Zarządzanie instytucją oświatową - przywództwo, kierowanie, rozwój - Szczecin | Collegium Da Vinci

Zarządzanie instytucją oświatową – przywództwo, kierowanie, rozwój

Podyplomowe Ośrodki zamiejscowe | Szczecin

Celem jest przygotowanie profesjonalnej kadry. Poszukiwacze wyposażają się w umiejętności i warsztate przywództwo w uczącej się organizacji oraz praktyczne narzędzia. dążą do realizacji celów usprawnienia zarządcy i racjonalnego administrowania finansami i innymi szkołami lub placówkami, decyzjami ze wskazaniem ukierunkowania na zarządzanie usługami i usługami, ułatwiający komunikację i osiąganie celów edukacyjnych. Przygotowanie przygotowania do zarządzania szkolnym, przygotowaniem, przygotowaniem do organizowania przestrzeni dla stanu wejścia.

Podstawa prawna USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie Wyrównanie i
nauce – sztuka. 160 (tj Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.)

Studia adresowane są:

 • dyrektorów oraz osób prowadzących nauczyciele kierownicze w opiekunach, przedszkolach, placówkach o charakterze placówkowo-wychowawczym, placówkach edukacyjnych, placówkach edukacyjnych, placówkach edukacyjnych, placówkach dokształcania i placówkach edukacyjnych oraz placówkach opiekunów
 • inicjować wszystkie specjalizacje na poziomie nauczania, preferować tworzenie się na stanowisko kierownicze w szkole lub placówce oświatowe
 • ciekawostki wzbogacające się o wzbogacenie w wzbogacenie: wzbogacenie zespołami, młodzieży i dorosłych oraz wzbogacenie programu nauczania i upowszechniania wiedzy o awansach.
 • pracowników urzędów nadzoru pedagogicznego i organów prowadzących szkoły i placówki,
 • osób niebędących nauczycielami, chcących ubiegać się o stanowisko dyrektora szkoły, przedszkola  lub placówki zgodnie z art. 62.ust.2 Ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) lub stanowisko kierowników instytucji szkoleniowych (w tym ngo) i animatorów działań edukacyjnych
Wymagane od kandydata: ukończone studia wyższe co najmniej I stopnia.

Opis

Wymagane od kandydata

 • ukończone studia wyższe co najmniej I stopnia.

Słuchacze zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu:

 • planowania, organizowania pracy,
 • kierowania działalnością uczniów, dzieci i dorosłych,
 • poznają zadania organów w systemie oświaty,
 • przygotują się do planowania i kierowania własnym rozwojem zawodowym

Absolwenci studiów nabywają specjalistyczne kompetencje pożądane dla sprawnego i efektywnego zarządzania instytucją oświatową i kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska dyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych

Absolwenci zostaną przygotowani do pełnienia funkcji kierowniczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1449).
Zostaną przygotowani też do konkursu w zakresie opracowania koncepcji pracy i rozwoju szkoły o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej

Program studiów

Studia podyplomowe

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym.

 • 2 semestry

  Czas trwania

 • 230 + 3 wizyty studyjne

  Liczba godzin dydaktycznych

Program studiów obejmuje obszary tematyczne m.in.:

 • Podstawy zarządzania i przywództwa w szkole
 • System oświaty, struktura i organizacja pracy szkół i placówek, zadania,
  odpowiedzialność i uprawnienia organów w systemie oświaty
 • Psychologiczne aspekty zarządzania
 • Szkoła jako organizacja ucząca się, zarządzanie procesami nauczania i uczenia się, zarządzanie własnym rozwojem zawodowym
 • Prawo oświatowe i administracyjne w szkole
 • Nadzór pedagogiczny
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie strategiczne, koncepcja pracy i rozwoju szkoły, planowanie pracy
 • Administrowanie i zarządzanie finansami w szkole,  zamówienia publiczne, kontrola zarządcza
 • Szkoła w środowisku lokalnym

Ponadto w ramach studiów zaplanowano:

 • praktyczne zadania wdrożeniowe powiązane z ww. obszarami tematycznymi
 • wizyty studyjne w szkole Da Vinci i dwóch innych szkołach, (przedszkolach lub placówkach), w zależności od składu grupy słuchaczy

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest:

 • uzyskanie wszystkich zaliczeń potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia przewidzianych programem,
 • udział w sesji podsumowującej w formie prezentacji projektu/portfolio Słuchacza z działań praktycznych zrealizowanych w ramach studiów.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym. Studia mają charakter praktyczny – zdobywamy wiedzę i wykorzystujemy ją w praktyce od razu; najnowsza, sprawdzona wiedza
Zajęcia prowadzone są w dużej mierze przez praktyków – osoby, które są aktywne zawodowo poza uczelnią, pracują w biznesie, prowadzą własne firmy (profesjonalna kadra dydaktyczna)
Nastawienie na pracę projektową – w trakcie studiów realizowane są projekty
indywidualne i zespołowe.

Opłaty

studia podyplomowe w roku akademickim 2022/2023.

Zarządzanie instytucją oświatową – przywództwo, kierowanie, rozwój

Całkowita opłata za studia w roku akademickim 2022/23 składa się z jednorazowej opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego.

Opłata rekrutacyjna

 • 0 PLN
  do 12 lipca 2022
 • 200 PLN
  od 13 lipca 2022

Czesne

 • 2 800 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x
  1 400 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x
  280 PLN
  płatność w 10 ratach

Zniżki absolwenckie

 • 0 PLN
  wpisowego
 • 280 PLN
  Absolwenci CDV i WSNHiD otrzymują zniżkę w czesnym (wielkości pierwszej z dziesięciu rat).

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny, dokonać opłaty rekrutacyjnej – KROK 2 oraz  złożyć wymagane dokumenty – KROK 3.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego (numer będzie przesłany przez Ośrodek po otrzymaniu dokumentów w formie papierowej).

Wymagane dokumenty:

 • podanie do J.M. Rektora CDV (wydrukowane i wypełnione),
 • ankieta osobowa (wydrukowana i wypełniona),
 • dwa egzemplarze umowy o kształceniu wraz z ustępami podpisane na każdej stronie (wydrukowane i świadczone),
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższych (wymagany tylko do wglądu),
 • Reaktywacja rekrutacji.

Na dwa tygodnie na poznaniu wiedzy każdy szczęśliwycz otrzymali drogę do przejścia na drogę przejścia.

Komplet dokumentów należy drukować w Biurze Rekrut, Centrum Rozwoju Nauki i Biznesu EuropaBiz.pl w Szczecinie ul. Kolumba 88/89 (wejście A, lokal: 2 A) 70–035 Szczecin europabiz.pl@gmail.com tel. kom. 724 464, punkty w terminie wyznaczonym przez punkty wyznaczane przez 14 000 punktów rekrutacyjnych, przez osoby lub punkty przetargowe.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuprawnionego kierunku w przypadku posiadania uprawnień do kontroli.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Biuro Rekrutacji

Centrum Rozwoju Nauki i Biznesu EuropaBiz.pl w Szczecinie

ul. Kolumba 88/89 (wejście A, lokal: 2 A)

70–035 Szczecin

Sekretariat czynny:

w soboty w godzinach 9.00 – 15.00

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.