Arteterapia z elementami psychoterapii – Collegium Da Vinci Poznań
Podyplomowe | Dla nauczycieli | Poznań

Arteterapia z elementami psychoterapii

Celem studiów jest rozwój i poszerzenie kompetencji wśród studentów w zakresie praktycznego stosowania procesu arteterapii w pracy z pacjentem / klientem / podopiecznym.

Oswojenie studenta z procesem psychoterapii w edukacji, terapii, wychowaniu i codziennej egzystencji człowieka w sytuacjach problemowo złożonych.

Studia umożliwią zbudowanie warsztatu pracy w zakresie szeroko pojmowanej arteterapii wykorzystującej m.in. biblioterapię, choreoterapię, muzykoterapię, terapię zajęciową oraz sztuki plastyczne ułatwiające nawiązanie kontaktu z podopiecznym.

Kierunek i program studiów otrzymały rekomendacje Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego https://www.facebook.com/prezesPTT/

Studia kierowane są do:

 • terapeutów,
 • instruktorów procesu terapeutycznego,
 • instruktorów kulturalno – oświatowych,
 • instruktorów zatrudnionych w placówkach zajmujących się opieką, terapią, wychowaniem, wspieraniem jednostek w indywidualnym rozwoju,
 • osób zaangażowanych w opiekę nad seniorami,
 • osób współpracujących z oddziałami szpitalnymi.
Studia adresowane są do osób legitymujących się wyższym wykształceniem na poziomie co najmniej I stopnia.

Opis

 • Studia mają charakter praktyczny – zdobywamy wiedzę i wykorzystujemy ją w działaniu od razu konfrontując z aktualizowanym stale doświadczeniem wykładowców i partnerów kierunku.
 • Priorytetem jest nastawienie na umocowaną w gruntownej wiedzy pracę projektową, zwiększającą poziom kompetencji – w trakcie studiów realizowane są projekty symulacyjne indywidualne i zespołowe.
 • Unikatowe połączenie arteterapii z elementami psychoterapii daje studentowi inspirującą i wysoce pożądaną sylwetkę pracownika – specjalisty w tym zakresie, czego nie proponuje obecnie żadna krajowa uczelnia
 • Arteterapia jest kierunkiem dającym ogromne możliwości zatrudnienia, realizowania siebie w pracy terapeutycznej
 • wiedza z obszaru szeroko pojmowanej arteterapii mającej szerokie zastosowanie w edukacji, medycynie, biznesie
 • praktyczny warsztat pracy, pozyska zasób zawodowych umiejętności w zakresie szeroko pojmowanej pracy terapeutycznej, co jest niezbędne w podjęciu aktywności zawodowej
 • praktyczna i teoretyczna wiedza oraz holistyczne umiejętności w kontakcie z pacjentem, klientem, podopiecznym, czyli beneficjentem procesu terapii

Absolwent powyższych studiów kompetencyjnych będzie mógł realizować proces terapeutyczny w placówkach wsparcia dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Studia umożliwiają prowadzenie zajęć arteterapeutycznych w placówkach warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowe domy samopomocy, placówki służby zdrowia (szpitale, sanatoria, domy pomocy społecznej, centra interwencji społecznej, placówki dla osób uzależnionych, centra pomocy rodzinie, świetlice środowiskowe, kluby seniora, ośrodki interwencji kryzysowej).

Program studiów

Studia podyplomowe

 • 2 semestry

  Czas trwania

 • 200

  Liczba godzin dydaktycznych

Program studiów:

 • Psychoterapia wobec dzieci w procesie terapeutycznym
 • Elementy psychoterapii wobec młodzieży, osób dorosłych
 • Arteterapia w edukacji, medycynie i biznesie
 • Warsztat ateterapeuty ( arteterapia i muzykoterapia)
 • Warsztat biblioterapii
 • Warsztat choreoterapii

Formy i metody zajęć:

 • wykłady konwersatoryjne,
 • warsztaty,
 • seminarium.

Warunki zaliczenia końcowego:

Wykonanie dyplomowego portfolio będącego wynikiem efektów przebiegu studiów oraz aktywne uczestnictwo w seminarium dyplomowym.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym.

Kadra

Adam Urbaniak

Kierownik merytoryczny kierunku

Adam Urbaniak

Kierownik merytoryczny kierunku

rozwińPedagog, terapeuta, arteterapeuta, terapeuta zajęciowy, specjalista w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej, posiadający certyfikat w zakresie psychologii klinicznej.

rozwińAutor publikacji w zakresie edukacji, arteterapii, procesu terapeutycznego wobec dzieci, młodzieży, osób dorosłych; diagnozy i terapii pedagogicznej; procesu rehabilitacji kompleksowej wobec osób niepełnosprawnych.
Od 2018 pełniący funkcję kierownika merytorycznego Podyplomowych Studiów dla Nauczycieli na kierunku „Terapia pedagogiczna” w Collegium Da Vinci.
W latach 2009-2013 dyrektor merytoryczny w Gabinecie Arteterapii i Pomocy Pedagogicznej w Ostrowie Wielkopolskim ;
2013-2016 dyrektor Centrum Diagnozy, Terapii i Osobistego Rozwoju Człowieka w Ostrowie Wielkopolskim.

rozwińOd 15 lat niezmiennie instruktor – terapeuta w Fundacji „Miłosierdzie” w Kaliszu, gdzie realizuje proces rehabilitacji kompleksowej wobec osób niepełnosprawnych.
Uczestnik krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, specjalistycznych warsztatów i szkoleń.
Członek towarzystw naukowych : Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego, Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności.
Na przestrzeni ostatnich lat współpracował realizując zajęcia ze studentami – nauczycielami na studiach podyplomowych m.in. w Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w Kaliszu, Toruńskiej Szkole Wyższej – Kolegium Jagiellońskim w Toruniu, Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich w Koninie ; Instytucie Wolnej Myśli w Gdańsku oraz innych placówkach edukacyjnych, terapeutycznych.
Zainteresowania naukowe skupia wokół szeroko pojmowanej dydaktyki, edukacji, procesu kreatywności, diagnostyki pedagogicznej, psychologii.

Dr Wanda Matras - Mastalerz

wykładowca

Dr Wanda Matras - Mastalerz

wykładowca

O mnie

rozwińAdiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa.

rozwińPrezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie, kierownik kursów z zakresu biblioterapii i bajkoterapii.

rozwińAutorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej.

rozwińCertyfikowany trener stymulacji pamięci i rozwoju intelektu, współpracownik Uniwersytetu Dzieci i Rodziców przy UP w Krakowie oraz kilkunastu małopolskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Joanna Dąbrowska-Żurowska

wykładowca

Joanna Dąbrowska-Żurowska

wykładowca

rozwińArteterapeutka, muzykoterapeutka, magister muzykologii, nauczyciel
fortepianu i rytmiki.

rozwińPisze pracę doktorską na Wydziale Studiów Edukacyjnych w Zakładzie
Edukacji Elementarnej i Terapii Pedagogicznej na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu.
Ukończyła Studia Podyplomowe Arteterapii na Wydziale Nauk
Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, Studia
Podyplomowe z zakresu Edukacji Przedszkolnej i Opieki nad Małym
Dzieckiem na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
kilkumiesięczny kurs improwizacyjny-wprowadzający do muzykoterapii
kreatywnej Nordoff-Robbins w Music Therapy Centre – Education
Departament w Londynie.
Absolwentka Muzykologii, 5-letnich Studiów magisterskich, na
Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu ze specjalnością
nauczycielską oraz Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. I. J.
Paderewskiego w Poznaniu – specjalność Fortepian.

rozwińProwadzi zajęcia z zakresu muzykoterapii i arteterapii dla osób z
niepełnosprawnościami, zajęcia umuzykalniające dla dzieci, zajęcia
edukacyjne, artystyczne, terapeutyczne we współpracy ze stowarzyszeniami
m.in. w Poznaniu, Pobiedziskach, Ostrowie Wielkopolskim, Lublinie. Stale
poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach
krajowych i zagranicznych m.in. Muzykoterapeutycznym Kongresie
Europejskim w hiszpańskim Cadiz, czy Światowym Kongresie
Muzykoterapii w Krems an der Donau w Austrii. Przeprowadziła szereg
warsztatów dla studentów, terapeutów i nauczycieli. Posiada kilkunastoletnie
doświadczenie w pracy terapeutycznej i edukacyjnej. Założycielka Akademii
Rozwoju, Terapii i Sztuki „Artis Centrum” w Poznaniu.

Marcin Maciejski

wykładowca

Marcin Maciejski

wykładowca

rozwińDoktor nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii. Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny.

rozwińPosiada doświadczenie w udzielaniu pomocy psychologicznej zarówno dzieciom, młodzieży jak i dorosłym. Wieloletni pracownik poradni zdrowia psychicznego. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w placówkach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowym domu samopomocy, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym. Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Psycholog uprawniony do wykonywania psychologicznych badań kierowców i innych badań psychotechnicznych. Terapeuta EEG – biofeedback.

Regina Wolska

wykładowca

Certyfikowana choreoterapeutka – terapeutka terapii tańcem, pedagog, wykładowca akademicki, członek zarządu oraz zespołu ds. standardów i certyfikacji Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii. Pedagog – spec. defektologia i niedostosowania społeczne (UW), ukończyła studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania oświatą (UŚ); praktyk metod: Rio Abierto (Otwarta Rzeka), Life Art/Process, Continuum Movement, 5 rytmów.

W dziedzinie tańca i choreoterapii – terapii tańcem:

 • autorka programów w zakresie terapii tańcem m.in. na studiach podyplomowych (Uniwersytet Wrocławski i Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Akademia WSB),
 • przeprowadziła wiele szkoleń z zakresu choreoterapii – terapii tańcem (kursy, warsztaty) w: Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie, Polskim Teatrze Tańca w Poznaniu, Śląskim Teatrze Tańca w Bytomiu, na Uniwersytecie Muzycznym w Białymstoku, na Akademii Muzycznej w Katowicach, w Integrative Medical Center,
 • zrealizowała projekty unijne w zakresie terapii tańcem dla niepełnosprawnych w ramach długoterminowych projektów unijnych (Wrocław),
 • współpracowała ze Stowarzyszeniem Aperiamus pod patronatem Urzędu Miejskiego  prowadząc zajęcia dotyczące edukacji i kształcenia nauczycieli w zakresie nowatorskich metod pracy i zastosowania choreoterapii (Wrocław),
 • prowadziła autorskie warsztaty terapii tańcem na Festiwalach Zdrowia (Fundacja Kobieta i Natura), Festiwalach Sztuki Młodzieży (Wroclaw)
 • zrealizowała projekt edukacyjno-taneczny dla fundacji Polsat w ramach akcji „Podaruj dzieciom słońce”, cykl warsztatów choreoterapii dla Wojewódzkiego Ośrodka Uzależnień w Zielonej Górze oraz brała udział w realizacji projektu na rzecz społeczności romskiej w Polsce (British Council, MSWiA),
 • współorganizowała Międzynarodową Konferencję „Carpe Diem. Arteterapia w edukacji i rozwoju człowieka” w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu (2009)
 • prowadziła wykłady oraz warsztaty na międzynarodowych konferencjach naukowych dotyczących zastosowania terapii w sztuce (Opole, Wrocław, Kraków)
 • współpracuje z psychoterapeutami i lekarzami wspomagając terapię. Specjalizuje się w pracy z kobietami, z osobami niepełnosprawnymi,
 • prowadzi autorskie warsztaty psychoedukacyjne (Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Warszawa),
 • stworzyła i prowadzi, od 20 lat, grupy rozwoju osobistego w ramach K3 (Krąg Kobiet Kreatywnych).

Przeprowadziła ponad 4000 h w ramach 300 warsztatów, w których brało udział ponad 1100 osób.

Inspirowała się i poznawała tajniki choreoterapii – terapii tańcem i pracy z ciałem uczestnicząc w szkoleniach, kursach i warsztatach: Dominiki Żemełko-Norton (Niemcy), Judith Bunney (USA), Lynn Frances (Wielka Brytania), Danuty Koziełło (Wielka Brytania), Patricii Villanueva (Meksyk), A.Takenouchi (Japonia), Susan Painniu Floyd (Hawaje), B. Mareckiej-Zehebauer (Austra), Claudii Casanovas (Argentyna), Kate Shela (Wielka Brytania), Ursuli Schorn (Niemcy), Marii Clotilde Robustelli (Brazylia), Victorii Hernandez (Hiszpania). W czasie podróży po świecie, na festiwalach (w tym Bravefestiwalu) poznała  tradycje i rytuały taneczne Maorysów, Indian, Afrykańczyków, Hindusów. Stale rozwija swoje umiejętności terapeutyczne i poznaje nowe metody pracy

Regina Wolska

wykładowca

Partner kierunku

Opłaty

studia podyplomowe w roku akademickim 2020/2021

Arteterapia z elementami psychoterapii

Całkowita opłata za studia w roku akademickim 2020/21 składa się z jednorazowej opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego.

Opłata rekrutacyjna

 • 0 PLN
  do 31 sierpnia 2020
 • 85 PLN
  do 31 października 2020

Czesne

 • 3350 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x
  1675 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x
  335 PLN
  płatność w 10 ratach

Zniżki absolwenckie

 • 335 PLN

  Absolwenci CDV i WSNHiD otrzymują zniżkę w czesnym (wielkości pierwszej z dziesięciu rat).

Przedłużamy rekrutację!

Na studia podyplomowe w Collegium Da Vinci możesz zapisać się do 31.10.2020r.

Zniżki

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła dofinansowanie na cele edukacyjne min. studia podyplomowe.

Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia. Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia.

W CDV możesz liczyć na zniżki w czesnym i stypendia, które sprawią, że studiowanie będzie łatwiejsze.

Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia. Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia.

Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe.

Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia. Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia.

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia należy:

 • wypełnić elektroniczny formularz na stronie uczelni (UWAGA: wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia)
 • oraz podpisać umowę online za pomocą serwisu UMOWNIK (Możesz podpisać umowę na studia przez 24h online! Bez wychodzenia z domu, drukowania dokumentów czy przesyłania ich pocztą. Zawarcie umowy online jest w pełni bezpieczne, realizowane za pośrednictwem kompleksowego narzędzia do zawierania umów online, jakim jest Umownik. Pozwala na potwierdzenie zawarcia umowy oraz weryfikację tożsamości bez konieczności składania tradycyjnego podpisu lub podpisu elektronicznego.)
 • lub dostarczyć do Centrum Organizacji Dydaktyki niezbędne dokumenty (pokój R038, parter Rotunda)

Na początek przygotuj potrzebne dokumenty

 • dowód osobisty,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (lic., inż., mgr)

Wypełnij formularz rekrutacyjny

 • Po zalogowaniu do formularza rekrutacyjnego i uzupełnieniu niezbędnych danych osobowych wygenerują się wszystkie dokumenty wymagane do przyjęcia Ciebie na studia. (Znajdziesz je w zakładce DOKUMENTY formularza rekrutacyjnego.)
 • Dokumenty możesz dostarczyć online, nie wychodząc z domu, za pomocą serwisu UMOWNIK – po wypełnieniu wszystkich dokumentów w serwisie rekrutacja.cdv.pl będziesz mógł skorzystać z Umownika.
 • Dokumenty możesz dostarczyć osobiście do Centrum Organizacji Dydaktyki (pokój R038, parter Rotunda) – należy  je wydrukować  i podpisać na każdej stronie! Zwróć uwagę, że niektóre dokumenty wymagane są w dwóch egzemplarzach.

Opłatę rekrutacyjną* należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwę kierunku]

 

*Sprawdź obowiązujące promocje

Online – za pomocą serwisu UMOWNIK

System wygeneruje dla Ciebie:

 • umowę o kształcenie
 • regulamin opłat
 • ankietę osobową
 • podanie do Rektora

Musisz przygotować:

 • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych (lic., inż., mgr) – do wglądu

Osobiście

Zabierz ze sobą:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych (lic., inż., mgr)
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (lic., inż., mgr)
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej (jeśli Ciebie obowiązuje) na konto Uczelni (nr konta 02 1090 1476 0000 0001 3627 5750)

oraz wydrukowane z formularza rekrutacyjnego:

 • podpisaną przez Ciebie ankietę osobową
 • podpisane przez Ciebie podanie do Rektora
 • dwa podpisane przez Ciebie egzemplarze umowy o kształcenie
 • dwa egzemplarze regulaminu opłat (podpisane przez Ciebie na każdej stronie)

Przez osoby trzecie lub pocztą na adres Uczelni (z dopiskiem Centrum Organizacji Dydaktyki):

UWAGA. O kolejności przyjęć i promocji decyduje data nadania dokumentów. Pamiętaj, wymagany jest komplet dokumentów i dokumenty MUSZĄ być przez Ciebie podpisane!

Upewnij się, że skompletowałeś wszystkie dokumenty:

 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (lic., inż., mgr)
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej (jeśli Ciebie obowiązuje) na konto Uczelni (nr konta 02 1090 1476 0000 0001 3627 5750)

oraz wydrukowane z formularza rekrutacyjnego:

 • podpisaną przez Ciebie ankietę osobową
 • podpisane przez Ciebie podanie do Rektora
 • dwa podpisane przez Ciebie egzemplarze Umowy o kształcenie
 • dwa egzemplarze regulaminu opłat (podpisane przez Ciebie na każdej stronie)

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Umownik – dowiedz się więcej o sposobie zawierania umowy z uczelnią online

Ważne dokumenty:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Rekrutacja - Informacje

Izabella Bekas – Kwaśniewska

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.