Preferencyjny kredyt studencki w CDV | Collegium Da Vinci Poznań

Osoby, które potrzebują wsparcia finansowego, mogą skorzystać z preferencyjnego kredytu dla studentów, którzy nie ukończyli 30 roku życia. Zgodnie z nowym systemem o kredyt można ubiegać się przez cały rok.

Preferencyjny kredyt studencki

W ramach rządowego programu pomocy materialnej studenci mogą otrzymać preferencyjne kredyty ze środków Funduszu Kredytów Studenckich. Kredyty te są udzielane na okres studiów, maksymalnie na 6 lat studiów. Do okresu studiów nie wlicza się urlopów udzielonych studentowi – wypłata kredytu zostaje na ten czas zawieszona.

Transze kredytu wypłacane są przez okres 10 miesięcy w roku akademickim. Spłata kredytu rozpoczyna się po dwóch latach od ukończenia studiów. Liczba rat spłaty kredytu wynosi dwukrotność liczby wypłaconych transz (przykładowo: 10 transz kredytu oznacza 20 rat spłaty).

Preferencyjne warunki dla studentów i doktorantów to przede wszystkim:

 • niskie oprocentowanie,
 • specjalne zasady przyznawania kredytu,
 • możliwość poręczenia kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego,
 • możliwość zmiany wysokości miesięcznej raty kredytu,
 • odroczona spłata na dwa lata od ukończenia studiów,
 • możliwość umorzenia części lub całości pożyczki.

Kto może się ubiegać o kredyt?

Zgodnie z nowym systemem kredytów studenckich, kredyt może otrzymać:

 • student, który nie ukończył 30. roku życia.

Wniosek o kredyt może złożyć także osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia dyplomowe I lub II stopnia. Przed podpisaniem umowy kredytowej musi dostarczyć do instytucji kredytującej zaświadczenie potwierdzające, że jest studentem. Zaświadczenie przygotuje pracownik Collegium Da Vinci – wystarczy wysłać maila na adres rekrutacja@cdv.pl

Podstawowym warunkiem zawarcia umowy kredytowej jest spełnienie kryterium dochodowego. W roku akademickim 2021/2022 maksymalny dochód na osobę w rodzinie studenta uprawniający do otrzymania kredytu został ustalony w wysokości 3 000 zł (kwota netto).

W jakim banku można uzyskać kredyt preferencyjny?

O kredyt można ubiegać się w jednym z następujących banków:

Co należy zrobić, aby uzyskać kredyt?

Krok 1: wybrać bank – należy sprawdzić, jakie wymagania stawia dany bank: jakie dokumenty należy dostarczyć dla celów oceny zdolności kredytowej oraz zabezpieczenia spłat kredytu, jakie warunki muszą spełniać Twoi poręczyciele.

Krok 2: złożyć wniosek w formie papierowej lub internetowej. O kredyt można ubiegać się przez cały rok. Do wniosku o udzielenie kredytu należy dołączyć:

 • oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie członków rodziny za poprzedni rok,
 • zaświadczenie o odbywaniu studiów albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia (dokument ten otrzymasz w swoim Biurze Rekrutacji: rekrutacja@cdv.pl, tel. 697 230 138),
 • dokumenty wymagane przez instytucję udzielająca kredytu w celu oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłat kredytu – jeżeli nie jesteś w stanie sprostać wymaganiom banku, możesz skorzystać z poręczenia udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego lub Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dotyczy osób zamieszkujących na obszarze wiejskim).

We wniosku masz możliwość wyboru wysokości wypłacanych transz: 400 zł, 600 zł, 800 zł, a nawet 1000 zł miesięcznie (przez 10 miesięcy).

Krok 3: podpisanie umowy, która zawiera warunki wypłaty i spłaty oraz:

 • okres, na jaki instytucja kredytująca udzieliła kredytu studenckiego,
 • datę rozpoczęcia wypłaty transz,
 • sposób, w jaki instytucja kredytująca zweryfikuje posiadanie statusu studenta
 • harmonogram spłaty,
 • wysokość odsetek od kredytu studenckiego.

Co to jest karencja w spłacie kredytu?

Spłata kredytu wraz z należnymi odsetkami rozpoczyna się po upływie dwóch lat od terminu ukończenia studiów.

Kiedy można skorzystać z umorzenia kredytu?

Wysokość miesięcznej raty kredytu może być zmniejszona do 20% średniego miesięcznego dochodu kredytobiorcy. Na wniosek kredytobiorcy, w przypadku trudnej sytuacji życiowej, spłata kredytu studenckiego wraz z odsetkami może być zawieszona na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Na wniosek kredytobiorcy kredyt studencki może zostać umorzony częściowo przez instytucję kredytującą:

 • w 50% – w przypadku, gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie do 1%,
 • w 35% – w przypadku, gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie od 1,01% do 5%,
 • w 20% – w przypadku, gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie od 5,01% do 10% najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich w danym roku akademickim.

Kredyt studencki może zostać umorzony w całości przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przypadku trwałej utraty zdolności do spłaty zobowiązań przez Kredytobiorcę, która nastąpiła po zawarciu umowy kredytu.

Gdzie szukać informacji szczegółowych?

Zniżki i stypendia w CDV

Sprawdź, na jakie zniżki i stypendia możesz liczyć w Collegium Da Vinci.

Sprawdź szczegóły! Sprawdź szczegóły!

Masz pytania?

Zadzwoń lub napisz!
Izabella Bekas – Kwaśniewska

697230138

Weronika Nowak

667520739