Kreatywna produkcja wideo – studia niestacjonarne 2021 – Collegium Da Vinci Poznań

Kreatywna produkcja wideo – studia niestacjonarne 2021

I stopnia, niestacjonarne
 • 3 lata

  Czas trwania studiów

 • 1777

  Liczba godzin

 • 196

  Punkty 

Moduł – spójny blok zajęciowy w ramach którego występują różne formy realizacji zajęć dydaktycznych, pogrupowanych tematycznie w kursy. Ocena końcowa z danego modułu jest składową ocen z kursów, wchodzących w skład modułu.

Kurs– grupa treści kształcenia, stanowiąca spójną całość. Treści kształcenia można utożsamiać z tematami zajęć.

 • Moduł ogólny I
  2 kursy
  5 h
  1 ECTS
  • Szczegóły poniżej.

  • Kurs 1. BHP

   E-learning

   3 h
  • Kurs 2. Szkolenie biblioteczne

   E-learning

   2 h
 • Moduł: Tydzień integracyjny
  3 kursy
  15 h
  • Szczegóły poniżej.

  • Kurs 1. Zajęcia wykładowe

   Wykład

   5 h
  • Kurs 2. Zajęcia warsztatowe

   Warsztat

   5 h
  • Kurs 3. Zajęcia ćwiczeniowe

   Ćwiczenia

   5 h
 • Moduł: Tutoring I
  2 kursy
  21 h
  3 ECTS
  • Szczegóły poniżej.

  • Kurs 1. Tutoring grupowy

   Warsztat

   12 h
  • Kurs 2. Totoring indywidualny

   E-learning

   8 h
 • Moduł: Kompetencje pzyszłości I (kreatywność i współpraca w zespole)
  2 kursy
  30 h
  5 ECTS
  • Szczegóły poniżej.

  • Kurs 1. Podstawy kreatywności

   Wykład / E-learning

   10 h
  • Kurs 2. Warsztat kreatywny

   Warsztat

   20 h
 • Komunikacja medialna
  2 kursy
  30 h
  5 ECTS
  • Po zakończeniu modułu, student będzie znał praktyczne zagadnienia związane procesem porozumiewania się ludzi w określonych kontekstach społecznych, zwłaszcza w tematyce związanej z komunikacją wizualną. Student będzie miał także podstawowe informacje i umiejętności dotyczące zarządzania procesami komunikacji wizualnej, w tym projektowaniem przekazów wizualnych, teorii obrazu oraz będzie znał zasady działania PR.

  • Kurs 1. Praktyczne aspekty komunikacji społecznej i medialnej

   Ćwiczenia

   15 h
  • Kurs 2. Komunikowanie i PR w mediach

   Ćwiczenia

   15 h
 • Moduł: Zarządzanie i prawo w produkcji wideo
  2 kursy
  30 h
  5 ECTS
  • Szczegóły poniżej.

  • Kurs 1. Prawo w produkcji treści audiowizualnych

   Konwersatorium

   15 h
  • Kurs 2. Podstawy zarządzania w produkcji

   Ćwiczenia

   15 h
 • Moduł: Historia filmu i nowe media
  2 kursy
  30 h
  5 ECTS
  • W ramach niniejszego modułu student zapozna się z historią filmu polskiego oraz światowego. Kursy poświęcone są opisowi kolejnych ważnych nurtów i poetyk filmowych, autorskiej twórczości reżyserów, rozwojowi różnych gatunków filmowych, systemom produkcyjnym oraz ideowej i propagandowej wymowie dzieł. Student pozna także komponenty rynku medialnego oraz rynku reklamy w Polsce i na świecie oraz specyfikę ich funkcjonowania.

  • Kurs 1. Historia filmu światowego i polskiego

   Wykład

   15 h
  • Kurs 2. Współczesny rynek mediów i reklamy

   Wykład

   15 h
 • Moduł językowy I
  2 kursy
  30 h
  5 ECTS
  • Szczegóły poniżej.

  • Kurs 1. Język obcy

   Ćwiczenia

   10 h
  • Kurs 2. Język obcy e-learning

   E-learning

   20 h
 • Tutoring II
  2 kursy
  20 h
  3 ECTS
  • Szczegóły poniżej.

  • Kurs 1. Tutoring grupowy

   Warsztat

   12 h
  • Kurs 2. Tutoring indywidulany

   E-learning

   8 h
 • Moduł: Kompetencje przyszłości II (przedsiębiorczość, mobilność zawodowa, elastycznosć)
  2 kursy
  30 h
  5 ECTS
  • Szczegóły poniżej.

  • Kurs 1. Współczesne otoczenie rozwoju przedsiębiorczości (finanse, elementy prawa i podstaw przedsiębiorczości)

   Wykład / E-learning

   20 h
  • Kurs 2. Przedsiębiorczość - warsztaty - case study

   Warsztat

   10 h
 • Moduł: Kompetencje przyszłości III (krytyczne myślenie, organizacja pracy własnej, radzenie ze stresem)
  2 kursy
  30 h
  5 ECTS
  • Szczegóły poniżej.

  • Kurs 1. Człowiek w świecie wielokulturowym (PBL, filozofia, logika, sztuczna inteligencja)

   Wykład / E-learning

   20 h
  • Kurs 2. PBL w praktyce - rozwiązywanie rzcezywistych problemów

   Ćwiczenia

   30 h
 • Moduł: Finansowanie produkcji audiowizualnej
  2 kursów
  30
  5 ECTS
  • Po ukończeniu modułu student będzie znał podstawowe zasady tworzenia kosztorysów oraz potrafił opracować budżet produkcji filmowej. Ponadto będzie określał potencjalne źródła finansowania produkcji filmowej.

  • Kurs 1. Podstawy ekonomii i rachunkowości

   Ćwiczenia

   20 h
  • Kurs 2. Kosztorysowanie produkcji audiowizualnej

   Warsztat

   10 h
 • Moduł: Twórcze myślenie w pracy producenta
  2 kursy
  30h
  5 ECTS
  • W ramach modułu studenci zapoznają się ze specyfiką pisania scenariuszy zróżnicowanych form filmowych a także z wymogami, które stawiają przed autorem scenariusza reguły gatunku filmowego. Poznają kluczowe kategorie z zakresu teorii scenariopisarstwa, takie jak pomysł, bohater, struktura, scena, dialog i format. Uczą się reguł wyboru i konstruowania głównego bohatera, określania jego celów i motywacji oraz relacji pomiędzy środowiskiem a emocjami postaci. Nabywają kompetencji w zakresie filmowego opowiadania, wyznaczania punktów zwrotnych, prowadzenia narracji. Poznają formalne i techniczne aspekty zapisu teksu będącego podstawą produkcji audiowizualnych i tworzenia synopsisu, a także kolejne fazy powstawania scenariusza: outline, treatment, drabinkę.

  • Kurs 1. Podstawy scenopisartswa dla producentów

   Warsztat

   15 h
  • Kurs 2. Creative writting

   Warsztat

   15 h
 • Moduł: Praktyczne aspekty budowania relacji w zespole
  2 kursy
  30 h
  5 ECTS
  • Po zakończonym module student będzie znał zasady pracy zespołowej, zwłaszcza w odniesieniu do zespołów produkcyjnych. Student będzie aktywnie poszukiwał twórców na rynku i nawiązywał współpracę w oparciu o umowę oraz inne formy prawne. Student zna także strukturę i zasady powstawania briefu bazując na dobrych praktykach. Kolejnymi ważnymi aspektami w ramach niniejszego modułu jest znajomość form współpracy z agencjami marketingowymi i analiza ofert rental house’ów.

  • Kurs 1. Współpraca producenta z innymi twórcami (aktorzy, operatorzy, scenografia, dźwięk)

   Ćwiczenia

   15 h
  • Kurs 2. Współpraca z agencjami rekalmowymi i rentalhousem

   Ćwiczenia

   15 h
 • Moduł: Telewizja
  3 kursy
  30 h
  5 ECTS
  • Po zakończeniu modułu student będzie potrafił odróżnić i opisywać gatunki filmowe i telewizyjne oraz ich hybrydowe formy, analizować proces ich kształtowania oraz występowania w szerokim kontekście kulturowym, rozpoznać seriale nowej generacji, dokonywać kontekstualnej interpretacji tych tekstów kultury oraz naświetlić ich miejsce we współczesnej kulturze, wskazać i wyjaśnić towarzyszące im praktyki odbiorcze. Student pozna także etapy produkcji telewizyjnej oraz rolę producenta w telewizji.

  • Kurs 1. Genologia telewizji

   Ćwiczenia

   10 h
  • Kurs 2. Etapy produkcji telewizyjnej i rola producenta w telewizji

   Ćwiczenia

   10 h
  • Kurs 3. Seriale nowogeneracyjne oraz serwisy streamingowe VOD

   Warsztat

   10 h
 • Moduł: Montaż i postprodukcja
  2 kursy
  30 h
  5 ECTS
  • W ramach modułu student zdobędzie praktyczną wiedzę z zakresu tworzenia vlogów oraz pozna ich specyfikę, a także będzie potrafił wykorzystać zdobytą wiedzę w produkcji materiału wideo na vloga. Ponadto po zakończeniu modułu student będzie znał techniki postprodukcji i techniki montażu.

  • Kurs 1. Pracownia vlogowa

   Ćwiczenia

   15 h
  • Kurs 2. Teoretyczne podstawy postprodukcji i montażu

   Ćwiczenia

   15 h
 • Moduł: Pitching
  2 kursy
  30 h
  5 ECTS
  • Po zakończonym module student wie czym różni się pitching od opowiadania fabuły oraz jak przełożyć swoją wizję na język zrozumiały dla profesjonalistów. Kursy w ramach tego modułu przygotowują studenta do profesjonalnej prezentacji i sprzedaży projektu potencjalnym coproducentom, inwestorom i współtwórcom. Student zwraca uwagę na to co najważniejsze w prezentowanym projekcie. Student zna miejsce developmentu w toku produkcji audiowizualnej, a także rozróżnia rodzaje developmentu oraz określa jego komponenty.

  • Kurs 1. Development

   Ćwiczenia

   15 h
  • Kurs 2. Podstawy Pitchingu

   Ćwiczenia

   15 h
 • Seminarium I
  1 kurs
  25 h
  5 ECTS
  • Szczegóły poniżej.

  • Seminarium I

   Seminarium

   25 h
 • Moduł międzykierunkowy do wyboru VII
  1 kurs
  30 h
  5 ECTS
  • W zależności od wybranego modułu.

 • Moduł międzykierunkowy do wyboru VIII
  1 kurs
  30 h
  5 ECTS
  • W zależności od wybranego modułu.

 • Moduł międzykierunkowy do wyboru IX
  1 kurs
  30 h
  5 ECTS
  • W zależności od wybranego modułu.

 • Moduł: Praktyczne umiejętności i kompetencje zawodowe III
  1 kurs
  5 h
  1 ECTS
  • Szczegóły poniżej.

  • Kurs 1. Praktyczne umiejętności i kompetencje zawodowe III

   Ćwiczenia

   10 h
 • Moduł: Symulacje praktyczne przygotowujące do zawodu
  1 kurs
  50 h
  5 ECTS
  • Szczegóły poniżej.

  • Kurs 1. Portfolio i szczegóły symulacji praktycznych

   E-learning

   50 h
 • Sytuacje kryzysowe na planie produkcyjnym
  30h
  ECTS 5
  • Po zakończonym module student będzie miał wiedzę jak reagować w sytuacjach kryzysowych występujących na planie filmowym np. związanych ze zmieniającymi się warunkami atmosferycznymi oraz wymagającymi planami filmowymi. Student pozna także techniki radzenia sobie ze stresem oraz metody jego redukcji na poziomie emocjonalnym, poznawczym, fizycznym.

   Przedmioty:

   • Kryzys na planie produkcyjnym
   • Psychologiczne konteksty radzenia sobie ze stresem
 • Produkcja wydarzeń kulturalnych
  30h
  ECTS 5
  • Po zakończeniu modułu student będzie znał podstawową terminologię związaną z organizacją wydarzeń kulturalnych, będzie rozumiał specyfikę rynków docelowych na których organizowane są wydarzenia kulturalne, a także będzie umiał odpowiednio dobierać narzędzia systemowe i procedury marketingu dóbr kultury.

   Przedmioty:

   • Organizacja wydarzeń audiowizualnych
   • Rola producenta wydarzenia kulturalnego
 • Marketing i reklama w produkcji audiowizualnej
  30h
  ECTS 5
  • Po zakończeniu modułu student zna strategie promocji na rynku muzycznym oraz zna proces planowania festiwali audiowizualnych z uwzględnieniem najważniejszych aspektów prawnych w organizacji takich wydarzeń.

   Przedmioty:

   • Marketing muzyczny
   • Festiwale audiowizualne – ścieżka planowania
 • Współpraca producenta wideo z zespołem filmowym
  30h
  ECTS 5
  • Po zakończeniu modułu student współpracuje w grupie znając punkty styku przy pracy producenta i aktorów, a także producenta i location scouta.

   Przedmioty:

   • Współpraca z aktorem
   • Współpraca z location scoutem

    

 • Produkcja reklam
  30h
  ECTS 5
  • Po zakończeniu modułu student zna proces tworzenia reklamy od koncepcji do realizacji, a także rozumie role craftu, czyli znaczenie realizacji projektu. Student buduje narracje w reklamie posługując się metodą storytellingu i design thinking.

   Przedmioty:

   • Reklama – pierwsze kroki w branży
   • Storydesign w reklamie
 • Komunikacja wizualna w produkcji wideo
  30h
  ECTS 5
  • Po zakończeniu modułu, student będzie miał podstawowe informacje i umiejętności dotyczące zarządzania procesami komunikacji wizualnej, w tym projektowania przekazów wizualnych, teorii obrazu.

   Przedmioty:

   • Teoria obrazu
   • Praktyczne aspekty komunikacji wizualnej
 • Reklama o charakterze dokumentalnym
  30h
  ECTS 5
  • Po zakończeniu modułu student pozna podstawowe koncepcje dotyczące filmu dokumentalnego, dorobek czołowych dokumentalistów oraz najważniejsze metody analizy filmu dokumentalnego, a także ukazuje najbardziej interesujące zjawiska we współczesnym filmie dokumentalnym. Student jest świadomy także fuzji gatunków (filmu dokumentalnego i reklamy).

   Przedmioty:

   • Dokument jako nowy trend w reklamie
   • Reklama jako film
 • Nowy proces produkcji
  30h
  ECTS 5
  • Styl dokumentalny w reklamie to w Polsce wciąż raczkujący, ale świetnie radzący sobie w świecie trend. Prawdziwe historie mają moc, której brakuje wystylizowanym i odrealnionym spotom telewizyjnym. Reklama o charakterze dokumentalnym to kontra do plastikowych filmów.

   Po zakończeniu modułu student zna i wykorzystuje techniki tworzenia materiałów audiowizualnych z myślą o odbiorcach przed ekranem smartphonu. Student tworzy content z myślą o tym gdzie i jak będzie on odbierany.

   Przedmioty:

   • Pionowy film reklamowy
   • Tworzenie brandent contentu w mediach społecznościowych
 • Autoprezentacja biznesowa
  30h
  ECTS 5
  • Po zakończeniu modułu student będzie znał podstawowe praktyczne informacje, dotyczące tego, w jaki sposób: radzić sobie z wystąpieniami publicznymi, konstruować spójne i przyciągające uwagę wypowiedzi, rozpoznawać manipulację językową. W ramach tego modułu student będzie także konstruować autoprezentacje biznesową.

   • Elementy retoryki i erystyki
   • Autoprezentacja w branży audiowizualnej
 • Angażująca kampania społeczna
  30h
  ECTS 5
  • Po zakończeniu modułu student będzie świadomy znaczenia projektów opartych na ważnych społecznie problemach np. równouprawnienie czy walce z hejtem w sieci. CM jest wszechstronną metodą pozwalającą na projektowanie programów powstałych na bazie potrzeb i zainteresowań przedsiębiorstwa z równoczesnym rozwiązywaniem problemów społecznych. Student projektuje i tworzy kampanie za pomocą metody CM.

   Przedmioty:

   • Cause marketing, czyli marketing sprawy ważnej społecznie
   • Sztuka tworzenia angażujących kampanii społecznych
 • Pracownia fotograficzna

  Mediaworking

  • Celem modułu jest wyposażenie studenta w teoretyczną oraz praktyczną wiedzę, która umożliwi mu świadome tworzenie statycznych obrazów wizualnych mających zastosowanie w komunikacji marketingowej. W zakresie teoretycznym student zdobędzie wiedzę umożliwiającą mu stosowanie wszystkich kluczowych elementów formalnych konsutrkcji obrazu fotograficznego w zależności od sytuacji komunikacyjnej. W trakcie zajęć student pozna równiez metody dekonstrukcji i analizy obrazów fotograficznych, które stosuje się zarówno w analizach naukowych, jak i w celu praktycznej rozbudowy warsztatu fotograficznego. Na zajęciach w pracowni fotograficznej student w sposób praktyczny przetrenuje zasady obłsugi sprzętu studyjnego oraz zastosuje je realizując projekty sesji zdjęciowych: portretowych, beauty, modowych, produktowych oraz makro.

 • Komunikacja międzykulturowa w biznesie

  Data Science

  • Moduł przygotowuje studenta do pracy w środowisku międzynarodowym. Zajęcia wyposażają słuchaczy w podstawowy aparat pojęciowy, dostarczając też wiedzy z zakresu nowoczesnych trendów w komunikacji międzynarodowej. Ćwiczeniowy charakter modułu pomaga studentom nabyć umiejętności i kompetencje cenione na współczesnym rynku pracy, w tym w szczególności: umiejętności komunikacyjne, negocjacyjne oraz podstawy protokołu dyplomatycznego.

 • Marketing relacyjny

  zarządzanie kreatywne

  • Umiejętności i kompetencje w zakresie budowania pozytywnych relacji z klientami przy uwzględnieniu wiedzy z zakresu koncepcji marketingu relacyjnego, narzędzi budowania i utrzymywania lojalności klientów oraz specyfiki rynku B2B. Klasyfikuje metody i procesy budowania relacji z klientami. Rozpoznaje rodzaje, typy i narzędzi wykorzystywanych do projektowania programów lojalnościowych. Definiuje rodzaje, źródła i sposoby budowania relacji na rynku B2B. Identyfikuje podstawowe elementy procesu budowania relacji. Projektuje program lojalnościowy budujący relacje z klientami. Buduje relacje z klientami na rynku B2B. Interpretuje i aktualizuje posiadaną wiedzy, kwalifikacje i poszerza umiejętności w zakresie budowania relacji z klientami. Współdziała i efektywnie pracuje w zespole projektowym.

 • Strategie zrównoważonego rozwoju

  zarządzanie kreatywne

  • Zrównoważony rozwój, CSR, CSV. Definiuje i wymienia podstawowe strategie zrównoważonego rozwoju i wyjaśnia uwarunkowania ich stosowania, Wyjaśnia znaczenie elementów strategii zrównoważonego rozwoju, Analizuje możliwości i ograniczenia wykorzystania strategii zrównoważonego rozwoju, Student definiuje i analizuje elementy strategii zrównoważonego rozwoju (CSR i CSV) , Analizuje i projektuje strategię zrównoważonego rozwoju bazując na najlepszych praktykach , Przedstawia i komunikuje adekwatność zastosowania strategii zrównoważonego rozwoju, Buduje plany działań dla organizacji w zakresie zrównoważonego rozwoju, Student jest otwarty na budowanie relacji w ramach zespołu projektowego, Student wykazuje aktywną postawę w obszarze kształtowanie atmosfery współpracy stymulującej otwartość, zaangażowanie i poczucie współtworzenia w zespole.

 • Zarządzanie innowacją - od idei do wdrożenia

  zarządzanie kreatywne

  • Moduł przygotowanie do kompleksowego zarządzania innowacją w przedsiębiorstwie – od idei do wdrożenia; standardy zarządzania procesem innowacyjnym i projektowym, etapy procesu rozwoju innowacji w firmie oraz metodyki i techniki rozwijania innowacji; holistyczne podejście do zarządzania innowacją, jak również poszczególnych elementów składowych tego procesu.

   Przywołuje standardy zarządzania procesem innowacyjnym i projektowym. Wyjaśnia wybrane modele rozwoju innowacji w firmie. Wyjaśnia założenia metodyk zwinnych (Agile, Lean, Scrum). Definiuje istotę i opisuje proces zarządzania wiedzą w organizacji. Wyjaśnia proces rozwoju innowacji w firmie. Tłumaczy kwestie związane z zarządzaniem zespołem projektowym. Inicjuje projekt rozwoju i wdrażania innowacji zapewniając jego ukończenie w założonym budżecie i czasie. Projektuje proces rozwoju innowacji w firmie. Stosuje wybrane metodyki i techniki w procesie rozwoju innowacji. Bierze odpowiedzialność za zarządzanie interdyscyplinarnym zespołem projektowym. Stosuje podstawy zarządzania wiedzą w organizacji. Identyfikuje oraz łączy wiedzę ukrytą i rozproszoną w organizacji.

 • Neuromarketing

  zarządzanie kreatywne

  • Narzędzia i techniki neuromarketingu.

   Student definiuje i opisuje podstawowe techniki i narzędzia wykorzystywane w neuromarketingu, Student wyjaśnia wykorzystać wiedzę neuromarketingową w praktyce, Student definiuje i wymienia podstawowe pojęcia psychologiczne wykorzystywane w neuromarketingu, Student opisuje i analizuje obszary działalności marketingu, które mogą wykorzystywać wiedzę nauromarketingową, Student prezentuje innowacyjne rozwiązania w oparciu o wiedzę neuromarketingową, Student rozróżnia i wyjaśnia możliwości i ograniczenia wykorzystania wiedzy neuromarketingowej, Student ma świadomość znaczenia kompetencji w zakresie integrowania wiedzy psychologicznej i marketingowej , Student współpracuje w grupie w zakresie generowania nowych pomysłów przy wykorzystaniu wiedzy neuromarketingowej.

 • Bezpieczeństwo informacji

  IT Project Management – informatyczne techniki zarządzania

  • W ramach modułu student zdobywa szczegółową wiedzę na temat bezpieczeństwa informacji w organizacji. Poznaje zagrożenia i metody zwalczania cyberprzestępczości i cyberterroryzmu. Omawiane są czynności operacyjne w zakresie wykrywania cyberprzestępczości i cyberterroryzmu. Analizowane będą systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. W tym podjęte będą zagadnienia roli systemów informatycznych w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji w organizacji oraz architektura systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacjach. W ramach case study badane będą podstawowe formy zagrożeń bezpieczeństwa informacji; w tym wyciek informacji i danych – jego ryzyko, przebieg oraz konsekwencje.

 • Time management skills

  IT Project Management – informatyczne techniki zarządzania

  • Celem modułu jest wyposażenie słuchaczy w umiejętność stawiania sobie celów, zatem wymagania od siebie rozwoju, pozostając wiernym zasadzie SMART. Będą mogli przećwiczyć budowanie celów pod każdym względem realnych, a także poszukać przyczyn dotychczasowych problemów z ich osiąganiem. Wiedza ta zostanie uzupełniona o najważniejsze umiejętności zarządzania czasem obejmujące: organizację, priorytetyzację, ustalanie cełów, komunikację, planowanie, delegowanie zadań i razdzenie sobie ze stresem. Umiejętności zarządzania czasem uznaje się za tak ważne, ponieważ pomagają ustrukturyzować pracę w sposób umożliwiający osiąganie celów. Dobre zarządzanie czasem pozwala także na kreatywne i prokatywne podejście do celów. Zasady związane z zarządzaniem czasem oparte są na racjonalnej gospodarce odpowiednimi zasobami, tak by zachować niezbędną dla prawidłowego rozwoju równowagę, pamiętając o dopasowaniu zadań do  indywidualnych predyspozycji.

 • Metody i koncepcje zarządzania

  IT Project Management – informatyczne techniki zarządzania

  • Moduł przygotowuje studenta do pracy w organizacjach w zakresie rozwiązywania problemów zarządzania. Ma na celu przekazanie wiedzy dotyczącej stosowania najnowszych metod i technik zarządzania we współczesnych przedsiębiorstwach.

   Ponadto moduł prezentuje studentom koncepcje wybrane zarządzania takie jak: zasady reengineeringu, koncepcja Lean Management, benchmarking, outsourcing, metoda TBM, kompleksowe zarządzanie jakością TQM oraz zarządzanie wiedzą. Ponadto poznają koncepcje kultur organizacyjnych struktur tradycyjnych oraz organizacji wirtualnych i sieciowych.

 • Proces facylitacji i rola facylitatora

  doradztwo i coaching

  • Facylitacja to metodologia prowadzenia spotkań, służąca wspieraniu efektywności pracy grupy. Jest   to proces, którego celem jest tworzenie przestrzeni do otwartego dialogu pomiędzy ludźmi o różnych punktach widzenia, ideologii a nawet narodowści, po to, by odkryć i zgłębić różnorodne założenia i możliwości. Dzięki facylitacji grupa może dążyć do ustalonego celu, w taki sposób, który utrzymuje zaangażowanie wszystkich osób uczestniczących.

   Główną rolą facylitatora jest takie prowadzenie dyskusji i pracy grupy, aby ułatwić uczestnikom osiągnięcie założonych celów, a metody proponowane przez facylitatora sprawiają, że grupa sam dąży do rozwiązań. I co najważniejsze, facylitator jest odpowiedzialny za proces, który wcześniej przygotowuje pracując z grupą i czyniąc ją odpowiedzoalną za efekty i samodzielne znalezienie rozwiązania, bez wchodzenie w w merytoryczne zagadnienia, nad którymi pracuje grupa. Facylitator jest całkowicie neutralny co do tematów poruszanych na spotkaniu i nie wypowiada się, nie prezentuje swojego punktu widzenia w poruszanych kwestiach, jest bezstronny.

 • Zarządzanie sobą w czasie poprzez zarządzanie strumieniem zadań.

  doradztwo i coaching

  • W obecnych czasach problemem nie jest brak dóbr konsumenckich, ale ich nadmiar, a co z tym się wiąże problem ze znalezieniem czasu i możliwości na korzystanie z tych dóbr. Dlatego też dobre zarządzanie sobą w czasie, a także działanie według ważności zadań i własnych priorytetów jest kluczową kwestią przy uzyskaniu life work balance.

   W module tym celem jest nie tylko przekazanie kluczowych narzędzi niezbędnych w zarządzaniu czasem, którym  dysponujemy, ale także zweryfikowanie czynności, na które poświęcamy najwięcej czasu. Czyli przyjrzenie się w pierwszej kolejności swoim wartościom, a następnie wykorzystanie konkretnych narzędzi, aby tak zarządzać własną aktywnością w sposób najbardziej efektywny, ale też wartościowy. Temu będą służyły takie metody jak Matryca Eisenhowera, czy planowanie energii na wykonanie zadań zgodnie z Regułą Pareto, czy po prostu sposoby alokacji czasu. Najistotniejszym zaś elementem, który będzie wdrażany w ramach moduły jest model pokazujący jak podejmować decyzję w kwestii wyboru aktywności zaprezentowany w bestsellerowej książce Davida Allena – „Getting Things Done. Czyli sztuka bezstresowej efektywności”, który opiera się na dwóch filarach- pierwszy to uchwycenie wszystkich zadań, które muszą być zrealizowane – natychmiast, później, kiedyś- w ramy logicznego i niezawodnego systemu, a po drugi filar, to zdyscyplinowanie się w taki sposób, aby podejmować wstępne decyzje dotyczące każdego zadania jakiego zamierzasz się podjąć, po to, aby zawsze mieć zaplanowane „następne działanie,  które w każdej chwili można podjąć lub przeprojektować.

 • Introduction to psychology (Wprowadzenie do psychologii)

  doradztwo i coaching

  • Zajęcia z modułu oparte są o literaturę anglojęzyczną z zakresu psychologii ogólnej oraz psychologii eksperymentalnej.

   W trakcie zajęć studenci zdobędą wiedzę z zakresu psychologii, w tym wiedzę na temat najważniejszych eksperymentów w psychologii. Dodatkowo zdobędą umiejętność posługiwania się anglojęzyczną terminologią psychologiczną oraz nabędą umiejętność konstruowania badań eksperymentalnych. W trakcie kursu studenci: Zdobędą wiedzę z zakresu psychologii ogólnej i psychologii eksperymentalnej, Rozwiną umiejętność posługiwania się anglojęzyczną terminologią psychologiczną, Nabędą umiejętność konstruowania i przeprowadzania badań eksperymentalnych.

   Tematyka kursu:

   • Psychologia jako nauka,
   • Podstawowe nurty w psychologii,
   • Osobowość,
   • Procesy poznawcze,
   • Emocje i motywacje,
   • Inteligencja,
   • Elementy psychopatologii,
   • Psychologia społeczna
 • Produkcja wydarzeń kulturalnych

  kreatywna produkcja wideo

  • Po zakończeniu modułu student będzie znał podstawową terminologię związaną z organizacją wydarzeń kulturalnych, będzie rozumie specyfikę rynków docelowych na których organizowane są wydarzenia kulturalne, a także będzie umiał odpowiednio dobierać narzędzia systemowe i procedury marketingu dóbr kultury.

 • Marketing i reklama w produkcji audiowizualnej

  kreatywna produkcja wideo

  • Po zakończeniu modułu student będzie znał strategie promocji na rynku muzycznym oraz zna proces planowania festiwali audiowizualnych z uwzględnieniem najważniejszych aspektów prawnych w organizacji takich wydarzeń.

 • Produkcja reklam

  kreatywna produkcja wideo

  • Po zakończeniu modułu student będzie znał proces tworzenia reklamy od koncepcji do realizacji, a także rozumie role craftu, czyli znaczenie realizacji projektu. Student buduje narracje w reklamie posługując się metodą storytellingu i design thinking.

 • Komunikacja wizualna w produkcji wideo

  kreatywna produkcja wideo

  • Po zakończeniu modułu, student będzie miał podstawowe informacje i umiejętności dotyczące zarządzania procesami komunikacji wizualnej, w tym projektowaniem przekazów wizualnych, teorii obrazu.

 • Autoprezentacja biznesowa

  kreatywna produkcja wideo

  • Po zakończeniu modułu student będzie znał podstawowe praktyczne informacje, dotyczące tego, w jaki sposób: a radzić sobie z wystąpieniami publicznymi, konstruować spójne i przyciągające uwagę wypowiedzi, rozpoznawać manipulację językową. W ramach tego modułu student będzie także konstruować autoprezentacje biznesową.

 • Angażująca kampania społeczna

  kreatywna produkcja wideo

  • Po zakończeniu modułu student będzie świadomy znaczenia projektów opartych na ważnych społecznie problemach np. równouprawnienie czy walka z hejtem w sieci. CM jest wszechstronną metodą pozwalającą na projektowanie programów powstałych na bazie potrzeb i zainteresowań przedsiębiorstwa z równoczesnym rozwiązywaniem problemów społecznych. Student projektuje i tworzy kampanie za pomocą metody CM.

 • Projektowanie interfejsów graficznych i stron www

  informatyka

   • Projektowanie interfejsu graficznego aplikacji internetowych i mobilnych
   • Wprowadzenie do aplikacji RIA
   • Projekt architektury informacji oraz systemu wizualnego dla strony internetowej i aplikacji mobilnej
   • JavaScript: Programowanie strukturalne i funkcyjne
   • Architektura informacji
   • JavaScript: Programowanie obiektowe oparte na prototypach
   • Analiza struktur nawigacyjnych
   • JavaScript: Programowanie obiektowe oparte na klasach
   • Elementy strategii wizualnej: kolorystyka, typografia, layout, ikony, logo
   • Biblioteka jQuery
   • Wpływ elementów strategii wizualnej na funkcjonalność
   • Ajax i WebSocket
   • Projektowanie makiet stron internetowych
   • Implementowanie backendu na platformie Microsoft .NET
   • Architektura aplikacji Single-Page Application (SPA)
   • Implementowanie aplikacji SPA z wykorzystaniem popularnych frameworków
 • Systemy zarządzania treścią portali internetowych

  informatyka

   • Systemy zarządzania treścią CMS wprowadzenie
   • Projekt – systemy zarządzania treścią portali internetowych
   • WordPress
   • Zasady projektowania interfejsów stron internetowych
   • CSS
   • ASP .NET język programowania portali internetowych
   • Bezpieczeństwo systemów informatycznych – wybrane zagadnienia
   • WIX
   •  Drupal
   •  Prestashop
   •  Projektowanie motywów CMS
   •  Implementacja platform CMS na serwerze WWW
   •  Tworzenie własnego silnika CMS
 • Zarządzanie projektami

  informatyka

   • Rola zarządzania w projektowaniu systemów informatycznych. Metody zarządzania projektami. PMBoK (Project Management Body of Knowledge) jako zbiór norm i najlepszych rozwiązań w zarządzaniu projektami. Macierz procesów i obszarów wiedzy jako podstawa szczegółowych zaleceń.
   • Elementy procesu wytwarzania oprogramowania. Zwinne zarządzanie projektem. Metodyka młyna (Scrum)
   • Harmonogramowanie. Struktura podziału pracy (WBS). Analiza wartości uzyskanej (EVA). Wykresy sieciowe – czas trwania zadań, zależności, rezerwa czasowa
   • Zarządzanie projektami metodą łańcucha krytycznego (CCPM). Bufory czasu w metodzie CCPM i wykresy zużycia buforów. Wyrównywanie i wygładzanie zasobów. Wykresy paskowe Gantta
   • Budżet projektu. Zarządzanie ryzykiem w projekcie informatycznym
   • Zarządzanie jakością w projekcie
 • Fotografia reklamowa

  grafika

  • Moduł obejmujący wiedzę i umiejętności z zakresu fotografii studyjnej, wraz z obróbką cyfrową zdjęć przy pomocy programów graficznych (np. Lightroom). Moduł łączy podstawy dotyczące technik fotograficznych w studio, z wykorzystaniem sztucznego oświetlenia.

 • Freehand drawing EN/PL

  Urban Management

  • The module provides students with a solid grounding in the principles of drawing.

   Students will learn the key elements of drawing and composing, including how to create sketch perspectives, scale, 3D modeling and introduce texture and tone into their illustrations. Based on cross-disciplinary examples they will get to know on tools and techniques supporting designing urban concepts, visualizing and communicating solutions.

   The practical dimension of the module is aimed at supporting observation skills, sense of proportion, eye coordination, handling of light and shade. After completing the module students will have ability of developing a basic conceptual drawing/plan for presentation and explaining urban solutions.

 • AutoCad EN/PL

  Urban Management

  • Students will gain basic knowledge on the main AutoCad functions and tools supporting design process, modeling, drawing, editing and viewing. Among others: basic functions of draw panel, status bar, shortcuts, layouting, properties of objects,
   navigation inside drawing, creating basic geometric objects, working with files, selection of objects, zooming, using command line, copy and paste between .dwg files and between files from other software, working with references, plotting drawings).
   After completing module students Can redraw printed drawings, draw simple floor planes and basic development plane/concept.

 • Designing public space EN

  Urban Management

  • Module provides students with a practical knowledge and understanding of the role of public space in urban fabric.

   Students will get acquainted with multifunctional and multidimensional destination of a public space. They will learn to use toolkits to support future planning and design skills. Technical approach for public space arrangement will be complemented with humanistic design aspects.

   • Public space – health, well-being and safe cities
   • Accessibility of public space, influence on mobility
   • Public space and urban renewal
   • Creative meeting place
   • Public space – culture and identity
   • Public space – right to the city and human rights
   • Public space – democracy, social participation and governance
   • Public space – local economy stimulator
 • Climate neutral and zero pollution cities EN

  Urban Management

  • Europe’s cities are crucial actors of the transition towards a climate neutral society. Many have already committed and are taking the lead in tackling climate challenges to the 2050 goal. Students will enter into the most urgent information on ongoing processes of climate transition, formulated in the European Green Deal.

   In accessible way students will get an opportunity to collect knowledge and get wider picture on a new way of working in Europe, including policies influential the cities future functioning. Among these – policies on energy supply across the economy, industry, production and consumption, transport food and agriculture, constructions, biodiversity, digital transformation etc.

   The whole undertaking creates need for a new and more effective ways of involving city leaders, city authorities and citizens. What more must be shaped also at the very local level to be effective.

Formy zajęć dydaktycznych: 

Wykład – forma prezentacji wiedzy polegająca głównie na monologu prowadzącego, uzupełniona często prezentacją multimedialną lub pokazem praktycznym. W CDV zazwyczaj zawiera elementy dyskusji z audytorium, czy udzielanie odpowiedzi na zadawane w trakcie wykładu pytania.

Pitching – Nowatorska forma zaliczenia zajęć. Jest to rodzaj prezentacji powszechnie znany w świecie filmu, reklamy i programów telewizyjnych. Ma na celu przedstawienie idei potencjalnym inwestorom mogącym zainwestować w projekt. Najczęściej osobami pitchującymi projekty są ich autorzy, czyli scenarzyści, reżyserzy i producenci. Ta forma sprzedaży idei audio-wizualnej będzie formą obrony licencjackiej

Konwersatorium – forma prezentacji wiedzy wzbogacona o zdobywanie kompetencji społecznych, polegająca na dyskusji na temat przedstawiony przez prowadzącego. Studenci zadają pytania prowadzącemu i sobie nawzajem, dyskutują przedstawione koncepcje, wyrażają swoje zdanie.

Ćwiczenia – zajęcia dydaktyczne o charakterze praktycznym pozwalające zdobyć wiedzę i umiejętności niezwiązane bezpośrednio z realizacją zadań zawodowych, a wymagające nakładu pracy od studenta. Typowymi ćwiczeniami są zajęcia z wychowania fizycznego, matematyki czy fizyki.

Warsztaty i  laboratoria komputerowe – zajęcia o charakterze praktycznym pozwalające zdobyć umiejętności związane z realizacją zadań zawodowych. Są to zajęcia interaktywne, w których wykładowca przedstawia wprowadzenie teoretyczne, a następnie wspiera studentów w samodzielnej lub zespołowej realizacji zadania. Zajęcia takie w bardzo dużym stopniu angażują studentów i pozwalają zdobywać wiedzę, rozwijać umiejętności i kompetencje społeczne. Warsztaty są dominującą formą realizacji zajęć na większości kierunków w CDV.

E-Learning forma samodzielnego zdobywania wiedzy, rzadziej umiejętności, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych do kształcenia zdalnego, wspierana kontaktem z nauczycielem. Zazwyczaj stosowana jako narzędzie wspierające dydaktykę realizowaną w innych formach.

Seminarium – forma zajęć w bezpośrednim kontakcie z promotorem pracy, polegająca na projektowaniu procesu i konsultacji realizacji pracy dyplomowej.

 

Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.