Terapia zajęciowa z arteterapią – Collegium Da Vinci Poznań
Podyplomowe | Dla nauczycieli | Poznań

Terapia zajęciowa z arteterapią

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA.

 

Studia  pozwalają na zdobycie dodatkowych kompetencji terapeutycznych wobec dzieci, młodzieży, osób dorosłych, wykorzystując terapię zajęciową i arteterapię w praktycznym zastosowaniu.

Kierunek przygotowuje słuchacza do pracy z pacjentem / klientem / podopiecznym. Słuchacz będzie miał doskonałą możliwość rozwoju umiejętności terapeutycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości podopiecznego. W trakcie zajęć uczestnik m.in. nabędzie praktyki w zakresie racjonalnego planowania i realizacji zajęć w procesie edukacji, rehabilitacji kompleksowej, terapii wobec osób z trudnościami w codziennej egzystencji.

Kierunek i program studiów otrzymały rekomendacje Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego https://www.facebook.com/prezesPTT/

Studia skierowane są w szczególności do:

 • nauczycieli, pedagogów
 • terapeutów
 • pracowników socjalnych
 • pracowników służby zdrowia
 • instytucji działających na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych
 • wszystkich innych osób pragnących zdobyć uprawnienia w zakresie terapii zajęciowej i arteterapii.
Wymagane od kandydata: ukończone studia wyższe co najmniej I stopnia.

Opis

 • Słuchacz posiada praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie realizacji procesu terapii zajęciowej.
 • Słuchacz będzie projektował autoterapeutyczny proces z unikatowym połączeniem z terapią zajęciową.
 • Słuchacz uzyskuje kompetencje w zakresie terapii zajęciowej i arteterapii w rozwoju twórczym kreatywnego nauczyciela.
 • Absolwent będzie mógł realizować  proces terapeutyczny z dzieckiem, podopiecznym, pacjentem, klientem.
 • Możliwość zatrudnienia w placówkach warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy, ośrodkach wsparcia, placówkach służby zdrowia, klubach seniora, domach pomocy społecznej.

Wymagane od kandydata

 • ukończone studia wyższe co najmniej I stopnia.

Program studiów

Studia podyplomowe

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym.

 • 2 semestry

  Czas trwania

 • 180

  Liczba godzin dydaktycznych

 • 120 (w tym 30 praktyka grupowa)

  Liczba godzin praktyk

Program studiów obejmuje obszary tematyczne m.in.:

 • Podstawy prawne funkcjonowania osób niepełnosprawnych
 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • Metody terapii zaburzeń rozwoju mowy
 • Wspomagające i alternatywne metody komunikacji
 • Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych
 • Podstawy logopedii
 • Język migowy
 • Podstawy terapii zajęciowej
 • Planowanie i organizacja terapii zajęciowej
 • Prowadzenie terapii zajęciowej
 • Metodyka pracy terapeuty zajęciowego
 • Metodyka pracy w arteterapii i terapiach kreatywnych
 • Arteterapia w medycynie i edukacji
 • Biblioterapia
 • Choreoterapia
 • Dramoterapia
 • Teatroterapia
 • Ergoterapia – prace dziewiarskie, krawieckie, hafciarskie i tkackie
 • Organizacja czasu wolnego i rekreacja
 • Wizyty studyjne

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest:

 • złożenie wymaganych tokiem studiów zaliczeń,
 • udział w sesji podsumowującej w formie prezentacji portfolio Słuchacza będącego wynikiem efektów przebiegu studiów.

 

Kadra

Adam Urbaniak

Kierownik merytoryczny kierunku

Adam Urbaniak

Kierownik merytoryczny kierunku

rozwińPedagog, terapeuta, arteterapeuta, terapeuta zajęciowy, specjalista w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej, posiadający certyfikat w zakresie psychologii klinicznej.

rozwińAutor publikacji w zakresie edukacji, arteterapii, procesu terapeutycznego wobec dzieci, młodzieży, osób dorosłych; diagnozy i terapii pedagogicznej; procesu rehabilitacji kompleksowej wobec osób niepełnosprawnych.
Od 2018 pełniący funkcję kierownika merytorycznego Podyplomowych Studiów dla Nauczycieli na kierunku „Terapia pedagogiczna” w Collegium Da Vinci.
W latach 2009-2013 dyrektor merytoryczny w Gabinecie Arteterapii i Pomocy Pedagogicznej w Ostrowie Wielkopolskim ;
2013-2016 dyrektor Centrum Diagnozy, Terapii i Osobistego Rozwoju Człowieka w Ostrowie Wielkopolskim.

rozwińOd 15 lat niezmiennie instruktor – terapeuta w Fundacji „Miłosierdzie” w Kaliszu, gdzie realizuje proces rehabilitacji kompleksowej wobec osób niepełnosprawnych.
Uczestnik krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, specjalistycznych warsztatów i szkoleń.
Członek towarzystw naukowych : Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego, Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności.
Na przestrzeni ostatnich lat współpracował realizując zajęcia ze studentami – nauczycielami na studiach podyplomowych m.in. w Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w Kaliszu, Toruńskiej Szkole Wyższej – Kolegium Jagiellońskim w Toruniu, Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich w Koninie ; Instytucie Wolnej Myśli w Gdańsku oraz innych placówkach edukacyjnych, terapeutycznych.
Zainteresowania naukowe skupia wokół szeroko pojmowanej dydaktyki, edukacji, procesu kreatywności, diagnostyki pedagogicznej, psychologii.

Jolanta Bunk

wykładowca

Jolanta Bunk

wykładowca

rozwińO mnie

rozwińZajmuję się szeroko pojętą  terapią i diagnozą dzieci i młodzieży, w tym spektrum autyzmu. Terapia neurorozwojowa, terapia SI, treningi słuchowe, komunikacja, niedyrektywne metody pracy w tym NVC to główne obszary, w których się specjalizuję.

rozwińOd 2005 roku do 2018 r pracowałam w Zespole Szkół Specjalnych nr 103 w Poznaniu z dziećmi niepełnosprawnymi w stopniu głębszym i głębokim jako wychowawca klasy rewalidacyjno-wychowawczej oraz nauczyciel nauczania indywidualnego

rozwińOd 2007 roku do 2018 pracowałam w zespole do wczesnego wspomaganie dla dzieci w wieku od 0-8 roku życia przy Zespole Szkół Specjalnych nr 103 w Poznaniu

rozwińOd 2009 roku do chwili obecnej prowadzę zajęcia terapeutyczne i diagnozę dzieci w wieku od 0 do 15 lat z zakresu zaburzeń przetwarzania bodźców sensorycznych oraz niedojrzałości neuroruchowej w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Poznaniu

rozwińOd 2011 prowadzę diagnozy i terapie dzieci i osób dorosłych z zaburzeniami przetwarzania bodźców słuchowych wg programu Johansen IAS.

rozwińOd 2014 r. tworzę autorskie programy szkoleniowe z zakresu terapii wielospecjalistycznych oraz programy studiów podyplomowych,  programy pracy z dziećmi w  wieku od 1,5 roku w ramach adaptacji do przedszkola oraz prowadzę tego typu zajęcia (zajęcia ruchowo-plastyczne).

rozwińOd 2007 r do teraz dyrektor Niepublicznych Przedszkoli z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi  oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Joanna Dąbrowska-Żurowska

wykładowca

Joanna Dąbrowska-Żurowska

wykładowca

rozwińArteterapeutka, muzykoterapeutka, magister muzykologii, nauczyciel
fortepianu i rytmiki.

rozwińPisze pracę doktorską na Wydziale Studiów Edukacyjnych w Zakładzie
Edukacji Elementarnej i Terapii Pedagogicznej na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu.
Ukończyła Studia Podyplomowe Arteterapii na Wydziale Nauk
Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, Studia
Podyplomowe z zakresu Edukacji Przedszkolnej i Opieki nad Małym
Dzieckiem na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
kilkumiesięczny kurs improwizacyjny-wprowadzający do muzykoterapii
kreatywnej Nordoff-Robbins w Music Therapy Centre – Education
Departament w Londynie.
Absolwentka Muzykologii, 5-letnich Studiów magisterskich, na
Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu ze specjalnością
nauczycielską oraz Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. I. J.
Paderewskiego w Poznaniu – specjalność Fortepian.

rozwińProwadzi zajęcia z zakresu muzykoterapii i arteterapii dla osób z
niepełnosprawnościami, zajęcia umuzykalniające dla dzieci, zajęcia
edukacyjne, artystyczne, terapeutyczne we współpracy ze stowarzyszeniami
m.in. w Poznaniu, Pobiedziskach, Ostrowie Wielkopolskim, Lublinie. Stale
poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach
krajowych i zagranicznych m.in. Muzykoterapeutycznym Kongresie
Europejskim w hiszpańskim Cadiz, czy Światowym Kongresie
Muzykoterapii w Krems an der Donau w Austrii. Przeprowadziła szereg
warsztatów dla studentów, terapeutów i nauczycieli. Posiada kilkunastoletnie
doświadczenie w pracy terapeutycznej i edukacyjnej. Założycielka Akademii
Rozwoju, Terapii i Sztuki „Artis Centrum” w Poznaniu.

Marcin Maciejski

wykładowca

Marcin Maciejski

wykładowca

rozwińDoktor nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii. Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny.

rozwińPosiada doświadczenie w udzielaniu pomocy psychologicznej zarówno dzieciom, młodzieży jak i dorosłym. Wieloletni pracownik poradni zdrowia psychicznego. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w placówkach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowym domu samopomocy, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym. Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Psycholog uprawniony do wykonywania psychologicznych badań kierowców i innych badań psychotechnicznych. Terapeuta EEG – biofeedback.

dr Wanda Matras-Mastalerz

wykładowca

Adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu,  kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie.

Od 1998 r. pracownik Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej.  Certyfikowany trener stymulacji pamięci i rozwoju intelektu oraz metod pracy w zespole projektowym, współpracownik Uniwersytetu Dzieci i Rodziców przy UP w Krakowie oraz kilkunastu małopolskich Uniwesytetów Trzeciego Wieku.

dr Wanda Matras-Mastalerz

wykładowca

Regina Wolska

wykładowca

Certyfikowana choreoterapeutka – terapeutka terapii tańcem, pedagog, wykładowca akademicki, członek zarządu oraz zespołu ds. standardów i certyfikacji Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii. Pedagog – spec. defektologia i niedostosowania społeczne (UW), ukończyła studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania oświatą (UŚ); praktyk metod: Rio Abierto (Otwarta Rzeka), Life Art/Process, Continuum Movement, 5 rytmów.

W dziedzinie tańca i choreoterapii – terapii tańcem:

 • autorka programów w zakresie terapii tańcem m.in. na studiach podyplomowych (Uniwersytet Wrocławski i Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Akademia WSB),
 • przeprowadziła wiele szkoleń z zakresu choreoterapii – terapii tańcem (kursy, warsztaty) w: Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie, Polskim Teatrze Tańca w Poznaniu, Śląskim Teatrze Tańca w Bytomiu, na Uniwersytecie Muzycznym w Białymstoku, na Akademii Muzycznej w Katowicach, w Integrative Medical Center,
 • zrealizowała projekty unijne w zakresie terapii tańcem dla niepełnosprawnych w ramach długoterminowych projektów unijnych (Wrocław),
 • współpracowała ze Stowarzyszeniem Aperiamus pod patronatem Urzędu Miejskiego  prowadząc zajęcia dotyczące edukacji i kształcenia nauczycieli w zakresie nowatorskich metod pracy i zastosowania choreoterapii (Wrocław),
 • prowadziła autorskie warsztaty terapii tańcem na Festiwalach Zdrowia (Fundacja Kobieta i Natura), Festiwalach Sztuki Młodzieży (Wroclaw)
 • zrealizowała projekt edukacyjno-taneczny dla fundacji Polsat w ramach akcji „Podaruj dzieciom słońce”, cykl warsztatów choreoterapii dla Wojewódzkiego Ośrodka Uzależnień w Zielonej Górze oraz brała udział w realizacji projektu na rzecz społeczności romskiej w Polsce (British Council, MSWiA),
 • współorganizowała Międzynarodową Konferencję „Carpe Diem. Arteterapia w edukacji i rozwoju człowieka” w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu (2009)
 • prowadziła wykłady oraz warsztaty na międzynarodowych konferencjach naukowych dotyczących zastosowania terapii w sztuce (Opole, Wrocław, Kraków)
 • współpracuje z psychoterapeutami i lekarzami wspomagając terapię. Specjalizuje się w pracy z kobietami, z osobami niepełnosprawnymi,
 • prowadzi autorskie warsztaty psychoedukacyjne (Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Warszawa),
 • stworzyła i prowadzi, od 20 lat, grupy rozwoju osobistego w ramach K3 (Krąg Kobiet Kreatywnych).

Przeprowadziła ponad 4000 h w ramach 300 warsztatów, w których brało udział ponad 1100 osób.

Inspirowała się i poznawała tajniki choreoterapii – terapii tańcem i pracy z ciałem uczestnicząc w szkoleniach, kursach i warsztatach: Dominiki Żemełko-Norton (Niemcy), Judith Bunney (USA), Lynn Frances (Wielka Brytania), Danuty Koziełło (Wielka Brytania), Patricii Villanueva (Meksyk), A.Takenouchi (Japonia), Susan Painniu Floyd (Hawaje), B. Mareckiej-Zehebauer (Austra), Claudii Casanovas (Argentyna), Kate Shela (Wielka Brytania), Ursuli Schorn (Niemcy), Marii Clotilde Robustelli (Brazylia), Victorii Hernandez (Hiszpania). W czasie podróży po świecie, na festiwalach (w tym Bravefestiwalu) poznała  tradycje i rytuały taneczne Maorysów, Indian, Afrykańczyków, Hindusów. Stale rozwija swoje umiejętności terapeutyczne i poznaje nowe metody pracy

Regina Wolska

wykładowca

Partner

Opłaty

studia podyplomowe w roku akademickim 2021/2022

Terapia zajęciowa z arteterapią

Całkowita opłata za studia w roku akademickim 2021/22 składa się z jednorazowej opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego.

Opłata rekrutacyjna

 • 0 PLN
  do 31 sierpnia 2021
 • 85 PLN
  do 30 września 2021

Czesne

 • 3 350 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x
  1 675 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x
  335 PLN
  płatnść w 10 ratach

Zniżki absolwenckie

 • 335 PLN

  Absolwenci CDV i WSNHiD otrzymują zniżkę w czesnym (wielkości pierwszej z dziesięciu rat).

Zniżki

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła dofinansowanie na cele edukacyjne min. studia podyplomowe.

Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia. Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia.

W CDV możesz liczyć na zniżki w czesnym i stypendia, które sprawią, że studiowanie będzie łatwiejsze.

Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia. Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia.

Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe.

Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia. Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia.

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia należy:

 • wypełnić elektroniczny formularz rekrutacyjny na stronie uczelni (UWAGA: wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia)
 • oraz podpisać umowę online za pomocą serwisu UMOWNIK (Możesz podpisać umowę na studia przez 24h online! Bez wychodzenia z domu, drukowania dokumentów czy przesyłania ich pocztą. Zawarcie umowy online jest w pełni bezpieczne, realizowane za pośrednictwem kompleksowego narzędzia do zawierania umów online, jakim jest Umownik. Pozwala na potwierdzenie zawarcia umowy oraz weryfikację tożsamości bez konieczności składania tradycyjnego podpisu lub podpisu elektronicznego.)
 • lub dostarczyć do Collegium Da Vinci niezbędne dokumenty (pokój R034, parter, rotunda)

Na początek przygotuj potrzebne dokumenty

 • dowód osobisty,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (lic., inż., mgr)

Zaloguj się do formularza rekrutacyjnego (zapisz się) i uzupełnij dane wymagane w procesie rekrutacji.

Wypełniony formularz rekrutacyjny wygeneruje dla Ciebie dokumenty niezbędne do przyjęcia na studia:

 • umowę o kształcenie
 • regulamin opłat
 • ankietę osobową
 • podanie do Rektora

Opłatę wpisową* należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwę kierunku]

*Sprawdź obowiązujące promocje

Wypełniony formularz rekrutacyjny wygeneruje dla Ciebie dokumenty niezbędne do przyjęcia na studia:

 • umowę o kształcenie
 • regulamin opłat
 • ankietę osobową
 • podanie do Rektora

Powyższe dokumenty należy dostarczyć do CDV. Wybierz jedną z możliwości:

 • ONLINE (najwygodniejsza forma, w rekrutacji 2020/2021 wybrana przez 90% kandydatów) – korzystając z serwisu UMOWNIK – opcja dostępna w zakładce DOKUMENTY formularza rekrutacyjnego
 • OSOBIŚCIE – dokumenty pobrane z formularza rekrutacyjnego oraz dyplom (ksero, odpis) ukończenia min. studiów I stopnia (lic, inż)  dostarcz do Collegium Da Vinci (pokój R034, parter, rotunda)
 • POCZTĄ – dokumenty pobrane z formularza rekrutacyjnego oraz dyplom (ksero, odpis) ukończenia min. studiów I stopnia (lic, inż) dostarcz na adres Collegium Da Vinci, ul. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, z dopiskiem „rekrutacja, pokój R034, parter, rotunda”

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Umownik – dowiedz się więcej o sposobie zawierania umowy online z uczelnią.

Ważne dokumenty:

W roku akademickim 2021/2022 planujemy zajęcia w formule hybrydowej

 • Forma hybrydowa to połączenie zajęć online i zajęć stacjonarnych.
 • W przypadku zmiany sytuacji pandemicznej i wprowadzenia obostrzeń zastrzegamy możliwość zmiany formy zajęć.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Rekrutacja - Informacje

Izabella Bekas – Kwaśniewska

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.