Zarządzanie instytucją oświatową – przywództwo, kierowanie, rozwój – Collegium Da Vinci Poznań
Podyplomowe | Dla nauczycieli | Poznań

Zarządzanie instytucją oświatową – przywództwo, kierowanie, rozwój

REKRUTACJA TRWA.

Termin pierwszego zjazdu: 06 – 07 listopada 2021 r.

 

Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry zarządzającej instytucjami oświatowymi. Słuchacze wyposażeni zostaną w wiedzę i umiejętności wzmacniające przywództwo w uczącej się organizacji oraz praktyczne i skuteczne narzędzia. Przygotują się do podejmowania trafnych decyzji zarządczych oraz racjonalnego administrowania finansami i innymi zasobami szkoły lub placówki,   ze szczególnym ukierunkowaniem na doskonalenie procesów nauczania i uczenia się, kierowanie ludźmi oraz osiąganie wyznaczanych celów edukacyjnych. Przygotowanie nauczycieli do zarządzania oddziałem szkolnym, zespołem nauczycieli, organizowania przestrzeni dla efektywnego uczenia się.

Podstawa prawna USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i
nauce  – art. 160 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.)

Studia adresowane są do:

 • dyrektorów oraz osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowo-wychowawczych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz ośrodkach doskonalenia nauczycieli
 • nauczycieli wszystkich specjalności i poziomów nauczania, którzy chcą ubiegać się o stanowisko kierownicze w szkole lub placówce oświatowe
 • nauczycieli zainteresowanych nabywaniem kompetencji w obszarach: zarządzanie zespołami dzieci, młodzieży i dorosłych oraz doskonalenie procesów nauczania i wspierania rozwoju uczących się.
 • pracowników urzędów nadzoru pedagogicznego i organów prowadzących szkoły i placówki,
 • osób niebędących nauczycielami, chcących ubiegać się o stanowisko dyrektora szkoły, przedszkola  lub placówki zgodnie z art. 62.ust.2 Ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) lub stanowisko kierowników instytucji szkoleniowych (w tym ngo) i animatorów działań edukacyjnych

Opis

Wymagane od kandydata

 • ukończone studia wyższe co najmniej I stopnia.

Słuchacze zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu:

 • planowania, organizowania pracy,
 • kierowania działalnością uczniów, dzieci i dorosłych,
 • poznają zadania organów w systemie oświaty,
 • przygotują się do planowania i kierowania własnym rozwojem zawodowym

Absolwenci studiów nabywają specjalistyczne kompetencje pożądane dla sprawnego i efektywnego zarządzania instytucją oświatową i kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska dyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych

Absolwenci zostaną przygotowani do pełnienia funkcji kierowniczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1449).
Zostaną przygotowani też do konkursu w zakresie opracowania koncepcji pracy i rozwoju szkoły o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej

Kadra

Elżbieta Walkowiak

Kierownik merytoryczny kierunku Zarządzanie instytucją oświatową

Elżbieta Walkowiak

Kierownik merytoryczny kierunku Zarządzanie instytucją oświatową

O mnie

rozwińZ wykształcenia mgr inżynier, z wyboru nauczycielka. Absolwentka Politechniki Poznańskiej, ukończyła studia podyplomowe o specjalności informatyka (UAM) oraz  studia podyplomowe w zakresie wychowania technicznego  (Politechnika Warszawska),  kursy przygotowujące do nowoczesnego, skutecznego zarządzania szkołą oraz kurs kwalifikacyjny dla edukatorów.

rozwińNauczycielka teoretycznych przedmiotów zawodowych, fizyki oraz techniki – w różnych typach szkół. Pełniła funkcję wicedyrektora zespołu szkół zawodowych, była dyrektorem: Szkoły Podstawowej nr 78 w Poznaniu, a następnie Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Poznaniu. Od 2008 do 2015 roku pracowała w Kuratorium Oświaty w Poznaniu – początkowo jako wicekurator, a następnie Wielkopolski Kurator Oświaty. Współpracowała z placówkami doskonalenia nauczycieli,  uczelniami i samorządami terytorialnymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz dzieci i młodzieży (m.in. jako edukator z zakresu zarządzania i przywództwa w oświacie).

rozwińOrganizacja procesów nauczania i uczenia się, przywództwo i zarządzanie instytucjami działającymi w systemie oświaty, pragmatyka zawodowa i doskonalenie nauczycieli; technika.

rozwińJej pasją ciągle pozostaje praca z ludźmi.

Życiowe motto:

rozwiń„Kto chce szuka sposobów, Kto nie chce szuka powodów”

rozwiń(Kartezjusz)

Wojciech Gorzelanny

wykładowca

Wojciech Gorzelanny

wykładowca

O mnie

rozwińCoach, Trener, Pedagog, Wykładowca akademicki. Jest certyfikowanym coachem International Coach Federation (ICF) na poziomie Associate Certified Coach (ACC). Ma ponad 2000 godzin doświadczeń w relacjach indywidualnych i grupowych. Jest twórcą autorskich procesów rozwojowych osadzonych m.in. w podejściu coachingowym, wzbogacanym indywidualnym wsparciem mentorskim i treningowym.

rozwińWdraża procesy szkoleniowe dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów. Ma dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe we współpracy z takimi organizacjami, jak m.in.: Pracownia Coachingu NOVO, Pracownia Trenerska NOVO, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, MC-Bauchemie Sp. z o. o., VKF Renzel Polska, POZBUD T&R S.A., Uczelnia Techniczno Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Collegium Civitas w Warszawie. Jest autorem kampanii społecznej „Psychologia przedmiotem szkolnym”.

rozwińSpecjalizacje obszarowe

 • executive coaching – zarządzanie zespołem, osobista efektywność menedżera,
 • coaching zespołowy – coaching integralności zespołu – budowanie synergii zespołu, zespół w kryzysie,
 • coaching grupowy/warsztaty/szkolenia – wieloaspektowy rozwój z pogłębianiem świadomości,
 • life coaching oraz indywidualne, holistyczne sesje rozwojowe (narzędzia dopasowane do potrzeb klienta, m.in. komunikacja, praca na zasobach, inteligencja emocjonalna, praca ze stresem, praca z  przekonaniami, motywacja, odkrywanie wewnętrznej przestrzeni osobistej mocy).
 • trening interpersonalny – rozwijanie i pogłębianie szerokich sfer relacji osobistych i społecznych,
 • praca z ciałem i symptomami chorobowymi – poszukiwanie i rozwiązywanie konfliktów chorobotwórczych

Aleksandra Kuźniak

wykładowca

Aleksandra Kuźniak

wykładowca

O mnie

rozwińNauczycielka języka  polskiego, doradca metodyczny a później konsultant ds. doradztwa kadry kierowniczej i egzaminów zewnętrznych Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz współpracownik Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu. Od 2008 dyrektor wydziału oświaty, kultury i sportu starostwa powiatowego, później kierownik referatu oświaty, kultury, sportu i zdrowia, a obecnie dyrektor centrum usług wspólnych. Edukatorka, koordynatorka wielu projektów edukacyjnych. Autorka publikacji, dotyczących edukacji i zarządzania w oświacie. Współpracuje z wieloma instytucjami w zakresie prowadzenia szkoleń i kursów o tematyce oświatowej. Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania w oświacie na studiach podyplomowych na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz w Collegium da Vinci w Poznaniu. Certyfikowany konsultant Programu MindSonar.

Agata Ludwa

Wykładowca

Agata Ludwa

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińMatematyczka, autorka podręcznika i ćwiczeń matematycznych, wieloletnia nauczycielka i dyrektorka, propagatorka nowych metod edukacyjnych. Aktualnie prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych dla nauczycieli, zajęcia tutorskie z grupami studentów, pracuje przy projekcie  przygotowującym szkołę ćwiczeń (poradnik metodyczny, konsultacje lekcji, komentarze metodyczne do filmów dla studentów), prowadzi szkolenia dla nauczycieli. Nadal, w zmniejszonym wymiarze godzin, uczy matematyki w szkole podstawowej i liceum.

rozwińAgata Ludwa jest współautorką podręcznika do matematyki dla klas młodszych szkoły podstawowej „Nasza szkoła. Matematyka”. Jej zbiory ćwiczeń dla klas 1-3 doczekały się kilkunastu wznowień.  Działa od lat w Społecznym Towarzystwie Oświatowym, zasłużonej dla polskiej oświaty organizacji pozarządowej.

rozwiń„W edukacji interesuje mnie podejście  nastawione na samodzielność i odkrywanie. Matematyka to nie wiedza tajemna dla nielicznych, to codzienna rzeczywistość nas otaczająca. To „niewidzialna kultura”, w której się obracamy, oddychamy, żyjemy. Budowanie pozytywnego podejścia do matematyki powinno następować od najmłodszych lat. Zaradność matematyczna jest potrzebna każdemu, a brak matematycznego przygotowania poważnie zawęża możliwości działania, pracy, kariery. Aktualnie interesują mnie projekty STEAM  łączące matematykę, nauki ścisłe i nowoczesne technologie z działaniami artystycznymi.  Fascynuje mnie też personifikacja i metody tutoringowe w nauczaniu.”

Irena Pyszyńska - Królak

Wykładowca

Irena Pyszyńska - Królak

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińMgr kulturoznawstwa, filologii polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; studia podyplomowe z informatyki i zarządzania w oświacie.

rozwińNauczyciel, dyrektor szkoły, wizytator i dyrektor wydziału w organie nadzoru pedagogicznego.

Ewa Socha

Wykładowca

Ewa Socha

Wykładowca

O mnie

rozwińDyrektor niepublicznego Liceum Da Vinci i Liceum Ogólnokształcącego FLEX oraz wicedyrektor Szkoły Podstawowej i Przedszkola Da Vinci.

rozwińOd 26 lat zarządza publicznymi i niepublicznymi szkołami różnego typu. Posiada również kilkuletnie doświadczenie w działalności samorządowej Rady Miasta Poznania i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Program studiów

Studia podyplomowe

 

 • 2 semestry

  Czas trwania

 • 230 + 3 wizyty studyjne

  Liczba godzin dydaktycznych

 • 45

  Punkty 

Program studiów obejmuje obszary tematyczne m.in.:

 • Podstawy zarządzania i przywództwa w szkole
 • System oświaty, struktura i organizacja pracy szkół i placówek, zadania,
  odpowiedzialność i uprawnienia organów w systemie oświaty
 • Psychologiczne aspekty zarządzania
 • Szkoła jako organizacja ucząca się, zarządzanie procesami nauczania i uczenia się, zarządzanie własnym rozwojem zawodowym
 • Prawo oświatowe i administracyjne w szkole
 • Nadzór pedagogiczny
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie strategiczne, koncepcja pracy i rozwoju szkoły, planowanie pracy
 • Administrowanie i zarządzanie finansami w szkole,  zamówienia publiczne, kontrola zarządcza
 • Szkoła w środowisku lokalnym

Ponadto w ramach studiów zaplanowano:

 •  praktyczne zadania wdrożeniowe powiązane z ww. obszarami tematycznymi
 • wizyty studyjne w szkole Da Vinci i dwóch innych szkołach, (przedszkolach lub placówkach), w zależności od składu grupy słuchaczy

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest:

 • uzyskanie wszystkich zaliczeń potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia przewidzianych programem,
 • udział w sesji podsumowującej w formie prezentacji projektu/portfolio Słuchacza z działań praktycznych zrealizowanych w ramach studiów.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym. Studia mają charakter praktyczny – zdobywamy wiedzę i wykorzystujemy ją w praktyce od razu; najnowsza, sprawdzona wiedza
Zajęcia prowadzone są w dużej mierze przez praktyków – osoby, które są aktywne zawodowo poza uczelnią, pracują w biznesie, prowadzą własne firmy (profesjonalna kadra dydaktyczna)
Nastawienie na pracę projektową – w trakcie studiów realizowane są projekty
indywidualne i zespołowe.

Opłaty

studia podyplomowe w roku akademickim 2021/2022

Zarządzanie instytucją oświatową – przywództwo, kierowanie, rozwój

Całkowita opłata za studia w roku akademickim 2021/22 składa się z jednorazowej opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego.

Opłata rekrutacyjna

 • 0 PLN
  do 31 sierpnia 2021
 • 85 PLN
  do 30 września 2021

Czesne

 • 3 250 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x
  1 625 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x
  325 PLN
  płatność w 10 ratach

Zniżki absolwenckie

 • 0 PLN
  wpisowego
 • 325 PLN
  Zwolnienie z 1 z 10 rat

Zniżki

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła dofinansowanie na cele edukacyjne min. studia podyplomowe.

Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia. Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia.

W CDV możesz liczyć na zniżki w czesnym i stypendia, które sprawią, że studiowanie będzie łatwiejsze.

Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia. Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia.

Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe.

Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia. Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia.

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia należy:

 • wypełnić elektroniczny formularz rekrutacyjny na stronie uczelni (UWAGA: wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia)
 • oraz podpisać umowę online za pomocą serwisu UMOWNIK (Możesz podpisać umowę na studia przez 24h online! Bez wychodzenia z domu, drukowania dokumentów czy przesyłania ich pocztą. Zawarcie umowy online jest w pełni bezpieczne, realizowane za pośrednictwem kompleksowego narzędzia do zawierania umów online, jakim jest Umownik. Pozwala na potwierdzenie zawarcia umowy oraz weryfikację tożsamości bez konieczności składania tradycyjnego podpisu lub podpisu elektronicznego.)
 • lub dostarczyć do Collegium Da Vinci niezbędne dokumenty (pokój R034, parter, rotunda)

Na początek przygotuj potrzebne dokumenty

 • dowód osobisty,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (lic., inż., mgr)

Zaloguj się do formularza rekrutacyjnego (zapisz się) i uzupełnij dane wymagane w procesie rekrutacji.

Wypełniony formularz rekrutacyjny wygeneruje dla Ciebie dokumenty niezbędne do przyjęcia na studia:

 • umowę o kształcenie
 • regulamin opłat
 • ankietę osobową
 • podanie do Rektora

Opłatę wpisową* należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwę kierunku]

*Sprawdź obowiązujące promocje

Wypełniony formularz rekrutacyjny wygeneruje dla Ciebie dokumenty niezbędne do przyjęcia na studia:

 • umowę o kształcenie
 • regulamin opłat
 • ankietę osobową
 • podanie do Rektora

Powyższe dokumenty należy dostarczyć do CDV. Wybierz jedną z możliwości:

 • ONLINE (najwygodniejsza forma, w rekrutacji 2020/2021 wybrana przez 90% kandydatów) – korzystając z serwisu UMOWNIK – opcja dostępna w zakładce DOKUMENTY formularza rekrutacyjnego
 • OSOBIŚCIE – dokumenty pobrane z formularza rekrutacyjnego oraz dyplom (ksero, odpis) ukończenia min. studiów I stopnia (lic, inż)  dostarcz do Collegium Da Vinci (pokój R034, parter, rotunda)
 • POCZTĄ – dokumenty pobrane z formularza rekrutacyjnego oraz dyplom (ksero, odpis) ukończenia min. studiów I stopnia (lic, inż) dostarcz na adres Collegium Da Vinci, ul. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, z dopiskiem „rekrutacja, pokój R034, parter, rotunda”

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Umownik – dowiedz się więcej o sposobie zawierania umowy online z uczelnią.

Ważne dokumenty:

W roku akademickim 2021/2022 planujemy zajęcia w formule hybrydowej

 • Forma hybrydowa to połączenie zajęć online i zajęć stacjonarnych.
 • W przypadku zmiany sytuacji pandemicznej i wprowadzenia obostrzeń zastrzegamy możliwość zmiany formy zajęć.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Rekrutacja - Informacje

Izabella Bekas – Kwaśniewska

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.