Zawody przyszłości – rozwój kompetencji młodzieży w kontekście przemian współczesnego świata | Collegium Da Vinci Poznań
 • Tytuł projektu: Zawody przyszłości – rozwój kompetencji młodzieży w kontekście przemian współczesnego świata
 • Program finansowania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
 • Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Okres realizacji projektu: 01.10.2018 – 31.09.2020
 • Całkowita wartość projektu: 598 195, 35 zł
 • Wartość dofinansowania: 576 595, 35 zł
 • Beneficjent projektu: Collegium Da Vinci
 • Partner Projektu: Fundacja Animatornia

Cel projektu:

Wspieranie i podniesienie kompetencji przez 540 uczniów, w tym minimum 11 osób z niepełnosprawnościami, w zakresie umiejętności behawioralnych i technicznych, które wpłyną na ich aktywizację społeczną i zawodową, poszerzanie ich wiedzy ogólnej i specjalistycznej, rozwój ich zainteresowań, pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej, zapobieganie społecznemu wykluczeniu, co przyczyni się również do rozwoju społeczeństwa, rynku pracy i gospodarki.

Grupa docelowa:

Projekt adresowany jest do 540 osób, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie spełniają następujące kryteria formalne i merytoryczne:

1.Kryteria formalne:

 • status ucznia publicznych oraz niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych tj. liceum,
  technikum, szkoły branżowej w wieku 16-19 roku życia zamieszkującym teren miasta Poznania i województwa wielkopolskiego,

2. Kryteria merytoryczne:

 • największa suma ocen z matematyki i informatyki/technologii informacyjnej z poprzedniego roku szkolnego

Zadania do realizacji:

 • Opracowanie programów kształcenia, zakup wyposażenia do pracowni vlogowej oraz wstępne badanie kompetencji uczestników.
 • Wsparcie warsztatowe dotyczące podniesienia kompetencji uczniów w zakresie umiejętności behawioralnych realizowanych przez Collegium Da Vinci DV – Lider Projektu
 • Wsparcie warsztatowe dotyczące podniesienia kompetencji uczniów w zakresie umiejętności technicznych realizowanych przez Fudację Animatornia – Partner projektu
 • Ewaluacja uczestników projektu po zakończeniu warsztatów, mająca na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach projektu oraz poprawę jakości praktycznych elementów kształcenia w ramach wsparcia oraz zbadanie wzrostu poziomu kompetencji.

Partner