Wzmocnienie potencjału Collegium Da Vinci poprzez podniesienie jakości kształcenia | Collegium Da Vinci Poznań

Tytuł projektu: Wzmocnienie potencjału Collegium Da Vinci poprzez podniesienie jakości kształcenia

Program finansowania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (Oś Priorytetowa III – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 – Kompleksowe programy szkół wyższych)

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Okres realizacji projektu: 01.05.2018 r. do 30.04.2022 r.

Całkowita wartość projektu:  8 805 251,97 zł

Wartość dofinansowania: 7 889 251,97 zł

Beneficjent projektu: Collegium Da Vinci

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest wzmocnienie pozycji studentów Collegium Da Vinci na rynku pracy. Dzięki kompleksowemu wsparciu: nowym, dostosowanym do potrzeb nowoczesnej gospodarki kierunkom kształcenia, realizowanym z udziałem praktyków, realizacji zajęć w języku angielskim, wykładom prowadzonym przez gości z zagranicy, szkoleniom odpowiadającym na zdefiniowane oczekiwania pracodawców, absolwent CDV zostanie wyposażony w kompetencje (zawodowe, językowe, komunikacyjne i w zakresie przedsiębiorczości) ułatwiające sprawne planowanie swojej przyszłości.

Przy współpracy tutorów, nabyciu cennych umiejętności przez kadrę dydaktyczną (umiejętności dydaktyczne, informatyczne i językowe) i kadrę zarządzającą (umiejętności zarządcze i informatyczne) oraz zastosowaniu praktycznych rozwiązań informatycznych, zostanie usprawniony sposób wymiany informacji, wzrośnie atrakcyjność studiowania oraz stopień przyswajania niezbędnej, praktycznej wiedzy.

Grupa docelowa:

Wsparciem zostanie objętych 1 220 osób, w tym: 1 110 studentów / studentek oraz 110 przedstawicieli kadry dydaktycznej, zarządzającej i administracji.

Zmodyfikowane kierunki kształcenia objęte wsparciem w ramach projektu:

  • Informatyczne Techniki Zarządzania, studia I stopnia
  • Analityka i Badania Ekonomiczne, studia I stopnia
  • Specjalność „Programowanie gier i mediów interaktywnych”, Informatyka studia I stopnia

Zadania do realizacji:

  • opracowanie programów kształcenia i realizacja zajęć dydaktycznych na nowych i udoskonalonych kierunkach studiów I stopnia z udziałem praktyków: Analityka i Badania Ekonomiczne, Informatyczne Techniki Zarządzania, Specjalność „Programowanie gier i mediów interaktywnych”, moduł Tutoring, zajęcia z wykładowcami z zagranicy
  • podnoszenie istotnych dla pracodawców kompetencji studentów I i II stopnia poprzez dostosowane do potrzeb rynkowych szkolenia i warsztaty (kompetencje zawodowe, językowe, komunikacyjne i w zakresie przedsiębiorczości)
  • budowa narzędzi informatycznych usprawniających proces zarządzania uczelnią
  • organizacja szkoleń i kursów dla kadry dydaktycznej (umiejętności dydaktyczne, informatyczne i językowe) i kadry zarządzającej (umiejętności zarządcze i informatyczne)