Zawodowcy w Gorzowie | Collegium Da Vinci Poznań
 • Tytuł projektu: Zawodowcy w Gorzowie
 • Program finansowania: Regionalny Program Operacyjny Lubuskie2020, Oś VIII Nowoczesna edukacja, Poddziałanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego
 • Instytucja finansująca: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
 • Okres realizacji projektu: 01.07.2016 – 28.02.2018
 • Całkowita wartość projektu: 3 413 330,83 zł
 • Wartość dofinansowania: 3 241 205,22 zł
 • Beneficjent projektu: Miasto Gorzów Wielkopolski
 • Partner projektu: Collegium Da Vinci

Cel projektu:

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i efektywności kształcenia zawodowego w 12 szkołach i 1 Centrum Kształcenia Zawodowego działalności w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Gorzowa Wielkopolskiego poprzez rozwój wsparcia szkół z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym i stworzenie w nich wartości odzwierciedlającej naturalne wartości pracy właściwe dla nauczyciela zawodowego oraz poprzez podniesienie kompetencji 90 nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu, nabycie kwalifikacji przez 10 nauczycieli w zakresie nauczania przedmiotów oraz udzielenie indywidualnego wsparcia 3200 uczestnikom projektu w rozpoznawaniu ich własnego potencjału, zaplanowaniu ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej w kontekście zdiagnozowanych własnych możliwości i potrzeb rynku pracy oraz jej realizowaniu, utworzenie 12 Szkolnych Punktów Informacji i Kariery i 1 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Projekt stwarza grupie docelowej możliwość doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych na kursach, warsztatach i szkoleniach oraz stażach i praktykach realizowanych u pracodawców, dzięki czemu będzie mogła ona doskonalić swoje umiejętności i kompetencje zawodowe w naturalnych wartościach pracy, co wpłynie na zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczestników i podniesienia jakości pracy szkół.

Grupa docelowa:

Projekt jest skierowany do osób z obszaru woj. lubuskiego (uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze lubuskiego). Wsparcie kierowane wyłączne do publicznych i niepublicznych szkół lub placówek systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe, a także nauczycieli uczących zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu IPNZ, a także instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół. Wsparciem objęte zostanie również Centrum Kształcenia Zawodowego, które organizuje zajęcia praktyczne dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych i Zespołu Szkół Elektrycznych.

Zadania do realizacji:

 1. Utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – warsztaty panelowe, cykl warsztatów z udziałem pracodawców, wizyty studyjne w zakładach pracy, gry symulacyjne, zakup środków trwałych i dydaktycznych.
 2. Rozwój sieci doradztwa zawodowego – Stworzenie, wdrożenie i serwis e-systemu edukacyjnego dedykowanego doradztwu i kształceniu zawodowemu, zakup środków trwałych i dydaktycznych, stworzenie kursów e-learningowych, opracowanie innowacyjnego programu i realizacja studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego.
 3. Podnoszenie i doskonalenie kompetencji zawodowych – kursy, szkolenia i warsztaty dla uczniów i nauczycieli, wizyty studyjne, superwizja i nagranie lekcji, zakup środków trwałych i dydaktycznych.
 4. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych – zakup środków dydaktycznych, kursy i szkolenia dla uczniów, studia podyplomowe dla nauczycieli.
 5. Realizacja staży i praktyk – amortyzacja sprzętów i narzędzi u pracodawcy, opieka merytoryczna, szkolenia BHP.
 6. Start-up – przygotowanie do samozatrudnienia – szkolenia dla nauczycieli i uczniów, zakup środków dydaktycznych.
 7. Koła naukowe – szkolenia z przygotowania do zatrudnienia na specjalistycznych stanowiskach pracy.