Podyplomowe | Dla Biznesu | Human resources | Zarządzanie

HR Biznes Partner

Wartością zajęć na kierunku HR Biznes Partnerze jest jego użyteczność oparta na praktyce i doświadczeniu osób prowadzących zajęcia. Podczas realizacji programu przygotujemy naszego uczestnika zarówno pod względem wiedzy teoretycznej jak i umiejętności praktycznych, do elastycznego, proaktywnego stawiania czoła kluczowym wyzwaniom stawianym HR Biznes Partnerowi przez współczesne organizacje. Taki HR Biznes Partner jest w naszej opinii, uniwersalnym kluczem do sukcesu organizacji. Jest kimś więcej niż specjalistą ds. zarządzania zasobami ludzkimi. Kadra kierunku to praktycy biznesu z bogatym doświadczeniem w zakresie tworzenia nowoczesnych struktur HR-owych.

 

Studia skierowane są do:

 • osób, które pracują w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi lub mają takie aspiracje oparte o wykształcenie z zakresu nauk społecznych lub pokrewne, a stanowisko HR Biznes Partnera w nowoczesnych i zmiennych realiach jest pożądanym wyzwaniem zawodowym,
 • osób, które chcą nabyć i pogłębić kompetencje typowe dla HR Biznes Partnera, które pozwolą kształcić politykę kadrową i relacje wewnętrzne w organizacjach zorientowanych na rozwój pracowników i efektywność procesów kadrowych.

Opis

 • kierunek kształci kompetencje z zakresu nowoczesnego HR,
 • absolwent będzie gotów pełnić funkcję strategicznego partnera biznesowego dla Zarządu firmy,
 • program przygotowuje do wdrażania nowatorskich zmian.

 

Program studiów

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe trwają 9 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 10 zjazdów, w trybie sobota – niedziela (w godz.9.00 – 17.00). Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu w budynku Collegium Da Vinci przy ul. gen. T. Kutrzeby 10.

 • 2 semetry

  Czas trwania (od listopada 2018r.)

 • 160

  Liczba godzin dydaktycznych

Program

1. HR Biznes Partner – katalizatorem sukcesu biznesowego scalającym potencjał kadry z celami firmy (16 godz.)

 • Integracja grupy – opis jej potencjału
 • Wprowadzenie – od wizji biznesu do kontroli wskaźników i realizacji kluczowych celów
 • Rodzaj i rola najważniejszych kompetencji HR BP w jego pracy

2. HR Biznes Partner – agentem, moderatorem zmiany (16 godz.)

 • Planowanie, komunikacja zmian organizacyjnych
 • Wdrażanie zmian w realiach zarządzania projektem
 • Angażowanie pracowników do partycypacji w procesach zmiany
 • Diagnostyka, identyfikacja i interwencja w zagrożenia dla wdrożeń. Wykorzystywanie szans rozowjowych

3. HR Biznes Partner – selekcjonerem i inspiratorem talentów (16 godz.) 

 • Planowanie realizacja procesów rekrutacji oraz wdrożenia pożądanej kadry – poczynając od zdefiniowanych wyzwaniami rozwojowymi potrzeb organizacji poprzez opisy stanowisk i modele kompetencji do procesów wdrożeniowych i planowania ścieżek kariery

4. HR Biznes Partner – doradcą w zakresie prawa pracy (16 godz.)

 • Kluczowe dla HR BP aspekty kodeksu pracy
 • Zobowiązania i specyfika relacji z instytucjami kontrolnymi, ubezpieczeniowymi itp.
 • Postępowanie w przypadku kontroli, spraw sądowych, współpraca z partnerami społecznymi

5. HR Biznes Partner – motywatorem. Motywowanie w organizacji jako narzędzie kształtowania postaw i zachowań stymulujących jej rozwój (16 godz.)

 • Rozpoznawanie modelu i wzorców zachowań pracowników charakterystycznych dla realiów kultury organizacyjnej
 • Dobór i stosownie koncepcji motywowania, wpływu na pracownika korelujących z wizją, wartościami i celami biznesowymi organizacji
 • Opis działania i ocena konsekwencji stosowanych narzędzi motywowania
 • Racjonalne kształtowanie optymalnych systemów motywacyjnych w organizacji

6. HR Biznes Partner – edukatorem (16 godz.)

 • Zarządzanie wiedzą w organizacji – budowa systemów uczących się
 • Badanie potrzeb, planowanie, realizacja oraz ewaluacja szkoleń oraz innych działań modyfikujących kompetencje pracowników
 • Budowa matryc kompetencyjnych wraz z przypisaniem ról/zadań dla kwintetów szkoleniowych
 • HR BP w roli trenera – podstawowe zasady pracy

7. HR Biznes Partner – siłą napędową procesów samorozwoju i autorefleksji pracowników (16 godz.)

 • Zasady konstruowania systemów ocen
 • Implementacja procesów ocen w organizacji w kontekście jej kultury i celów
 • Główne koncepcje oceniania wraz z analizą konsekwencji dla realizacji celów biznesowych
 • Rola HR BP jako wsparcia planowania, wdrożenia i monitorowania procesów ocen pracowniczych

8. HR Biznes Partner – moderatorem komunikacji wewnętrznej w organizacji (16 godz.)

 • Główne zasady sprawnej, dwustronnej komunikacji w organizacji
 • Efektywne wykorzystywanie struktur i sieci komunikacji
 • Systemy, normy i standardy skutecznego komunikowania się jako element kultury organizacji
 • Zasady efektywnej pracy na informacji zwrotnej w firmie

9. HR Biznes Partner – kierownikiem projektów i ewaluatorem wdrożeń (16 godz.)

 • Planowanie i inicjowanie projektów wraz z stosowaniem kluczowych narzędzi i technik
 • Kontrola, wskaźnikowanie i ocena realizacji projektów w kontekście celów i procesu
 • Budowa i kształtowanie harmonijnie działających zespołów projektowych
 • Pomiar, prognozowanie rentowności działań rozwojowych

10. HR Biznes Partner – partnerem pionów finansowych skoncentrowanym na rentowności biznesu (8 godz.)

 • Ocena kondycji finansowej firmy oraz kluczowych czynników modyfikujących jej status
 • Zasady rachunku ekonomicznego – dobre praktyki i mechanizmy decydujące o rentowności i sukcesie finansowym firmy

11. Obrona pracy dyplomowej, prezentacja projektu wdrożeniowego (8 godz.)

 

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest test wiedzy obejmujący zagadnienia objęte programem studiów oraz prezentacja praktycznej pracy zrealizowanej według koncepcji słuchacza przy wsparciu wybranego wykładowcy. Absolwenci uzyskują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych CDV.

 

Kadra

Piotr Wiśniewski

wykładowca

Piotr Wiśniewski

wykładowca

O mnie

rozwińKierownik merytoryczny kierunku HR Biznes Partner

rozwińPsycholog, edukator – praktyk biznesu specjalizujący się w tematyce zarządzania oraz skutecznej organizacji pracy i uzyskiwaniu synergii w zespołach pracowniczych. Wieloletni trener, nauczyciel akademicki, dydaktyk  (obecnie kierownik studiów podyplomowych i wykładowca – CDV), konsultant w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi od 1997r.

rozwiń 

rozwińAutor i realizator kompleksowych projektów szkoleniowych, doradczych oraz badawczych wykonanych na rzecz: Kulczyk Tradex (Generalny importer VW), Skoda Auto Polska, Skoda Auto Rosja oraz VW Chiny, (autorskie projekty dotyczące standardów kierowania zespołami, obsługi i pracy z klientem).

rozwińW latach 2008-2009 zrealizował projekt Szkoły trenerów na rzecz Škoda Auto China – Shanghai Volkswagen selekcjonując oraz wdrażając zespół coachów i szkoleniowców przeprowadzających wdrożenia do pracy oraz zmiany rozwojowe w sieci sprzedaży i obsługi VW i Skody w Chinach.

rozwiń 

rozwińAutor i realizator szkoleń z zakresu pracy z klientem,  budowy standardów kształtowania relacji z klientem na rzecz m.in.: ZUS, Izba celna, Urząd miasta Wrocławia, Poznania, Energa S.A, Deutsche Bank, Terravita, MAN, Polskie Porty Lotnicze, Poczta Polska …

rozwińAutor koncepcji i metodologii zarządzania projektem upowszechniania „zwinnych i szczupłych” zmian rozwojowych w handlu i przemyśle (Victaulic, Lidl, Gestamp, Pratt@Whittney) wraz z narzędziami dydaktycznymi i scenariuszem kierowania tym procesem.

Ciekawi mnie

rozwińOdkrywanie źródeł inspiracji stymulujących ludzi do podejmowania ryzyka, wdrażania zmian czy innowacji – czasem wbrew przyziemnej logice.

rozwińPasjonuje się wydobywaniem na światło dzienne momentów kluczowych, krytycznych, w których zadecydowała się przyszłość, w której żyjemy.  Ciekawi mnie poznawanie alternatywnych scenariuszy naszego rozwoju (jednostek i społeczeństw), na zasadzie, co by było gdyby w kluczowym momencie decyzje były inne niż zapadły.

rozwińJestem zapalonym popularyzatorem i poszukiwaczem nowych nieszablonowych form nauczania, dydaktyki ambitnej, adekwatnej do wyzwań a nawet wyprzedzającej potrzeby oraz aktualne aspiracje ludzi.

rozwińCzasem znajduję też w sobie ukrytą pasję do spoglądania w gwiazdy – bardzo amatorsko poświęcając się astronomii -nocą.   

Hanna Kronszmyt

wykładowca

Hanna Kronszmyt

wykładowca

rozwińO mnie
Kierownik merytoryczny kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi kadry i płace

rozwińSpecjalista Prawa pracy z 26 letnim doświadczeniem w obszarze twardego HR. Praktyk przekuwający lata doświadczeń w szkolenia skoncentrowane na obszarze kadr i płac. Analityk i wdrożeniowiec w spółkach polskich i zagranicznych, korporacjach i grupach kapitałowych o złożonych profilach działalności. Unowocześniała polityki wynagrodzeń oraz wewnętrzne zasady zarządzania zasobami ludzkimi w wymagającej branży Automotiv (Grupa Kapitałowa BEMO) biorąc na siebie odpowiedzialność za wskaźniki w obszarze zatrudnienia i wynagradzania oraz controlling personalny. Kierowała licznymi wdrożeniami w dużych projektach tj.: prywatyzacja i restrukturyzacja, wdrożenie SAP w obszarze Kadr oraz oceny czasu pracy. Zdobyła poparte praktyką doświadczenie w budowie regulaminów wewnętrznych stanowiących podłoże regulujące procesy HR elastycznie łącząc zagadnienia kadrowe z BHP itp. utor licznych programów szkoleń, aktywny trener współpracujący min: CDV, GoWork, Szkoły Policealne Gloker, PIMO, Żabka Polska SA,.

Regina May

wykładowca

Regina May

wykładowca

rozwińO mnie

rozwińPraktyk biznesu, Trener, HR Biznes Partner,

rozwińPraktyk biznesu specjalizujący się w strategiach personalnych. Obecnie pełni rolę dyrektora personalnego – HR Biznes Partnera Zarządu. Stworzyła i koordynuje pracę HRBP zapewniających wsparcie strategicznych obszarów działania sieci Żabka Polska. Od 1997 pracowała i szkoliła również dla Grupy Muszkieterów, UAM w Poznaniu, DAS Polska, Hipormarket, Berti, Eureka Group S.A., Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Duety-Szkoleniowe, Grupy Orlen, ROC Group, Edicus, Setapp, Nuvarro, DEA i in. Jest autorką kilkunastu strategii personalnych w oparciu, o które wdrożyła m.in. modele kompetencyjne, system ocen 360 stopni, systemy motywacyjne, ZPC, wartościowanie stanowisk, plany rozwoju pracowników, działania wizerunkowe pracodawców.

Katarzyna Stróżyńska

wykładowca

Katarzyna Stróżyńska

wykładowca

rozwińO mnie

rozwińKierownik merytoryczny kierunku Manager łańcucha dostaw

rozwińManager z doświadczeniem w obszarach operacyjnych zarówno w korporacjach, jak i średnich przedsiębiorstwach,  trener biznesu.  Pasjonat tematów związanych z psychologią zarządzania oraz nauk o organizacji.

rozwińAbsolwentka studiów magisterskich na kierunku zarządzanie ze specjalizacją psychologia zarządzania. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Lean Management oraz Coachingu. Karierę zawodową zaczynała od stanowisk związanych z planowaniem oraz zarządzaniem produkcją między innymi w firmie Thule. W dalszej karierze kierowała  działami zakupów oraz logistyki, oraz działem material and production control w firmie Victaulic Polska. Również w tej firmie rozpoczęła się kariera trenerska w zakresie Lean manufacturing, najpierw jako trener wewnętrzny a następnie również jako trener biznesu. W kolejnych latach wyzwania zawodowe związane były z restrukturyzacją zakładu, wdrażaniem kultury ciągłego doskonalenia oraz usprawnianiem procesów. Obecnie interim manager i trener biznesu.

Dofinansowanie nauki!

Collegium Da Vinci prezentuje swoją ofertę w Biurze Usług Rozwojowych, dzięki czemu studenci mogą uzyskać dofinansowanie z EFS.

Istnieje również możliwość skorzystania z nieoprocentowanej i bezprowizyjnej pożyczki na kształcenie osób dorosłych – www.open.frp.pl

Opłaty

Ceny studiów podyplomowych obowiązujące w roku akademickim 2018/2019.

HR Biznes Partner

Studia podyplomowe w Poznaniu. Czas trwania: 2 semestry.

Całkowita opłata za studia w roku akademickim 2018/19 składa się z jednorazowej opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego.

Opłata rekrutacyjna

 • 0 PLN
  do 31.07.2018
 • 100 PLN
  do 31.08.2018
 • 150 PLN
  do 30.09.2018.
 • 300 PLN
  od 01.10.2018.

Czesne

 • 5500 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x 2750 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x 550 PLN
  płatność w 10 ratach

Zniżki absolwenckie

 • 300 PLN

  Absolwenci CDV zostają zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

 • 550 PLN

  Absolwenci CDV otrzymują zniżkę w czesnym (wielkości pierwszej z dziesięciu rat).

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny, dokonać opłaty rekrutacyjnej – KROK 2 oraz  złożyć wymagane dokumenty – KROK 3.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

 

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego (numer jest generowany automatycznie podczas wypełniania internetowego formularza, widoczny w umowie).

Wymagane dokumenty:

 • podanie do J.M. Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • kwestionariusz osobowy (wydrukowany z formularza rekrutacyjnego),
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • dyplom ukończenia uczelni wyższej (wymagany tylko do wglądu),
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Rekrutacji, ul. gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań (parter, pokój R034) najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Ciekawi ludzie

“Nie ma dziennikarstwa bez emocji, tych pozytywnych i negatywnych. Coraz częściej zastanawiam się także nad emocjami, odczuciami, które towarzyszą nam w pracy. Co motywuje nas do działania, a co podcina nam skrzydła? Dziennikarstwo nie jest zawodem zhierarchizowanym według klasycznego modelu pionowego. Jest jednak pracą niezwykle zespołową. Często muszę być liderem grupy, sam podejmować ważne decyzje lub pomagać podejmować je innym. Potrzebowałem wiedzy o tym, jak rozmawiać w zespole na trudne tematy. ”
Łukasz Wójcik
absolwent studiów podyplomowych na kierunku HR Biznes Partner
PRZECZYTAJ WYWIAD PRZECZYTAJ WYWIAD

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.