Team manager – Collegium Da Vinci Poznań
Nowość
Podyplomowe | Dla Biznesu | Human resources | Poznań | Zarządzanie

Team manager

Studia, które proponujemy opierają się na założeniu, iż  kierowanie innymi to nie stanowisko czy powinność lecz świadomy wybór. Ta decyzja jest w gestii Naszego Absolwenta. Predyspozycje, kompetencje, konieczne informacje, wsparcie rozwoju talentów to obszar naszej wspólnej pracy w toku studiów.

Dlatego oddajemy słuchaczom studiów podyplomowych CDV do dyspozycji taki zasób wiedzy, doświadczeń oraz chętnie dzielących się nimi wykładowców, żeby kłopoty stawały się szansami a nasz Absolwent kierował sprawnie budując mosty pomiędzy potencjałem kierowanych zespołów i ich sukcesem”.

Piotr Wiśniewski

Kierownik studiów podyplomowych Team manager.

W roku akademickim 2020/2021 studia podyplomowe w CDV będą realizowane w formie stacjonarnej! 

Jesteśmy gotowi prowadzić zajęcia w formie stacjonarnej, przygotowaliśmy się na przyjęcie studentów i zapewnienia im odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, m.in.:

 • studenci otrzymają do uczelni przyłbice ochronne,
 • w salach są zamontowane pojemniki z płynem do dezynfekcji,
 • sale będą regularnie wietrzone.

W przypadku decyzji o odwołaniu zajęć stacjonarnych na wszystkich uczelniach przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zajęcia dydaktyczne będą realizowane zdalnie za pomocą metod i technik kształcenia na odległość – w formie wideokonferencji umożliwiających interakcję synchroniczną.

Studia skierowane są do:

 • osób pełniących funkcje kierownicze i koordynacyjne w dużych i małych przedsiębiorstwach (kierownik zespołu, team leader, kierownik projektu, kierownik zmiany, koordynator),
 • osób zamierzających rozwijać swoją karierę zawodową w tym kierunku,
 • właścicieli małych firm, którzy nie posiadają wykształcenia w zakresie zarządzania.

Dlaczego warto

 • Studia mają charakter praktyczny – zdobywamy wiedzę i wykorzystujemy ją w działaniu od razu konfrontując z aktualizowanym stale doświadczeniem wykładowców i partnerów kierunku. Koncentrujemy się na pracy z uczestnikiem na aktualnych trendach i potrzebach rynku pracy wobec managera, lidera biznesu.
 • Zajęcia prowadzone są przez wykładowców, trenerów, managerów, którzy są cały czas aktywni zawodowo poza uczelnią, pracują w biznesie, prowadzą własne firmy, projekty.
 • Priorytetem jest nastawienie na umocowaną w gruntownej wiedzy pracę projektową, zwiększającą poziom kompetencji – w trakcie studiów realizowane są projekty symulacyjne indywidualne i zespołowe.
 • Komplementarne ugruntowanie wiedzy i wsparcie rozwoju osobistego studenta zarówno w zakresie kompetencji miękkich jak i twardych czyniąc łatwiejszymi pierwsze kroki lub dalszy sukces w zawodzie.
 • Uzyskanie umiejętności krytycznej analizy i selektywnego korzystania z narzędzi oraz metod pracy w zarządzaniu dostępnych na rynku – możliwość działania opartego na poznaniu realnych efektów ich stosowania pozwalającą na optymalizację własnej pracy i nie uleganie powierzchownym trendom.

Opis

Studia przygotują absolwenta zarówno w zakresie pozyskania wiedzy jak i gotowości do jej praktycznego zastosowania.

Absolwent przygotowany będzie do wzięcia na siebie odpowiedzialności za kierowanie ludźmi i prowadzenie projektów dotyczących kluczowych obszarów biznesu, którym zarządza lub wspiera.

Studia kształtują kompetencje osobiste tak, by podejmując odpowiedzialną pracę managera sprawnie rozpoznał swoje zadanie, ocenił sytuację, postawił cele, zaplanował działania, po czym właściwie wypełnił rolę, której się podjął – wydatnie wzmacniając potencjał swojego pracodawcy.

 • Manager zespołu
 • Kierownik obszaru/firmy/zakładu
 • Zastępca, P.O. kierownika
 • Koordynator zespołu projektowego
 • Wdrożeniowiec zmian i projektów
 • Kierownik projektów delegowany terminowo poza firmą macierzystą
 • Partner i doradca biznesowy managera

Program studiów

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe trwają 9 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 12 zjazdów, w trybie sobota – niedziela (w godz.9.00 – 17.00). Spotkania odbywają się w budynku Collegium Da Vinci przy ul. gen. T. Kutrzeby 10.

 • 2 semestry

  Czas trwania (od października 2020 r.)

 • 200

  Liczba godzin dydaktycznych

Program

Kluczowe funkcje – wyzwania współczesnego managera (16 godz.)

 • Kluczowe role, cele i misja managera w organizacji
 • Model kompetencji managera opis zadań i obszary jego funkcjonowania  w organizacji.
 • Współczesne uwarunkowania pracy managerów– wyzwania i szanse.
 • Integracja grupy – zarządcza gra symulacyjna Tower Bridge.
 • Development Center – talenty managera, refleksja nad poziomem kompetencji i potrzebami edukacyjnymi uczestników. Informacja o mocnych stronach i obszarach do rozwoju.
 • Elementy treningu grupowego dla kluczowych umiejętności społecznych.

Nowy początek managera-  debiut w zespole (16 godz.)

 • Wizerunek managera – techniki autoprezentacji
 • Trening efektywnego komunikowania się z innymi w realiach kontaktów bezpośrednich oraz pracy z większą grupą (audytorium).
 • Techniki wpływania na procesy decyzyjne.
 • Intencjonalne nawiązywanie i kierowanie relacjami interpersonalnymi.
 • Elementy asertywności w relacjach z pracownikami.
 • Zasady i technika analizy i rozpoznania organizacji, struktury,  realiów pracy, specyfiki i obowiązujących norm w firmie i zespole – diagnoza stanowiska i kultury organizacji.
 • Planowanie działań , wybór priorytetów formułowania wizji misji i strategii działania.
 • Analiza szans i wyzwań stanowiska.
 • Wytyczenie „mapy drogowej” zadań i celów.
 • Szacowanie potencjału i możliwości zespołu.
 • Przygotowanie Ekspose managera.

Manager strażnikiem skarbu (zespołu i firmy) – (16 godz.)

 • Ekonomika organizacji kluczowe wskaźniki, szacowanie zasobów, przesłanki jej rentowności lub jej braku konsekwencje błędów w gospodarowaniu zasobami.
 • Kluczowe zasady rachunku ekonomicznego.
 • Działania – dobre praktyki i mechanizmy decydujące o rentowności i sukcesie finansowym firmy.
 • Mapowanie kluczowych dla organizacji procesów w kontekście ich wpływu na jej efektywność ekonomiczną.
 • Tworzenie racjonalnych budżetów – metodyka i pomocne narzędzia pracy.
 • Monitorowanie realizacji przyjętych założeń.
 • Podstawy rachunkowości pożyteczne w pracy managera.
 • Zasady  realizacji audytu i ewaluacji ekonomiki podejmowanych decyzji, działań.
 • Pozyskiwanie finansowania projektów.
 • Dobre praktyki współpracy z działami księgowo-finansowymi, audytem.

Manager 21 wieku – znawcą  innowacji i systemów (16 godz.)

 • Nowoczesne narzędzia i systemy wspomagające kierowanie ludźmi-przegląd.
 • Znajomość i adaptacja menadżera do funkcjonowania w zróżnicowanych strukturach organizacyjnych.
 • Znajomość, tworzenie schematów organizacyjnych wraz przyporządkowaniem celów i zadań oraz ich kaskadowaniem.
 • Praktyczne stosowanie adekwatnych innowacji i narzędzi zarządczych, jako konsekwencja analizy specyfiki organizacji (metodyki TOC, TQM, itp.).
 • Metody analiza krytycznej stosowanych rozwiązań systemowych wraz z kryteriami wyboru optymalnych dla menadżera metod czy narzędzi.
 • Praktyka stosowania nowoczesnych narzędzi gromadzenia, przesyłu, filtrowania i wykorzystania informacji w zarządzaniu ludźmi.

Manager coachem  – liderem zespołu (16 godz.)

 • Szacowanie potencjału, wartości, talentów, specyfiki członków zespołu.
 • Zasady i praktyki dotyczące rekrutacji, wdrażania, oceny efektów i feedback.
 • Motywowanie i wspieranie rozwoju pracownika.
 • Ocena pracy i zadaniowanie pracownika.
 • Matryce i macierze kompetencji – zastosowanie w kierowaniu.
 • Asertywna praca z ludźmi w komunikowaniu oczekiwań i zadań.
 • Rozwiązywanie konfliktów na drodze mediacji, arbitrażu , negocjacji.
 • Szkolenie pracowników – metody, techniki, uwarunkowania, efekty – rola szefa w tym procesie.
 • Zasady i praktyka współpracy z działami HR (instrukcja obsługi kadrowca).

Manager kierownikiem  projektów (16 godz.)

 • Definicje, przesłanki realizacji modeli pracy projektowej.
 • Zasady i standardy oraz cele realizacji projektów.
 • Struktura pracy w projekcie.
 • Rola kierownika projektu, członków zespołu, komitetu sterującego.
 • Umocowanie projektu w firmie i w czasie.
 • Przebieg i metodyka zarządzania projektami.
 • Inicjowanie i komunikacja projektu.
 • Stosowane narzędzia wspierające pracę.
 • Zasady planowania i realizacji projektu.
 • Ograniczenia i zagrożenia metod pracy projektowej.
 • Alternatywy do metodyki projektowej.
 • Role managera w zespołach projektowych.

Manager regulatorem (16 godz.)

 • Kluczowe zasady prawa podatkowego wraz z ściągawką dostępnych źródeł informacji i sposobów pozyskania.
 • Kluczowe zasady kodeksu handlowego wraz z ściągawką dostępnych źródeł informacji i sposobów pozyskania.
 • Nowe regulacje  (np. RODO) definiujące kluczowe powinności i obligacje managera.
 • Typowe problemy z otoczenie prawnym dotyczące managera.
 • Zasady i praktyka współpracy z instytucjami kontrolnymi regulatora i audytowymi.
 • Specyfika funkcjonowania w formalnym środowisku firm. międzynarodowych i współpracy z cudzoziemcami.

Manager budowniczym zespołów (32 godz.)

 • Kierowanie zespołem.
 • Praktyczne stosowanie stylów kierowania i ról managera.
 • Budowa zespołu.
 • Konstruowanie motywujących celów zespołu.
 • Warunki niezbędne do realizacji celów przez zespół.
 • Planowanie pracy zespołu.
 • Delegowanie zadań, jako narzędzie skutecznego planowania i realizacji procesu pracy.
 • Realizacja zebrań i spotkań.
 • Metodologia prowadzenia różnych typów spotkań ze względu na cel.

Podejmowanie decyzji managerskich (16 godz.)

 • Proces analizy i syntezy informacji.
 • Kreowanie alternatyw decyzyjnych.
 • Planowanie, dokonywanie wyborów.
 • Przewidywanie i analiza konsekwencji.
 • Ewaluacja efektu.
 • Metodyki i narzędzia wspierające proces podejmowania decyzji.
 • Techniki kreatywne stymulujące proces podejmowania decyzji.

Manager zmian (16 godz.)

 • Rozpoznawanie kluczowych przesłanek zmian, opis status quo.
 • Projektowanie zmian i planów ich wdrożenia.
 • Wchodzenie w rolę agenta, inspiratora zmiany.
 • Zasady współpracy z podmiotami zmiany (zespół) w ich toku.
 • Zasady i powody interwencji w procesy zmian.
 • Komunikowanie i inspirowanie zmian wraz z działaniami prewencyjnymi łagodzącymi ich negatywne aspekty.
 • Praca na kluczowych modelach opisujących zarządzanie zmianą wraz z przewidywaniem konsekwencji zmian.
 • Metody skutecznej interwencji w kolejne etapy procesu zmiany. Prewencja zagrożeń.

Manager  fair play (8 godz.)

 • Zasady etycznego postępowania, unikania przemocy symbolicznej (mobbing) presja itp.
 • Odpowiedzialność społeczna menadżera – bycie przykładem i wzorcem postępowania – samodyscyplina.
 • Adekwatność w działaniu do potrzeb pokoleniowych i wieku oraz statusu pracownika.
 • Zasady savoir vivre w kulturze firmy – budowa i rozpowszechnianie.
 • Prewencja zagrożeń  wizerunkowych i prawnych .
 • Radzenie sobie w obliczu sytuacji złamania  norm i kodeksów.
 • Tworzenie zestawów norm, regulaminów, budowa, promocja pożądanych postaw prospołecznych.
 • Kluczowe prawa pracownika i managera– granice autonomii i wymagań wobec pracowników.
 • Specyfika, respektowanie  różnic kulturowych – wyzwania integracji.

Manager a stres i wypalenie (16 godz.)

 • Stres i samotność managera.
 • Metody radzenia sobie.
 • Zachowanie równowagi w pracy i życiu prywatnym lub odnajdywanie harmonii i pasji w poświęcaniu się pracy.
 • Zasady racjonalnego stawiania sobie celów i wymagań.
 • Metody dbania o ergonomię i komfort własnej pracy.
 • Organizowanie czasu.
 • Samorealizacja i samopoznanie – sztuka automotywacji.
 • Rozpoznawanie unikanie przeciążenia przy deficycie motywacji.
  Pozyskiwanie wsparcia.

Warunki zaliczenia

 • Praca dyplomowa praktyczna (projektowa) z wybranego obszaru, z jednym z wykładowców w roli tutora
 • Test wiedzy i indywidualne zdanie symulacyjne
 • Indywidualna sesja coachingowa dla każdego uczestnika – feedback coacha

Kadra

Piotr Wiśniewski

wykładowca

Piotr Wiśniewski

wykładowca

O mnie

rozwińKierownik merytoryczny kierunku HR Business Partner

rozwińPsycholog, edukator – praktyk biznesu specjalizujący się w tematyce zarządzania oraz skutecznej organizacji pracy i uzyskiwaniu synergii w zespołach pracowniczych. Wieloletni trener, nauczyciel akademicki, dydaktyk  (obecnie kierownik studiów podyplomowych i wykładowca – CDV), konsultant w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi od 1997r.

rozwiń 

rozwińAutor i realizator kompleksowych projektów szkoleniowych, doradczych oraz badawczych wykonanych na rzecz: Kulczyk Tradex (Generalny importer VW), Skoda Auto Polska, Skoda Auto Rosja oraz VW Chiny, (autorskie projekty dotyczące standardów kierowania zespołami, obsługi i pracy z klientem).

rozwińW latach 2008-2009 zrealizował projekt Szkoły trenerów na rzecz Škoda Auto China – Shanghai Volkswagen selekcjonując oraz wdrażając zespół coachów i szkoleniowców przeprowadzających wdrożenia do pracy oraz zmiany rozwojowe w sieci sprzedaży i obsługi VW i Skody w Chinach.

rozwiń 

rozwińAutor i realizator szkoleń z zakresu pracy z klientem,  budowy standardów kształtowania relacji z klientem na rzecz m.in.: ZUS, Izba celna, Urząd miasta Wrocławia, Poznania, Energa S.A, Deutsche Bank, Terravita, MAN, Polskie Porty Lotnicze, Poczta Polska …

rozwińAutor koncepcji i metodologii zarządzania projektem upowszechniania „zwinnych i szczupłych” zmian rozwojowych w handlu i przemyśle (Victaulic, Lidl, Gestamp, Pratt@Whittney) wraz z narzędziami dydaktycznymi i scenariuszem kierowania tym procesem.

Ciekawi mnie

rozwińOdkrywanie źródeł inspiracji stymulujących ludzi do podejmowania ryzyka, wdrażania zmian czy innowacji – czasem wbrew przyziemnej logice.

rozwińPasjonuje się wydobywaniem na światło dzienne momentów kluczowych, krytycznych, w których zadecydowała się przyszłość, w której żyjemy.  Ciekawi mnie poznawanie alternatywnych scenariuszy naszego rozwoju (jednostek i społeczeństw), na zasadzie, co by było gdyby w kluczowym momencie decyzje były inne niż zapadły.

rozwińJestem zapalonym popularyzatorem i poszukiwaczem nowych nieszablonowych form nauczania, dydaktyki ambitnej, adekwatnej do wyzwań a nawet wyprzedzającej potrzeby oraz aktualne aspiracje ludzi.

rozwińCzasem znajduję też w sobie ukrytą pasję do spoglądania w gwiazdy – bardzo amatorsko poświęcając się astronomii -nocą.   

Hanna Kronszmyt

Audytor procesów kadrowo-płacowych

Hanna Kronszmyt

Audytor procesów kadrowo-płacowych

rozwińO mnie
Kierownik merytoryczny kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi kadry i płace

rozwińSpecjalista Prawa pracy z 26 letnim doświadczeniem w obszarze twardego HR. Praktyk przekuwający lata doświadczeń w szkolenia skoncentrowane na obszarze kadr i płac. Analityk i wdrożeniowiec w spółkach polskich i zagranicznych, korporacjach i grupach kapitałowych o złożonych profilach działalności. Unowocześniałam polityki wynagrodzeń oraz wewnętrzne zasady zarządzania zasobami ludzkimi w wymagającej branży Automotiv. Obecnie jestem związana z firmą Żabka Polska Sp. z o.o.

rozwińSpecjalizacje obszarowe

 • Prawo pracy
 • Prawo cywilne
 • Prawo ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
 • Prawo podatkowe w zakresie PIT
 • Wynagrodzenia

Jolanta Skrzyńska–Winkel

wykładowca

Jolanta Skrzyńska–Winkel

wykładowca

O mnie

rozwińDyrektor ds. Zasobów Ludzkich z ponad 24- letnim doświadczeniem w obszarze HR. Ekspertka we wdrażaniu funkcji HR i reorganizacji przedsiębiorstw. Przez ostatnie 13 lat związana była z sektorem energetycznym, w chwili obecnej z górnictwem. Wdrażała polityki personalne oraz koordynowała restrukturyzacje i reorganizacje dla kilku podmiotów z branży energetycznej (outsourcing, fuzje i przejęcia oraz tworzenie Centrum Usług Wspólnych). Brała także udział w nowatorskich przedsięwzięciach biznesowych i budowaniu firm od podstaw. Wdrażała politykę zarządzani personelem w branży telekomunikacyjnej i mediach.

rozwińAbsolwentka kierunku psychologii pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania kadrami oraz zarządzania i marketingu reklamy.  Pracę zawodową rozpoczęła w Poznaniu w firmach: doradztwa personalnego, następnie informatycznej Emax oraz  agencji medialnej AMS, gdzie pełniąc funkcję HRM tworzyła strategie zarządzania personelem, uczestniczyła w dynamicznym rozwoju spółek i ich ekspansji rynkowej. Od roku 1999 była związana z rynkiem telekomunikacyjnym i dolnośląską firmą DIALOG na stanowisku dyrektora departamentu zasobów ludzkich, a od roku 2001 dyrektora ds. sprzedaży.  W branży energetycznej spędziła ostanie 13 lat, od  2005 roku w Elektrociepłowni w Zielonej Górze na stanowisku dyrektora ds. zasobów ludzkich, a do roku 2009 w strukturach centralnych mocno zaangażowana w procesy reorganizacyjne dla całej Grupy EDF w Polsce, jako Wicedyrektor HR ds. Rozwoju Organizacji; w latach 2016-2018 w roli  Dyrektora HR dla Grupy EDF w Polsce. W chwili obecnej pełni funkcje Dyrektora ds. Personalnych i Organizacji w jednej z największych spółek grupy KGHM – PeBeKa S.A.

Jarosław Litwiński

wykładowca

Jarosław Litwiński

wykładowca

rozwińO mnie

rozwińManager z imponującym  dorobkiem w zakresie zarządzania oraz restrukturyzacji organizacji, orędownik koncepcji ciągłego doskonalenia. Lider z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowych i polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych działających zarówno w środowisku B2B oraz B2C.

rozwińAbsolwent Politechniki Śląskiej, swoja karierę rozpoczynał w obszarze łańcucha dostaw General Motors zajmując stanowisko kierownicze. Działania optymalizacyjne w  strukturach firmy Arcelor, które przeprowadził jako dyrektor produkcji wyniosły polski oddział serwisu na pierwsze miejsce w Europie. Kolejne doświadczenia związane były z wybudowaniem i organizacją fabryki, oraz wprowadzeniem organizacji w standardy ISO TS w firmie Euromag.  Jako dyrektor generalny Victaulic Polska przeprowadził restrukturyzację zatrudnienia, wdrożył zmianę polityki sprzedażowej, zarządzał inwestycją związaną z budową nowej linii produkcyjnej, następnie jako Dyrektor operacyjny Victaulic EMEA wdrożył centralizację zakupów oraz zmianę polityki dystrybucji. Pełnił funkcję prezesa zarządu w spółkach akcyjnych FAM GK S.A. oraz Stradom S.A. restrukturyzując organizację  zarówno w aspektach procesowych, jak i finansowych.  Obecnie wykorzystuje zdobytą wiedzę i  doświadczenie  działając jako interim manager.

Opłaty

Ceny studiów podyplomowych obowiązujące w roku akademickim 2020/2021.

Team manager

Studia podyplomowe w Poznaniu. Czas trwania: 2 semestry.

Całkowita opłata za studia w roku akademickim 2020/21 składa się z jednorazowej opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego.

Wpisowe

 • 0 PLN
  do 31 sierpnia 2020

  przy zapisie online, za pomocą serwisu Umownik

 • 85 PLN
  do 30 września 2020

Czesne

 • 5 450 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x
  2 725 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x
  545 PLN
  płatność w 10 ratach

Zniżki absolwenckie

 • 0 PLN
  wpisowego
 • 545 PLN
  Zwolnienie z 1 z 10 rat

GRATIS – Voucher na  lekcję na portalu Załap.pl

Zapisz się na studia podyplomowe w Collegium Da Vinci do 18.09.2020 r. i odbierz voucher na korepetycje na portalu Załap.pl

(Voucher można przekazać dowolnie wybranej osobie, data ważności vouchera: 31.12.2020 r.)

 

Zniżki

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła dofinansowanie na cele edukacyjne min. studia podyplomowe.

Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia. Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia.

W CDV możesz liczyć na zniżki w czesnym i stypendia, które sprawią, że studiowanie będzie łatwiejsze.

Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia. Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia.

Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe.

Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia. Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia.

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia należy:

 • wypełnić elektroniczny formularz na stronie uczelni (UWAGA: wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia)
 • oraz podpisać umowę online za pomocą serwisu UMOWNIK (Możesz podpisać umowę na studia przez 24h online! Bez wychodzenia z domu, drukowania dokumentów czy przesyłania ich pocztą. Zawarcie umowy online jest w pełni bezpieczne, realizowane za pośrednictwem kompleksowego narzędzia do zawierania umów online, jakim jest Umownik. Pozwala na potwierdzenie zawarcia umowy oraz weryfikację tożsamości bez konieczności składania tradycyjnego podpisu lub podpisu elektronicznego.)
 • lub dostarczyć do Centrum Organizacji Dydaktyki niezbędne dokumenty (pokój R038, parter Rotunda)

Na początek przygotuj potrzebne dokumenty

 • dowód osobisty,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (lic., inż., mgr)

Wypełnij formularz rekrutacyjny

 • Po zalogowaniu do formularza rekrutacyjnego i uzupełnieniu niezbędnych danych osobowych wygenerują się wszystkie dokumenty wymagane do przyjęcia Ciebie na studia. (Znajdziesz je w zakładce DOKUMENTY formularza rekrutacyjnego.)
 • Dokumenty możesz dostarczyć online, nie wychodząc z domu, za pomocą serwisu UMOWNIK – po wypełnieniu wszystkich dokumentów w serwisie rekrutacja.cdv.pl będziesz mógł skorzystać z Umownika.
 • Dokumenty możesz dostarczyć osobiście do Centrum Organizacji Dydaktyki (pokój R038, parter Rotunda) – należy  je wydrukować  i podpisać na każdej stronie! Zwróć uwagę, że niektóre dokumenty wymagane są w dwóch egzemplarzach.

Opłatę rekrutacyjną* należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwę kierunku]

 

*Sprawdź obowiązujące promocje

Online – za pomocą serwisu UMOWNIK

System wygeneruje dla Ciebie:

 • umowę o kształcenie
 • regulamin opłat
 • ankietę osobową
 • podanie do Rektora

Musisz przygotować:

 • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych (lic., inż., mgr) – do wglądu

Osobiście

Zabierz ze sobą:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych (lic., inż., mgr)
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (lic., inż., mgr)
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej (jeśli Ciebie obowiązuje) na konto Uczelni (nr konta 02 1090 1476 0000 0001 3627 5750)

oraz wydrukowane z formularza rekrutacyjnego:

 • podpisaną przez Ciebie ankietę osobową
 • podpisane przez Ciebie podanie do Rektora
 • dwa podpisane przez Ciebie egzemplarze umowy o kształcenie
 • dwa egzemplarze regulaminu opłat (podpisane przez Ciebie na każdej stronie)

Przez osoby trzecie lub pocztą na adres Uczelni (z dopiskiem Centrum Organizacji Dydaktyki):

UWAGA. O kolejności przyjęć i promocji decyduje data nadania dokumentów. Pamiętaj, wymagany jest komplet dokumentów i dokumenty MUSZĄ być przez Ciebie podpisane!

Upewnij się, że skompletowałeś wszystkie dokumenty:

 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (lic., inż., mgr)
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej (jeśli Ciebie obowiązuje) na konto Uczelni (nr konta 02 1090 1476 0000 0001 3627 5750)

oraz wydrukowane z formularza rekrutacyjnego:

 • podpisaną przez Ciebie ankietę osobową
 • podpisane przez Ciebie podanie do Rektora
 • dwa podpisane przez Ciebie egzemplarze Umowy o kształcenie
 • dwa egzemplarze regulaminu opłat (podpisane przez Ciebie na każdej stronie)

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Umownik – dowiedz się więcej o sposobie zawierania umowy online z uczelnią.

Ważne dokumenty:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.