Urban Management – stacjonarne 2021 – Collegium Da Vinci Poznań

Urban Management – stacjonarne 2021

I stopnia, stacjonarne
 • 3.5 years - 7 semesters

  Duration

 • 2770

  Number of hours

 • 226

  Punkty 

Module:  a coherent block of classes within which there are various forms of teaching activities, grouped thematically into courses. The final grade from a given module is a component of the grades from the courses included in the module.

Course: a group of educational content which constitutes a coherent thematic unit. It may corelate with class topics.

 • Advanced urban analysis and methodology
  50h
  ECTS 5
  • Moduł obejmuje zagadnienia wspierające studentów w zdobyciu umiejętności w następujących obszarach tematycznych:

   • analiza i projektowanie urbanistyczne w celu zapewnienia integrującego, bezpiecznego, zdrowego i dostępnego środowiska miejskiego
   • środowisko zabudowane, infrastruktura, systemy transportowe i ich wpływ na jakość życia w mieście,
   • zrównoważone ramy przestrzenne (struktura urbanistyczna), wielowarstwowa analiza urbanistyczna, kompozycja urbanistyczna, morfologia i organizacja miasta,
   • zasady planowania przestrzennego i strategicznego projektowania urbanistycznego,
   • analiza i ocena danych miejskich do projektowania (np. wpływ transportu i ruchu ulicznego, wymagania mieszkaniowe, potrzeby społeczne, wpływ ekonomiczny),
   • wyzwania projektowania w środowisku historycznym lub obszarach dziedzictwa kulturowego,
   • ilościowe i jakościowe techniki analizy rozwoju miast.
 • Writing and reporting in urban projects, InDesign,
  50h
  ECTS 5
  • W ramach modułu studenci zdobędą wiedzę i kompetencje w następujących obszarach tematycznych:

   • Wykonywania uproszczonych modeli 3D ilustrujących rozwiązania urbanistyczne, planistyczne, projektowe itp.
   • Zwizualizowania wnętrz urbanistycznych za pomocą prostych programów do modelowania.
   • Samodzielnego wykonania schematów i diagramów ilustrujących takie zagadnienia jak np.: układy funkcjonalne, gęstość zabudowy, analizy komunikacji, analizy terenów rekreacyjnych.
   • Na bazie wykonanych symulacji komputerowych lub modeli 3D, zweryfikowania, czy proponowane przez niego rozwiązania projektowe są w odpowiedniej skali i wpisują się w zastany kontekst.
   • Eksportowania plików do odpowiednich formatów, które umożliwiają drukowanie grafiki lub zamieszczenie jej w prezentacji multimedialnej.
   • Posługiwania się programem Adobe InDesign na poziomie średniozaawansowanym.
   • Przygotowania różnych rodzajów publikacji zarówno cyfrowych, jak i do druku.
   • Znajomości podstawowych pojęć i zagadnień z dziedziny
    przygotowywania plików do druku (DTP).
   • Znajomości podstawowych zagadnień dotyczących teorii kolorów i przestrzeni barwnych (CMYK, RGB).
   • Importowania plików zewnętrznych.
   • Znajomości podstawowych zagadnień związanych z typografią, kompozycją i składaniem tekstu.
 • Urban exploration
  50h
  ECTS 5
  • Inspirujący moduł wprowadzający studentów do DNA miast. Studenci poznają sens prawdziwego odkrywania i postrzegania miasta.

   Moduł kształtuje rozumienie przez studenta różnorodnych procesów miejskich, odkrywając dynamikę miasta, zmysły, ślady historii. To moduł podróżny. Studenci będą od podstaw zaangażowani w planowanie podróży do wybranych miast i oprowadzanie po obszarach ich transformacji. Studenci będą mapować widoczne w miejskim krajobrazie procesy gentryfikacji, oceniać rozwiązania rewitalizacyjne i poznawać inne formy interwencji w przestrzeń miejską. Moduł jest przykładem edukacji poza-formalnej. Zaprasza studentów do poznania miasta poprzez zrozumienie jego funkcjonowania w prawdziwym życiu, wejście w bezpośrednią interakcję z jego przestrzenią i ludźmi.

 • From farm to fork - the future of urban nutrition
  50h
  ECTS 5
  • Według najnowszych danych liczbę dni, w których możemy przeżyć, jeśli w Europie nastąpi przerwa w dystrybucji żywności, szacuje się na około 45, podczas gdy Chiny zgromadziły roczne zapasy zboża dla swojej ludności, a Rosja i Stany Zjednoczone utrzymują strategiczne zasoby pozwalające na 6-miesięczny zapas żywności.

   W ramach modułu Studenci zapoznają się z największymi współczesnymi wyzwaniami w obszarze rozwoju zrównoważonych systemów żywnościowych, zapewniających przetrwanie obszarów miejskich. Wyżywienie szybko rosnącej światowej populacji pozostaje ogromnym przedsięwzięciem przy obecnych wzorcach produkcji. Produkcja żywności nadal powoduje zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, przyczynia się do utraty bioróżnorodności i zmiany klimatu oraz pochłania nadmierne ilości zasobów naturalnych, podczas gdy znaczna część żywności jest marnowana. Moduł obejmuje wiedzę na temat integrujących, odpornych, bezpiecznych i różnorodnych rozwiązań, które minimalizują ilość odpadów, chronią bioróżnorodność zapewniając bezpieczeństwo żywnościowe miast. Miasta będą wzmacniać siłę nabywczą, aby przejść do krótszych łańcuchów dostaw, które z kolei wspierać będą konsumpcję produktów lokalnych i sezonowych. Wpłynie to na wiele sektorów gospodarki, kształtując nowe modele funkcjonowania i rozwoju na styku miasto-wieś. Studenci zapoznają się z wymogami zarządzania, pracy nad strategicznymi decyzjami, modelami współpracy oraz współtworzenia rozwiązań politycznych.

   Studenci poznają podstawy zarządzania w tej dziedzinie, pracy nad decyzjami strategicznymi, modelami współpracy i współtworzeniem rozwiązań politycznych.

 • Entrepreneurship in design profession
  50h
  ECTS 5
  • Dziedzina rozwoju miast, projektowania, poszukiwania rozwiązań i komunikowania ich bardzo zróżnicowanym grupom interesariuszy wymaga szczególnego podejścia do wykonywania pracy zawodowej.

   Moduł ma na celu kształtowanie postaw studentów do bycia proaktywnym, przedsiębiorczym, kreowania wartości finansowej, kulturowej lub społecznej dla innych, podczas wykonywania zawodu projektanta, urbanisty, architekta itp. Dla młodych absolwentów rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej lub wejście na rynek pracy w bardzo specyficznym zawodzie oznacza często działanie w warunkach dużej niepewności, poruszanie się po niejasnych przepisach i niestabilność finansową. Moduł ma na celu pomoc w rozwijaniu ducha przedsiębiorczości i kompetencji studentów w dziedzinie projektowania, zależnie od przyszłych planów studentów pracy w korporacji, sektorze publicznym lub we własnym biznesie.

   Moduł wspiera zrozumienie procesów społeczno-ekonomicznych lub politycznych, które mogą wpływać na ich otoczenie biznesowe lub warunki jego prowadzenia. Tematy koncentrują się na rzeczywistych wyzwaniach i problemach. Studenci będą opracowywać osobisty biznesplan ich dalszego rozwoju.

 • The consumer city
  50h
  ECTS 5
  • W miarę jak firmy stają się coraz bardziej mobilne, sukces miast w coraz większym stopniu zależy od roli miast jako ośrodków konsumpcji. Czy to prawda? Ekonomiści definiują miasta jako przestrzenną koncentrację podmiotów gospodarczych.
   A co z miejskimi udogodnieniami? Co sprawia, że życie w mieście jest sexy? Jak świat technologii informacyjnych i szybkiego transportu wpłynie na model miasta? Jaki będzie główny motyw zatrudnienia w miastach? Jaką branżę usługową powinny oferować miasta? Jaka jest produktywność miasta i jaki ma wpływ na jego żywotność? Czy piękno architektury odgrywa rolę w rozwoju miasta? Jaką rolę odgrywa zagęszczanie urbanistyczne? Czy możemy podzielić chodzenie do teatru, kina, muzeów z maszynami wideo?

   Moduł przypominający pudełko z pytaniami, zachęcający studentów do kreatywnej pracy nad projektami i poszukiwania inspirujących pomysłów by znaleźć odpowiedź.

 • Cities in transition - urban trends for living
  50h
  ECTS 5
  • Inspirujący i kreatywny moduł wprowadzający studentów do tematyki miejskich trendów i życia w mieście. Z perspektywy przeszłości i przyszłości miast, studenci dowiedzą się o zmianach w postrzeganiu funkcjonowania miast i oczekiwaniach wobec życia w mieście. Od globalnych trendów, wpływu technologii przekształcającej środowisko miejskie poprzez społeczno-ekonomiczne, kulturowe, pokoleniowe i etniczne zróżnicowanie, po przemiany miejskie ułatwiające korzystanie z podstawowych usług i udogodnień miejskich. Studenci poznają znaczenie i praktyczne aspekty różnych typów gospodarek stopniowo wprowadzanych w funkcjonowanie miasta (w tym, resilient economy, inclusive economy, sharing economy, touchless economy, the safeguarding health economy, green economy). Będą pracować nad projektami nawiązującymi do różnych modeli rozwojowych dzielnic miejskich – oferujących zróżnicowane usługi lokalne, przestrzeń publiczną, typ architektury, zagospodarowanie terenu, rozwiązania wykorzystujące technologię, tworzące przyjazne zagęszczenie, sprzyjające spacerowaniu i jeździe na rowerze. Kwalifikowanych w modelu rozwojowym jako mniej kosztownych, zrównoważonych, społecznie włączających.

 • Megatrends in urban development
  50h
  ECTS 5
  • Megatrendy to siły napędowe stymulujące zmiany i rozwój. Urbanizacja jest nieunikniona i jest jednym z najważniejszych megatrendów tego wieku. Jest istotną częścią wzrostu i kluczowym czynnikiem transformacji społeczno-gospodarczej. Miasta znajdują się w centrum urbanizacji, a ich rolą jest stymulowanie trajektorii wzrostu gospodarczego. Jest jednak więcej megatrendów, które zmieniają gospodarkę, zachowania ludzi i funkcjonowanie miast.

   Żyjemy w świecie, w którym największa na świecie firma taksówkarska nie ma samochodów, największy dostawca zakwaterowania nie posiada nieruchomości, najcenniejsza firma fotograficzna nie sprzedaje żadnych aparatów fotograficznych, najpopularniejszy dostawca mediów nie tworzy treści, najbardziej dochodowy sprzedawca nie ma zapasów, najszybciej rozwijająca się sieć telewizyjna nie ma kabli.

   Moduł będzie solidną podstawą dla studentów do poznania różnorodności megatrendów oraz rozumienia interakcji i wpływu na szereg procesów i decyzji w szybko zmieniającym się środowisku miejskim. Wśród nich wpływ dynamicznych zmian w populacji (wzrost średniej długości życia, starzenie się społeczeństwa), wyzwania zdrowotne, w tym radzenie sobie ze zjawiskami pandemicznymi, zmieniający się (pękający) rynek masowy, konwergencja kulturowa, narastające skrajności, malejąca ochrona prywatności, kruchość globalnego systemu żywnościowego itp. Studenci zapoznają się ze znaczeniem megamiast, różnicami względem tzw. miast globalnych oraz wyzwaniami związanymi ich z planowaniem i zarządzaniem. Formuła realizacji modułu będzie stymulować inspirującą i otwartą dyskusję wśród studentów.

 • Art, Architecture and Urbanism - Cities' identity
  50h
  ECTS 5
  • To moduł kluczowy dla studentów wiążących swoją zawodową przyszłość z rozwojem miast, traktujący o różnych ideologiach i podejściach do znaczenia koncepcji miasta, a także kształtujących postrzeganie przynależności do miasta i jego społeczności. Każde miasto ma swoją niepowtarzalną tożsamość, która objawia się poprzez jego fizyczną i wizualną formę. Ale także więzi, które kolejne pokolenia były w stanie stworzyć i utrzymać.

   Sposób realizacji modułu jest zaproszeniem do nieszablonowych zajęć z historii miasta i społeczeństwa, prowadzonych z interdyscyplinarnej perspektywy. Zaproszenie do inspirujących dyskusji np. co oznacza globalna tożsamość miast, wymianę poglądów i wzajemne poznanie się. Studenci sformułują własną definicję tożsamości, odwołując się do miejsc, z których pochodzą, wskazując na to, co czyni te miejsca wyjątkowymi ze względu na historię, specyficzne cechy i kulturę, która je wyróżnia i ma potencjał jednoczenia ludzi i miejsca.

 • Pracownia fotograficzna

  Mediaworking

  • Celem modułu jest wyposażenie studenta w teoretyczną oraz praktyczną wiedzę, która umożliwi mu świadome tworzenie statycznych obrazów wizualnych mających zastosowanie w komunikacji marketingowej. W zakresie teoretycznym student zdobędzie wiedzę umożliwiającą mu stosowanie wszystkich kluczowych elementów formalnych konstrukcji obrazu fotograficznego w zależności od sytuacji komunikacyjnej. W trakcie zajęć student pozna również metody dekonstrukcji i analizy obrazów fotograficznych, które stosuje się zarówno w analizach naukowych, jak i w celu praktycznej rozbudowy warsztatu fotograficznego. Na zajęciach w pracowni fotograficznej student w sposób praktyczny przetrenuje zasady obsługi sprzętu studyjnego oraz zastosuje je realizując projekty sesji zdjęciowych: portretowych, beauty, modowych, produktowych oraz makro.

 • Komunikacja międzykulturowa w biznesie

  Data Science

  • Moduł przygotowuje studenta do pracy w środowisku międzynarodowym. Zajęcia wyposażają słuchaczy w podstawowy aparat pojęciowy, dostarczając też wiedzy z zakresu nowoczesnych trendów w komunikacji międzynarodowej. Ćwiczeniowy charakter modułu pomaga studentom nabyć umiejętności i kompetencje cenione na współczesnym rynku pracy, w tym w szczególności: umiejętności komunikacyjne, negocjacyjne oraz podstawy protokołu dyplomatycznego.

 • Marketing relacyjny

  zarządzanie kreatywne

  • Umiejętności i kompetencje w zakresie budowania pozytywnych relacji z klientami przy uwzględnieniu wiedzy z zakresu koncepcji marketingu relacyjnego, narzędzi budowania i utrzymywania lojalności klientów oraz specyfiki rynku B2B. Klasyfikuje metody i procesy budowania relacji z klientami. Rozpoznaje rodzaje, typy i narzędzi wykorzystywanych do projektowania programów lojalnościowych. Definiuje rodzaje, źródła i sposoby budowania relacji na rynku B2B. Identyfikuje podstawowe elementy procesu budowania relacji. Projektuje program lojalnościowy budujący relacje z klientami. Buduje relacje z klientami na rynku B2B. Interpretuje i aktualizuje posiadaną wiedzy, kwalifikacje i poszerza umiejętności w zakresie budowania relacji z klientami. Współdziała i efektywnie pracuje w zespole projektowym.

 • Strategie zrównoważonego rozwoju

  zarządzanie kreatywne

  • Zrównoważony rozwój, CSR, CSV. Definiuje i wymienia podstawowe strategie zrównoważonego rozwoju i wyjaśnia uwarunkowania ich stosowania, Wyjaśnia znaczenie elementów strategii zrównoważonego rozwoju, Analizuje możliwości i ograniczenia wykorzystania strategii zrównoważonego rozwoju, Student definiuje i analizuje elementy strategii zrównoważonego rozwoju (CSR i CSV) , Analizuje i projektuje strategię zrównoważonego rozwoju bazując na najlepszych praktykach , Przedstawia i komunikuje adekwatność zastosowania strategii zrównoważonego rozwoju, Buduje plany działań dla organizacji w zakresie zrównoważonego rozwoju, Student jest otwarty na budowanie relacji w ramach zespołu projektowego, Student wykazuje aktywną postawę w obszarze kształtowanie atmosfery współpracy stymulującej otwartość, zaangażowanie i poczucie współtworzenia w zespole.

 • Zarządzanie innowacją - od idei do wdrożenia

  zarządzanie kreatywne

  • Moduł przygotowanie do kompleksowego zarządzania innowacją w przedsiębiorstwie – od idei do wdrożenia; standardy zarządzania procesem innowacyjnym i projektowym, etapy procesu rozwoju innowacji w firmie oraz metodyki i techniki rozwijania innowacji; holistyczne podejście do zarządzania innowacją, jak również poszczególnych elementów składowych tego procesu.

   Przywołuje standardy zarządzania procesem innowacyjnym i projektowym. Wyjaśnia wybrane modele rozwoju innowacji w firmie. Wyjaśnia założenia metodyk zwinnych (Agile, Lean, Scrum). Definiuje istotę i opisuje proces zarządzania wiedzą w organizacji. Wyjaśnia proces rozwoju innowacji w firmie. Tłumaczy kwestie związane z zarządzaniem zespołem projektowym. Inicjuje projekt rozwoju i wdrażania innowacji zapewniając jego ukończenie w założonym budżecie i czasie. Projektuje proces rozwoju innowacji w firmie. Stosuje wybrane metodyki i techniki w procesie rozwoju innowacji. Bierze odpowiedzialność za zarządzanie interdyscyplinarnym zespołem projektowym. Stosuje podstawy zarządzania wiedzą w organizacji. Identyfikuje oraz łączy wiedzę ukrytą i rozproszoną w organizacji.

 • Neuromarketing

  zarządzanie kreatywne

  • Narzędzia i techniki neuromarketingu.

   Student definiuje i opisuje podstawowe techniki i narzędzia wykorzystywane w neuromarketingu, Student wyjaśnia wykorzystać wiedzę neuromarketingową w praktyce, Student definiuje i wymienia podstawowe pojęcia psychologiczne wykorzystywane w neuromarketingu, Student opisuje i analizuje obszary działalności marketingu, które mogą wykorzystywać wiedzę nauromarketingową, Student prezentuje innowacyjne rozwiązania w oparciu o wiedzę neuromarketingową, Student rozróżnia i wyjaśnia możliwości i ograniczenia wykorzystania wiedzy neuromarketingowej, Student ma świadomość znaczenia kompetencji w zakresie integrowania wiedzy psychologicznej i marketingowej , Student współpracuje w grupie w zakresie generowania nowych pomysłów przy wykorzystaniu wiedzy neuromarketingowej.

 • Bezpieczeństwo informacji

  IT Project Management – informatyczne techniki zarządzania

  • W ramach modułu student zdobywa szczegółową wiedzę na temat bezpieczeństwa informacji w organizacji. Poznaje zagrożenia i metody zwalczania cyberprzestępczości i cyberterroryzmu. Omawiane są czynności operacyjne w zakresie wykrywania cyberprzestępczości i cyberterroryzmu. Analizowane będą systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. W tym podjęte będą zagadnienia roli systemów informatycznych w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji w organizacji oraz architektura systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacjach. W ramach case study badane będą podstawowe formy zagrożeń bezpieczeństwa informacji; w tym wyciek informacji i danych – jego ryzyko, przebieg oraz konsekwencje.

 • Time management skills

  IT Project Management – informatyczne techniki zarządzania

  • Celem modułu jest wyposażenie słuchaczy w umiejętność stawiania sobie celów, zatem wymagania od siebie rozwoju, pozostając wiernym zasadzie SMART. Będą mogli przećwiczyć budowanie celów pod każdym względem realnych, a także poszukać przyczyn dotychczasowych problemów z ich osiąganiem. Wiedza ta zostanie uzupełniona o najważniejsze umiejętności zarządzania czasem obejmujące: organizację, priorytetyzację, ustalanie celów, komunikację, planowanie, delegowanie zadań i radzenie sobie ze stresem. Umiejętności zarządzania czasem uznaje się za tak ważne, ponieważ pomagają ustrukturyzować pracę w sposób umożliwiający osiąganie celów. Dobre zarządzanie czasem pozwala także na kreatywne i prokatywne podejście do celów. Zasady związane z zarządzaniem czasem oparte są na racjonalnej gospodarce odpowiednimi zasobami, tak by zachować niezbędną dla prawidłowego rozwoju równowagę, pamiętając o dopasowaniu zadań do  indywidualnych predyspozycji.

 • Metody i koncepcje zarządzania

  IT Project Management – informatyczne techniki zarządzania

  • Moduł przygotowuje studenta do pracy w organizacjach w zakresie rozwiązywania problemów zarządzania. Ma na celu przekazanie wiedzy dotyczącej stosowania najnowszych metod i technik zarządzania we współczesnych przedsiębiorstwach.

   Ponadto moduł prezentuje studentom koncepcje wybrane zarządzania takie jak: zasady reengineeringu, koncepcja Lean Management, benchmarking, outsourcing, metoda TBM, kompleksowe zarządzanie jakością TQM oraz zarządzanie wiedzą. Ponadto poznają koncepcje kultur organizacyjnych struktur tradycyjnych oraz organizacji wirtualnych i sieciowych.

 • Proces facylitacji i rola facylitatora

  doradztwo i coaching

  • Facylitacja to metodologia prowadzenia spotkań, służąca wspieraniu efektywności pracy grupy. Jest   to proces, którego celem jest tworzenie przestrzeni do otwartego dialogu pomiędzy ludźmi o różnych punktach widzenia, ideologii a nawet narodowści, po to, by odkryć i zgłębić różnorodne założenia i możliwości. Dzięki facylitacji grupa może dążyć do ustalonego celu, w taki sposób, który utrzymuje zaangażowanie wszystkich osób uczestniczących.

   Główną rolą facylitatora jest takie prowadzenie dyskusji i pracy grupy, aby ułatwić uczestnikom osiągnięcie założonych celów, a metody proponowane przez facylitatora sprawiają, że grupa sam dąży do rozwiązań. I co najważniejsze, facylitator jest odpowiedzialny za proces, który wcześniej przygotowuje pracując z grupą i czyniąc ją odpowiedzoalną za efekty i samodzielne znalezienie rozwiązania, bez wchodzenie w w merytoryczne zagadnienia, nad którymi pracuje grupa. Facylitator jest całkowicie neutralny co do tematów poruszanych na spotkaniu i nie wypowiada się, nie prezentuje swojego punktu widzenia w poruszanych kwestiach, jest bezstronny.

 • Zarządzanie sobą w czasie poprzez zarządzanie strumieniem zadań.

  doradztwo i coaching

  • W obecnych czasach problemem nie jest brak dóbr konsumenckich, ale ich nadmiar, a co z tym się wiąże problem ze znalezieniem czasu i możliwości na korzystanie z tych dóbr. Dlatego też dobre zarządzanie sobą w czasie, a także działanie według ważności zadań i własnych priorytetów jest kluczową kwestią przy uzyskaniu life work balance.

   W module tym celem jest nie tylko przekazanie kluczowych narzędzi niezbędnych w zarządzaniu czasem, którym  dysponujemy, ale także zweryfikowanie czynności, na które poświęcamy najwięcej czasu. Czyli przyjrzenie się w pierwszej kolejności swoim wartościom, a następnie wykorzystanie konkretnych narzędzi, aby tak zarządzać własną aktywnością w sposób najbardziej efektywny, ale też wartościowy. Temu będą służyły takie metody jak Matryca Eisenhowera, czy planowanie energii na wykonanie zadań zgodnie z Regułą Pareto, czy po prostu sposoby alokacji czasu. Najistotniejszym zaś elementem, który będzie wdrażany w ramach moduły jest model pokazujący jak podejmować decyzję w kwestii wyboru aktywności zaprezentowany w bestsellerowej książce Davida Allena – „Getting Things Done. Czyli sztuka bezstresowej efektywności”, który opiera się na dwóch filarach- pierwszy to uchwycenie wszystkich zadań, które muszą być zrealizowane – natychmiast, później, kiedyś- w ramy logicznego i niezawodnego systemu, a po drugi filar, to zdyscyplinowanie się w taki sposób, aby podejmować wstępne decyzje dotyczące każdego zadania jakiego zamierzasz się podjąć, po to, aby zawsze mieć zaplanowane „następne działanie,  które w każdej chwili można podjąć lub przeprojektować.

 • Introduction to psychology (Wprowadzenie do psychologii)

  doradztwo i coaching

  • Zajęcia z modułu oparte są o literaturę anglojęzyczną z zakresu psychologii ogólnej oraz psychologii eksperymentalnej.

   W trakcie zajęć studenci zdobędą wiedzę z zakresu psychologii, w tym wiedzę na temat najważniejszych eksperymentów w psychologii. Dodatkowo zdobędą umiejętność posługiwania się anglojęzyczną terminologią psychologiczną oraz nabędą umiejętność konstruowania badań eksperymentalnych. W trakcie kursu studenci: Zdobędą wiedzę z zakresu psychologii ogólnej i psychologii eksperymentalnej, Rozwiną umiejętność posługiwania się anglojęzyczną terminologią psychologiczną, Nabędą umiejętność konstruowania i przeprowadzania badań eksperymentalnych.

   Tematyka kursu:

   • Psychologia jako nauka,
   • Podstawowe nurty w psychologii,
   • Osobowość,
   • Procesy poznawcze,
   • Emocje i motywacje,
   • Inteligencja,
   • Elementy psychopatologii,
   • Psychologia społeczna
 • Produkcja wydarzeń kulturalnych

  kreatywna produkcja wideo

  • Po zakończeniu modułu student będzie znał podstawową terminologię związaną z organizacją wydarzeń kulturalnych, będzie rozumiał specyfikę rynków docelowych na których organizowane są wydarzenia kulturalne, a także będzie umiał odpowiednio dobierać narzędzia systemowe i procedury marketingu dóbr kultury.

 • Marketing i reklama w produkcji audiowizualnej

  kreatywna produkcja wideo

  • Po zakończeniu modułu student będzie znał strategie promocji na rynku muzycznym oraz zna proces planowania festiwali audiowizualnych z uwzględnieniem najważniejszych aspektów prawnych w organizacji takich wydarzeń.

 • Produkcja reklam

  kreatywna produkcja wideo

  • Po zakończeniu modułu student będzie znał proces tworzenia reklamy od koncepcji do realizacji, a także rozumie role craftu, czyli znaczenie realizacji projektu. Student buduje narracje w reklamie posługując się metodą storytellingu i design thinking.

 • Komunikacja wizualna w produkcji wideo

  kreatywna produkcja wideo

  • Po zakończeniu modułu, student będzie miał podstawowe informacje i umiejętności dotyczące zarządzania procesami komunikacji wizualnej, w tym projektowaniem przekazów wizualnych, teorii obrazu.

 • Autoprezentacja biznesowa

  kreatywna produkcja wideo

  • Po zakończeniu modułu student będzie znał podstawowe praktyczne informacje, dotyczące tego, w jaki sposób: a radzić sobie z wystąpieniami publicznymi, konstruować spójne i przyciągające uwagę wypowiedzi, rozpoznawać manipulację językową. W ramach tego modułu student będzie także konstruować autoprezentacje biznesową.

 • Angażująca kampania społeczna

  kreatywna produkcja wideo

  • Po zakończeniu modułu student będzie świadomy znaczenia projektów opartych na ważnych społecznie problemach np. równouprawnienie czy walce z hejtem w sieci. CM jest wszechstronną metodą pozwalającą na projektowanie programów powstałych na bazie potrzeb i zainteresowań przedsiębiorstwa z równoczesnym rozwiązywaniem problemów społecznych. Student projektuje i tworzy kampanie za pomocą metody CM.

 • Projektowanie interfejsów graficznych i stron www

  informatyka

   • Projektowanie interfejsu graficznego aplikacji internetowych i mobilnych
   • Wprowadzenie do aplikacji RIA
   • Projekt architektury informacji oraz systemu wizualnego dla strony internetowej i aplikacji mobilnej
   • JavaScript: Programowanie strukturalne i funkcyjne
   • Architektura informacji
   • JavaScript: Programowanie obiektowe oparte na prototypach
   • Analiza struktur nawigacyjnych
   • JavaScript: Programowanie obiektowe oparte na klasach
   • Elementy strategii wizualnej: kolorystyka, typografia, layout, ikony, logo
   • Biblioteka jQuery
   • Wpływ elementów strategii wizualnej na funkcjonalność
   • Ajax i WebSocket
   • Projektowanie makiet stron internetowych
   • Implementowanie backendu na platformie Microsoft .NET
   • Architektura aplikacji Single-Page Application (SPA)
   • Implementowanie aplikacji SPA z wykorzystaniem popularnych frameworków
 • Systemy zarządzania treścią portali internetowych

  informatyka

   • Systemy zarządzania treścią CMS wprowadzenie
   • Projekt – systemy zarządzania treścią portali internetowych
   • WordPress
   • Zasady projektowania interfejsów stron internetowych
   • CSS
   • ASP .NET język programowania portali internetowych
   • Bezpieczeństwo systemów informatycznych – wybrane zagadnienia
   • WIX
   •  Drupal
   •  Prestashop
   •  Projektowanie motywów CMS
   •  Implementacja platform CMS na serwerze WWW
   •  Tworzenie własnego silnika CMS
 • Zarządzanie projektami

  informatyka

   • Rola zarządzania w projektowaniu systemów informatycznych. Metody zarządzania projektami. PMBoK (Project Management Body of Knowledge) jako zbiór norm i najlepszych rozwiązań w zarządzaniu projektami. Macierz procesów i obszarów wiedzy jako podstawa szczegółowych zaleceń.
   • Elementy procesu wytwarzania oprogramowania. Zwinne zarządzanie projektem. Metodyka młyna (Scrum)
   • Harmonogramowanie. Struktura podziału pracy (WBS). Analiza wartości uzyskanej (EVA). Wykresy sieciowe – czas trwania zadań, zależności, rezerwa czasowa
   • Zarządzanie projektami metodą łańcucha krytycznego (CCPM). Bufory czasu w metodzie CCPM i wykresy zużycia buforów. Wyrównywanie i wygładzanie zasobów. Wykresy paskowe Gantta
   • Budżet projektu. Zarządzanie ryzykiem w projekcie informatycznym
   • Zarządzanie jakością w projekcie
 • Fotografia reklamowa

  grafika

  • Moduł obejmujący wiedzę i umiejętności z zakresu fotografii studyjnej, wraz z obróbką cyfrową zdjęć przy pomocy programów graficznych (np. Lightroom). Moduł łączy podstawy dotyczące technik fotograficznych w studio, z wykorzystaniem sztucznego oświetlenia.

 • Freehand drawing EN/PL

  Urban Management

  • The module provides students with a solid grounding in the principles of drawing.

   Students will learn the key elements of drawing and composing, including how to create sketch perspectives, scale, 3D modeling and introduce texture and tone into their illustrations. Based on cross-disciplinary examples they will get to know on tools and techniques supporting designing urban concepts, visualizing and communicating solutions.

   The practical dimension of the module is aimed at supporting observation skills, sense of proportion, eye coordination, handling of light and shade. After completing the module students will have ability of developing a basic conceptual drawing/plan for presentation and explaining urban solutions.

 • AutoCad EN/PL

  Urban Management

  • Students will gain basic knowledge on the main AutoCad functions and tools supporting design process, modeling, drawing, editing and viewing. Among others: basic functions of draw panel, status bar, shortcuts, layouting, properties of objects,
   navigation inside drawing, creating basic geometric objects, working with files, selection of objects, zooming, using command line, copy and paste between .dwg files and between files from other software, working with references, plotting drawings).
   After completing module students Can redraw printed drawings, draw simple floor planes and basic development plane/concept.

 • Designing public space EN

  Urban Management

  • Module provides students with a practical knowledge and understanding of the role of public space in urban fabric.

   Students will get acquainted with multifunctional and multidimensional destination of a public space. They will learn to use toolkits to support future planning and design skills. Technical approach for public space arrangement will be complemented with humanistic design aspects.

   • Public space – health, well-being and safe cities
   • Accessibility of public space, influence on mobility
   • Public space and urban renewal
   • Creative meeting place
   • Public space – culture and identity
   • Public space – right to the city and human rights
   • Public space – democracy, social participation and governance
   • Public space – local economy stimulator
 • Climate neutral and zero pollution cities EN

  Urban Management

  • Europe’s cities are crucial actors of the transition towards a climate neutral society. Many have already committed and are taking the lead in tackling climate challenges to the 2050 goal. Students will enter into the most urgent information on ongoing processes of climate transition, formulated in the European Green Deal.

   In accessible way students will get an opportunity to collect knowledge and get wider picture on a new way of working in Europe, including policies influential the cities future functioning. Among these – policies on energy supply across the economy, industry, production and consumption, transport food and agriculture, constructions, biodiversity, digital transformation etc.

   The whole undertaking creates need for a new and more effective ways of involving city leaders, city authorities and citizens. What more must be shaped also at the very local level to be effective.

Forms of didactic classes:

Lecture – a form of presenting knowledge that consist mainly of the monologue, often supplemented by a multimedia presentation or a practical demonstration. At CDV, it usually includes elements of discussion with the audience or answers to questions asked during the lecture.

Discussion session – a form of presenting knowledge enriched with acquiring social competences, consisting of a discussion on the topic presented by the lecturer. Students ask questions to the lecturer and each other, discuss the concepts presented, express their opinions.

Exercises – practical classes allowing to acquire knowledge and skills not directly related to the implementation of professional tasks and requiring a workload from a student. Typical exercises are classes in physical education, mathematics or physics.

Workshops and computer laboratories – practical classes allowing to acquire skills related to the implementation of professional tasks. These are interactive classes in which the lecturer introduces theoretical part and then supports students in the individual or team task implementation. Such classes involve students very much and allow them to acquire knowledge, develop skills and social competences. Workshops are the dominant form of classes in most fields of study at CDV.

E-Learning – a form of individual knowledge acquisition less often skills, using IT tools for remote learning supported by contact with the lecturer. Usually it is used as a tool to support didactics implemented in other forms.

Seminar – a form of classes providing a direct contact with the supervisor of work, consisting in designing the process and consulting the implementation of the diploma thesis.

 

The offer is for information purposes and does not constitute a trade offer within the meaning of art. 66 §1 of the Civil Code.

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.