Podyplomowe | Dla Biznesu | Human resources | Zarządzanie

HR Business Partner

Wartością zajęć na kierunku HR Business Partner jest jego użyteczność oparta na praktyce i doświadczeniu osób prowadzących zajęcia. Podczas realizacji programu przygotujemy naszego uczestnika zarówno pod względem wiedzy teoretycznej jak i umiejętności praktycznych, do elastycznego, proaktywnego stawiania czoła kluczowym wyzwaniom stawianym HR Business Partner przez współczesne organizacje. Taki HR Business Partner jest w naszej opinii, uniwersalnym kluczem do sukcesu organizacji. Jest kimś więcej niż specjalistą ds. zarządzania zasobami ludzkimi. Kadra kierunku to praktycy biznesu z bogatym doświadczeniem w zakresie tworzenia nowoczesnych struktur HR-owych.

 

Rekrutacja trwa do 30 października.

Studia skierowane są do:

 • Osób, które chcą rozwijać swoją karierę zawodową w obszarze zarządzania ludźmi, są odpowiedzialne za kształtowanie polityki HR, pracują w działach HR lub wspierają procesy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji.
 • Osób, które mają aspiracje do pełnienia funkcji Partnera strategicznego dla Zarządu firmy, chcą kreować nowoczesne rozwiązania odnoszące się do strategii, inicjować pomysły na poziomie systemów i procesów.

Opis

Absolwent kierunku będzie gotowy odpowiedzieć na potrzeby HR organizacji od poziomu diagnozy, jej potrzeb i stanu do realizacji konkretnych projektów czy zmian, których wagę i znaczenie będzie potrafił ocenić i przekazać współpracownikom, pozyskując ich zaangażowanie do realizacji trafnie postawionych celów.

 • Główne role i kompetencje HR BP wraz z budową marki HR BP w organizacji.
 • Umiejscowienie pracy HR BP w popularnych modelach funkcjonowania i standardach zarządczych firm.
 • Stosowanie kluczowych narzędzi pracy HR BP trafnie dedykowanych do przypisanych obszarów wsparcia biznesu.
 • Zarządzanie talentami i wiedzą w organizacji wraz z nabyciem niezbędnych kompetencji trenerskich.
 • Rozpoznawanie potrzeb organizacji wraz z raportowaniem i formułowaniem planów rozwojowych.
 • Projektowanie, kierowanie zmianami, praca w zespołach wdrożeniowych.
 • Poznanie dobry praktyk samodzielnego prowadzenia procesów rekrutacyjnych traktowanych, jako konsekwencja zakładanej polityki personalnej służącej osiągnięciu celów biznesowych.
 • Współtworzenie, budowa i wzmacnianie marki pracodawcy poprzez wdrażanie optymalnej polityki personalnej w zakresie motywacji, relacji pracowniczych, komunikacji wewnętrznej.
 • Budowa, docieranie i liderowanie zespołom pracowniczym wraz intencjonalnym wchodzeniem w role kierownicze lub wykonawcze zależnie od celów i realiów organizacji.
 • Poznanie kluczowych uwarunkowań prawnych i systemowych działania kadr i płac służące harmonijnej współpracy i reprezentacji przez HR BP kadr w jego obszarze działań.

 

 • HR BP
 • Rekruter – architekt kariery
 • Doradca biznesowy (HR)
 • Trener wewnętrzny – kierownik projektów szkoleniowych
 • Audytor w działach HR
 • Agent zmian – wdrożeniowiec
 • Lider zespołów projektowych (HR)

HR Biznes Partner, czyli kto?

Posłuchaj Piotra Wiśniewskiego, kierownika merytorycznego kierunku.

Partner

Program studiów

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe trwają 9 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 12 zjazdów, w trybie sobota – niedziela (w godz.9.00 – 17.00). Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu w budynku Collegium Da Vinci przy ul. gen. T. Kutrzeby 10.

 • 2 semestry

  Czas trwania (od października 2019 r.)

 • 192

  Liczba godzin dydaktycznych

Program

Kluczowa rola HR BP. (16 godz.)

 • HR BP w organizacji – cele, misja, rola.
 • Model kompetencji HR BP opis zadań i obszary funkcjonowania HR BP w organizacji.
 • Współczesne uwarunkowania pracy HR BP – wyzwania i szanse.
 • Integracja grupy – gra symulacyjna Inwestycja w HR.
 • Development Center – autorefleksja nad poziomem kompetencji i potrzebami uczestników.
 • Feedback – refleksja nad indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi uczestnika – sformułowanie celów indywidualnych na czas studiów.

HR BP jako partner strategiczny. (16 godz.)

 • Wizja i cele rozwoju organizacji.
 • Strategia biznesowa i planowanie strategiczne.
 • Zasady wdrażania strategii biznesowych – dobór komplementarnych strategii HR.
 • Kluczowe zasady rachunku ekonomicznego.
 • Zasady ocena kondycji finansowej firmy oraz kluczowych czynników modyfikujących jej status.
 • Dobre praktyki i mechanizmy decydujące o rentowności i sukcesie finansowym firmy.
 • Korelowanie działań HR z rentownością firmy.

Personal branding HR BP. (8 godz.)

 • Wizerunek specjalisty -techniki autoprezentacji.
 • Trening wystąpień publicznych.
 • Kanały i środki skutecznego marketingu własnej osoby HR BP.
 • Techniki wpływania na procesy decyzyjne.
 • Intencjonalne nawiązywanie i kierowanie relacjami interpersonalnymi.
 • Elementy asertywności w relacjach z pracownikami.

HR BP motywatorem. (8 godz.)

 • Kluczowe koncepcje motywacji wraz ich konsekwencjami dla organizacji i pracowników.
 • Rodzaje systemów wynagrodzeń wraz z ich oddziaływanie na sferę potrzeb pracowników.
 • Rola HR BP w rozpoznawaniu, monitorowaniu i interwencji w narzędzia i metody motywowania.
 • Formalne umocowania systemów motywacyjnych w prawie pracy i narzędziach elektronicznych systemów kadrowo płacowych.

HR BP agentem zmian. (16 godz.)

 • Rozpoznawanie kluczowych przesłanek zmian, opis i planowanie projektów zmiany (model Levina).
 • Zasady i powody interwencji w procesy zmian.
 • Komunikowanie i inspirowanie zmian wraz z działaniami prewencyjnymi łagodzącymi ich negatywne aspekty.
 • Praca na kluczowych modelach opisujących zarządzanie zmianą wraz z przewidywaniem konsekwencji zmian.
 • Metody skutecznej interwencji w sytuacje konfliktowe w ramach instrumentarium obejmującego wiedzę zakresu mediacji, arbitrażu i negocjacji (trening praktyczny technik).

HR BP jako innowator i integrator HR. (16 godz.)

 • Poziomu satysfakcji pracowników oraz siły marki pracodawcy.
 • Standardy (on boarding) i zasady wdrażania i adaptacji pracowników maksymalizujące ich poziomu satysfakcji przy uwzględnieniu realiów.
 • Zasady skutecznej komunikacji na poziomie interpersonalnym i organizacyjnym.
 • Główne kanały i narzędzia komunikowania się z pracownikami i zbierania feedback.
 • Jak informacja rozprzestrzenia się po organizacji? Aspekt formalny i nieformalny.
 • Stosowanie narzędzi elektronicznych w komunikowaniu się – konsekwencje i uwarunkowania skuteczności.

HR BP managerem talentów. (16 godz.)

 • Założenia i rozumienie wagi trafnego rozpoznawania i wzmacniania talentów budujących siłę organizacji (High potential).
 • Zasady i metody wyławiania i wdrażania talentów do optymalnych dla nich ról i funkcji.
 • Kreowanie polityki i implementacja metod zarządzania karierą pracowników najtrafniejszych w kontekście potrzeb organizacji.

HR BP specjalistą ds. ocen i pomiaru poziomu kompetencji. (16 godz.)

 • Metodyka procesów oceniania, szacowania potrzeb rozwojowych oraz selekcji i kształtowania kluczowych dla rozwoju biznesu kompetencji pracowników.
 • Popularne metody informatyczne stosowane w procesach oceny.
 • Aktualne (na obecnym tzw. „rynku pracobiorcy”) spojrzenie na oceny, jako te: zorientowane na równoważenie deficytów i stawianie czoła codziennym wyzwaniom i te, które orientują się na pomnażanie kluczowych zasobów rozwojowych pracownika.
 • Psychologiczne aspekty procesów oceny w relacjach z pracownikami – nowoczesne skale, opisy, techniki i metody.

HR BP ambasadorem marki. (16 godz.)

 • Kluczowe zasady, cele i uwarunkowania współczesnych procesów rekrutacyjnych – od definicji źródła poprzez selekcję do pozyskania pożądanego pracownika.
 • Standaryzacja oczekiwań w oparciu o modele kompetencyjne.
 • Zasady konstrukcji ogłoszenia, standardy komunikacji z kandydatem.
 • Szacowanie i priorytety doboru zestawu dyspozycji kandydata do oczekiwań wynikłych z: realiów stanowiska pracy, kultury firmy, specyfiki zespołu i potrzeb menadżera w sytuacji niewielkiej liczby dostępnych kandydatur.
 • Metody selekcji kandydatur- szacowanie ich aktualnej użyteczności dla organizacji.
 • Racjonalne planowanie budżetu procesów rekrutacji – finansowo i czasowo.
 • Psychologia prowadzenia rozmów rekrutacyjnym – łagodzenie efektów facylitacji, stresu, metody prowadzenia wywiadu z kandydatem.
 • Formalno – prawne aspekty rekrutacji.

HR BP jako kierujący procesami zarządzania wiedzą. (16 godz.)

 • Zarządzanie wiedzą w organizacji – budowa systemów stale uczących się.
 • Badanie potrzeb, planowanie, implementacja do projektów HR, jako metoda zarządzania rozwojem i zaangażowaniem pracowników.
 • Znajomość specyfiki rynku usług edukacyjnych wraz kryteriami, metodami selekcji usług oraz przesłankami do adekwatnych decyzji dotyczących szkoleń.
 • Metodyka zarządzania projektami szkoleniowymi wraz z ich aspektem ekonomicznym i logistyką.

HR BP trenerem wewnętrznym, animatorem spotkań i narad. (16 godz.)

 • Metodologia realizacji głównych form edukacyjnych w organizacji wraz z technikami i dydaktyką.
 • Metodyka ewaluacji i oceny efektów działań i projektów edukacyjnych wraz z ich analizą i raportowaniem.
 • Techniki szkoleniowe grupowe i indywidualne (trening kompetencji trenerskich).
 • Moderacja pracy zespołu w ramach realizacji projektów oraz przy analityce i podejmowaniu decyzji.
 • Zasady pracy w toku zebrań i spotkań zależne od ich rodzaju i celu.

HR BP kierownikiem lub realizatorem projektów HR .(16 godz.)

 • Definicje, przesłanki realizacji modeli pracy projektowej w HR.
 • Zasady i standardy oraz cele realizacji projektów.
 • Struktura pracy w projekcie.
 • Przebieg i metodyka zarządzania projektami HR.
 • Ograniczenia i zagrożenia metod pracy projektowej w HR.
 • Alternatywy do metodyki projektowej.

Prawo pracy w realiach pracy HR BP. (16 godz.)

 • Znajomość regulacji – normy działań kadrowca decydujących o satysfakcji pracownika z obsługi w ramach sektora kadrowo- płacowego organizacji gwarantowanej przez firmę w w/w zakresie.
 • Najlepsze współczesne praktyki w zakresie prawa pracy i regulacji kształtujących politykę kadrowo płacową organizacji.
 • Zasady zatrudniania, wdrażania cudzoziemców.
 • Nowe wyzwania kadr związane z wdrażaniem zmian regulatora (RODO i inne nowe regulacje UE, zmiany prawa pracy).
 • Znajomość uwarunkowań najpopularniejszych elektronicznych systemów kadrowo płacowych.
 • Koordynowanie projektów wdrożeniowymi łączącymi aktywność kadr i płac z pozostałymi.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest przygotowanie pracy zaliczeniowej poprzez opracowanie koncepcji wdrożenia zmian rozwojowych w wybranej organizacji wraz z scenariuszami i harmonogramem pod opieką promotora zakończony prezentacją i obroną projektu przed komisją. Absolwenci uzyskują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Collegium Da Vinci.

 

Kadra

Piotr Wiśniewski

wykładowca

Piotr Wiśniewski

wykładowca

O mnie

rozwińKierownik merytoryczny kierunku HR Business Partner

rozwińPsycholog, edukator – praktyk biznesu specjalizujący się w tematyce zarządzania oraz skutecznej organizacji pracy i uzyskiwaniu synergii w zespołach pracowniczych. Wieloletni trener, nauczyciel akademicki, dydaktyk  (obecnie kierownik studiów podyplomowych i wykładowca – CDV), konsultant w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi od 1997r.

rozwiń 

rozwińAutor i realizator kompleksowych projektów szkoleniowych, doradczych oraz badawczych wykonanych na rzecz: Kulczyk Tradex (Generalny importer VW), Skoda Auto Polska, Skoda Auto Rosja oraz VW Chiny, (autorskie projekty dotyczące standardów kierowania zespołami, obsługi i pracy z klientem).

rozwińW latach 2008-2009 zrealizował projekt Szkoły trenerów na rzecz Škoda Auto China – Shanghai Volkswagen selekcjonując oraz wdrażając zespół coachów i szkoleniowców przeprowadzających wdrożenia do pracy oraz zmiany rozwojowe w sieci sprzedaży i obsługi VW i Skody w Chinach.

rozwiń 

rozwińAutor i realizator szkoleń z zakresu pracy z klientem,  budowy standardów kształtowania relacji z klientem na rzecz m.in.: ZUS, Izba celna, Urząd miasta Wrocławia, Poznania, Energa S.A, Deutsche Bank, Terravita, MAN, Polskie Porty Lotnicze, Poczta Polska …

rozwińAutor koncepcji i metodologii zarządzania projektem upowszechniania „zwinnych i szczupłych” zmian rozwojowych w handlu i przemyśle (Victaulic, Lidl, Gestamp, Pratt@Whittney) wraz z narzędziami dydaktycznymi i scenariuszem kierowania tym procesem.

Ciekawi mnie

rozwińOdkrywanie źródeł inspiracji stymulujących ludzi do podejmowania ryzyka, wdrażania zmian czy innowacji – czasem wbrew przyziemnej logice.

rozwińPasjonuje się wydobywaniem na światło dzienne momentów kluczowych, krytycznych, w których zadecydowała się przyszłość, w której żyjemy.  Ciekawi mnie poznawanie alternatywnych scenariuszy naszego rozwoju (jednostek i społeczeństw), na zasadzie, co by było gdyby w kluczowym momencie decyzje były inne niż zapadły.

rozwińJestem zapalonym popularyzatorem i poszukiwaczem nowych nieszablonowych form nauczania, dydaktyki ambitnej, adekwatnej do wyzwań a nawet wyprzedzającej potrzeby oraz aktualne aspiracje ludzi.

rozwińCzasem znajduję też w sobie ukrytą pasję do spoglądania w gwiazdy – bardzo amatorsko poświęcając się astronomii -nocą.   

Marcjanna Góralczyk-Przychocka

wykładowca

Marcjanna Góralczyk-Przychocka

wykładowca

O mnie

rozwińTrener, coach, asesor, Konsultant HR.

rozwińWykształcenie: Wydział Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (1990 – psychologia pracy; praca magisterska: Kulturowy kontekst konceptualizacji czasu). 2-letni staż w Instytucie Gestalt, Kraków 1988-1990. Od 2000 r. współpracowała z ponad 70 firmami.

rozwińSpecjalizacja: ocena i rozwój kompetencji liderskich, managerskich i osobistych, budowanie modeli kompetencyjnych, coaching, szkolenia dla managerów, asesorów i konsultantów HR, doradztwo w projektach rozwojowych  i interwencyjnych, spotkania rozwojowe po AC/DC oraz po Informacji Zwrotnej 360, projektowanie i prowadzenie projektów Assessment Center.
Pracuje w środowisku międzynarodowym (j. ang.). Oceniła kompetencje ponad 1500 osób (wg metodyki Assessment Center oraz wywiadu kompetencyjnego). Przeprowadziła ponad 700 spotkań z informacją zwrotną po procesach oceny kompetencji oraz informacji zwrotnej 360 stopni, a także ponad 200 spotkań coachingowych (coaching managerski, executive oraz osobisty).

Hanna Kronszmyt

wykładowca

Hanna Kronszmyt

wykładowca

rozwińO mnie
Kierownik merytoryczny kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi kadry i płace

rozwińSpecjalista Prawa pracy z 26 letnim doświadczeniem w obszarze twardego HR. Praktyk przekuwający lata doświadczeń w szkolenia skoncentrowane na obszarze kadr i płac. Analityk i wdrożeniowiec w spółkach polskich i zagranicznych, korporacjach i grupach kapitałowych o złożonych profilach działalności. Unowocześniała polityki wynagrodzeń oraz wewnętrzne zasady zarządzania zasobami ludzkimi w wymagającej branży Automotiv (Grupa Kapitałowa BEMO) biorąc na siebie odpowiedzialność za wskaźniki w obszarze zatrudnienia i wynagradzania oraz controlling personalny. Kierowała licznymi wdrożeniami w dużych projektach tj.: prywatyzacja i restrukturyzacja, wdrożenie SAP w obszarze Kadr oraz oceny czasu pracy. Zdobyła poparte praktyką doświadczenie w budowie regulaminów wewnętrznych stanowiących podłoże regulujące procesy HR elastycznie łącząc zagadnienia kadrowe z BHP itp. utor licznych programów szkoleń, aktywny trener współpracujący min: CDV, GoWork, Szkoły Policealne Gloker, PIMO, Żabka Polska SA,.

Regina May

wykładowca

Regina May

wykładowca

rozwińO mnie

rozwińPraktyk biznesu, Trener, HR Biznes Partner,

rozwińPraktyk biznesu specjalizujący się w strategiach personalnych. Obecnie pełni rolę dyrektora personalnego – HR Biznes Partnera Zarządu. Stworzyła i koordynuje pracę HRBP zapewniających wsparcie strategicznych obszarów działania sieci Żabka Polska. Od 1997 pracowała i szkoliła również dla Grupy Muszkieterów, UAM w Poznaniu, DAS Polska, Hipormarket, Berti, Eureka Group S.A., Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Duety-Szkoleniowe, Grupy Orlen, ROC Group, Edicus, Setapp, Nuvarro, DEA i in. Jest autorką kilkunastu strategii personalnych w oparciu, o które wdrożyła m.in. modele kompetencyjne, system ocen 360 stopni, systemy motywacyjne, ZPC, wartościowanie stanowisk, plany rozwoju pracowników, działania wizerunkowe pracodawców.

Jolanta Skrzyńska–Winkel

wykładowca

Jolanta Skrzyńska–Winkel

wykładowca

O mnie

rozwińDyrektor ds. Zasobów Ludzkich z ponad 24- letnim doświadczeniem w obszarze HR. Ekspertka we wdrażaniu funkcji HR i reorganizacji przedsiębiorstw. Przez ostatnie 13 lat związana była z sektorem energetycznym, w chwili obecnej z górnictwem. Wdrażała polityki personalne oraz koordynowała restrukturyzacje i reorganizacje dla kilku podmiotów z branży energetycznej (outsourcing, fuzje i przejęcia oraz tworzenie Centrum Usług Wspólnych). Brała także udział w nowatorskich przedsięwzięciach biznesowych i budowaniu firm od podstaw. Wdrażała politykę zarządzani personelem w branży telekomunikacyjnej i mediach.

rozwińAbsolwentka kierunku psychologii pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania kadrami oraz zarządzania i marketingu reklamy.  Pracę zawodową rozpoczęła w Poznaniu w firmach: doradztwa personalnego, następnie informatycznej Emax oraz  agencji medialnej AMS, gdzie pełniąc funkcję HRM tworzyła strategie zarządzania personelem, uczestniczyła w dynamicznym rozwoju spółek i ich ekspansji rynkowej. Od roku 1999 była związana z rynkiem telekomunikacyjnym i dolnośląską firmą DIALOG na stanowisku dyrektora departamentu zasobów ludzkich, a od roku 2001 dyrektora ds. sprzedaży.  W branży energetycznej spędziła ostanie 13 lat, od  2005 roku w Elektrociepłowni w Zielonej Górze na stanowisku dyrektora ds. zasobów ludzkich, a do roku 2009 w strukturach centralnych mocno zaangażowana w procesy reorganizacyjne dla całej Grupy EDF w Polsce, jako Wicedyrektor HR ds. Rozwoju Organizacji; w latach 2016-2018 w roli  Dyrektora HR dla Grupy EDF w Polsce. W chwili obecnej pełni funkcje Dyrektora ds. Personalnych i Organizacji w jednej z największych spółek grupy KGHM – PeBeKa S.A.

Katarzyna Stróżyńska

wykładowca

Katarzyna Stróżyńska

wykładowca

rozwińO mnie

rozwińKierownik merytoryczny kierunku Manager łańcucha dostaw

rozwińManager z doświadczeniem w obszarach operacyjnych zarówno w korporacjach, jak i średnich przedsiębiorstwach,  trener biznesu.  Pasjonat tematów związanych z psychologią zarządzania oraz nauk o organizacji.

rozwińAbsolwentka studiów magisterskich na kierunku zarządzanie ze specjalizacją psychologia zarządzania. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Lean Management oraz Coachingu. Karierę zawodową zaczynała od stanowisk związanych z planowaniem oraz zarządzaniem produkcją między innymi w firmie Thule. W dalszej karierze kierowała  działami zakupów oraz logistyki, oraz działem material and production control w firmie Victaulic Polska. Również w tej firmie rozpoczęła się kariera trenerska w zakresie Lean manufacturing, najpierw jako trener wewnętrzny a następnie również jako trener biznesu. W kolejnych latach wyzwania zawodowe związane były z restrukturyzacją zakładu, wdrażaniem kultury ciągłego doskonalenia oraz usprawnianiem procesów. Obecnie interim manager i trener biznesu.

Opłaty

Ceny studiów podyplomowych obowiązujące w roku akademickim 2019/2020.

HR Business Partner

Studia podyplomowe w Poznaniu. Czas trwania: 2 semestry.

Całkowita opłata za studia w roku akademickim 2019/20 składa się z jednorazowej opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego.

Opłata rekrutacyjna

 • 0 PLN
  do 12.07.2019
 • 85 PLN
  od 13.07.2019

Czesne

 • 5 800 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x 2 900 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x 580 PLN
  płatność w 10 ratach

Zniżki absolwenckie

 • 85 PLN

  Absolwenci CDV i WSNHiD zostają zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

 • 580 PLN

  Absolwenci CDV i WSNHiD otrzymują zniżkę w czesnym (wielkości pierwszej z dziesięciu rat).

Zniżki i promocje

W CDV możesz liczyć na zniżki w czesnym i stypendia, które sprawią, że studiowanie będzie łatwiejsze.

Sprawdź, ile możesz zaoszczędzić.

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny, dokonać opłaty rekrutacyjnej – KROK 2 oraz  złożyć wymagane dokumenty – KROK 3.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

 

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego (numer jest generowany automatycznie podczas wypełniania internetowego formularza, widoczny w umowie).

Wymagane dokumenty:

 • podpisane podanie do J.M. Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • kwestionariusz osobowy (wydrukowany z formularza rekrutacyjnego),
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • podpisana zgoda na komunikację elektroniczną (wydrukowana z formularza rekrutacyjnego)
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej (wymagany tylko do wglądu),
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Komplet dokumentów należy złożyć w Centrum Organizacji Dydaktyki , ul. gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań (parter, Rotunda, pokój R038) osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Ciekawi ludzie

“Nie ma dziennikarstwa bez emocji, tych pozytywnych i negatywnych. Coraz częściej zastanawiam się także nad emocjami, odczuciami, które towarzyszą nam w pracy. Co motywuje nas do działania, a co podcina nam skrzydła? Dziennikarstwo nie jest zawodem zhierarchizowanym według klasycznego modelu pionowego. Jest jednak pracą niezwykle zespołową. Często muszę być liderem grupy, sam podejmować ważne decyzje lub pomagać podejmować je innym. Potrzebowałem wiedzy o tym, jak rozmawiać w zespole na trudne tematy. ”
Łukasz Wójcik
absolwent studiów podyplomowych na kierunku HR Biznes Partner
PRZECZYTAJ WYWIAD PRZECZYTAJ WYWIAD

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.