Zarządzanie instytucją oświatową – przywództwo, kierowanie, rozwój – Collegium Da Vinci Poznań
Podyplomowe | Ośrodki zamiejscowe | Szczecin

Zarządzanie instytucją oświatową – przywództwo, kierowanie, rozwój

Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry zarządzającej instytucjami oświatowymi. Absolwenci wyposażeni zostaną w wiedzę, umiejętności oraz praktyczne i skuteczne narzędzia wzmacniające przywództwo w uczącej się organizacji. Przygotują się do podejmowania trafnych decyzji zarządczych i racjonalnego administrowania zasobami szkoły lub placówki, z  szczególnym ukierunkowaniem na doskonalenie procesów nauczania i uczenia się oraz osiągania wyznaczanych celów edukacyjnych.

Absolwenci studiów I stopnia po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują uprawnienia do zajmowania stanowisk kierowniczych w przedszkolach, szkołach podstawowych. Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na zajmowanie stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych.

Dla kogo?

Studia adresowane są do:

 • dyrektorów oraz osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach, przedszkolach, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz ośrodkach doskonalenia nauczycieli,
 • nauczycieli wszystkich specjalności i poziomów nauczania, którzy chcą ubiegać się o stanowisko kierownicze w szkole lub placówce oświatowej,
 • nauczycieli zainteresowanych wzmocnieniem kompetencji w obszarze doskonalenia procesów nauczania i wspierania rozwoju uczących się,
 • pracowników urzędów nadzoru pedagogicznego i organów prowadzących szkoły i placówki,
 • animatorów działań i organizacji oświatowych,
 • osób niebędących nauczycielami, chcących ubiegać się o stanowisko dyrektora szkoły, przedszkola  lub placówki zgodnie z art. 62.ust.2 Ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz.59).
Wymagane od kandydata: ukończone studia wyższe co najmniej I stopnia.

Opis

Wymagane od kandydata

 • ukończone studia wyższe co najmniej I stopnia.

Kwalifikacje zawodowe, jakie uzyskuje absolwent studiów

Specjalistyczne kompetencje pożądane dla sprawnego i efektywnego zarządzania instytucją oświatową i kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska dyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych.

Absolwenci studiów nabywają specjalistyczne kompetencje pożądane dla sprawnego i efektywnego zarządzania instytucją oświatową i kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska dyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. 2017 poz. 1597).

Program studiów

Studia podyplomowe

Wiodącymi metodami pracy są ćwiczenia, warsztaty i konwersatoria oraz wsparcie Tutora. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • 2 semestry

  Czas trwania

 • 230 + 3 wizyty studyjne

  Liczba godzin dydaktycznych

 • 45

  Punkty 

Realizowane zagadnienia m.in.:

 • Podstawy zarządzania i przywództwa w szkole.
 • System oświaty, struktura i organizacja pracy szkół i placówek, zadania, odpowiedzialność i uprawnienia organów w systemie oświaty.
 • Psychologiczne aspekty zarządzania.
 • Szkoła jako organizacja ucząca się, przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego.
 • Prawo oświatowe i administracyjne w szkole.
 • Nadzór pedagogiczny.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie własnym rozwojem.
 • Zarządzanie strategiczne, koncepcja pracy i rozwoju szkoły, planowanie pracy.
 • Administrowanie i zarządzanie finansami w szkole,  zamówienia   publiczne.
 • Kontrola zarządcza.
 • Szkoła w środowisku lokalnym.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest:

 • uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia przewidzianych programem,
 • egzamin końcowy w formie prezentacji projektu/portfolio słuchacza z działań praktycznych zrealizowanych w ramach studiów.

 

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie – w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.

Przedłużamy rekrutację!

Na studia podyplomowe w Collegium Da Vinci możesz zapisać się do 30.11.2020r.

Opłaty

studia podyplomowe w roku akademickim 2021/2022.

Zarządzanie instytucją oświatową – przywództwo, kierowanie, rozwój

Całkowita opłata za studia w roku akademickim 2021/22 składa się z jednorazowej opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego.

Opłata rekrutacyjna

 • 0 PLN
  do 12 lipca 2021
 • 85 PLN
  po 12 lipca 2021

Czesne

 • 2 500 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x
  1 250 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x
  250 PLN
  płatność w 10 ratach

Zniżki absolwenckie

 • 0 PLN
  wpisowego
 • 250 PLN
  Absolwenci CDV i WSNHiD otrzymują zniżkę w czesnym (wielkości pierwszej z dziesięciu rat).

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wydrukować i wypełnić poniższe dokumenty rekrutacyjne:

Ankieta
Podanie
Umowa
Regulamin opłat

By dopełnić proces rekrutacji zarejestruj się w formularzu rekrutacyjnym i uzupełnij wszystkie dane.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

 

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego (numer będzie przesłany przez Ośrodek po otrzymaniu dokumentów w formie papierowej).

Wymagane dokumenty:

 • podanie do J.M. Rektora CDV (wydrukowane i wypełnione),
 • ankieta osobowa (wydrukowana i wypełniona),
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie (wydrukowane i wypełnione),
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej (wymagany tylko do wglądu),
 • posiadanie przygotowania pedagogicznego (świadectwo, zaświadczenie lub suplement),
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Rekrutacji, Centrum Rozwoju Nauki i Biznesu EuropaBiz.pl w Szczecinie ul. Kolumba 88/89 (wejście A, lokal: 2 A) 70–035 Szczecin europabiz.pl@gmail.com tel. kom. 724 464 000, najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Biuro Rekrutacji

Centrum Rozwoju Nauki i Biznesu EuropaBiz.pl w Szczecinie

ul. Kolumba 88/89 (wejście A, lokal: 2 A)

70–035 Szczecin

Sekretariat czynny:

w soboty w godzinach 9.00 – 15.00

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.