Agnieszka Kosmala | Collegium Da Vinci Poznań
Agnieszka Kosmala – studentka kierunku zarządzanie kreatywne

Dlaczego wybrałaś zarządzanie kreatywne?

Moje dotychczasowe wykształ­cenie licencjackie nie jest zwią­zane z zarządzaniem. Ukończy­łam fizjoterapię na AWF-ie. Do kontynuacji nauki na poziomie magisterskim na zarządzaniu kreatywnym przekonała mnie jego innowacyjność, program studiów oraz ciekawe przed­mioty. Uznałam, że to właściwy krok w rozwoju osobistym i zawodowym.

Czego najbardziej lubisz się uczyć, jaki przedmiot na studiach najbardziej Cię ciekawi?

Moją uwagę przyciągają zajęcia Design Thinking, na których mam możliwość tworzyć wraz z grupą prototypy nowych usług lub ulepszać już istniejące. Wiele przydatnych informacji zdobywam na ćwiczeniach i wykładach z modułu zarzą­dzania firmą. Warte uwagi są też zajęcia z prawa, na których prowadzący w ciekawy sposób przekazują wiedzę w oparciu o konkretne przykłady.

Czy studia pomagają Ci realizować Twoje pasje?

Ciekawi mnie świat i to, w jakim tempie się rozwija. W przyszło­ści chciałabym założyć własną firmę i wraz z zespołem projek­tować usługi oraz rozwiązania biznesowe. Wierzę, że pomo­że mi w tym wiedza zdobyta na studiach.

Co dla Ciebie znaczy, że ktoś jest ciekawy?

Osoba ciekawa potrafi w in­teresujący sposób przekazać innym swoje spojrzenie na świat i podzielić się z nimi swoimi doświadczeniami. Ciekawą osobą jest ktoś, kto ma pasję, którą realizuje w życiu. Idealną sytuacją jest możliwość połą­czenia pasji z pracą. Ja mam to szczęście.

Dlaczego wybrałaś CDV? Co najbardziej lubisz na naszej uczelni?

Zdecydowanie lubię tutaj ludzi. Hasło „uczelnia ludzi cieka­wych” jest jak najbardziej słusz­ne. Ludzie, których poznałam, zarówno studenci, jak i pro­wadzący, są tego przykładem. Każdy ma pasję, swoją historię, każdy chce się rozwijać, posze­rzać swoje horyzonty, robiąc coś niestandardowego.

Co Cię kręci?

Kręci mnie wszystko, co związa­ne jest ze sportem. Moją pasją jest lacrosse. Ten sport wywodzi się od rdzennych mieszkańców Ameryki. To dyscyplina bardzo widowiskowa, akcje rozgrywane są w dynamicznym tempie, piłka szybko przemieszczana jest po boisku, a zagrania taktycz­ne nie raz podrywają widzów z krzeseł. Wszytko to sprawia, że sport ten zyskuje coraz więk­szą popularność.

Z jakich swoich osiągnięć jesteś dumna?

Jestem dumna, że mogę repre­zentować nasz kraj na arenie międzynarodowej, jako członek kadry narodowej lacrosse.