Podyplomowe | Dla Biznesu | Human resources

Mediacje i negocjacje

Celem studiów na kierunku Mediacje i negocjacje jest przekazanie uczestnikom zajęć niezbędnej wiedzy i umiejętności praktycznych do prowadzenia mediacji, negocjacji a także szerokiej gamy umiejętności interpersonalnych. Czego nauczą mediacje? Studia podyplomowe obejmują zagadnienia  z zakresu psychologii konfliktu, negocjacji, mediacji, prawa oraz praktyki biznesowej, dotyczące przekształcania sytuacji konfliktowych  w konstruktywne rozwiązania. Program studiów spełnia wymogi Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Prezentowane w sferze publicznej zachowania ludzi pozwalają zaryzykować stwierdzenie, że mediatorzy i negocjatorzy powinni stanowić jedną z najliczniejszych grup zawodowych w Polsce. Widoczny brak umiejętności komunikacyjnych, niepanowanie nad emocjami rodzą kolejne konflikty, którym zaradzić mogą mediacje. Często drobne przyczyny prowadzą do rozwoju i eskalacji sporu, który szybko swój finał odnajduje w sądzie.  Powszechnym oczekiwaniem jest rozwiązanie konfliktu „czyimiś rękami”. Wynika ono z nieświadomości innych metod rozwiązywania sporów i ich zalet. Studia podyplomowe Mediacje i negocjacje chcemy dedykować osobom, które dostrzegają powyższe problemy i poprzez rozwój swoich kompetencji pragną im zapobiegać.

 

Dla kogo mediacje?

Kandydaci na studia podyplomowe muszą posiadać wykształcenie wyższe i legitymować się dyplomem ukończenia studiów I stopnia lub studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.  Studia podyplomowe z naciskiem na mediacje i negocjacje skierowane są do osób chcących uzupełnić swoją wiedzę lub zyskać dodatkowe kompetencje zawodowe. W szczególności do pracowników pomocy społecznej, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek resocjalizacyjnych i ośrodków wychowawczych, kuratorów sądowych, prawników, menedżerów i pracowników HR, właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, pracowników działów kadr, pracowników pionów windykacyjnych i prawnych w przedsiębiorstwach i bankach.

Opis

Po zakończeniu studiów uczestnicy uzyskają kompetencje w zakresie rozpoznawania i rozwiązywania konfliktów, absolwenci będą umiejętnie prowadzić negocjacje i mediacje. Studia podyplomowe przygotowują słuchaczy do samodzielnego prowadzenia mediacji i negocjacji cywilnych i gospodarczych, rodzinnych.

Po zakończeniu studiów uczestnicy uzyskają kompetencje w zakresie rozpoznawania i rozwiązywania konfliktów, potrafią prowadzić negocjacje i mediacje. Studia podyplomowe przygotowują słuchaczy do samodzielnego prowadzenia mediacji i negocjacji cywilnych i gospodarczych, rodzinnych.

Ukończenie studiów upoważnia do ubieganie się o wpis na listy Stałych Mediatorów Sądowych prowadzone przez Prezesów Sądów Okręgowych w całym kraju.

Absolwenci poza dyplomem ukończenia studiów podyplomowych otrzymają:

 • Zaświadczenie o ukończeniu certyfikowanego szkolenia VCC z zakresu mediacji rodzinnych, cywilnych i gospodarczych wystawiane z informacją o wymiarze czasowym i programie merytorycznym szkolenia zgodnie ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych metod Rozwiązywania Konfliktów przy Ministrze Sprawiedliwości.
 • Zaświadczenie o ukończeniu certyfikowanego szkolenia VCC z zakresu negocjacji z elementami NLP wystawiane z informacją o wymiarze czasowym i programie merytorycznym szkolenia
 • możliwość certyfikacji kompetencji w systemie VCC  zgodnych z Europejskimi Ramami KwalifikacjiZałożeniem systemu certyfikacji VCC jest dostarczenie pracodawcom wiarygodnej i kompleksowej informacji o kwalifikacjach pracowników/kandydatów do pracy. Jest to możliwe dzięki zachowaniu rzetelności i obiektywności procesów egzaminacyjnych, prowadzonych przez niezależne podmioty (Partnerów Egzaminacyjnych). Potwierdzeniem pozytywnego przejścia procesu egzaminacyjnego jest certyfikat wraz z suplementem, w którym zapisano, jakie efekty uczenia się osiągnął egzaminowany wraz z procentowym wskazaniem wyników w poszczególnych obszarach.
  Po uzyskaniu przez absolwentów certyfikacji w standardach VCC  absolwenci otrzymają rekomendację Ośrodka Mediacji Międzynarodowego Instytutu Synergia jako akredytowani mediatorzy cywilni, rodzinni, gospodarczy do wpisu na listę mediatorów stałych przy Sądach Okręgowych na terenie całego kraju.

Program studiów

Studia podyplomowe: Mediacje i negocjacje

Studia podyplomowe trwają 9 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 10 zjazdów, w trybie sobota – niedziela (w godz.8.30 – 17.00 ). Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu w budynku Collegium Da Vinci przy ul. gen. T. Kutrzeby 10.

 • 2 semestry

  Czas trwania (od października 2019r.)

 • 200

  Liczba godzin dydaktycznych

Program

MEDIACJE (120 godz.)

1. Komunikacja interpersonalna

 • Czym jest informacja w procesie komunikacji
 • Jak budować kontakt i porozumienie?
 • Techniki komunikacji i ich przegląd
 • Komunikacja w mediacji
 • Techniki komunikacji w mediacji:
  – umożliwiające budowanie wzajemnego zrozumienia
  – służące budowaniu relacji
 • Pytania w mediacji
 • Źródła blokad komunikacyjnych w mediacji
 • Asertywność w zawodzie mediatora

2. Mediator – rola i kompetencje w zawodzie

3. Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów

 • Definicja konfliktu
 • Detektory konfliktu
 • Rodzaje konfliktów
 • Konflikt interpersonalny, intrapersonalny i organizacyjny
 • Dynamika konfliktu
 • Fazy konfliktu
 • Osobowość a konflikt
 • Techniki radzenia sobie w konflikcie
 • Pseudorozwiązania w konflikcie
 • Jak działać, gdy konflikt eskaluje
 • Kiedy negocjować/mediować?
 • Geneza konfliktu a fazy rozwoju
 • Koło Moore’a
 • Strategie działania w konflikcie
 • Indywidualne postawy wobec konfliktu
 • Cykl konfliktu
 • Coaching konfliktu

 

NEGOCJACJE (80 godz.)

4. Negocjacje

 • Definicja negocjacje
 • Zasady negocjacji opartych na współpracy
 • Etapy negocjacji
 • Style prowadzenia negocjacji
 • Taktyki negocjacyjne
 • Przełamywanie impasu w negocjacjach

5. Wprowadzenie do mediacji

 • Krótka historia mediacji
 • Definicja, istota i zasady mediacji
 • Rodzaje mediacji
 • Mediacja facylitatywna (klasyczna)
 • Mediacja ewaluatywna
 • Mediacja oparta na interesach stron
 • Mediacja transformatywna
 • Mediacja humanistyczna
 • Mediacja sądowa i umowna
 • Modele mediacji w teorii i praktyce
 • Przeciwwskazania do mediacji

6. Podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego

 • Działania przygotowawcze do mediacji – premediacja
 • Zadania mediatora w pierwszym kontakcie ze stronami:
  – monolog mediatora
  – zawarcie kontraktu
  – korzyści mediacji
 • Prezentacja stanowisk czyli pierwsze propozycje stron w mediacji/wentylacja
 • Budowanie wzajemnego zrozumienia
 • Rola spotkań na osobności: BATNA/WATNA
 • Poszukiwanie rozwiązań i negocjacje końcowe
 • Impas w mediacjach
 • Praca nad porozumieniem
 • Podstawowe składniki ugód mediacyjnych

7. Obszary mediacji

 • Mediacje Rodzinna
 • Mediacje Gospodarcza
 • Mediacje Transgraniczne
 • Mediacje w postępowaniu w sprawach nieletnich
 • Mediacje w postępowaniu cywilnym i pracowniczym
 • Mediacje w postępowaniu karnym
 • Kwalifikacje mediatorów
 • Mediacje – ramy prawne

8. Wzory dokumentów mediacyjnych

 • Kodeks Etyczny i Standardy Prowadzenia Mediacji i Postępowań Mediacyjnych krajowych i międzynarodowych standardach
Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • aktywność i obecność na zajęciach (wykonywanie zadań i aktywności)
 • praca dyplomowa w formie projektu indywidualnego lub zespołowego z wykorzystaniem poznanych metod i narzędzi
Partner kierunku

AKADEMIA BLIŻEJ

 

Kadra

O mnie

rozwińkierownik merytoryczny kierunku; akredytowany mediator VCC – mediacje cywilne, rodzinne i gospodarcze; coach Międzynarodowej Federacji Coachingu (PCC ICF – Professional Certified Coach International Coaching Federation); członek komisji rewizyjnej ICF Polska; trener biznesu VCC,  wykładowca akademicki; przedsiębiorca, właściciel Centrum Rozwoju i Mediacji NEW WAYS oraz Vesta Nieruchomości w Poznaniu.

rozwińCoaching i mediacja oraz  prowadzone szkolenia i zajęcia ze studentami stanowią dla mnie sposób ciągłego doskonalenia  zawodowego i osobistego. Szczególną uwagę poświęcam etyce zawodowej, dlatego pracuję również jako mentor dla  coachów i kandydatów na coachów w rozwijaniu ich kompetencji, przygotowaniu do akredytacji i doskonaleniu warsztatu coachingowego.  

rozwińOd ponad 15 lat jestem związana z rynkiem nieruchomości – branżą, dzięki której kontakt z człowiekiem stał się dla mnie wartościowym połączeniem relacji biznesowych i potrzeb osobistych moich klientów, w   pracy z którymi stawiam na wypracowanie praktycznych rozwiązań. Lubię prowokować do kreatywnego podejścia do problemów i poszukiwania najbardziej efektywnych rozwiązań.

rozwińPropaguje wprowadzanie kultury coachingowej i mediacyjnej  do codziennego warsztatu pracy menadżera.

rozwińPraktyka i doświadczenie menadżerskie oraz współpraca ze środowiskiem biznesowym przełożyła się na czerpanie satysfakcji z pracy mediacyjnej, coachingowej i trenerskiej z przedstawicielami sektora MŚP

rozwiń 

Ciekawi mnie

rozwińPRYWATNIE

rozwińJestem szczęśliwą i spełnioną matką i żoną. Lubię dobrą książkę i film, nurkuję więc wiem czym jest ryzyko. Porażki mnie nie zniechęcają lecz motywują. Nie boję się nowych wyzwań i pokonywania przeszkód. Mam również marzenia do których dążę, codziennie robiąc jeden krok naprzód.

Natalia Kurzawa

wykładowca

Natalia Kurzawa

wykładowca

rozwińO mnie

rozwińWspółautor programu Akademia Profesjonalnego Mediatora.

rozwińTrener biznesu i sprzedaży, akredytowany trener i egzaminator VCC, coach, doradca filozoficzny, mediator.

rozwińAbsolwentka studiów na kierunku filozofia. Obecnie Prezes Międzynarodowego Instytutu Rozwoju „Synegria” i właścicielka firmy szkoleniowej Akademia Bliżej.

rozwińSpecjalizuje się w prowadzeniu warsztatów z zakresu: skutecznej sprzedaży, profesjonalnej obsługi klienta, sztuki rozwiązywania problemów i konfliktów oraz mediacji, coachingu, coachingu kariery, skutecznej komunikacji interpersonalnej, rozwoju osobistego oraz kreowania wizerunku.

Opłaty

Ceny studiów podyplomowych obowiązujące w roku akademickim 2019/2020.

Mediacje i negocjacje

Studia podyplomowe mediacje i negocjacje w Poznaniu. Czas trwania: 2 semestry.

Całkowita opłata za studia w roku akademickim 2019/20 składa się z jednorazowej opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego.

Opłata rekrutacyjna

 • 0 PLN
  do 12.07.2019
 • 85 PLN
  od 13.07.2019

Czesne

 • 5000 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x 2500 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x 500 PLN
  płatność w 10 ratach

Zniżki absolwenckie

 • 85 PLN

  Absolwenci CDV i WSNHiD zostają zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

 • 500 PLN

  Absolwenci CDV i WSNHiD otrzymują zniżkę w czesnym (wielkości pierwszej z dziesięciu rat).

Zniżki i promocje

W CDV możesz liczyć na zniżki w czesnym i stypendia, które sprawią, że studiowanie będzie łatwiejsze.

Sprawdź, ile możesz zaoszczędzić.

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny, dokonać opłaty rekrutacyjnej – KROK 2 oraz  złożyć wymagane dokumenty – KROK 3.

 

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

 

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego (numer jest generowany automatycznie podczas wypełniania internetowego formularza, widoczny w umowie).

Wymagane dokumenty:

 • podpisane podanie do J.M. Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • kwestionariusz osobowy (wydrukowany z formularza rekrutacyjnego),
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • podpisana zgoda na komunikację elektroniczną (wydrukowana z formularza rekrutacyjnego)
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej (wymagany tylko do wglądu),
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Komplet dokumentów należy złożyć w Centrum Organizacji Dydaktyki , ul. gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań (parter, Rotunda, pokój R038) osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.