Stypendia dla niepełnosprawnych studentów | Collegium Da Vinci Poznań

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty ustalonej przez Rektora, w roku akademickim 2022/2023 kwota ta wynosiła: 1200 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie. Studenci studiów stacjonarnych mogą dodatkowo ubiegać się o dodatek do stypendium socjalnego, jeśli codzienny dojazd na zajęcia utrudnia lub uniemożliwia studiowanie.

Stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnością:

  • Stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnością przysługuje studentom posiadającym orzeczony stopień niepełnosprawności. Jest ono przyznawane na rok akademicki i wypłacane w 9 ratach. Jeśli orzeczenie straci w tym czasie ważność, wpłaty zostają wstrzymane do czasu przedłożenia kolejnego orzeczenie. Wszelkie informacje oraz formularze stypendialne znajdują się na Wirtualnej Uczelni.
  • Wysokość stypendiów ustalana jest corocznie i uzależniona od przyznanej naszej uczelni dotacji na ten cel. Orzeczony stopień niepełnosprawności nie wpływa na wysokość stypendium.
  • Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce stypendium dla osób z niepełnosprawnością  nie przysługuje  absolwentom studiów licencjackich, którzy rozpoczynają kolejne studia licencjackie, oraz osobom z tytułem magistra, które realizują kolejne studia. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać stypendium dla osób z niepełnosprawnością, tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

  • O Stypendium Rektora mogą ubiegać się studenci, którzy zaliczyli rok studiów, uzyskali wysoką średnią ocen lub mają osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe (wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym). Rektor  przyznaje punkty za średnią ocen i osiągnięcia. Zdobywcy największej liczby punktów otrzymują stypendia. Liczba przyznanych stypendiów nie może przekraczać 10% liczby studentów danego kierunku.
  • Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym ze Stypendium Rektora nie mogą skorzystać absolwenci studiów licencjackich, którzy rozpoczynają kolejne studia licencjackie, oraz osoby z tytułem magistra, które realizują kolejne studia.

Zapomoga

  • Zapomoga przysługuje studentom, którzy z przyczyn losowych znajdą się tymczasowo w trudnej sytuacji materialnej. Zdarzenie losowe to zdarzenie zależne od losu, nieprzewidywalne, niemożliwe do uniknięcia nawet przy zachowaniu należytej staranności o swoje sprawy. Takim zdarzeniem może być np.: nieszczęśliwy wypadek, choroba lub śmierć kogoś z najbliższej rodziny.
  • Student ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapomogę dwa razy w czasie jednego roku akademickiego. O wysokości przyznanej pomocy decyduje Dziekan.
  • Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym ze stypendium socjalnego i zapomogi nie mogą skorzystać absolwenci studiów licencjackich, którzy rozpoczynają kolejne studia licencjackie, oraz osoby z tytułem magistra, które realizują kolejne studia.

Stypendium Da Vinci

  • O Stypendium mogą ubiegać się osoby ambitne, twórcze i pracowite.