Team manager – Collegium Da Vinci Poznań
Podyplomowe | Ośrodki zamiejscowe | Szczecin

Team manager

Rekrutacja zakończona.

Studia, które proponujemy opierają się na założeniu, iż  kierowanie innymi to nie stanowisko czy powinność lecz świadomy wybór. Ta decyzja jest w gestii Naszego Absolwenta. Predyspozycje, kompetencje, konieczne informacje, wsparcie rozwoju talentów to obszar naszej wspólnej pracy w toku studiów.

Dlatego oddajemy słuchaczom studiów podyplomowych CDV do dyspozycji taki zasób wiedzy, doświadczeń oraz chętnie dzielących się nimi wykładowców, żeby kłopoty stawały się szansami a nasz Absolwent kierował sprawnie budując mosty pomiędzy potencjałem kierowanych zespołów i ich sukcesem”.

Piotr Wiśniewski

Kierownik studiów podyplomowych Team manager.

Studia skierowane są do:

 • osób pełniących funkcje kierownicze i koordynacyjne w dużych i małych przedsiębiorstwach (kierownik zespołu, team leader, kierownik projektu, kierownik zmiany, koordynator),
 • osób zamierzających rozwijać swoją karierę zawodową w tym kierunku,
 • właścicieli małych firm, którzy nie posiadają wykształcenia w zakresie zarządzania.

Dlaczego warto

 • Studia mają charakter praktyczny – zdobywamy wiedzę i wykorzystujemy ją w działaniu od razu konfrontując z aktualizowanym stale doświadczeniem wykładowców i partnerów kierunku. Koncentrujemy się na pracy z uczestnikiem na aktualnych trendach i potrzebach rynku pracy wobec managera, lidera biznesu.
 • Zajęcia prowadzone są przez wykładowców, trenerów, managerów, którzy są cały czas aktywni zawodowo poza uczelnią, pracują w biznesie, prowadzą własne firmy, projekty.
 • Priorytetem jest nastawienie na umocowaną w gruntownej wiedzy pracę projektową, zwiększającą poziom kompetencji – w trakcie studiów realizowane są projekty symulacyjne indywidualne i zespołowe.
 • Komplementarne ugruntowanie wiedzy i wsparcie rozwoju osobistego Słuchacza zarówno w zakresie kompetencji miękkich jak i twardych czyniąc łatwiejszymi pierwsze kroki lub dalszy sukces w zawodzie.
 • Uzyskanie umiejętności krytycznej analizy i selektywnego korzystania z narzędzi oraz metod pracy w zarządzaniu, dostępnych na rynku – możliwość działania opartego na poznaniu realnych efektów ich stosowania pozwalającą na optymalizację własnej pracy i nie uleganie powierzchownym trendom.

Opis

Studia przygotują absolwenta zarówno w zakresie pozyskania wiedzy jak i gotowości do jej praktycznego zastosowania.

Absolwent przygotowany będzie do wzięcia na siebie odpowiedzialności za kierowanie ludźmi i prowadzenie projektów dotyczących kluczowych obszarów biznesu, którym zarządza lub wspiera.

Studia kształtują kompetencje osobiste tak, by podejmując odpowiedzialną pracę managera sprawnie rozpoznał swoje zadanie, ocenił sytuację, postawił cele, zaplanował działania, po czym właściwie wypełnił rolę, której się podjął – wydatnie wzmacniając potencjał swojego pracodawcy.

 • Manager zespołu
 • Kierownik obszaru/firmy/zakładu
 • Zastępca, P.O. kierownika
 • Koordynator zespołu projektowego
 • Wdrożeniowiec zmian i projektów
 • Kierownik projektów delegowany terminowo poza firmą macierzystą
 • Partner i doradca biznesowy managera

Program studiów

 • 2 semestry

  Czas trwania

 • 200

  Liczba godzin dydaktycznych

Program studiów

Kluczowe funkcje – wyzwania współczesnego managera (16 godz.)

 • Kluczowe role, cele i misja managera w organizacji.
 • Model kompetencji managera opis zadań i obszary jego funkcjonowania  w organizacji.
 • Współczesne uwarunkowania pracy managerów– wyzwania i szanse.
 • Integracja grupy – zarządcza gra symulacyjna Tower Bridge.
 • Development Center – talenty managera, refleksja nad poziomem kompetencji i potrzebami edukacyjnymi uczestników. Informacja o mocnych stronach i obszarach do rozwoju.
 • Elementy treningu grupowego dla kluczowych umiejętności społecznych.

Nowy początek managera-  debiut w zespole (16 godz.)

 • Wizerunek managera – techniki autoprezentacji.
 • Trening efektywnego komunikowania się z innymi w realiach kontaktów bezpośrednich oraz pracy z większą grupą (audytorium).
 • Techniki wpływania na procesy decyzyjne.
 • Intencjonalne nawiązywanie i kierowanie relacjami interpersonalnymi.
 • Elementy asertywności w relacjach z pracownikami.
 • Zasady i technika analizy i rozpoznania organizacji, struktury,  realiów pracy, specyfiki i obowiązujących norm w firmie i zespole – diagnoza stanowiska i kultury organizacji.
 • Planowanie działań, wybór priorytetów formułowania wizji, misji i strategii działania.
 • Analiza szans i wyzwań stanowiska.
 • Wytyczenie „mapy drogowej” zadań i celów.
 • Szacowanie potencjału i możliwości zespołu.
 • Przygotowanie Ekspose managera.

Manager strażnikiem skarbu (zespołu i firmy) – (16 godz.)

 • Ekonomika organizacji – kluczowe wskaźniki, szacowanie zasobów, przesłanki jej rentowności lub jej braku konsekwencje błędów w gospodarowaniu zasobami.
 • Kluczowe zasady rachunku ekonomicznego.
 • Działania – dobre praktyki i mechanizmy decydujące o rentowności i sukcesie finansowym firmy.
 • Mapowanie kluczowych dla organizacji procesów w kontekście ich wpływu na jej efektywność ekonomiczną.
 • Tworzenie racjonalnych budżetów – metodyka i pomocne narzędzia pracy.
 • Monitorowanie realizacji przyjętych założeń.
 • Podstawy rachunkowości pożyteczne w pracy managera.
 • Zasady  realizacji audytu i ewaluacji ekonomiki podejmowanych decyzji, działań.
 • Pozyskiwanie finansowania projektów.
 • Dobre praktyki współpracy z działami księgowo-finansowymi, audytem.

Manager 21 wieku – znawcą  innowacji i systemów (16 godz.)

 • Nowoczesne narzędzia i systemy wspomagające kierowanie ludźmi (przegląd).
 • Znajomość i adaptacja managera do funkcjonowania w zróżnicowanych strukturach organizacyjnych.
 • Znajomość, tworzenie schematów organizacyjnych wraz z przyporządkowaniem celów i zadań oraz ich kaskadowaniem.
 • Praktyczne stosowanie adekwatnych innowacji i narzędzi zarządczych, jako konsekwencja analizy specyfiki organizacji (metodyki TOC, TQM, itp.).
 • Metody analiza krytycznej stosowanych rozwiązań systemowych wraz z kryteriami wyboru optymalnych dla managera metod czy narzędzi.
 • Praktyka stosowania nowoczesnych narzędzi gromadzenia, przesyłu, filtrowania i wykorzystania informacji w zarządzaniu ludźmi.

Manager coachem  – liderem zespołu (16 godz.)

 • Szacowanie potencjału, wartości, talentów, specyfiki członków zespołu.
 • Zasady i praktyki dotyczące rekrutacji, wdrażania, oceny efektów i feedback.
 • Motywowanie i wspieranie rozwoju pracownika.
 • Ocena pracy i zadaniowanie pracownika.
 • Matryce i macierze kompetencji – zastosowanie w kierowaniu.
 • Asertywna praca z ludźmi w komunikowaniu oczekiwań i zadań.
 • Rozwiązywanie konfliktów na drodze mediacji, arbitrażu, negocjacji.
 • Szkolenie pracowników – metody, techniki, uwarunkowania, efekty – rola szefa w tym procesie.
 • Zasady i praktyka współpracy z działami HR (instrukcja obsługi kadrowca).

Manager kierownikiem  projektów (16 godz.)

 • Definicje, przesłanki realizacji modeli pracy projektowej.
 • Zasady i standardy oraz cele realizacji projektów.
 • Struktura pracy w projekcie.
 • Rola kierownika projektu, członków zespołu, komitetu sterującego.
 • Umocowanie projektu w firmie i w czasie.
 • Przebieg i metodyka zarządzania projektami.
 • Inicjowanie i komunikacja projektu.
 • Stosowane narzędzia wspierające pracę.
 • Zasady planowania i realizacji projektu.
 • Ograniczenia i zagrożenia metod pracy projektowej.
 • Alternatywy do metodyki projektowej.
 • Role managera w zespołach projektowych.

Manager regulatorem (16 godz.)

 • Kluczowe zasady prawa podatkowego wraz z ściągawką dostępnych źródeł informacji i sposobów pozyskania.
 • Kluczowe zasady kodeksu handlowego wraz z ściągawką dostępnych źródeł informacji i sposobów pozyskania.
 • Nowe regulacje  (np. RODO) definiujące kluczowe powinności i obligacje managera.
 • Typowe problemy z otoczenia prawnego dotyczące managera.
 • Zasady i praktyka współpracy z instytucjami kontrolnymi regulatora i audytowymi.
 • Specyfika funkcjonowania w formalnym środowisku firm międzynarodowych i współpracy z cudzoziemcami.

Manager budowniczym zespołów (32 godz.)

 • Kierowanie zespołem.
 • Praktyczne stosowanie stylów kierowania i ról managera.
 • Budowa zespołu.
 • Konstruowanie motywujących celów zespołu.
 • Warunki niezbędne do realizacji celów przez zespół.
 • Planowanie pracy zespołu.
 • Delegowanie zadań, jako narzędzie skutecznego planowania i realizacji procesu pracy.
 • Realizacja zebrań i spotkań.
 • Metodologia prowadzenia różnych typów spotkań ze względu na cel.

Podejmowanie decyzji managerskich (16 godz.)

 • Proces analizy i syntezy informacji.
 • Kreowanie alternatyw decyzyjnych.
 • Planowanie, dokonywanie wyborów.
 • Przewidywanie i analiza konsekwencji.
 • Ewaluacja efektu.
 • Metodyki i narzędzia wspierające proces podejmowania decyzji.
 • Techniki kreatywne stymulujące proces podejmowania decyzji.

Manager zmian (16 godz.)

 • Rozpoznawanie kluczowych przesłanek zmian, opis status quo.
 • Projektowanie zmian i planów ich wdrożenia.
 • Wchodzenie w rolę agenta, inspiratora zmiany.
 • Zasady współpracy z podmiotami zmiany (zespół) w ich toku.
 • Zasady i powody interwencji w procesy zmian.
 • Komunikowanie i inspirowanie zmian wraz z działaniami prewencyjnymi łagodzącymi ich negatywne aspekty.
 • Praca na kluczowych modelach opisujących zarządzanie zmianą wraz z przewidywaniem konsekwencji zmian.
 • Metody skutecznej interwencji w kolejne etapy procesu zmiany. Prewencja zagrożeń.

Manager fair play (8 godz.)

 • Zasady etycznego postępowania, unikania przemocy symbolicznej (mobbing), presja itp.
 • Odpowiedzialność społeczna managera – bycie przykładem i wzorcem postępowania – samodyscyplina.
 • Adekwatność w działaniu do potrzeb pokoleniowych i wieku oraz statusu pracownika.
 • Zasady savoir vivre w kulturze firmy – budowa i rozpowszechnianie.
 • Prewencja zagrożeń  wizerunkowych i prawnych .
 • Radzenie sobie w obliczu sytuacji złamania norm i kodeksów.
 • Tworzenie zestawów norm, regulaminów, budowa, promocja pożądanych postaw prospołecznych.
 • Kluczowe prawa pracownika i managera – granice autonomii i wymagań wobec pracowników.
 • Specyfika, respektowanie różnic kulturowych – wyzwania integracji.

Manager a stres i wypalenie (16 godz.)

 • Stres i samotność managera.
 • Metody radzenia sobie.
 • Zachowanie równowagi w pracy i życiu prywatnym lub odnajdywanie harmonii i pasji w poświęcaniu się pracy.
 • Zasady racjonalnego stawiania sobie celów i wymagań.
 • Metody dbania o ergonomię i komfort własnej pracy.
 • Organizowanie czasu.
 • Samorealizacja i samopoznanie – sztuka automotywacji.
 • Rozpoznawanie/unikanie przeciążenia przy deficycie motywacji.
  Pozyskiwanie wsparcia.

Warunki zaliczenia

 • Praca dyplomowa praktyczna (projektowa) z wybranego obszaru, z jednym z wykładowców w roli tutora
 • Test wiedzy i indywidualne zadanie symulacyjne
 • Indywidualna sesja coachingowa dla każdego uczestnika – feedback coacha

Opłaty

Ceny studiów podyplomowych obowiązujące w roku akademickim 2021/2022.

Team manager

Całkowita opłata za studia w roku akademickim 2021/22 składa się z jednorazowej opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego.

Wpisowe

 • 0 PLN
  do 31 sierpnia 2021
 • 85 PLN
  do 30 września 2021

Czesne

 • 4 200 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x
  2 100 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x
  420 PLN
  płatność w 10 ratach

Zniżki absolwenckie

 • 0 PLN
  wpisowego
 • 420 PLN
  Absolwenci CDV i WSNHiD otrzymują zniżkę w czesnym (wielkości pierwszej z dziesięciu rat).

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny, dokonać opłaty rekrutacyjnej – KROK 2 oraz  złożyć wymagane dokumenty – KROK 3.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego (numer będzie przesłany przez ośrodek po otrzymaniu dokumentów w formie papierowej).

Wymagane dokumenty:

 • podanie do J.M. Rektora CDV (wydrukowane i wypełnione),
 • ankieta osobowa (wydrukowana i wypełniona),
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie (wydrukowane i wypełnione),
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej (wymagany tylko do wglądu),
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Rekrutacji, Centrum Rozwoju Nauki i Biznesu EuropaBiz.pl w Szczecinie ul. Kolumba 88/89 (wejście A, lokal: 2 A) 70–035 Szczecin europabiz.pl@gmail.com tel. kom. 724 464 000, najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Biuro Rekrutacji

Centrum Rozwoju Nauki i Biznesu EuropaBiz.pl w Szczecinie

ul. Kolumba 88/89 (wejście A, lokal: 2 A)

70–035 Szczecin

Sekretariat czynny:

w soboty w godzinach 9.00 – 15.00

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.