Podyplomowe | Dla Biznesu | Human resources | Zarządzanie

Akademia konsultantów zarządzania

Kierunek uczy nowego zawodu. Jego podstawą jest szeroka wiedza teoretyczna oraz umiejętności praktyczne. Wykładowcy tego kierunku mają ponad 20 letnie doświadczenie w pracy konsultacyjnej z organizacjami. Uczestnicy będą mieli okazję poznać zasady i sposoby pracy z organizacjami poczynając od umiejętności tworzenia diagnozy, formułowania i praktycznego wdrażania rozwiązań.

Ważnym elementem kierunku jest rozwój własny uczestników, a w szczególności zwiększenie jego autorefleksji do pełnienia roli konsultanta w organizacjach

 • Przygotowanie uczestników do pełnienia roli zawodowej konsultanta w pracy z organizacją lub wewnątrz niej.
 • Przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji konsultanta systemowego w organizacji. Funkcja taka może być pełniona w ramach organizacji (np. dodatkowa kompetencja trenera wewnętrznego, czy pracownika działu HR)  jak również przez osobę z zewnątrz jako działalność usługowa dla firm.
 • Konsultant współtworzy rozwiązania wspólnie wraz organizacją. Jego rolą jest spojrzeć na organizację i zachodzące w niej procesy z szerszej perspektywy systemowej, z uwzględnieniem podejścia systemowego.

 

Studia skierowane są do:

 • Osób pracujących z organizacjami w charakterze managera, pracownika działu HR, coacha, trenera.
 • Managerów, którzy chcą zmienić swoją ścieżkę kariery w kierunku konsultingu zewnętrznego.
 • Osób zainteresowanych nabyciem zawodu, który polega na pracy z systemami organizacyjnymi w roli konsultanta.

Opis

Praktycy pracując z organizacjami posługują się perspektywą, która wynika z ich przygotowania profesjonalnego oraz doświadczeń. Praktyka pokazuje, że ta perspektywa może się w wielu przypadkach okazać niewystarczająca. Stąd idea powstania kierunku, która dostarcza umiejętności spojrzenia na organizacje w nowy sposób. Taka perspektywa umożliwia pracę z organizacją, która wykracza poza funkcje zawodowe doradcy, coacha lub trenera. Rolą konsultanta jest wspieranie rozwoju organizacji.

Słuchacze nabędą praktyczne umiejętności pracy z organizacją  jako złożonym systemem. Poznają sposoby tworzenia dynamicznej diagnozy organizacji oraz planowania i prowadzenia w niej konkretnych interwencji w celu zrozumienia systemów w niej działających i dokonania diagnozy, a następnie zaprojektowania rodzaju interwencji. Praca konsultanta systemowego ma szczególne znaczenie w przypadku ukrytych problemów organizacyjnych, których zewnętrznym przejawem może być np. spadek motywacji pracowników, problemy komunikacyjne etc. Konsultant systemowy sięga do prawdziwego źródła problemów, które często tkwią w innych obszarach systemu niż te, w których przejawiają się symptomy problemu i mają charakter nieuświadomiony.

Studia dostarczają praktycznych narzędzi służących do rozpoznania sytuacji w danej organizacji, a następnie uruchomienia wewnątrz niej takich mechanizmów, żeby mogła sama skutecznie rozwiązywać w przyszłości swoje problemy.

Program studiów

Studia podyplomowe

Studium podyplomowe trwa 9 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 9-10 zjazdów i trwają od soboty do niedzieli. Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu w budynku Collegium Da Vinci przy ul. gen. T. Kutrzeby 10.

 • 2 semestry

  Czas trwania (od października 2019r.)

Program

Konsultant, czyli kto? (16 godz.)

 • Czym się różni rola konsultanta od roli trenera, doradcy czy coacha.
 • Jakie są założenia filozoficzne pracy konsultanta i jak się przejawiają w realnych działaniach.
 • Jakie narzędzia pracy są dostępne konsultantowi, czyli przejście od metod „schoolingu” do metod rozwojowych.
 • Sposoby kontraktowania w sytuacji konsultacyjnej: rodzaje kontraktów, poziomy kontraktu, pułapki procesu kontraktowania.
 • Koncepcja paradygmatu (T. Kuhn).
 • Koncepcja mapy i terytorium (A. Korzybski).

 

Jak można rozumieć organizację? (32 godz.)

 • Podejście systemowe w pracy z organizacjami.
 • Zasady i prawidłowości myślenia systemowego.
 • Koncepcja skryptu organizacyjnego (Analiza Transakcyjna).
 • Metody diagnozy organizacji (diagnoza struktury organizacyjnej oraz procesów działających w organizacji) – model K. Camerona, diagnoza skryptu organizacyjnego.
 • Diagnoza struktur zespołowych (imago grupy, egogram zespołu, diagnoza przywództwa w organizacji). Diagnoza w przypadku zespołów rozproszonych.
 • Diagnoza organizacji wielokulturowych oraz problemów w nich występujących

Nad czym pracuje konsultant, czyli o zjawisku zmiany w pracy z organizacjami? (32 godz.)

 • Koncepcja Physis.
 • Czym jest zmiana w organizacji.
 • Pojęcie wzorca.
 • Zmiana wg P. Watzlawicka oraz G. Batesona.
 • Autonomia jako cel pracy z organizacją – rozumienie autonomii na poziomie organizacyjnym, zespołowym, indywidualnym.

Narzędzia pracy konsultanta. (16 godz.)

 • Kontraktowanie i rekontraktowanie.
 • Praca zespołu konsultantów i zespołu reflektującego.
 • Zasada 3P w pracy konsultanta (przyzwolenie, potencja, ochrona).
 • Etyczne aspekty pracy konsultanta.

Narzędzia pracy konsultanta – elementy pracy z jednostką. (16 godz.)

 • Diagnoza indywidualna w pracy konsultanta.
 • Diagnoza psychologicznej fazy rozwojowej klienta.
 • Narracja jako narzędzie pracy z klientem indywidualnym.
 • Interwencje w pracy indywidualnej.

Narzędzia pracy konsultanta – perspektywy widzenia dynamiki organizacji. (16 godz.)

 • Diagnoza wzorców relacji w organizacji. Wykorzystanie koncepcji pozycji życiowych.
 • Diagnoza rodzajów transakcji (transakcje komplementarne, transakcje skrzyżowane, transakcje ukryte, transakcje szubienicze).
 • Diagnoza procesów symbiotycznych w organizacjach.
 • Diagnoza gier transakcyjnych w organizacjach.
 • Diagnoza ekonomii stroków.
 • Diagnoza sposobów strukturyzacji czasu w organizacjach.

Narzędzia pracy konsultanta – konsultant jako narzędzie pracy. (16 godz.)

 • Procesy przeniesienia i przeciwprzeniesienia (ich rodzaje oraz sposoby wykorzystania w pracy konsultanta).
 • Procesy paralelne.
 • Rola superwizji w pracy konsultanta.
 • Etyka pracy konsultanta.

Zastosowanie poznanych narzędzi do analizy własnych case-study. (16 godz.)

 • Jak budować pozycję Ja OK-Ty OK w pracy konsultanta.
 • Prezentacja własnych case–study.

 

Warunki zaliczenia
 • Udział we wszystkich zajęciach (dopuszczamy możliwość jednej nieobecności).
 • Zaliczenie egzaminu praktycznego polegającego na opisaniu oraz prezentacji przykładowej sytuacji konsultacyjnej z realnych działań zawodowych uczestnika: opis sytuacji, diagnoza sytuacji wg poznanych narzędzi diagnozy, prezentacja planu interwencji bądź zmiany.
 • Kryterium oceny podczas sesji egzaminacyjnej będzie wykazanie się umiejętnościami rozwijanymi w trakcie trwania kierunku.
 • Absolwenci uzyskują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych CDV.

Kadra

Magdalena Sękowska

wykładowca

Magdalena Sękowska

wykładowca

rozwińKierownik merytoryczny kierunku Akademia konsultantów zarządzania

rozwińWłaściciel, dyrektor Grupy Doradczo-Szkoleniowej Transmisja, psycholog, psychoterapeuta, trener, konsultant, coach.

rozwińCzłonek ITAA (International Transactional Analysis Association).

rozwińPrezes PITAT (Polskie Integratywne Towarzystwo Analizy Transakcyjnej).

rozwińVice-Prezydent EATA 2009-2016 (European Association for Transactional Analysis).

rozwińWspółautorka książki „Analiza Transakcyjna w zarządzaniu”.

rozwińWydawca i konsultant naukowy książki Julie Hay „Analiza Transakcyjna dla trenerów”.

rozwińTwórca metody realizacji AC/DC w ujęciu systemowym. Od 1985 roku prowadzi szkolenia, treningi, coaching, konsultacje, wykłady i warsztaty wspierając rozwój organizacji. Na podstawie własnej praktyki rozwinęła filozofię pracy z organizacjami w ujęciu systemowym. Jest prekursorką wprowadzania Analizy Transakcyjnej w praktykę organizacyjną.

Maciej Olsztyński

wykładowca

Maciej Olsztyński

wykładowca

rozwińO mnie

rozwińAbsolwent Psychologii na UAM w Poznaniu w trakcie certyfikacji psychoterapeutycznej. Od 1996 roku  prowadzi szkolenia, konsultacje, warsztaty, badania oraz coaching. Członek PITAT (Polskiego Integratywnego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej). Współtwórca metody pracy z organizacją w oparciu o podejście systemowe. Specjalizuje się w tworzeniu diagnozy kultury organizacyjnej w korporacjach oraz w  firmach  rodzinnych i na bazie diagnozy tworzy projekty rozwojowe przystosowane specjalnie dla określonej firmy. Prowadzi konsultacje dla zarządów firm, pracuje z kadrą managerską zarówno prowadząc szkolenia jak i konsultacje indywidualne.

Opłaty

Ceny studiów podyplomowych obowiązujące w roku akademickim 2019/2020.

Akademia konsultantów zarządzania

Studia podyplomowe w Poznaniu. Czas trwania: 2 semestry.

Całkowita opłata za studia w roku akademickim 2019/20 składa się z jednorazowej opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego.

Opłata rekrutacyjna

 • 0 PLN
  do 12.07.2019
 • 85 PLN
  od 13.07.2019

Czesne

 • 8 700 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x 4 350 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x 870 PLN
  płatność w 10 ratach

Zniżki absolwenckie

 • 85 PLN

  Absolwenci CDV i WSNHiD zostają zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

 • 870 PLN

  Absolwenci CDV i WSNHiD otrzymują zniżkę w czesnym (wielkości pierwszej z dziesięciu rat).

Zniżki i promocje

W CDV możesz liczyć na zniżki w czesnym i stypendia, które sprawią, że studiowanie będzie łatwiejsze.

Sprawdź, ile możesz zaoszczędzić.

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny, dokonać opłaty rekrutacyjnej – KROK 2 oraz  złożyć wymagane dokumenty – KROK 3.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

 

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego (numer jest generowany automatycznie podczas wypełniania internetowego formularza, widoczny w umowie).

Wymagane dokumenty:

 • podpisane podanie do J.M. Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • kwestionariusz osobowy (wydrukowany z formularza rekrutacyjnego),
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • podpisana zgoda na komunikację elektroniczną (wydrukowana z formularza rekrutacyjnego)
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej (wymagany tylko do wglądu),
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Komplet dokumentów należy złożyć w Centrum Organizacji Dydaktyki , ul. gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań (parter, Rotunda, pokój R038) osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.