Podróż w przyszłość | Collegium Da Vinci Poznań
 • Tytuł projektu: „Podróż w przyszłość”
 • Program finansowania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
 • Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Okres realizacji projektu: 01.10.2018 – 30.09.2020
 • Całkowita wartość projektu: 999 902,75 zł
 • Wartość dofinansowania: 965 659,55 zł
 • Beneficjent projektu: Collegium Da Vinci
 • Partner Projektu: Wyspa Odkrywców s.c. Karolina Augustyniak, Anna Melewska

Cel projektu:

Podniesienie kompetencji cyfrowych i osobistych oraz sprawności fizycznej 270 dzieci w wieku 3-6 lat z powiatu poznańskiego i miasta Poznania poprzez ich uczestnictwo w kursach edukacyjnych. Celem projektu jest również lepsze przygotowanie dzieci do kontynuowania nauki na kolejnym szczeblu edukacji, uzyskanie dodatkowych efektów kształcenia, które wykraczają poza program nauczania w ich przedszkolach i są oczekiwane na rynku pracy.

Grupa docelowa:

Projekt adresowany jest do 270 dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałych w woj. Wielkopolskim na terenie powiatu poznańskiego i miasta Poznania.

Rekrutacja otwarta, prowadzona przez Partnera projektu zgodnie z polityką równych szans, przeprowadzana w dwóch turach (10.2018, 10.2019). Rekrutacja poprzedzona działaniami informacyjno-promocyjnymi (plakaty, ulotki, portale społecznościowe, strona www, indywidualne spotkania informacyjne w trakcie zebrań z rodzicami, informacje przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zadania do realizacji:

 • Przygotowanie programów poszczególnych zajęć
 • Wsparcie warsztatowe z zakresu „Media i Informatyka”, dotyczące podniesienia kompetencji cyfrowych, w tym:
 1. Nowe zawody związane z mediami
 2. Cyberbezpieczny przedszkolak
 3. Praca z telefonem
 4. Programowanie bez prądu
 5. Schematy blokowe
 6. Warsztat filmowy
 7. Warsztat radiowy
 • Wsparcie warsztatowe z zakresu „Kompetencje osobiste i kultura osobista”, dotyczące podniesienia kompetencji osobistych, w tym:
 1. Przemówienia publiczne
 2. Autoprezentacja
 3. Omnibus – Dobra pamięć i koncentracja
 4. Odkrywca Lingwista- budowanie kompetencji językowych
 5. Emocje – Asertywność. Silny charakter
 6. Kultura osobista – Odkrywca z klasą
 7. Obywatel świata
 8. Język angielski
 • Wsparcie warsztatowe z zakresu „Rozwój fizyczny”, dotyczące podniesienia kompetencji w zakresie sprawności fizycznej, w tym:
  >

 1. Taniec ludowy
 2. Taniec nowoczesny
 3. Gimnastyka – ruch to zdrowie! Korygowanie wad postawy
 4. Sport – zajęcia outdoorowe
 5. Zajęcia ruchowe z elementami samoobrony
 • Przeprowadzenie badań kompetencji wejściowych i wyjściowych uczestników projektu.

Partner