Kierunek dobra praca - podniesienie jakości usług akademickiego biura karier w Collegium da Vinci | Collegium Da Vinci Poznań
 • Tytuł projektu: Kierunek dobra praca – podniesienie jakości usług akademickiego biura karier w Collegium da Vinci
 • Program finansowania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
 • Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Okres realizacji projektu: 01.07.2016 – 30.09.2018
 • Całkowita wartość projektu: 505 550,00 zł
 • Wartość dofinansowania: 490 383,50 zł
 • Beneficjent projektu: Collegium Da Vinci

Cel projektu:

Podniesienie kompetencji 490 studentów Collegium da Vinci, w tym min. 263 kobiet w zakresie niezbędnym do rozpoczęcia aktywności zawodowej, zgodnie z potrzebami pracodawców i wymaganiami rynku pracy, w okresie 01.07.2016 – 30.09.2018. Osiągnięcie celu będzie efektem wysokiej jakości usług świadczonych dla studentów przez Biuro Karier CDV.

Grupa docelowa:

Projekt adresowany jest do studentów III roku studiów pierwszego stopnia i II roku studiów drugiego stopnia. 490 osób, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie spełniają łącznie 2 kryteria:

 1. status studenta ostatniego roku studiów I lub II stopnia w CDV (stacjonarnych i niestacjonarnych).
 2. brak zatrudnienia (obecnie i w przeszłości) bezpośrednio związanego z profilem studiów i efektami kształcenia.

Założeniem projektu jest kompleksowe przygotowanie naszych absolwentów do profesjonalnego funkcjonowania na rynku pracy oraz w biznesie. W ramach projektu nasi doradcy oraz specjaliści przeprowadzą: wielowymiarowe testy predyspozycji, których wyniki pomogą w wyborze ścieżki zawodowej, coaching kariery rozwijający umiejętności osobiste, doradztwo w planowaniu własnej działalności gospodarczej, certyfikowane szkolenia w zakresie kompetencji kluczowych w biznesie i na rynku pracy.

Zadania do realizacji:

 1. Działania podnoszące jakość wsparcia ABK dla studentów CDV – zakup narzędzi do diagnozy kompetencji ucz. Projektu, realizacja szkoleń dla 3 pracownic ABK.
 2. Wsparcie studentów przez ABK – indywidualne poradnictwo zaw., coaching kariery i mentoring, współpraca z pracodawcami i PKPP Lewiatan, szkolenia i warsztaty dotyczące budowania kariery i poruszania się po rynku pracy, coaching zawodowy i mentoring dla uczestników kariery, którzy podjęli pracę w obszarach zgodnych z efektami kształcenia w CDV.
 3. Wsparcie studentów przez ABK – indywidualne poradnictwo dotyczące zakładania działalności gospodarczej i warsztaty w zakresie przedsiębiorczości, stała współpraca z przedsiębiorcami – absolwentami CDV.
 4. Monitoring karier zawodowych absolwentów CDV będących uczestnikami projektu w okresie do 6 m-cy od zakończenia kształcenia.