Podyplomowe | Dla Biznesu | Human resources | Zarządzanie

Zarządzanie zasobami ludzkimi – kadry i płace – REKRUTACJA DO 30.10.2019R.

Program studiów jest tak skonstruowany, iż umożliwia poznanie i zrozumienie praktycznych zagadnień, w tym kwestii zatrudniania, również zatrudniania cudzoziemców, prawidłowego kształtowania i rozwiązywania stosunku pracy, zasad sporządzania i rozliczania dokumentów składanych do ZUS oraz do Urzędu Skarbowego.

Celem studiów jest przekazanie absolwentom wiedzy umożliwiającej samodzielne dochodzenie swoich praw w postępowaniach prowadzonych przez organy Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Skarbowego czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Słuchacze kierunku będą mieli możliwość rozwinięcia zdolności związanych z zarządzaniem personelem, skutecznym negocjowaniem i rozwiązywaniem konfliktów.

Hanna Kronszmyt,
kierownik merytoryczny kierunku

 

Rekrutacja trwa do 30 października.

Studia skierowane są do:

 • Osób, które w swojej pracy wykorzystują wiedzę z zakresu kadr i płac.
 • Specjalistów zajmujących się realizacją polityki kadrowej w firmach, które chcą usystematyzować lub uaktualnić swoją wiedzę w tym zakresie.
 • Osób przygotowujących się do podjęcia pracy w działach kadrowo-płacowych oraz zainteresowanych rozwojem umiejętności w zarządzaniu personelem i wynagrodzeniami.

Opis

 • Uzyskasz wiedzę z zakresu prawa pracy, dzięki czemu skutecznie poradzisz sobie z przestrzeganiem norm i praktycznym jego wykorzystaniu. Zdobędziesz umiejętności identyfikowania źródeł prawa pracy.
 • Zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu wymogów technicznych i organizacyjnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Praktycznie poznasz popularne systemy kadrowo-płacowe wraz ze standardami i przesłankami ich wdrożenia wraz z dobrymi praktykami ułatwiającymi unikanie pomyłek.
 • Poznasz tajniki płac, praktyczne metody naliczania wynagrodzeń, dokonywania potrąceń.
 • Poznasz problematykę podatku dochodowego od osób fizycznych, zagadnień związanych z opodatkowaniem wynagrodzeń pracowników.
 • Zdobędziesz wiedzę i umiejętności naliczania i odprowadzania danin państwowych ze szczególnym naciskiem na fundusz ubezpieczeń społecznych.
 • Zapoznasz się z problematyką bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w związku z zatrudnianiem oraz w procesie rekrutacji kandydatów do pracy.

Program studiów

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe trwają 9 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 10 zjazdów, w trybie sobota – niedziela (w godz.9.00 – 17.00 ). Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu w budynku Collegium Da Vinci przy ul. gen. T. Kutrzeby 10.

 • 2 semestry

  Czas trwania (od października 2019r.)

 • 180

  Liczba godzin dydaktycznych

Program

1. Strategia personalna. (20 godz.)

 • Rola i funkcja działań personalnych w organizacji.
 • Proces zarządzania personelem w organizacji.
 • Tworzenie strategii personalnej.
 • Rekrutacja i selekcja.

2. Obowiązki stron stosunku pracy. (14 godz.)

 • Odpowiedzialność porządkowa.
 • Odpowiedzialność materialna pracownika.
 • Zasady współpracy ze związkami zawodowymi.
 • Nadzór i kontrola nad przestrzeganiem prawa pracy.
 • Regulaminy – tworzenie i treść.
 • Wybrane zagadnienia z zakresu BHP.

3. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy. (32 godz.)

 • Podstawowe zasady nawiązywania stosunku pracy.
 • Zasady zawierania umów o pracę, umów cywilno-prawnych – case study.
 • Zakaz konkurencji.
 • Zakres danych osobowych i dokumentów niezbędnych do zatrudnienia.
 • Korzyści i koszty dla pracownika wynikające z różnych form zatrudnienia.
 • Okresy wypowiedzenia (przykłady z praktyki, wskazówki ekspertów).
 • Dokumentacja związana z zakończeniem stosunku pracy.

4. Czas pracy. (18 godz.)

 • Podstawowe pojęcia z zakresu czasu pracy.
 • Podstawowe systemy czasu pracy.
 • Ewidencjonowanie czasu pracy.
 • Problematyka skróconego tygodnia pracy a skróconego czasu pracy.
 • Zasada rozliczania godzin nadliczbowych.
 • Zasady udzielania urlopów pracowniczych.

5. Płace. (24 godz.)

 • Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę i jego składniki.
 • Podstawy prawne ustalania oraz naliczania wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę.
 • Ochrona wynagrodzenia za pracę a dopuszczalne prawem potrącenia z wynagrodzenia.
 • Zasady naliczania wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych.

6. Obowiązki wobec ZUS. (24 godz.)

 • Zasady obejmowania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP.
 • Zasady sporządzania i korygowania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych składanych do ZUS.
 • Zasady rozliczania wynagrodzeń i zasiłków (wynagrodzenie za czas choroby, wynagrodzenie wypłacane po ustaniu tytułu ubezpieczenia, wynagrodzenia i zasiłki wypłacane po zmarłym pracowniku, zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, zasiłki wypłacane z opóźnieniem, składka z tytułu przekroczenia górnej rocznej podstawy wymiaru).
 • Płatnik – warsztaty z wypełniania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS.

7. Podatek dochodowy od osób fizycznych. (12 godz.)

 • Podmioty i przedmiot opodatkowania.
 • Ustalanie podstawy opodatkowania i wysokości zaliczki na podatek dochodowy (koszty uzyskania przychodu, zwolnienia i ulgi podatkowe).
 • Obowiązki podatników i płatników.
 • Zeznania podatkowe, obowiązki informacyjne (PIT-11/8B, PIT-8C, IFT-1/IFT-1R).

8. Rozwój umiejętności interpersonalnych. (16 godz.)

 • Racjonalne kierownie komunikacją wewnętrzną, przepływem informacji w organizacji.
 • Efektywna obsługa pracownika.
 • Kształtowanie/integrowanie zespołów pracowniczych.
 • Organizacja pracy własnej.
 • Kontroling personalny.

9. Ćwiczenia praktyczne. (20 godz.)

 • Tworzenie dokumentów pracowniczych.
 • Tworzenie list płac.
 • Systemy kadrowo-płacowe (Symfonia, PEFRON, GUS).

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie na ocenę pozytywną dwóch testów obejmujących wiedzę z poszczególnych bloków tematycznych. Absolwenci uzyskują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych CDV.

Kadra

Hanna Kronszmyt

wykładowca

Hanna Kronszmyt

wykładowca

rozwińO mnie
Kierownik merytoryczny kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi kadry i płace

rozwińSpecjalista Prawa pracy z 26 letnim doświadczeniem w obszarze twardego HR. Praktyk przekuwający lata doświadczeń w szkolenia skoncentrowane na obszarze kadr i płac. Analityk i wdrożeniowiec w spółkach polskich i zagranicznych, korporacjach i grupach kapitałowych o złożonych profilach działalności. Unowocześniała polityki wynagrodzeń oraz wewnętrzne zasady zarządzania zasobami ludzkimi w wymagającej branży Automotiv (Grupa Kapitałowa BEMO) biorąc na siebie odpowiedzialność za wskaźniki w obszarze zatrudnienia i wynagradzania oraz controlling personalny. Kierowała licznymi wdrożeniami w dużych projektach tj.: prywatyzacja i restrukturyzacja, wdrożenie SAP w obszarze Kadr oraz oceny czasu pracy. Zdobyła poparte praktyką doświadczenie w budowie regulaminów wewnętrznych stanowiących podłoże regulujące procesy HR elastycznie łącząc zagadnienia kadrowe z BHP itp. utor licznych programów szkoleń, aktywny trener współpracujący min: CDV, GoWork, Szkoły Policealne Gloker, PIMO, Żabka Polska SA,.

Iwona Kubacka

wykładowca

Iwona Kubacka

wykładowca

rozwińO mnie

rozwińPrawnik, prokurator

rozwińAbsolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ukończyła w 2009 roku z wynikiem bardzo dobrym aplikację prokuratorską, posiada kilkuletnie doświadczenie we współpracy z kancelariami prawnymi, praktyk z zakresu Prawa Pracy.

Regina May

wykładowca

Regina May

wykładowca

rozwińO mnie

rozwińPraktyk biznesu, Trener, HR Biznes Partner,

rozwińPraktyk biznesu specjalizujący się w strategiach personalnych. Obecnie pełni rolę dyrektora personalnego – HR Biznes Partnera Zarządu. Stworzyła i koordynuje pracę HRBP zapewniających wsparcie strategicznych obszarów działania sieci Żabka Polska. Od 1997 pracowała i szkoliła również dla Grupy Muszkieterów, UAM w Poznaniu, DAS Polska, Hipormarket, Berti, Eureka Group S.A., Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Duety-Szkoleniowe, Grupy Orlen, ROC Group, Edicus, Setapp, Nuvarro, DEA i in. Jest autorką kilkunastu strategii personalnych w oparciu, o które wdrożyła m.in. modele kompetencyjne, system ocen 360 stopni, systemy motywacyjne, ZPC, wartościowanie stanowisk, plany rozwoju pracowników, działania wizerunkowe pracodawców.

Opłaty

Ceny studiów podyplomowych obowiązujące w roku akademickim 2019/2020.

Zarządzanie zasobami ludzkimi – kadry i płace

Studia podyplomowe w Poznaniu. Czas trwania: 2 semestry.

Całkowita opłata za studia w roku akademickim 2019/20 składa się z jednorazowej opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego.

Opłata rekrutacyjna

 • 0 PLN
  do 12.07.2019
 • 85 PLN
  od 13.07.2019

Czesne

 • 4 800 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x 2 400 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x 480 PLN
  płatność w 10 ratach

Zniżki absolwenckie

 • 85 PLN

  Absolwenci CDV i WSNHiD zostają zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

 • 480 PLN

  Absolwenci CDV i WSNHiD otrzymują zniżkę w czesnym (wielkości pierwszej z dziesięciu rat).

Zniżki i promocje

W CDV możesz liczyć na zniżki w czesnym i stypendia, które sprawią, że studiowanie będzie łatwiejsze.

Sprawdź, ile możesz zaoszczędzić.

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny, dokonać opłaty rekrutacyjnej – KROK 2 oraz  złożyć wymagane dokumenty – KROK 3.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

 

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego (numer jest generowany automatycznie podczas wypełniania internetowego formularza, widoczny w umowie).

Wymagane dokumenty:

 • podpisane podanie do J.M. Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • kwestionariusz osobowy (wydrukowany z formularza rekrutacyjnego),
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • podpisana zgoda na komunikację elektroniczną (wydrukowana z formularza rekrutacyjnego)
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej (wymagany tylko do wglądu),
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Komplet dokumentów należy złożyć w Centrum Organizacji Dydaktyki , ul. gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań (parter, Rotunda, pokój R038) osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.