Nauczanie chemii – Collegium Da Vinci Poznań
Podyplomowe | Ośrodki zamiejscowe | Szczecin

Nauczanie chemii

Celem studiów podyplomowych jest merytoryczne i metodyczne przygotowanie nauczyciela czy nauczycielki do nauczania chemii, aby w ciekawy i inspirujący sposób potrafili zachęcić ucznia do poznawania wiedzy chemicznej poprzez wykonywanie doświadczeń oraz wykorzystywanie na lekcji w celach edukacyjnych różnych, dostępnych multimediów.

 

Dla kogo?

Studia podyplomowe kwalifikacyjne są dedykowane nauczycielom, którzy chcą uzyskać merytoryczne i metodyczne przygotowanie do nauczania w szkole kolejnego przedmiotu – chemii oraz dla osób z uprawnieniami pedagogicznymi, absolwentów studiów wyższych na kierunkach z obszaru nauk matematyczno-przyrodniczych lub innych, w programie których występowały przedmioty przyrodnicze.

Absolwent, który ukończy studia podyplomowe Nauczanie chemii jest uprawniony do nauczania chemii w szkole podstawowej (dla absolwentów studiów wyższych I stopnia), lub w liceum, technikum i szkole zawodowej oraz branżowej  w przypadku nauczycieli ze stopniem magistra.

Wymagane od kandydata: ukończone studia wyższe I stopnia lub II stopnia oraz przygotowanie pedagogiczne.

Opis

Wymagane od kandydata

 • ukończone studia wyższe co  najmniej I stopnia,
 • ukończone studia wyższe na kierunkach z obszaru nauk matematyczno-przyrodniczych lub innych, w programie których występowały przedmioty przyrodnicze
 • przygotowanie pedagogiczne.

Kwalifikacje zawodowe, jakie uzyskuje absolwent studiów

 • absolwent studiów pierwszego stopnia otrzymuje kwalifikacje do nauczania chemii jako kolejnego przedmiotu na poziomie szkoły podstawowej,
 • absolwent studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich otrzymuje kwalifikacje do nauczania na wszystkich poziomach edukacji (szkoła podstawowa, liceum, technikum, szkoła zawodowa/branżowa)

Nazwa kierunku, plan, program i wymiar godzin spełniają wymagania zawarte

 • w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450),
 • w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575 ze zm.)

Program studiów

Studia podyplomowe

Wiodącymi metodami pracy są ćwiczenia, warsztaty i konwersatoria oraz wsparcie Tutora. W czasie praktyki słuchacz będzie kształtował kompetencje bezpośrednio  w środowisku szkolnym. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • 3 semestry

  Czas trwania

 • 330

  Liczba godzin dydaktycznych

 • 90

  Liczba godzin praktyk

 • 60

  Punkty 

Realizowane zagadnienia m.in.:

 • Pracownia chemiczna od podstaw.
 • Laboratorium chemiczne w praktyce.
 • Dydaktyka chemii:

– chemia nieorganiczna,

– chemia organiczna,

– obliczenia stechiometryczne.

 • Planowanie pracy i realizacja zadań nauczyciela.
 • Aktywizujące formy nauczania chemii w szkole – różne rodzaje eksperymentu chemicznego.
 • Technologia informacyjna w nauczaniu chemii.

 

W wyniku realizacji zajęć przewidywanych planem studiów absolwent:

 • zna przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy nauczyciela chemii,
 • potrafi zadbać o należyty stan sprzętu, odczynników chemicznych, porządek i ład miejsca pracy nauczyciela chemii,
 • wie jak stosować środki ochrony indywidualnej w pracowni chemicznej,
 • potrafi przygotować oraz realizować plan dydaktyczny zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć,
 • wie jak realizować podstawy programowe z chemii,
 • potrafi wzbogacać własny przedmiotowy warsztat pracy,
 • planuje i wdraża działalność innowacyjną,
 • wspiera swoją postawą i działalnością pedagogiczną rozwój psychologicznofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania przedmiotowe,
 • potrafi rozpoznać potrzeby uczniów i udzielać im pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
 • umie dostosować wymagania edukacyjne wobec ucznia na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • potrafi wspierać ucznia z trudnościami w nauce,
 • umie przedstawić uczniom i ich rodzicom wymagania edukacyjne z realizowanego przez siebie programu nauczania.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest:

 • uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami,
 • egzamin końcowy w formie prezentacji projektu/portfolio słuchacza z działań praktycznych zrealizowanych w ramach studiów.

 

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie – w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.

Przedłużamy rekrutację!

Na studia podyplomowe w Collegium Da Vinci możesz zapisać się do 30.11.2020r.

Opłaty

studia podyplomowe w roku akademickim 2020/2021

Nauczanie chemii

Całkowita opłata za studia w roku akademickim 2020/2021 składa się z jednorazowej opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego.

Opłata rekrutacyjna

 • 0 PLN
  do 30 września 2020
 • 85 PLN
  od 1 października 2020

Czesne

 • 3 800 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x
  1 900 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x
  380 PLN
  płatność w 10 ratach

Zniżki absolwenckie

 • 0 PLN
  wpisowego
 • 380 PLN
  Absolwenci CDV i WSNHiD otrzymują zniżkę w czesnym (wielkości pierwszej z dziesięciu rat).

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wydrukować i wypełnić poniższe dokumenty rekrutacyjne:

By dopełnić proces rekrutacji zarejestruj się w formularzu rekrutacyjnym i uzupełnij wszystkie dane.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

 

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego (numer będzie przesłany przez Ośrodek po otrzymaniu dokumentów w formie papierowej).

Wymagane dokumenty:

 • podanie do J.M. Rektora CDV (wydrukowane i wypełnione),
 • ankieta osobowa (wydrukowana i wypełniona),
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie (wydrukowane i wypełnione),
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej (wymagany tylko do wglądu),
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Rekrutacji, Centrum Rozwoju Nauki i Biznesu EuropaBiz.pl w Szczecinie ul. Kolumba 88/89 (wejście A, lokal: 2 A) 70–035 Szczecin europabiz.pl@gmail.com tel. kom. 724 464 000, najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Biuro Rekrutacji

Centrum Rozwoju Nauki i Biznesu EuropaBiz.pl w Szczecinie

ul. Kolumba 88/89 (wejście A, lokal: 2 A)

70–035 Szczecin

Sekretariat czynny:

soboty w godzinach 9.00 – 15.00

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.