Terapia zajęciowa z arteterapią – Collegium Da Vinci Poznań
Podyplomowe | Dla nauczycieli | Poznań

Terapia zajęciowa z arteterapią

Studia  pozwalają na zdobycie dodatkowych kompetencji terapeutycznych wobec dzieci, młodzieży, osób dorosłych, wykorzystując terapię zajęciową i arteterapię w praktycznym zastosowaniu.

Kierunek przygotowuje słuchacza do pracy z pacjentem / klientem / podopiecznym. Słuchacz będzie miał doskonałą możliwość rozwoju umiejętności terapeutycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości podopiecznego. W trakcie zajęć uczestnik m.in. nabędzie praktyki w zakresie racjonalnego planowania i realizacji zajęć w procesie edukacji, rehabilitacji kompleksowej, terapii wobec osób z trudnościami w codziennej egzystencji.

Kierunek i program studiów otrzymały rekomendacje Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego https://www.facebook.com/prezesPTT/

W roku akademickim 2020/2021 studia podyplomowe w CDV będą realizowane w formie stacjonarnej! 

Jesteśmy gotowi prowadzić zajęcia w formie stacjonarnej, przygotowaliśmy się na przyjęcie studentów i zapewnienia im odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, m.in.:

 • studenci otrzymają do uczelni przyłbice ochronne,
 • w salach są zamontowane pojemniki z płynem do dezynfekcji,
 • sale będą regularnie wietrzone.

W przypadku decyzji o odwołaniu zajęć stacjonarnych na wszystkich uczelniach przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zajęcia dydaktyczne będą realizowane zdalnie za pomocą metod i technik kształcenia na odległość – w formie wideokonferencji umożliwiających interakcję synchroniczną.

Studia skierowane są w szczególności do:

 • w szczególności do nauczycieli,
 • pedagogów,
 • terapeutów,
 • pracowników socjalnych,
 • pracowników służby zdrowia,
 • instytucji działających na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych
 • wszystkich innych osób pragnących zdobyć uprawnienia w zakresie terapii zajęciowej i arteterapii.
Wymagane od kandydata: ukończone studia wyższe co najmniej I stopnia.

Opis

 • Słuchacz posiada praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie realizacji procesu terapii zajęciowej,
 • Słuchacz będzie projektował autoterapeutyczny proces z unikatowym połączeniem z terapią zajęciową
 • Absolwent będzie mógł realizować  proces terapeutyczny z dzieckiem, podopiecznym, pacjentem, klientem.
 • Możliwość zatrudnienia w placówkach warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy, ośrodkach wsparcia, placówkach służby zdrowia, klubach seniora, domach pomocy społecznej

Wymagane od kandydata

 • ukończone studia wyższe co najmniej I stopnia.

Program studiów

Studia podyplomowe

 

 • 2 semestry

  Czas trwania

 • 200

  Liczba godzin dydaktycznych

 • 120 (w tym 30 praktyka grupowa)

  Liczba godzin praktyk

 • 30

  Punkty 

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Podstawy prawne funkcjonowania osób niepełnosprawnych
 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • Metody terapii zaburzeń rozwoju mowy
 • Wspomagające i alternatywne metody komunikacji
 • Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych
 • Podstawy logopedii
 • Język migowy
 • Podstawy terapii zajęciowej
 • Planowanie i organizacja terapii zajęciowej
 • Prowadzenie terapii zajęciowej
 • Metodyka pracy terapeuty zajęciowego
 • Metodyka pracy w arteterapii i terapiach kreatywnych
 • Arteterapia w medycynie i edukacji
 • Biblioterapia
 • Choreoterapia
 • Dramoterapia
 • Teatroterapia
 • Ergoterapia – prace dziewiarskie, krawieckie, hafciarskie i tkackie
 • Organizacja czasu wolnego i rekreacja
 • Wizyty studyjne

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest:

 • złożenie wymaganych tokiem studiów zaliczeń,
 • wykonanie dyplomowego portfolio będącego wynikiem efektów przebiegu studiów oraz aktywne uczestnictwo w seminarium dyplomowym

Egzamin dyplomowy ma charakter prezentacji i rozmowy wokół zaprezentowanych materiałów.

Słuchacze uzyskują tym samym kompetencje w zakresie terapii zajęciowej i arteterapii w rozwoju twórczym kreatywnego nauczyciela.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym.

Kadra

Adam Urbaniak

Kierownik merytoryczny kierunku

Adam Urbaniak

Kierownik merytoryczny kierunku

rozwińPedagog, terapeuta, arteterapeuta, terapeuta zajęciowy, specjalista w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej, posiadający certyfikat w zakresie psychologii klinicznej.

rozwińAutor publikacji w zakresie edukacji, arteterapii, procesu terapeutycznego wobec dzieci, młodzieży, osób dorosłych; diagnozy i terapii pedagogicznej; procesu rehabilitacji kompleksowej wobec osób niepełnosprawnych.
Od 2018 pełniący funkcję kierownika merytorycznego Podyplomowych Studiów dla Nauczycieli na kierunku „Terapia pedagogiczna” w Collegium Da Vinci.
W latach 2009-2013 dyrektor merytoryczny w Gabinecie Arteterapii i Pomocy Pedagogicznej w Ostrowie Wielkopolskim ;
2013-2016 dyrektor Centrum Diagnozy, Terapii i Osobistego Rozwoju Człowieka w Ostrowie Wielkopolskim.

rozwińOd 15 lat niezmiennie instruktor – terapeuta w Fundacji „Miłosierdzie” w Kaliszu, gdzie realizuje proces rehabilitacji kompleksowej wobec osób niepełnosprawnych.
Uczestnik krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, specjalistycznych warsztatów i szkoleń.
Członek towarzystw naukowych : Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego, Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności.
Na przestrzeni ostatnich lat współpracował realizując zajęcia ze studentami – nauczycielami na studiach podyplomowych m.in. w Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w Kaliszu, Toruńskiej Szkole Wyższej – Kolegium Jagiellońskim w Toruniu, Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich w Koninie ; Instytucie Wolnej Myśli w Gdańsku oraz innych placówkach edukacyjnych, terapeutycznych.
Zainteresowania naukowe skupia wokół szeroko pojmowanej dydaktyki, edukacji, procesu kreatywności, diagnostyki pedagogicznej, psychologii.

Joanna Dąbrowska-Żurowska

wykładowca

Joanna Dąbrowska-Żurowska

wykładowca

rozwińArteterapeutka, muzykoterapeutka, magister muzykologii, nauczyciel
fortepianu i rytmiki.

rozwińPisze pracę doktorską na Wydziale Studiów Edukacyjnych w Zakładzie
Edukacji Elementarnej i Terapii Pedagogicznej na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu.
Ukończyła Studia Podyplomowe Arteterapii na Wydziale Nauk
Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, Studia
Podyplomowe z zakresu Edukacji Przedszkolnej i Opieki nad Małym
Dzieckiem na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
kilkumiesięczny kurs improwizacyjny-wprowadzający do muzykoterapii
kreatywnej Nordoff-Robbins w Music Therapy Centre – Education
Departament w Londynie.
Absolwentka Muzykologii, 5-letnich Studiów magisterskich, na
Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu ze specjalnością
nauczycielską oraz Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. I. J.
Paderewskiego w Poznaniu – specjalność Fortepian.

rozwińProwadzi zajęcia z zakresu muzykoterapii i arteterapii dla osób z
niepełnosprawnościami, zajęcia umuzykalniające dla dzieci, zajęcia
edukacyjne, artystyczne, terapeutyczne we współpracy ze stowarzyszeniami
m.in. w Poznaniu, Pobiedziskach, Ostrowie Wielkopolskim, Lublinie. Stale
poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach
krajowych i zagranicznych m.in. Muzykoterapeutycznym Kongresie
Europejskim w hiszpańskim Cadiz, czy Światowym Kongresie
Muzykoterapii w Krems an der Donau w Austrii. Przeprowadziła szereg
warsztatów dla studentów, terapeutów i nauczycieli. Posiada kilkunastoletnie
doświadczenie w pracy terapeutycznej i edukacyjnej. Założycielka Akademii
Rozwoju, Terapii i Sztuki „Artis Centrum” w Poznaniu.

Marcin Maciejski

wykładowca

Marcin Maciejski

wykładowca

rozwińDoktor nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii. Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny.

rozwińPosiada doświadczenie w udzielaniu pomocy psychologicznej zarówno dzieciom, młodzieży jak i dorosłym. Wieloletni pracownik poradni zdrowia psychicznego. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w placówkach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowym domu samopomocy, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym. Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Psycholog uprawniony do wykonywania psychologicznych badań kierowców i innych badań psychotechnicznych. Terapeuta EEG – biofeedback.

dr Wanda Matras-Mastalerz

wykładowca

Adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu,  kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie.

Od 1998 r. pracownik Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej.  Certyfikowany trener stymulacji pamięci i rozwoju intelektu oraz metod pracy w zespole projektowym, współpracownik Uniwersytetu Dzieci i Rodziców przy UP w Krakowie oraz kilkunastu małopolskich Uniwesytetów Trzeciego Wieku.

dr Wanda Matras-Mastalerz

wykładowca

Regina Wolska

wykładowca

Certyfikowana choreoterapeutka – terapeutka terapii tańcem, pedagog, wykładowca akademicki, członek zarządu oraz zespołu ds. standardów i certyfikacji Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii. Pedagog – spec. defektologia i niedostosowania społeczne (UW), ukończyła studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania oświatą (UŚ); praktyk metod: Rio Abierto (Otwarta Rzeka), Life Art/Process, Continuum Movement, 5 rytmów.

W dziedzinie tańca i choreoterapii – terapii tańcem:

 • autorka programów w zakresie terapii tańcem m.in. na studiach podyplomowych (Uniwersytet Wrocławski i Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Akademia WSB),
 • przeprowadziła wiele szkoleń z zakresu choreoterapii – terapii tańcem (kursy, warsztaty) w: Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie, Polskim Teatrze Tańca w Poznaniu, Śląskim Teatrze Tańca w Bytomiu, na Uniwersytecie Muzycznym w Białymstoku, na Akademii Muzycznej w Katowicach, w Integrative Medical Center,
 • zrealizowała projekty unijne w zakresie terapii tańcem dla niepełnosprawnych w ramach długoterminowych projektów unijnych (Wrocław),
 • współpracowała ze Stowarzyszeniem Aperiamus pod patronatem Urzędu Miejskiego  prowadząc zajęcia dotyczące edukacji i kształcenia nauczycieli w zakresie nowatorskich metod pracy i zastosowania choreoterapii (Wrocław),
 • prowadziła autorskie warsztaty terapii tańcem na Festiwalach Zdrowia (Fundacja Kobieta i Natura), Festiwalach Sztuki Młodzieży (Wroclaw)
 • zrealizowała projekt edukacyjno-taneczny dla fundacji Polsat w ramach akcji „Podaruj dzieciom słońce”, cykl warsztatów choreoterapii dla Wojewódzkiego Ośrodka Uzależnień w Zielonej Górze oraz brała udział w realizacji projektu na rzecz społeczności romskiej w Polsce (British Council, MSWiA),
 • współorganizowała Międzynarodową Konferencję „Carpe Diem. Arteterapia w edukacji i rozwoju człowieka” w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu (2009)
 • prowadziła wykłady oraz warsztaty na międzynarodowych konferencjach naukowych dotyczących zastosowania terapii w sztuce (Opole, Wrocław, Kraków)
 • współpracuje z psychoterapeutami i lekarzami wspomagając terapię. Specjalizuje się w pracy z kobietami, z osobami niepełnosprawnymi,
 • prowadzi autorskie warsztaty psychoedukacyjne (Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Warszawa),
 • stworzyła i prowadzi, od 20 lat, grupy rozwoju osobistego w ramach K3 (Krąg Kobiet Kreatywnych).

Przeprowadziła ponad 4000 h w ramach 300 warsztatów, w których brało udział ponad 1100 osób.

Inspirowała się i poznawała tajniki choreoterapii – terapii tańcem i pracy z ciałem uczestnicząc w szkoleniach, kursach i warsztatach: Dominiki Żemełko-Norton (Niemcy), Judith Bunney (USA), Lynn Frances (Wielka Brytania), Danuty Koziełło (Wielka Brytania), Patricii Villanueva (Meksyk), A.Takenouchi (Japonia), Susan Painniu Floyd (Hawaje), B. Mareckiej-Zehebauer (Austra), Claudii Casanovas (Argentyna), Kate Shela (Wielka Brytania), Ursuli Schorn (Niemcy), Marii Clotilde Robustelli (Brazylia), Victorii Hernandez (Hiszpania). W czasie podróży po świecie, na festiwalach (w tym Bravefestiwalu) poznała  tradycje i rytuały taneczne Maorysów, Indian, Afrykańczyków, Hindusów. Stale rozwija swoje umiejętności terapeutyczne i poznaje nowe metody pracy

Regina Wolska

wykładowca

Jolanta Bunk

wykładowca

Jolanta Bunk

wykładowca

rozwińO mnie

rozwińZajmuję się szeroko pojętą  terapią i diagnozą dzieci i młodzieży, w tym spektrum autyzmu. Terapia neurorozwojowa, terapia SI, treningi słuchowe, komunikacja, niedyrektywne metody pracy w tym NVC to główne obszary, w których się specjalizuję.

rozwińOd 2005 roku do 2018 r pracowałam w Zespole Szkół Specjalnych nr 103 w Poznaniu z dziećmi niepełnosprawnymi w stopniu głębszym i głębokim jako wychowawca klasy rewalidacyjno-wychowawczej oraz nauczyciel nauczania indywidualnego

rozwińOd 2007 roku do 2018 pracowałam w zespole do wczesnego wspomaganie dla dzieci w wieku od 0-8 roku życia przy Zespole Szkół Specjalnych nr 103 w Poznaniu

rozwińOd 2009 roku do chwili obecnej prowadzę zajęcia terapeutyczne i diagnozę dzieci w wieku od 0 do 15 lat z zakresu zaburzeń przetwarzania bodźców sensorycznych oraz niedojrzałości neuroruchowej w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Poznaniu

rozwińOd 2011 prowadzę diagnozy i terapie dzieci i osób dorosłych z zaburzeniami przetwarzania bodźców słuchowych wg programu Johansen IAS.

rozwińOd 2014 r. tworzę autorskie programy szkoleniowe z zakresu terapii wielospecjalistycznych oraz programy studiów podyplomowych,  programy pracy z dziećmi w  wieku od 1,5 roku w ramach adaptacji do przedszkola oraz prowadzę tego typu zajęcia (zajęcia ruchowo-plastyczne).

rozwińOd 2007 r do teraz dyrektor Niepublicznych Przedszkoli z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi  oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Partner

Opłaty

studia podyplomowe w roku akademickim 2020/2021

Terapia zajęciowa z arteterapią

Całkowita opłata za studia w roku akademickim 2020/21 składa się z jednorazowej opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego.

Opłata rekrutacyjna

 • 0 PLN
  do 18 sierpnia 2020
 • 85 PLN
  do 30 września 2020

Czesne

 • 3350 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x
  1675 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x
  335 PLN
  płatnść w 10 ratach

Zniżki absolwenckie

 • 335 PLN

  Absolwenci CDV i WSNHiD otrzymują zniżkę w czesnym (wielkości pierwszej z dziesięciu rat).

Zniżki

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła dofinansowanie na cele edukacyjne min. studia podyplomowe.

Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia. Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia.

W CDV możesz liczyć na zniżki w czesnym i stypendia, które sprawią, że studiowanie będzie łatwiejsze.

Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia. Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia.

Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe.

Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia. Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia.

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia należy:

 • wypełnić elektroniczny formularz na stronie uczelni (UWAGA: wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia)
 • oraz podpisać umowę online za pomocą serwisu UMOWNIK (Możesz podpisać umowę na studia przez 24h online! Bez wychodzenia z domu, drukowania dokumentów czy przesyłania ich pocztą. Zawarcie umowy online jest w pełni bezpieczne, realizowane za pośrednictwem kompleksowego narzędzia do zawierania umów online, jakim jest Umownik. Pozwala na potwierdzenie zawarcia umowy oraz weryfikację tożsamości bez konieczności składania tradycyjnego podpisu lub podpisu elektronicznego.)
 • lub dostarczyć do Centrum Organizacji Dydaktyki niezbędne dokumenty (pokój R038, parter Rotunda)

Na początek przygotuj potrzebne dokumenty

 • dowód osobisty,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (lic., inż., mgr)

Wypełnij formularz rekrutacyjny

 • Po zalogowaniu do formularza rekrutacyjnego i uzupełnieniu niezbędnych danych osobowych wygenerują się wszystkie dokumenty wymagane do przyjęcia Ciebie na studia. (Znajdziesz je w zakładce DOKUMENTY formularza rekrutacyjnego.)
 • Dokumenty możesz dostarczyć online, nie wychodząc z domu, za pomocą serwisu UMOWNIK – po wypełnieniu wszystkich dokumentów w serwisie rekrutacja.cdv.pl będziesz mógł skorzystać z Umownika.
 • Dokumenty możesz dostarczyć osobiście do Centrum Organizacji Dydaktyki (pokój R038, parter Rotunda) – należy  je wydrukować  i podpisać na każdej stronie! Zwróć uwagę, że niektóre dokumenty wymagane są w dwóch egzemplarzach.

Opłatę rekrutacyjną* należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwę kierunku]

 

*Sprawdź obowiązujące promocje

Online – za pomocą serwisu UMOWNIK

System wygeneruje dla Ciebie:

 • umowę o kształcenie
 • regulamin opłat
 • ankietę osobową
 • podanie do Rektora

Musisz przygotować:

 • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych (lic., inż., mgr) – do wglądu

Osobiście

Zabierz ze sobą:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych (lic., inż., mgr)
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (lic., inż., mgr)
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej (jeśli Ciebie obowiązuje) na konto Uczelni (nr konta 02 1090 1476 0000 0001 3627 5750)

oraz wydrukowane z formularza rekrutacyjnego:

 • podpisaną przez Ciebie ankietę osobową
 • podpisane przez Ciebie podanie do Rektora
 • dwa podpisane przez Ciebie egzemplarze umowy o kształcenie
 • dwa egzemplarze regulaminu opłat (podpisane przez Ciebie na każdej stronie)

Przez osoby trzecie lub pocztą na adres Uczelni (z dopiskiem Centrum Organizacji Dydaktyki):

UWAGA. O kolejności przyjęć i promocji decyduje data nadania dokumentów. Pamiętaj, wymagany jest komplet dokumentów i dokumenty MUSZĄ być przez Ciebie podpisane!

Upewnij się, że skompletowałeś wszystkie dokumenty:

 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (lic., inż., mgr)
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej (jeśli Ciebie obowiązuje) na konto Uczelni (nr konta 02 1090 1476 0000 0001 3627 5750)

oraz wydrukowane z formularza rekrutacyjnego:

 • podpisaną przez Ciebie ankietę osobową
 • podpisane przez Ciebie podanie do Rektora
 • dwa podpisane przez Ciebie egzemplarze Umowy o kształcenie
 • dwa egzemplarze regulaminu opłat (podpisane przez Ciebie na każdej stronie)

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Umownik – dowiedz się więcej o sposobie zawierania umowy z uczelnią online

Ważne dokumenty:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Rekrutacja - Informacje

Izabella Bekas – Kwaśniewska

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.