Zarządzanie kreatywne - kierunek z przyszłością. | Collegium Da Vinci Poznań
 • Tytuł projektu: Zarządzanie kreatywne – kierunek z przyszłością. Realizacja nowego programu kształcenia odpowiadającego potrzebom społeczno-gospodarczym na nowym kierunku Zarządzanie kreatywne, studia II stopnia
 • Program finansowania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
 • Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Okres realizacji projektu: 01.07.2017 – 31.12.2019
 • Całkowita wartość projektu: 522 515,62 zł
 • Wartość dofinansowania: 493 003,12 zł
 • Beneficjent projektu: Collegium Da Vinci

Cel projektu:

Podniesienie kompetencji 56 studentów Collegium da Vinci, w tym min. 28 kobiet odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, w okresie 07.2017-12.2019.
Osiągnięcie celu będzie efektem utworzenia i realizacji nowego kierunku studiów Zarządzanie kreatywne studia II stopnia, odpowiadających na aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze, włączając pracodawców w ich przygotowanie i realizację

Grupa docelowa:

Projekt skierowano do 70 studentów (w tym 35 kobiet) studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia kierunku Zarządzanie kreatywne, którzy w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie spełniają 1 kryterium:

 1. status studenta pierwszego roku studiów II stopnia kierunku Zarządzanie kreatywne w Collegium Da Vinci, który dopiero został przyjęty na studia i nie rozpoczął jeszcze kształcenia w CDV.

W projekcie mogą wziąć udział studenci rozpoczynający edukację w CDV w roku akademickim 2017/2018.
Program kształcenia na kierunku Zarządzanie kreatywne II stopnia obejmować będzie wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne istotne z punktu widzenia funkcjonowania zawodowego absolwentów tego kierunku. Dzięki uczestnictwu w zajęciach prowadzonych przez praktyków (pracodawców) studenci kierunku podniosą kluczowe kompetencje.

Zadania do realizacji:

 1. Realizacja zajęć dydaktycznych, w tym przez pracodawców na nowym kierunku Zarządzanie kreatywne studia II stopnia na module kierunkowym.
 2. Realizacja zajęć dydaktycznych, w tym przez pracodawców na nowym kierunku Zarządzanie kreatywne studia II stopnia na specjalizacji User Experience Design.
 3. Realizacja zajęć dydaktycznych, w tym przez pracodawców na nowym kierunku Zarządzanie kreatywne studia II stopnia na specjalizacji Design Management.