowych.

  • Kurs 1. Metodyka edukacji matematycznej

   Wykład 9 h, Konwersatorium 30 h

   39 h
  • Kurs 2. Metodyka edukacji muzycznej

   Konwersatorium

   18 h
  • Kurs 3. Metodyka prowadzenia zajęć technicznych i komputerowych

   Warsztat

   18 h
 • Moduł: Warsztaty e-learningowe i m-learningowe
  6 kursów
  60 h
  5 ECTS
  • Celem modułu jest praktyczna nauka tworzenia treści multimedialnych oraz ich ewaluowania.

  • Kurs 1. Warsztat I: narzędzia autorskie

   Warsztat

   10 h
  • Kurs 2. Warsztat II: podstawy projektowania graficznego

   Warsztat

   10 h
  • Kurs 3. Warsztat III: audiowizualne komponenty e-learningowe i m-learningowe

   Warsztat

   10 h
  • Kurs 4. Warsztat IV: komunikacja i interakcja

   Warsztat

   10 h
  • Kurs 5. Warsztat V: story design

   Warsztat

   10 h
  • Kurs 6. Warsztat VI: użyteczność i dostępność

   Warsztat

   10 h
 • Moduł: Nowe technologie w edukacji i dla edukacji
  6 kursów
  60 h
  5 ECTS
  • W ramach tego modułu student dowie się w jaki sposób media mogą wspierać uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, czym jest e-PR i jak go zastosować w edukacji. Studenci dowiedzą się także czym i jakie zasady funkcjonują w ramach edutainment.

  • Kurs 1. Organizacja i zarządzanie mediami edukacyjnymi

   Wykład

   10 h
  • Kurs 2. Social media i ePR w edukacji

   Ćwiczenia 5 h, Warsztat 5 h

   10 h
  • Kurs 3. Wsparcie społeczne a media i nowe technologie

   Warsztat

   10 h
  • Kurs 4. Nowe technologie w edukacji specjalnej

   Warsztat

   10 h
  • Kurs 5. Grywalizacja z elementami projektowanie gier edukacyjnych

   Warsztat

   10 h
  • Kurs 6. Edutainment

   Warsztat

   10 h
 • Moduł: Seminarium II
  1 kurs
  10 h
  5 ECTS
  • Pod opieką promotora student dokonuje analizy zgromadzonych w procesie badawczym danych oraz przygotowuje finalną wersję swojej pracy dyplomowej.

  • Kurs 1. Seminarium dyplomowe

   Seminarium

   10 h
 • Moduł: Seminarium II
  1 kurs
  10 h
  5 ECTS
  • W ramach seminarium student pod opieką promotora przygotuje pracę dyplomową.

  • Kurs 1. Seminarium dyplomowe

   Seminarium

   10 h
 • Moduł: Projektowanie działań w zakresie opieki i wychowania
  4 kursy
  40 h
  5 ECTS
  • W ramach modułu student pozna zasady projektowania i ewaluacji różnorodnych działań opiekuńczo-wychowawczych. Po realizacji modułu będzie potrafił prowadzić działania opiekuńczo-wychowawcze.

  • Kurs 1. Specyficzna problematyka w zawodzie opiekuna-wychowawcy

   Ćwiczenia

   10 h
  • Kurs 2. Rozpoznawanie zasobów i potrzeb w obszarze opieki i wychowania

   Ćwiczenia

   10 h
  • Kurs 3. Projekt terenowy w zakresie opieki i wychowania

   Warsztat

   10 h
  • Kurs 4. Ewaluacja działań w zakresie opieki i wychowania

   Warsztat

   10 h

 

Formy zajęć dydaktycznych: 

Wykład – forma prezentacji wiedzy polegająca głównie na monologu prowadzącego, uzupełniona często prezentacją multimedialną lub pokazem praktycznym. W CDV zazwyczaj zawiera elementy dyskusji z audytorium, czy udzielanie odpowiedzi na zadawane w trakcie wykładu pytania.

Konwersatorium – forma prezentacji wiedzy wzbogacona o zdobywanie kompetencji społecznych, polegająca na dyskusji na temat przedstawiony przez prowadzącego. Studenci zadają pytania prowadzącemu i sobie nawzajem, dyskutują przedstawione koncepcje, wyrażają swoje zdanie.

Ćwiczenia – zajęcia dydaktyczne o charakterze praktycznym pozwalające zdobyć wiedzę i umiejętności niezwiązane bezpośrednio z realizacją zadań zawodowych, a wymagające nakładu pracy od studenta. Typowymi ćwiczeniami są zajęcia z wychowania fizycznego, matematyki czy fizyki.

Warsztaty i  laboratoria komputerowe – zajęcia o charakterze praktycznym pozwalające zdobyć umiejętności związane z realizacją zadań zawodowych. Są to zajęcia interaktywne, w których wykładowca przedstawia wprowadzenie teoretyczne, a następnie wspiera studentów w samodzielnej lub zespołowej realizacji zadania. Zajęcia takie w bardzo dużym stopniu angażują studentów i pozwalają zdobywać wiedzę, rozwijać umiejętności i kompetencje społeczne. Warsztaty są dominującą formą realizacji zajęć na większości kierunków w CDV.

E-Learning forma samodzielnego zdobywania wiedzy, rzadziej umiejętności, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych do kształcenia zdalnego, wspierana kontaktem z nauczycielem. Zazwyczaj stosowana jako narzędzie wspierające dydaktykę realizowaną w innych formach.

Seminarium – forma zajęć w bezpośrednim kontakcie z promotorem pracy, polegająca na projektowaniu procesu i konsultacji realizacji pracy dyplomowej.

 

Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

 

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.