Podyplomowe | Dla Biznesu | Human resources | Zarządzanie

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – kadry i płace

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Program studiów jest tak skonstruowany, iż umożliwia poznanie i zrozumienie praktycznych zagadnień z tych dziedzin, w tym kwestii zatrudniania, również zatrudniania osób bezrobotnych i cudzoziemców, prawidłowego kształtowania i rozwiązywania stosunku pracy, zasad sporządzania i rozliczania dokumentów składanych do ZUS oraz do Urzędu Skarbowego. Celem studiów jest przekazanie absolwentom wiedzy umożliwiającej samodzielne dochodzenie swoich praw w postępowaniach prowadzonych przez organy Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Skarbowego czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Słuchacze kierunku będą mieli możliwość rozwinięcia zdolności związanych z zarządzaniem personelem, skutecznym negocjowaniem i rozwiązywaniem konfliktów.

Hanna Kronszmyt,
kierownik merytoryczny kierunku

 

Studia skierowane są do:

 • osób, które w swojej pracy wykorzystują wiedzę z zakresu kadr i płac
 • specjalistów zajmujących się realizacją polityki kadrowej w firmach, które chcą usystematyzować lub uaktualnić swoją wiedzę w tym zakresie
 • osób przygotowujących się do podjęcia pracy w działach kadrowo-płacowych oraz zainteresowanych rozwojem umiejętności w zarządzaniu personelem i wynagrodzeniami

Opis

 • specjalistyczna wiedza połączona z praktycznymi umiejętnościami związanymi z prowadzeniem bieżących spraw pracowniczych, naliczaniem wynagrodzeń oraz rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym
 • praktyka stosowania prawa pracy oraz mechanizmy tworzenia i analizowania strategii personalnej przedsiębiorstw
 • umiejętność prowadzenia dobrze zorganizowanej administracji kadrowo-płacowej
 • kadry i płace w nowoczesnym przedsiębiorstwie

Program studiów

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe trwają 9 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 10 zjazdów, w trybie sobota – niedziela (w godz.8.30 – 17.00 ). Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu w budynku Collegium Da Vinci przy ul. gen. T. Kutrzeby 10.

 • 2 semetry

  Czas trwania (od listopada 2018r.)

 • 180

  Liczba godzin dydaktycznych

Program

1. Strategia personalna (20 godz.)

 • Rola i funkcja działań personalnych w organizacji
 • Proces zarządzania personelem w organizacji
 • Tworzenie strategii personalnej
 • Rekrutacja i selekcja

2. Obowiązki stron stosunku pracy (14 godz.)

 • Odpowiedzialność porządkowa
 • Odpowiedzialność materialna pracownika
 • Zasady współpracy ze związkami zawodowymi
 • Nadzór i kontrola nad przestrzeganiem prawa pracy
 • Regulaminy – tworzenie i treść
 • Wybrane zagadnienia z zakresu BHP

3. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy (32 godz.)

 • Podstawowe zasady nawiązywania stosunku pracy
 • Zasady zawierania umów o pracę, umów cywilno-prawnych – case study
 • Zakaz konkurencji
 • Zakres danych osobowych i dokumentów niezbędnych do zatrudnienia
 • Korzyści i koszty dla pracownika wynikające z różnych form zatrudnienia
 • Okresy wypowiedzenia (przykłady z praktyki, wskazówki ekspertów)
 • Dokumentacja związana z zakończeniem stosunku pracy

4. Czas pracy (18 godz.)

 • Podstawowe pojęcia z zakresu czasu pracy
 • Podstawowe systemy czasu pracy
 • Ewidencjonowanie czasu pracy
 • Problematyka skróconego tygodnia pracy a skróconego czasu pracy
 • Zasada rozliczania godzin nadliczbowych
 • Zasady udzielania urlopów pracowniczych

5. Płace (24 godz.)

 • Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę i jego składniki
 • Podstawy prawne ustalania oraz naliczania wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę
 • Ochrona wynagrodzenia za pracę a dopuszczalne prawem potrącenia z wynagrodzenia
 • Zasady naliczania wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych

6. Obowiązki wobec ZUS (24 godz.)

 • Zasady obejmowania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP
 • Zasady sporządzania i korygowania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych składanych do ZUS
 • Zasady rozliczania wynagrodzeń i zasiłków (wynagrodzenie za czas choroby, wynagrodzenie wypłacane po ustaniu tytułu ubezpieczenia, wynagrodzenia i zasiłki wypłacane po zmarłym pracowniku, zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, zasiłki wypłacane z opóźnieniem, składka z tytułu przekroczenia górnej rocznej podstawy wymiaru)
 • Płatnik – warsztaty z wypełniania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS

7. Podatek dochodowy od osób fizycznych (12 godz.)

 • Podmioty i przedmiot opodatkowania
 • Ustalanie podstawy opodatkowania i wysokości zaliczki na podatek dochodowy (koszty uzyskania przychodu, zwolnienia i ulgi podatkowe)
 • Obowiązki podatników i płatników
 • Zeznania podatkowe, obowiązki informacyjne (PIT-11/8B, PIT-8C, IFT-1/IFT-1R)

8. Rozwój umiejętności interpersonalnych (16 godz.)

 • Racjonalne kierownie komunikacją wewnętrzną, przepływem informacji w organizacji
 • Efektywna obsługa pracownika
 • Kształtowanie/integrowanie zespołów pracowniczych
 • Organizacja pracy własnej
 • Kontroling personalny

9. Ćwiczenia praktyczne (20 godz.)

 • Tworzenie dokumnetów pracowniczych
 • Tworzenie list płac
 • Systemy kadrowo-płacowe (Symfonia, PEFRON, GUS)

Kadra

Hanna Kronszmyt

wykładowca

Hanna Kronszmyt

wykładowca

rozwińO mnie
Kierownik merytoryczny kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi kadry i płace

rozwińSpecjalista Prawa pracy z 26 letnim doświadczeniem w obszarze twardego HR. Praktyk przekuwający lata doświadczeń w szkolenia skoncentrowane na obszarze kadr i płac. Analityk i wdrożeniowiec w spółkach polskich i zagranicznych, korporacjach i grupach kapitałowych o złożonych profilach działalności. Unowocześniała polityki wynagrodzeń oraz wewnętrzne zasady zarządzania zasobami ludzkimi w wymagającej branży Automotiv (Grupa Kapitałowa BEMO) biorąc na siebie odpowiedzialność za wskaźniki w obszarze zatrudnienia i wynagradzania oraz controlling personalny. Kierowała licznymi wdrożeniami w dużych projektach tj.: prywatyzacja i restrukturyzacja, wdrożenie SAP w obszarze Kadr oraz oceny czasu pracy. Zdobyła poparte praktyką doświadczenie w budowie regulaminów wewnętrznych stanowiących podłoże regulujące procesy HR elastycznie łącząc zagadnienia kadrowe z BHP itp. utor licznych programów szkoleń, aktywny trener współpracujący min: CDV, GoWork, Szkoły Policealne Gloker, PIMO, Żabka Polska SA,.

Iwona Kubacka

wykładowca

Iwona Kubacka

wykładowca

rozwińO mnie

rozwińPrawnik, prokurator

rozwińAbsolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ukończyła w 2009 roku z wynikiem bardzo dobrym aplikację prokuratorską, posiada kilkuletnie doświadczenie we współpracy z kancelariami prawnymi, praktyk z zakresu Prawa Pracy.

Regina May

wykładowca

Regina May

wykładowca

rozwińO mnie

rozwińPraktyk biznesu, Trener, HR Biznes Partner,

rozwińPraktyk biznesu specjalizujący się w strategiach personalnych. Obecnie pełni rolę dyrektora personalnego – HR Biznes Partnera Zarządu. Stworzyła i koordynuje pracę HRBP zapewniających wsparcie strategicznych obszarów działania sieci Żabka Polska. Od 1997 pracowała i szkoliła również dla Grupy Muszkieterów, UAM w Poznaniu, DAS Polska, Hipormarket, Berti, Eureka Group S.A., Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Duety-Szkoleniowe, Grupy Orlen, ROC Group, Edicus, Setapp, Nuvarro, DEA i in. Jest autorką kilkunastu strategii personalnych w oparciu, o które wdrożyła m.in. modele kompetencyjne, system ocen 360 stopni, systemy motywacyjne, ZPC, wartościowanie stanowisk, plany rozwoju pracowników, działania wizerunkowe pracodawców.

Magdalena Sobiak

wykładowca

Magdalena Sobiak

wykładowca

rozwińO mnie 

rozwińSzkoleniowiec, specjalista ds. kadr i płac

rozwińAbsolwentka Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości w Poznaniu na kierunku zarządzanie i marketing oraz studiów podyplomowych – BHP i ochrona środowiska. Aktualne stanowisko – Główny specjalista ds. kadr i płac z przeszło 20-letnim stażem w działach personalnych. Praktyczna znajomość prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatkowych w mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach. Kadry i płace to zainteresowanie i praca. Od 2007r – wykładowca na kursach kadrowo – płacowych w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Od 2011r – prowadząca warsztaty z wynagrodzeń na studiach podyplomowych w CDV w Poznaniu.

Dofinansowanie nauki!

Collegium Da Vinci prezentuje swoją ofertę w Biurze Usług Rozwojowych, dzięki czemu studenci mogą uzyskać dofinansowanie z EFS.

Istnieje również możliwość skorzystania z nieoprocentowanej i bezprowizyjnej pożyczki na kształcenie osób dorosłych – www.open.frp.pl

Opłaty

Ceny studiów podyplomowych obowiązujące w roku akademickim 2018/2019.

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – kadry i płace

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Opłata rekrutacyjna

 • 0 PLN
  do 31.07.2018
 • 100 PLN
  do 31.08.2018
 • 150 PLN
  do 30.09.2018
 • 300 PLN
  od 01.10.2018

Czesne

 • 4 500 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x 2 250 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x 450 PLN
  płatność w 10 ratach

Zniżki absolwenckie

 • 300 PLN

  Absolwenci CDV zostają zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

 • 450 PLN

  Absolwenci CDV otrzymują zniżkę w czesnym (wielkości pierwszej z dziesięciu rat).

Rekrutacja

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny, dokonać opłaty rekrutacyjnej – KROK 2 oraz  złożyć wymagane dokumenty – KROK 3.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

 

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego (numer jest generowany automatycznie podczas wypełniania internetowego formularza, widoczny w umowie).

Wymagane dokumenty:

 • podanie do JM Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • ankietę osobową (wydrukowaną z formularza rekrutacyjnego),
 • dwie podpisane kserokopie umowy (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • dyplom ukończenia uczelni wyższej,
 • jedno zdjęcie,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Rekrutacji, ul. gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań (parter, pokój R034) najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.