Preferencyjny kredyt studencki w CDV – Collegium Da Vinci Poznań

Dla tych Państwa, którym drastycznie pogorszyła się sytuacja finansowa, przy współpracy z instytucjami finansowymi, przygotowaliśmy pomoc w zakresie uzyskania preferencyjnych kredytów studenckich. Po 20 kwietnia, będzie możliwość składania takich wniosków na Uczelni. Postaramy się pomóc Państwu w formalnościach związanych z przygotowaniem niezbędnych dokumentów.

Warunki kredytowe

Kredyt studencki przyznawany jest do czasu ukończenia studiów wskazanym w zaświadczeniu z uczelni, maksymalnie na okres 6 lat studiów. Kredyt wypłacany jest w miesięcznych transzach w okresie od października do lipca (10 transz w roku akademickim, przez okres wakacji nie ma wypłat).

Wysokość miesięcznej raty pożyczki lub kredytu studenckiego wynosi: 400 zł, 600 zł, 800 zł lub 1000 zł. Do Klienta należy wybór wysokości transzy pod warunkiem pozytywnej zdolności kredytowej.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i wynosi 1,2 stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego.

Po ukończenia studiów Klientowi przysługuje 2 letnia karencja w spłacie kredytu.  Po tym okresie Klient rozpoczyna spłatę kredytu w ratach wysokości połowy otrzymywanych miesięcznych transz wraz z odsetkami w wysokości 50% stopy redyskonta. Pozostała część odsetek jest dotowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Wniosek o kredyt studencki można złożyć w Banku przez cały rok. Wymagane dokumenty:

 • wniosek kredytowy, który pomoże studentom CDV uzupełnić nasz doradca,
 • zaświadczenie wystawione przez Uczelnię,
 • dokumenty niezbędne do ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta,
 • dokumenty niezbędne do ustanowienia zabezpieczenia kredytu,
 • informacja o dotychczas ukończonych studiach wyższych lub studiach doktoranckich,
 • dokument tożsamości.

Kredyt studencki może otrzymać student, który nie ukończył 30 roku życia.

Wniosek o kredyt może również złożyć osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia. Przed podpisaniem umowy kredytowej należy przedłożyć w Banku zaświadczenie potwierdzające, że jest odpowiednio studentem.

W roku akademickim 2019/2020 maksymalny dochód na osobę w rodzinie studenta, uprawniający do otrzymania kredytu został ustalony w wysokości 2.500 zł (kwota netto). Przy ustalaniu dochodu na osobę w rodzinie studenta uwzględnia się dochody osiągane przez:

 • studenta;
 • małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
 • rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Wymagane zabezpieczenie spłaty kredytu:

 • poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego (dla Kredytobiorców, spełniających warunki objęcia tym poręczeniem),
 • poręczenie na zasadach ogólnych wg Kodeksu cywilnego,
 • inne formy zabezpieczenia akceptowane przez Bank.

Informacje dodatkowe

Na wniosek Kredytobiorcy kredyt studencki może zostać umorzony częściowo:

 • przez PKO Bank Polski:
  • w 50% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe w grupie do 1%,
  • w 35% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe w grupie od 1,01% do 5%,
  • w 20% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe w grupie od 5,01% do 10% najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia albo studiów drugiego stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich, w danym roku akademickim;
 • przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przypadku szczególnie trudnej sytuacji życiowej.

Kredyt studencki może zostać umorzony w całości:

 • przez Bank w przypadku braku prawnych możliwości dochodzenia roszczeń od Kredytobiorcy lub w przypadku śmierci Kredytobiorcy,
 • przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przypadku trwałej utraty zdolności do spłaty zobowiązań przez Kredytobiorcę, która nastąpiła po zawarciu umowy kredytu.

Na wniosek Kredytobiorcy w przypadku trudnej sytuacji życiowej spłata kredytu studenckiego wraz z odsetkami może być zawieszona na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Na wniosek Kredytobiorcy wysokość miesięcznej raty może być zmniejszona do 20% jego średniego miesięcznego dochodu.

Kredytobiorca zobowiązany jest dwa razy w roku, w terminie do 31 marca i 31 października, przedstawiać w Banku ważną legitymację studencką (w roku 2020 do 31 maja).

Co należy zrobić?

Skontaktuj się z Biurem Rekrutacji CDV, w celu uzyskania podstawowych informacji dotyczących warunków ubiegania się o kredyt studencki:

 • izabella.bekas-kwasniewska@cdv.pl , tel. 697 230 138
 • iwona.jackowiak@cdv.pl, tel. 667 520 739
 • karolina.szkudlarek@cdv.pl, tel. 697 690 043.

 

Wypełnij wniosek do banku oraz zaświadczenie o dochodzie i liczbie członków Twojej rodziny.

My przygotujemy dla Ciebie zaświadczenie z uczelni, że jesteś naszym studentem.

Pomożemy Ci złożyć dokumenty w banku i będziemy Cię wspierać przez cały proces, aż do podpisania umowy.

Zniżki i stypendia w CDV

Sprawdź, na jakie zniżki i stypendia możesz liczyć w Collegium Da Vinci.

Sprawdź szczegóły! Sprawdź szczegóły!

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.