Podyplomowe | Dla Biznesu | Nowość | Zarządzanie

Analiza transakcyjna

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Studia podyplomowe na kierunku Analiza Transakcyjna  ciekawym uzupełnieniem wiedzy  na temat świadomych i nieświadomych aspektów funkcjonowania ludzi w różnych sytuacjach osobistych i zawodowych.

Program kierunku opiera się na rzetelnej wiedzy, popartej aktualnymi badaniami. Metody pracy są zgodne z  metodami  rozwijanymi w ramach Analizy Transkacyjnej, a proces ich prezentowania przez kadrę prowadzącą odwołuje się do przepisów Kodeksu Etyki Europejskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej.

Atutem kierunku jest uzyskanie międzynarodowego Certyfikatu AT 101  zaświadczającego o nabyciu podstawowej wiedzy z zakresu Analizy Transakcyjnej oraz umożliwiającego kontynuowanie nauki w tym obszarze na całym świecie.

 

 

Dla kogo?

 • Osoby profesjonalnie zajmujące się rozwojem i pomocą innym: coachowie, konsultanci, doradcy, pracownicy socjalni, trenerzy, psychologowie, psychoterapeuci, pedagodzy, trenerzy personalni, dietetycy
 • Osoby profesjonalnie zajmujące się uczeniem innych: nauczyciele, mentorzy, wykładowcy, osoby pracujące w firmach doradczych i szkoleniowych, edukacyjnych
 • Osoby oferujące wsparcie i pomoc dla innych: przedstawiciele fundacji, stowarzyszeń
 • Osoby zainteresowane tematyką rozwoju osobistego, rozwoju w relacjach międzyludzkich, rozwoju w obrębie dużych systemów
 • Osoby pragnące pogłębić własną samoświadomość i skoncentrować się na procesie samopoznania

Poznaj kierunek!

Zapisz się na szkolenie „Wprowadzenie do analizy transakcyjnej – kurs certyfikowany 101” i sprawdź, jak będzie wyglądała nauka na tym kierunku.

Opis

 • Poznanie założeń i narzędzi Analizy Transakcyjnej oraz praktyczne przełożenie ich zastosowania w pracy rozwojowej indywidualnej, grupowej oraz z organizacjami
 • Nabycie umiejętności diagnozowania wzorców osobowościowych, wzorców komunikowania się, wzorców tworzenia relacji, typowych tendencji w grach psychologicznych, sposobów dawania i przyjmowania znaków rozpoznania, głównych aspektów skryptowych  u klientów
 • Nabycie umiejętności diagnozowania wzorców panujących w zespołach: imago zespołu, typu przywództwa, role w zespołach, dynamika procesów zespołowych, wzorce wymiany znaków rozpoznania, wzorce emocjonalne panujące w zespole, wzorce komunikowania się
 • Nabycie umiejętności diagnozowania wzorców panujących w organizacjach
 • Nabycie umiejętności tworzenia interwencji rozwojowych w pracy rozwojowej indywidualnej, grupowej oraz organizacyjnej
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności pracy rozwojowej z innymi opartej na rozumieniu świadomych i nieświadomych procesów kierujących funkcjonowaniem jednostek, grup, organizacji
 • Zwiększenie autorefleksji nad własnymi mechanizmami rozwojowymi
 • Zwiększenie autorefleksji dotyczącej swojej roli w pracy z innymi

Celem studiów jest przygotowanie uczestników do praktycznego wykorzystania narzędzi Analizy Transakcyjnej w pracy indywidualnej z klientami (coaching, doradztwo, poradnictwo, praca rozwojowa) oraz w pracy z dużymi systemami (organizacje, przedsiębiorstwa, firmy rodzinne, grupy szkoleniowe).

Program studiów

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe trwają 9 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 10 zjazdów, w trybie sobota – niedziela (w godz.8.30 – 17.00 ). Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu w budynku Collegium Da Vinci przy ul. gen. T. Kutrzeby 10.

 • 2 semetry

  Czas trwania (od 19 września 2018r.)

  19-21.09.2018r.  – Kurs AT 101

 • 160

  Liczba godzin dydaktycznych

Program

1. Wprowadzenie do Analizy Transakcyjnej – Kurs AT 101 (3 dni warsztatów, 24 godz.)

 • Kurs AT 101 jest oficjalnym wprowadzeniem do zagadnień Analizy Transakcyjnej uznanym przez Europejskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej i zakończonym międzynarodowym Certyfikatem AT 101.

2. Analiza Transakcyjna jako metoda kontraktowa (16 godz.)

 • Skąd pochodzi pojęcie „ kontrakt” i jaki ma wpływ na pracę rozwojową z innymi
 • Poziomy kontraktów i rodzaje kontraktów
 • Proces kontraktowania jako proces dynamiczny
 • Pułapki procesu kontraktowania
 • Gry psychologiczne możliwe w procesie kontraktowania
 • Jak kontraktować w pracy indywidualnej, z grupą i z organizacją
 • Kontrakt na zmianę: sposób przeprowadzania procesu
 • Pozytywne aspekty procesów kontraktowania w sytuacjach pozazawodowych

3. Różne sposoby widzenia tej samej rzeczywistości i wartościowania siebie, świata i innych – pozycje życiowe (6 godz.)

 • Geneza różnych sposobów wartościowania siebie i innych: o roli wczesnodziecięcych doświadczeń
 • Cztery wzorce widzenia świata i siebie
 • Wpływ pozycji życiowych na procesy komunikowania się z innymi i na procesy podejmowania decyzji
 • Znaczenie pozycji Ja OK. – Ty Ok. w tworzeniu relacji międzyludzkich
 • Wykorzystanie koncepcji pozycji życiowych w procesach coachingu, wspomagania rozwoju oraz diagnozy organizacji

4. Osobowość i jej modele w ujęciu AT: (10 godz.)

 • Model strukturalny osobowości, pojęcie stanu Ja, opis stanów Rodzic, Dorosły , Dziecko
 • Zastosowanie modelu strukturalnego w pracy psychoterapeutycznej i w innych kontekstach
 • Model funkcjonalny osobowości: różne modele wg aktualnie panujących trendów
 • Rodzaje diagnozy z wykorzystaniem modeli stanów Ja
 • Narzędzia do diagnozy stanów Ja – egogram, kwestionariusz stylów osobistych
 • Praktyka rozpoznawania stanów Ja – u siebie i u innych

5. Koncepcja psychologicznych głodów/potrzeb (16 godz.)

 • Potrzeba struktury
 • Strukturyzacja czasu jako forma realizacji potrzeby struktury
 • Potrzeba stymulacji
 • Potrzeba znaków rozpoznania
 • Potrzeba przywództwa
 • Wykorzystanie koncepcji psychologicznych głodów do pracy indywidualnej
 • Analiza wymiany znaków rozpoznania, matryca znaków rozpoznania
 • Jak zarządzamy własnym czasem na co dzień i jak przeżywamy czas w naszym życiu

6. O komunikacji i rodzajach transakcji (16 godz.)

 • Rodzaje transakcji i ich znaczenie dla procesów komunikowania się
 • Trzy prawa komunikacji wg AT
 • Wykorzystanie analizy transakcji do radzenia sobie z konfliktami i powtarzającymi się sytuacjami trudnymi
 • O istnieniu w komunikacji dwóch poziomów: poziomu społecznego – jawnego oraz poziomu psychologicznego – ukrytego
 • Koncepcja ról wg B. Schmida i wpływ ról na procesy komunikowania się w sytuacjach społecznych
 • Wykorzystanie modelu ról do pracy z osobami zarządzającymi
 • Koncepcja imago grupowego i jej zastosowanie do pracy z grupami

7. Od transakcji ukrytych do gier psychologicznych (16 godz.)

 • Co to są gry psychologiczne
 • Dlaczego w naszym życiu gramy w gry psychologiczne
 • Rozróżnienie pomiędzy grami a manipulacjami
 • Typy i stopnie gier
 • Dynamika gier w oparciu o koncepcję Trójkąta Dramatycznego
 • Dynamika gier w oparciu o analizę z wykorzystaniem Formuły G
 • Psychologiczne role w grach: Prześladowca, Ratownik, Ofiara
 • Czwarta rola w grach – koncepcja P. Clarkson
 • Jak unikać gier psychologicznych
 • Jak rozpoznawać typowe zaczepki w grach oraz swoje zwiastuny „ wypłaty„ w grach
 • Rola komunikatów z Dorosłego oraz autorefleksji w zmianie gier psychologicznych na konstruktywne formy komunikowania się z innymi
 • Typowe gry w kontekście pomocy psychologicznej’
 • Typowe gry małżeńskie
 • Gry w organizacjach
 • Od gier ku zasobom: koncepcja Piramidy Zwycięzców A. Choy

8. O nierozpoznaniach i pasywności (8h)

 • Typu i poziomy nierozpoznań
 • Wykorzystanie matrycy nierozpoznań do pracy indywidualnej – w procesach coachingu, w prowadzeniu grup treningowych
 • Praktyczne ćwiczenia
 • Pasywności i ich rodzaje
 • Tendencje symbiotyczne i ich wpływ na nasz rozwój
 • O własnym cyklu nieefektywności – jak go zamieniać w drogę do sukcesu: koncepcja J. Hay
 • Typy Driverów i ich wpływ na funkcjonowanie indywidualne, zespołowe i organizacyjne

9. O uczuciach autentycznych i uczuciach zastępczych (8h)

 • Uczucia a emocje
 • Uczucia a potrzeby
 • Jak powstają uczucia zastępcze i jaką pełnią rolę, procesy samo ograniczające i potwierdzające nasze przekonania
 • Jak identyfikować uczucia autentyczne

10. Analiza skryptu indywidualnego i organizacyjnego (32h)

 • Matryca skryptowa: nakazy, zakazy, programy działania, przyzwolenia- rozumienie tego co znajduje się u podstaw naszych zachowań
 • Jak tworzy się skrypt ( w kontekście jednostkowym i w kontekście organizacyjnym)
 • Jaka jest moja historia i co mogę z tym zrobić ( analiza z wykorzystaniem bajki z dzieciństwa)
 • Jak rozpoznawać skrypt organizacji
 • Rodzaje skryptów
 • Pojęcie zmiany w AT, koncepcje pseudozmiany
 • Koncepcja Physis i jej znaczenie dla pracy rozwojowej
 • Skrypt a autonomia
 • Rola przyzwoleń w rozwoju : praktyka wykorzystania Koła Przyzwoleń w pracy rozwojowej

11. Prezentacja pracy własnej uczestników: analiza case-study z wykorzystaniem poznanych koncepcji i narzędzi. (16h)

 

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • aktywność i obecność na zajęciach (80% obecności),
 • zaliczenie egzaminu praktycznego: prezentacja własnego case-study z wykorzystaniem do opisu: diagnozy i interwencji rozwojowej co najmniej 5 poznanych koncepcji i narzędzi.

 

Kadra

Magdalena Sękowska

wykładowca

Magdalena Sękowska

wykładowca

rozwińKierownik merytoryczny kierunku Analiza Transakcyjna

rozwińWłaściciel, dyrektor Grupy Doradczo-Szkoleniowej Transmisja, psycholog, psychoterapeuta, trener, konsultant, coach.

rozwińCzłonek ITAA (International Transactional Analysis Association).

rozwińPrezes PITAT (Polskie Integratywne Towarzystwo Analizy Transakcyjnej).

rozwińVice-Prezydent EATA 2009-2016 (European Association for Transactional Analysis).

rozwińWspółautorka książki „Analiza Transakcyjna w zarządzaniu”.

rozwińWydawca i konsultant naukowy książki Julie Hay „Analiza Transakcyjna dla trenerów”.

rozwińTwórca metody realizacji AC/DC w ujęciu systemowym. Od 1985 roku prowadzi szkolenia, treningi, coaching, konsultacje, wykłady i warsztaty wspierając rozwój organizacji. Na podstawie własnej praktyki rozwinęła filozofię pracy z organizacjami w ujęciu systemowym. Jest prekursorką wprowadzania Analizy Transakcyjnej w praktykę organizacyjną.

Lynda Tonque

wykładowca

Lynda Tonque

wykładowca

rozwińO mnie

rozwińJest założycielem i właścicielem Triangle Partnership (prowadzącego szkoleniowo-rozwojowe konsultacje) oraz Triangle TA Group (zajmującego się uczeniem i superwizją dla coachów, trenerów, konsultantów, facylitatorów.  Posiada ponad 40 letnie doświadczenie w pracy z organizacjami z sektora prywatnego i publicznego.  Pracuje także indywidualnie oraz z zespołami prezentując w swojej pracy podejście systemowe. W swojej pracy uwagę ogniskuje na zagadnieniach związanych z rozwojem przywództwa. Jako punkt odniesienie stosuje modele i koncepcje związane z Analizą Transakcyjną. W ramach kontekstu organizacyjnego pracuje by promować  indywidualny rozwój, jasną komunikację oraz by wzmacniać innych do budowania otwartych relacji.

rozwińJest Certyfikowanym Analitykiem Transakcyjnym w obszarze organizacyjnym ( CTA-O). Posiada międzynarodowe kwalifikacje Uczącego i Superwizującego Analityka Transakcyjnego ( TPTST). Prowadzi warsztaty w Wielkiej Brytanii, na Ukrainie, W Rumunii, w Polsce, w Rosji, w Hiszpanii. Aktualnie pracuje nad projektem badawczym w sektorze opieki, badając jak Analiza Transakcyjna sprzyja relacyjnemu przywództwu. Jest dyrektorem programowym programu Rozwojowej Analizy Transakcyjnej, który jest akredytowany przez Middlesex University oraz założycielem międzynarodowego centrum kwalifikacyjnego Analizy Transakcyjnej ( IDTAQ)

Dominika Kolasińska-Szkutnik

wykładowca

Dominika Kolasińska-Szkutnik

wykładowca

rozwińO mnie
Psycholog (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), certyfikowany psychoterapeuta (Instytut Terapii Gestalt w Krakowie) i trener. Pracownik naukowy Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej 2015-2017). Kierownik studiów podyplomowych SWPS w Poznaniu („Psychologia społeczna w praktyce”) i wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych. W latach 2012- 2016 terapeuta w Stowarzyszeniu Monar w Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Rożnowicach 34 (ośrodek długoterminowy), gdzie prowadziła terapię indywidualną i grupową, interwencję kryzysową oraz diagnozę stopnia uzależnienia.  Od 2010 roku pracuje w prywatnym  gabinecie psychoterapeutycznym prowadząc terapię indywidualną osób dorosłych oraz nastolatków.

Maciej Olsztyński

wykładowca

Maciej Olsztyński

wykładowca

rozwińO mnie

rozwińAbsolwent Psychologii na UAM w Poznaniu w trakcie certyfikacji psychoterapeutycznej. Od 1996 roku  prowadzi szkolenia, konsultacje, warsztaty, badania oraz coaching. Członek PITAT (Polskiego Integratywnego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej). Współtwórca metody pracy z organizacją w oparciu o podejście systemowe. Specjalizuje się w tworzeniu diagnozy kultury organizacyjnej w korporacjach oraz w  firmach  rodzinnych i na bazie diagnozy tworzy projekty rozwojowe przystosowane specjalnie dla określonej firmy. Prowadzi konsultacje dla zarządów firm, pracuje z kadrą managerską zarówno prowadząc szkolenia jak i konsultacje indywidualne.

Dofinansowanie nauki!

Collegium Da Vinci prezentuje swoją ofertę w Biurze Usług Rozwojowych, dzięki czemu studenci mogą uzyskać dofinansowanie z EFS.

Istnieje również możliwość skorzystania z nieoprocentowanej i bezprowizyjnej pożyczki na kształcenie osób dorosłych – www.open.frp.pl

Opłaty

Ceny studiów podyplomowych obowiązujące w roku akademickim 2018/2019.

Analiza transakcyjna

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Opłata rekrutacyjna

 • 0 PLN
  do 31.07.2018
 • 100 PLN
  do 31.08.2018
 • 150 PLN
  do 30.09.2018
 • 300 PLN
  od 01.10.2018

Czesne

 • 6600 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x 3300 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x 660 PLN
  płatność w 10 ratach

Zniżki absolwenckie

 • 300 PLN

  Absolwenci CDV zostają zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

 • 660 PLN

  Absolwenci CDV otrzymują zniżkę w czesnym (wielkości pierwszej z dziesięciu rat).

Rekrutacja

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny, dokonać opłaty rekrutacyjnej – KROK 2 oraz  złożyć wymagane dokumenty – KROK 3.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

 

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego (numer jest generowany automatycznie podczas wypełniania internetowego formularza, widoczny w umowie).

Wymagane dokumenty:

 • podanie do J.M. Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • kwestionariusz osobowy (wydrukowany z formularza rekrutacyjnego),
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • dyplom ukończenia uczelni wyższej (wymagany tylko do wglądu),
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Rekrutacji, ul. gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań (parter, pokój R034) najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.