Executive Master of Business Administration – Collegium Da Vinci Poznań
24 czerwca 2020
Łukasz Kuciński - Wykładowca EMBA

Executive Master of Business Administration

Czym są studia EMBA?

Od 1908 roku zaczęła się na świecie era tworzenia strategii sprzedażowych i marketingowych. To właśnie wtedy Henry Ford rozpoczął masową produkcję samochodów. Dokładnie wtedy stało się jasne, że zarządzanie produkcją, sprzedażą, wizerunkiem i ostatecznie całą firmą ma znaczenie i wpływa na pozyskiwanie klientów i ich obsługę. Dokładnie w tym roku na bazie doświadczeń w kształceniu managerów w Harvard University powstały w USA bardzo praktyczne studia Master of Business Administration.

Opracowano metody, które pomagają wdrażać managerów do zarządzania biznesem. Chodziło w dużej mierze o logiczne i kreatywne myślenie, umiejętności analityczne i w dużej mierze o kształcenie umiejętności podejmowania skutecznych, lecz również efektywnych decyzji.

Uczelnie prowadzące programy MBA – Master of Business Administration przestały się koncentrować wyłącznie na przekazywaniu wiedzy przez uznanych w świecie nauki profesorów, a skupiły się na współpracy z biznesem, firmami i całym środowiskiem przedsiębiorców, aby wiedza była jak najbardziej praktyczna, jak najbardziej wynikała z rzeczywistych procesów biznesowych i aby dawała uczestnikom jak najwięcej praktycznych narzędzi managerskich.
Zmodyfikowano również rekrutację słuchaczy. Musieli oni wykazywać się udokumentowanym doświadczeniem managerskim, aby uczestnicy studiów mogli uczyć się również od siebie. Opracowywano konkretne przypadki biznesowe, analizowano sytuacje, wyciągano wnioski. Sam proces można by porównać do ćwiczeń na symulatorach lotów (których wtedy oczywiście nie było), gdzie każdy mógł na własnej skórze poznać najlepsze managerskie metody zarządzania biznesem nawet w najtrudniejszych biznesowych sytuacjach. Dlatego studia MBA stały się w latach sześćdziesiątych przebojem również w Europie.

Początkowo uczelnie opuszczało około pięć tysięcy absolwentów MBA, a w latach ’80 już około sto tysięcy.
Dyplom MBA stał się wyznacznikiem i zarazem świadectwem profesjonalizmu uznawanym we wszystkich dużych firmach i na całym świecie. Dzisiaj już powszechnie wiadomo, że studia MBA zapewniają bardzo szeroką wiedzę z zakresu prowadzenia biznesu i zarządzania, otwierając drzwi do świata ogromnego biznesu.

Na początku lat ’90 studia MBA pojawiły się w Polsce, a dzisiaj wszystkie najlepsze uczelnie posiadają takie studia MBA lub EMBA w swojej ofercie.

W ofercie Collegium Da Vinci znajduje się program EMBA – Executive Master of Business Administration, którego celem jest właśnie kształcenie managerów wysokiego szczebla i przekazywanie im gotowych i sprawdzonych narzędzi. Dzięki bardzo praktycznemu programowi słuchacze mogą wypróbować swoją wiedzę i narzędzia. Jako jedyna uczelnia w Polsce Collegium Da Vinci zorganizowało dla nich warsztaty prowadzone w firmach, gdzie na miejscu pracują nad rozwiązywaniem problemów firmowych i opracowują strategie rozwoju firm.

EMBA różni się od studiów MBA bardzo praktycznym programem. EMBA to studia kierowane do managerów z wieloletnim doświadczeniem, a więc do ludzi, którzy znają już dogłębnie tajniki zarządzania przedsiębiorstwem i nie biorą udziału w studiach, jedynie po to, aby się czegoś nauczyć, lecz po to, aby z innymi doświadczonymi managerami wymieniać się wiedzą, narzędziami i spostrzeżeniami. To dzięki dyskusjom podczas zajęć i pomiędzy nimi powstają na tych studiach innowacyjne pomysły na rozwój firm, na łączenie biznesów i znajdowanie zyskownych nisz na rynku. W wielu przypadkach słuchacze rozpoczynają współpracę pomiędzy reprezentowanymi przez nich firmami, bo poznając się na studiach EMBA mają do siebie zaufanie, znają się i wiedzą dokładnie, jakie kto ma możliwości.

Dokładnie tego, jak się przewiduje, będą poszukiwali managerowie w trudnych czasach kryzysu po pandemii. Dzisiaj aspekt wiedzy jest obecnie jednym z wielu aspektów docenianych przez managerów. Jednym z najważniejszych czynników motywujących obecnie do podjęcia studiów EMBA jest perspektywa finansowa i efekt poczucia bezpieczeństwa.
Wszystkie badania wskazują, że absolwenci studiów MBA i EMBA zarabiają więcej od swoich konkurentów bez takiego wykształcenia, a co ważniejsze są managerami, które podczas kryzysu nie są brane pod uwagę jako osoby potencjalnie do „uwolnienia”.

Według Sedlak&Sedlak – firmy badającej wynagrodzenia w Polsce – różnica wynagrodzenia managerów w polskich firmach z dyplomem MBA i bez niego w roku 2019 wynosiła 9000 zł brutto w firmach z kapitałem zagranicznym i 4800 zł brutto w firmach polskich.

Efektywność studiów MBA jest zatem ogromna. Sam koszt studiów, traktowany jako inwestycja we własny rozwój, zwraca się nawet po 4-6 miesiącach pracy. Wliczając w to również możliwości nawiązywania kontaktów biznesowych podczas studiów i podejmowania wszelkiego rodzaju komercyjnych działań biznesowych podjęcie studiów EMBA jest zatem bardzo efektywnym sposobem podnoszenia swojej wartości zarówno edukacyjnie, jak i biznesowo.

Zarobki po MBA w firmach polskich i zagranicznych

Absolwenci studiów MBA zdecydowanie więcej zarabiali w firmach z przewagą kapitału zagranicznego. Różnica w wynagrodzeniach pomiędzy osobami z certyfikatem MBA pracującymi w polskich firmach a w zagranicznych w 2019 roku wynosiła 5 900 PLN. Dodatkowo absolwenci studiów MBA zarabiali zdecydowanie więcej niż osoby bez tych studiów. W polskich firmach różnica ta wynosiła 4 800 PLN, z kolei w zagranicznych aż 9 000 PLN brutto. Osoby z dyplomem MBA w firmach zagranicznych zarabiały 10 700 PLN brutto więcej niż pracownicy w firmach polskich bez dyplomu MBA.

Coraz węższa specjalizacja studiów MBA z jednej strony daje możliwość dopasowania do już posiadanej wiedzy uczestników i ich spodziewanych potrzeb, ale z drugiej strony eliminuje możliwość poznania doświadczeń menedżerów z innych branż. Wymaga też od organizatorów studiów pozyskania bardzo wyspecjalizowanych wykładowców. Czy tego będą szukali kolejni menedżerowie chcący się pochwalić dyplomem MBA? Na razie wydaje się, że najważniejszym czynnikiem motywującym do podjęcia tych studiów jest perspektywa finansowa. Jak podał Sedlak & Sedlak, mediana wynagrodzeń osób z dyplomem MBA wzrosła w 2017 roku o 1000 zł (8%) do 12 525 PLN brutto miesięcznie.