Zwiększenie potencjału edukacyjnego Collegium Da Vinci szansą na rozwój społeczno-gospodarczy regionu | Collegium Da Vinci Poznań
 • Tytuł projektu: Zwiększenie potencjału edukacyjnego Collegium Da Vinci szansą na rozwój społeczno-gospodarczy regionu
 • Program finansowania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (Oś Priorytetowa III – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 – Kompleksowe programy szkół wyższych)
 • Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Okres realizacji projektu: 01.08.2019 r. do 31.07.2023 r.
 • Całkowita wartość projektu: 8 471 806,20 zł
 • Wartość dofinansowania: 7 701 642,00 zł
 • Beneficjent projektu: Collegium Da Vinci

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest wzmocnienie pozycji studentów CDV na rynku pracy, poprzez objęcie kompleksowym wsparciem: zmodyfikowanym, dostosowanym do potrzeb społeczno – gospodarczych kierunkom kształcenia realizowanym z udziałem praktyków, wykładom prowadzonym przez gości z zagranicy i szkoleniom odpowiadającym na zdefiniowane oczekiwania pracodawców. Ponadto, podniesienie kompetencji zarządczych i dydaktycznych przez pracowników CDV poprzez udział w szkoleniach i warsztatach tematycznych.

Grupa docelowa:

Wsparciem zostanie objętych 1 700 osób, w tym: 1 604 studentów / studentek oraz 96 przedstawicieli kadry dydaktycznej, zarządzającej i administracji.

Zmodyfikowane kierunki kształcenia objęte wsparciem w ramach projektu:

 • Doradztwo i Coaching, studia I stopnia
 • Zarządzanie kreatywne, studia I stopnia

Zadania do realizacji:

 • opracowanie programów kształcenia i realizacja zajęć dydaktycznych na nowych i udoskonalonych kierunkach studiów I stopnia: Doradztwo i Coaching i Zarządzanie Kreatywne
 • wprowadzenie nowych modułów kierunkowych w programach kształcenia na nowych i udoskonalonych kierunkach studiów I i II stopnia
 • modyfikacja programu praktyk
 • realizacja certyfikowanych szkoleń, dodatkowych zadań praktycznych realizowanych w formie projektowej, dodatkowych zajęć organizowanych z praktykami przygotowującymi do wejścia na rynek pracy dla studentów
 •  monitoring losów studentów
 •  organizacja szkoleń i kursów dla kadry dydaktycznej (umiejętności dydaktyczne, informatyczne i językowe) i kadry zarządzającej (umiejętności zarządcze i informatyczne)
 • przygotowanie i wdrożenie systemów do zarządzania E-edukacja i Student experience