Pedagoterapia i mediacje szkolne – Collegium Da Vinci Poznań
Podyplomowe | Dla nauczycieli | Poznań

Pedagoterapia i mediacje szkolne

Celem studiów jest rozwój i poszerzenie kompetencji wśród słuchaczy w zakresie praktycznego stosowania procesu terapii pedagogicznej z dzieckiem i  uczniem. Oswojenie Słuchacza z procesem mediacyjnym w edukacji stanowi kolejny prymarny cel w poszerzaniu osobistych kompetencji kandydata.

W roku akademickim 2020/2021 studia podyplomowe w CDV będą realizowane w formie stacjonarnej! 

Jesteśmy gotowi prowadzić zajęcia w formie stacjonarnej, przygotowaliśmy się na przyjęcie studentów i zapewnienia im odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, m.in.:

 • studenci otrzymają do uczelni przyłbice ochronne,
 • w salach są zamontowane pojemniki z płynem do dezynfekcji,
 • sale będą regularnie wietrzone.

W przypadku decyzji o odwołaniu zajęć stacjonarnych na wszystkich uczelniach przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zajęcia dydaktyczne będą realizowane zdalnie za pomocą metod i technik kształcenia na odległość – w formie wideokonferencji umożliwiających interakcję synchroniczną.

Studia kierowane są do:

 • pedagogów szkolnych,
 • terapeutów pedagogicznych,
 • nauczycieli – wychowawców klas,
 • pozostałych nauczycieli pragnących poszerzyć zakres swoich kompetencji.
Studia adresowane są do osób legitymujących się wyższym wykształceniem na poziomie co najmniej I stopnia.

Opis

 • Studia mają charakter praktyczny – zdobywamy wiedzę i wykorzystujemy ją w działaniu od razu konfrontując z aktualizowanym stale doświadczeniem wykładowców i partnerów kierunku.
 • Priorytetem jest nastawienie na umocowaną w gruntownej wiedzy pracę projektową, zwiększającą poziom kompetencji – w trakcie studiów realizowane są projekty symulacyjne indywidualne i zespołowe .
 • Terapia pedagogiczna dzięki połączeniu jej z mediacją szkolną sprawia, że studia mają wysoce unikatowy charakter.
 • Dodatkowy aspekt mediacyjny sprawia, że uczestnik zostaje wyposażony w bogaty warsztat praktycznych umiejętności z uczniem, rodzicami, współpracownikami.
 • umiejętność realizacji terapii pedagogicznej w pracy z dzieckiem i uczniem
 • wiedza w obszarze szeroko pojmowanej mediacji szkolnej
 • wypracowanie własnych strategii komunikacyjnych i negocjacyjnych
 • prowadzenie mediacji w sytuacji konfliktu pomiędzy uczniami, rodzicami a także najbliższymi współpracownikami.

Absolwent powyższych studiów, będzie mógł wspierać dziecko w rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych, poprzez szereg oddziaływań o charakterze pedagogicznym nastawionych na:

 • rozpoznawanie przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych,
 • niwelowanie trudności oraz na eliminowanie ujemnych konsekwencji,
 • podwyższanie samooceny i motywacji do dalszego działania.

Jeśli słuchacz jest nauczycielem przedmiotu czy innym specjalistą – będzie skuteczniej wykonywał swoje zadania.

Dodatkowym atutem jest poszerzenie kompetencji o zasady postępowania mediacyjnego. Studia stanowią doskonały fundament do ukończenia akademii mediacji w przyszłości na bazie zdobytych kompetencji w toku proponowanych studiów.

Program studiów

Studia podyplomowe

 • 2 semestry

  Czas trwania

 • 200

  Liczba godzin dydaktycznych

Program studiów:

 • Diagnoza i metodyka pracy z dzieckiem
 • Mediacja szkolna
 • Diagnoza i metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
 • Prawne podstawy terapii pedagogicznej
 • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne i wyrównawcze – zaburzenia rozwoju ruchowego
 • Tutorial
 • Profilaktyka i psychoedukacja w pracy terapeuty
 • Terapia zajęciowa
 • Elementy terapii ręki
 • Integracja sensoryczna
 • Wizyty studyjne

Formy i metody zajęć:

 • wykłady konwersatoryjne,
 • warsztaty,
 • seminarium.

W czasie praktyki słuchacze będę doskonalić kompetencje bezpośrednio w wybranych instytucjach – w zależności od składu grupy

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym.

Kadra

Adam Urbaniak

Kierownik merytoryczny kierunku

Adam Urbaniak

Kierownik merytoryczny kierunku

rozwińPedagog, terapeuta, arteterapeuta, terapeuta zajęciowy, specjalista w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej, posiadający certyfikat w zakresie psychologii klinicznej.

rozwińAutor publikacji w zakresie edukacji, arteterapii, procesu terapeutycznego wobec dzieci, młodzieży, osób dorosłych; diagnozy i terapii pedagogicznej; procesu rehabilitacji kompleksowej wobec osób niepełnosprawnych.
Od 2018 pełniący funkcję kierownika merytorycznego Podyplomowych Studiów dla Nauczycieli na kierunku „Terapia pedagogiczna” w Collegium Da Vinci.
W latach 2009-2013 dyrektor merytoryczny w Gabinecie Arteterapii i Pomocy Pedagogicznej w Ostrowie Wielkopolskim ;
2013-2016 dyrektor Centrum Diagnozy, Terapii i Osobistego Rozwoju Człowieka w Ostrowie Wielkopolskim.

rozwińOd 15 lat niezmiennie instruktor – terapeuta w Fundacji „Miłosierdzie” w Kaliszu, gdzie realizuje proces rehabilitacji kompleksowej wobec osób niepełnosprawnych.
Uczestnik krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, specjalistycznych warsztatów i szkoleń.
Członek towarzystw naukowych : Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego, Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności.
Na przestrzeni ostatnich lat współpracował realizując zajęcia ze studentami – nauczycielami na studiach podyplomowych m.in. w Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w Kaliszu, Toruńskiej Szkole Wyższej – Kolegium Jagiellońskim w Toruniu, Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich w Koninie ; Instytucie Wolnej Myśli w Gdańsku oraz innych placówkach edukacyjnych, terapeutycznych.
Zainteresowania naukowe skupia wokół szeroko pojmowanej dydaktyki, edukacji, procesu kreatywności, diagnostyki pedagogicznej, psychologii.

Wiesława Pfeiffer

wykładowca

Wiesława Pfeiffer

wykładowca

rozwińO mnie

 • Nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 76
 • Pedagog w Szkole Podstawowej z Klasami Integracyjnymi i Specjalnymi
 • Pedagog i dyrektor w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 4

rozwińSpecjalizacje obszarowe

 • Trening pamięci i koncentracji uwagi
 • Specjalista II stopnia neuroterapii EEG- Biofeedback
 • Szerokie uprawnienia diagnostyczne i terapeutyczne

Jolanta Bunk

wykładowca

Jolanta Bunk

wykładowca

rozwińO mnie

rozwińZajmuję się szeroko pojętą  terapią i diagnozą dzieci i młodzieży, w tym spektrum autyzmu. Terapia neurorozwojowa, terapia SI, treningi słuchowe, komunikacja, niedyrektywne metody pracy w tym NVC to główne obszary, w których się specjalizuję.

rozwińOd 2005 roku do 2018 r pracowałam w Zespole Szkół Specjalnych nr 103 w Poznaniu z dziećmi niepełnosprawnymi w stopniu głębszym i głębokim jako wychowawca klasy rewalidacyjno-wychowawczej oraz nauczyciel nauczania indywidualnego

rozwińOd 2007 roku do 2018 pracowałam w zespole do wczesnego wspomaganie dla dzieci w wieku od 0-8 roku życia przy Zespole Szkół Specjalnych nr 103 w Poznaniu

rozwińOd 2009 roku do chwili obecnej prowadzę zajęcia terapeutyczne i diagnozę dzieci w wieku od 0 do 15 lat z zakresu zaburzeń przetwarzania bodźców sensorycznych oraz niedojrzałości neuroruchowej w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Poznaniu

rozwińOd 2011 prowadzę diagnozy i terapie dzieci i osób dorosłych z zaburzeniami przetwarzania bodźców słuchowych wg programu Johansen IAS.

rozwińOd 2014 r. tworzę autorskie programy szkoleniowe z zakresu terapii wielospecjalistycznych oraz programy studiów podyplomowych,  programy pracy z dziećmi w  wieku od 1,5 roku w ramach adaptacji do przedszkola oraz prowadzę tego typu zajęcia (zajęcia ruchowo-plastyczne).

rozwińOd 2007 r do teraz dyrektor Niepublicznych Przedszkoli z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi  oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

mgr Sylwia Melka

Wykładowca

mgr Sylwia Melka

Wykładowca

Doświadczenie zawodowe

rozwiń2013-2020 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, kierownik Pracowni Doradztwa oraz Sieci Współpracy i Samokształcenia

rozwiń2007-2013 Zespół Szkół nr 7 w Kaliszu: pedagog szkolny, wykładowca, trener, socjoterapeuta, profilaktyk, mediator szkolny

rozwiń2002-2006 Wielkopolska Fundacja ETOH w Kaliszu, Dyrektor Centrum Edukacji i Profilaktyki Problemów Uzależnień, wykładowca, trener, kierownik letnich kolonii profilaktyczno-terapeutycznych

rozwiń2013 – 2020 Prowadzenie konferencji, szkoleń, warsztatów, grantów Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli, projektów unijnych – 1500 godzin

rozwiń2008 – 2017 Prowadzenie zajęć dla nauczycieli na studiach podyplomowych w Studium Doskonalenia Menagerów Oświaty w Kaliszu.

rozwiń2013 – 2015  Szkolenia, warsztaty i konsultacje dla nauczycieli w ramach projektu unijnego „Kompleksowy Program Wspomagania rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie miasta i powiatu Kaliskiego i ostrowskiego – we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia nauczycieli w Kaliszu.

rozwiń2007 – 2013 Założenie i prowadzenie pierwszego w południowej Wielkopolsce koła Mediatorów Rówieśniczych – prowadzenie mediacji pomiędzy uczniami i rodzicami. Realizacja akcji charytatywnych w grupie wsparcia RAZEM. Prowadzenie zajęć profilaktycznych, wychowawczych, socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży. Realizacja programów profilaktycznych w kaliskich szkołach podstawowych.

Specjalizacje obszarowe

rozwińwychowanie, profilaktyka, mediacje, coaching, trudna komunikacja z uczniem, rodzicem, zarządzanie sobą w czasie, depresja dziecięca i młodzieńcza, gry psychologiczne, komunikacja interpersonalna, agresja, przemoc domowa i szkolna, socjoterapia

Partner kierunku

Opłaty

studia podyplomowe w roku akademickim 2020/2021

Pedagoterapia i mediacje szkolne

Całkowita opłata za studia w roku akademickim 2020/21 składa się z jednorazowej opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego.

Opłata rekrutacyjna

 • 0 PLN
  do 31 sierpnia 2020
 • 85 PLN
  do 30 września 2020

Czesne

 • 3350 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x
  1675 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x
  335 PLN
  płatność w 10 ratach

Zniżki absolwenckie

 • 335 PLN

  Absolwenci CDV i WSNHiD otrzymują zniżkę w czesnym (wielkości pierwszej z dziesięciu rat).

GRATIS – Voucher na  lekcję na portalu Załap.pl

Zapisz się na studia podyplomowe w Collegium Da Vinci do 18.09.2020 r. i odbierz voucher na korepetycje na portalu Załap.pl

(Voucher można przekazać dowolnie wybranej osobie, data ważności vouchera: 31.12.2020 r.)

 

Zniżki

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła dofinansowanie na cele edukacyjne min. studia podyplomowe.

Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia. Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia.

W CDV możesz liczyć na zniżki w czesnym i stypendia, które sprawią, że studiowanie będzie łatwiejsze.

Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia. Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia.

Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe.

Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia. Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia.

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia należy:

 • wypełnić elektroniczny formularz na stronie uczelni (UWAGA: wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia)
 • oraz podpisać umowę online za pomocą serwisu UMOWNIK (Możesz podpisać umowę na studia przez 24h online! Bez wychodzenia z domu, drukowania dokumentów czy przesyłania ich pocztą. Zawarcie umowy online jest w pełni bezpieczne, realizowane za pośrednictwem kompleksowego narzędzia do zawierania umów online, jakim jest Umownik. Pozwala na potwierdzenie zawarcia umowy oraz weryfikację tożsamości bez konieczności składania tradycyjnego podpisu lub podpisu elektronicznego.)
 • lub dostarczyć do Centrum Organizacji Dydaktyki niezbędne dokumenty (pokój R038, parter Rotunda)

Na początek przygotuj potrzebne dokumenty

 • dowód osobisty,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (lic., inż., mgr)

Wypełnij formularz rekrutacyjny

 • Po zalogowaniu do formularza rekrutacyjnego i uzupełnieniu niezbędnych danych osobowych wygenerują się wszystkie dokumenty wymagane do przyjęcia Ciebie na studia. (Znajdziesz je w zakładce DOKUMENTY formularza rekrutacyjnego.)
 • Dokumenty możesz dostarczyć online, nie wychodząc z domu, za pomocą serwisu UMOWNIK – po wypełnieniu wszystkich dokumentów w serwisie rekrutacja.cdv.pl będziesz mógł skorzystać z Umownika.
 • Dokumenty możesz dostarczyć osobiście do Centrum Organizacji Dydaktyki (pokój R038, parter Rotunda) – należy  je wydrukować  i podpisać na każdej stronie! Zwróć uwagę, że niektóre dokumenty wymagane są w dwóch egzemplarzach.

Opłatę rekrutacyjną* należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwę kierunku]

 

*Sprawdź obowiązujące promocje

Online – za pomocą serwisu UMOWNIK

System wygeneruje dla Ciebie:

 • umowę o kształcenie
 • regulamin opłat
 • ankietę osobową
 • podanie do Rektora

Musisz przygotować:

 • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych (lic., inż., mgr) – do wglądu

Osobiście

Zabierz ze sobą:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych (lic., inż., mgr)
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (lic., inż., mgr)
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej (jeśli Ciebie obowiązuje) na konto Uczelni (nr konta 02 1090 1476 0000 0001 3627 5750)

oraz wydrukowane z formularza rekrutacyjnego:

 • podpisaną przez Ciebie ankietę osobową
 • podpisane przez Ciebie podanie do Rektora
 • dwa podpisane przez Ciebie egzemplarze umowy o kształcenie
 • dwa egzemplarze regulaminu opłat (podpisane przez Ciebie na każdej stronie)

Przez osoby trzecie lub pocztą na adres Uczelni (z dopiskiem Centrum Organizacji Dydaktyki):

UWAGA. O kolejności przyjęć i promocji decyduje data nadania dokumentów. Pamiętaj, wymagany jest komplet dokumentów i dokumenty MUSZĄ być przez Ciebie podpisane!

Upewnij się, że skompletowałeś wszystkie dokumenty:

 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (lic., inż., mgr)
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej (jeśli Ciebie obowiązuje) na konto Uczelni (nr konta 02 1090 1476 0000 0001 3627 5750)

oraz wydrukowane z formularza rekrutacyjnego:

 • podpisaną przez Ciebie ankietę osobową
 • podpisane przez Ciebie podanie do Rektora
 • dwa podpisane przez Ciebie egzemplarze Umowy o kształcenie
 • dwa egzemplarze regulaminu opłat (podpisane przez Ciebie na każdej stronie)

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Umownik – dowiedz się więcej o sposobie zawierania umowy z uczelnią online

Ważne dokumenty:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Rekrutacja - Informacje

Izabella Bekas – Kwaśniewska

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.