Polityka jakości – Collegium Da Vinci Poznań

Polityka jakości

Collegium Da Vinci deklaruje podejmowanie działań mających na celu stałe podnoszenie jakości kształcenia na wszystkich prowadzonych kierunkach i poziomach studiów oraz studiach podyplomowych. Deklaracja realizowana będzie poprzez sprawne zarządzanie, zgodne z wymaganiami przepisów prawa oraz wewnętrznymi regulacjami.

Wysoką jakość kształcenia w Collegium Da Vinci zagwarantuje wdrożony i ciągle doskonalony Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia, który uwzględnia specyficzne potrzeby Uczelni.

Stałe podnoszenie jakości kształcenia zapewni realizacja ustalonych priorytetów, do których należą:

  • przygotowywanie oferty i formy kształcenia optymalnie dostosowanej do oczekiwań odbiorców, tj. studentów i słuchaczy, oraz potrzeb rynku pracy w oparciu o wymagania prawne i strategię Collegium Da Vinci,
  • zapewnienie odbiorcom możliwości zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy, umiejętności
    i kompetencji niezbędnych, by osiągnąć sukces na rynku pracy,
  • aktywna współpraca ze środowiskiem gospodarczym w ramach tworzenia oraz realizacji procesu dydaktycznego,
  • podejmowanie działań mających na celu efektywne wspieranie absolwentów na rynku pracy oraz budowanie trwałych relacji Uczelni zarówno z absolwentami, jak i pracodawcami,
  • profesjonalna obsługa studentów i słuchaczy.

Władze Collegium Da Vinci oświadczają, iż zapewniają kadrę oraz dysponują środkami finansowymi koniecznymi do wdrożenia założeń Polityki jakości kształcenia oraz zobowiązują się do ciągłego doskonalenia wdrożonego systemu zarządzania.

Polska Komisja Akredytacyjna

Informatyka