Utworzenie Laboratorium Interdyscyplinarnego w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu | Collegium Da Vinci Poznań

Collegium Da Vinci w Poznaniu, to uczelnia wyższa, która oprócz działalności edukacyjnej, prowadzi działalność w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, współpracując z wieloma partnerami biznesowymi z branż zarówno produkcyjnych, jak i usługowych, świadcząc dla wielu z nich usługi badawcze.

Uczelnia, chcąc zaoferować swoim partnerom i klientom kompleksowe i wysokospecjalistyczne usługi B+R, rozpoczęła realizację projektu pt. „Utworzenie Laboratorium Interdyscyplinarnego w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu”, na które uzyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w ramach działania 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2014.

Projekt realizowany jest w okresie 01.10.2014 r. – 30.06.2015 r. i zakłada powstanie Laboratorium Interdyscyplinarnego, wyposażonego w nowoczesne urządzenia i oprogramowania, w celu świadczenia kompleksowych i wysokospecjalistycznych usług badawczo-rozwojowych na rzecz przedsiębiorców w Wielkopolsce.

Usługi te obejmować będą badania jakościowe, w tym w szczególności user experience, czyli badanie doświadczeń konsumenckich od etapu koncepcji aż do wdrożenia produktu. Usługi dotyczyć będą fizycznych produktów, stron internetowych bądź usług i charakteryzować się będą rozbudowaną częścią badawczą (user input research). Dzięki nim wspierane będą procesy generowania innowacji oraz działania związane z tworzeniem nowych i udoskonalonych produktów i usług.

W wyniku realizacji projektu, w Laboratorium Interdyscyplinarnym Collegium Da Vinci, świadczone będą usługi takie jak:

  • Zaprojektowanie i przeprowadzenie kompleksowego badania jakościowego
  • Zogniskowany wywiad grupy (FGI)
  • Pogłębiony wywiad indywidualny (IDI)