HR Business Partner – Collegium Da Vinci Poznań
Podyplomowe | Dla Biznesu | Human resources | Poznań | Zarządzanie

HR Business Partner

GWARANCJA URUCHOMIENIA!

Termin pierwszego zjazdu: 23- 24 października 2021 r.

 

Wartością zajęć na kierunku studiów HR Business Partner jest jego użyteczność oparta na praktyce i doświadczeniu osób prowadzących zajęcia. Podczas realizacji programu przygotujemy naszego uczestnika zarówno pod względem wiedzy teoretycznej jak i umiejętności praktycznych, do elastycznego, proaktywnego stawiania czoła kluczowym wyzwaniom stawianym HR Business Partner przez współczesne organizacje. Taki HR Business Partner jest w naszej opinii, uniwersalnym kluczem do sukcesu organizacji. Jest kimś więcej niż specjalistą ds. zarządzania zasobami ludzkimi. Kadra kształcona przez studia HR Business Partner to praktycy biznesu z bogatym doświadczeniem w zakresie tworzenia nowoczesnych struktur HR-owych.

 

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022 trwa! Zarezerwuj miejsce dla siebie już dziś.

Studia HR Business Partner skierowane są do:

 • Osób, które chcą rozwijać swoją karierę zawodową w obszarze zarządzania ludźmi, są odpowiedzialne za kształtowanie polityki HR, pracują w działach HR lub wspierają procesy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji.
 • Osób, które mają aspiracje do pełnienia funkcji Partnera strategicznego dla Zarządu firmy, chcą kreować nowoczesne rozwiązania odnoszące się do strategii, inicjować pomysły na poziomie systemów i procesów.

Opis

Absolwent kierunku HR Business Partner będzie gotowy odpowiedzieć na potrzeby HR organizacji od poziomu diagnozy, jej potrzeb i stanu do realizacji konkretnych projektów czy zmian, których wagę i znaczenie będzie potrafił ocenić i przekazać współpracownikom, pozyskując ich zaangażowanie do realizacji trafnie postawionych celów.

 • Główne role i kompetencje HR BP wraz z budową marki HR BP w organizacji.
 • Umiejscowienie pracy HR BP w popularnych modelach funkcjonowania i standardach zarządczych firm.
 • Stosowanie kluczowych narzędzi pracy HR BP trafnie dedykowanych do przypisanych obszarów wsparcia biznesu.
 • Zarządzanie talentami i wiedzą w organizacji wraz z nabyciem niezbędnych kompetencji trenerskich.
 • Rozpoznawanie potrzeb organizacji wraz z raportowaniem i formułowaniem planów rozwojowych.
 • Projektowanie, kierowanie zmianami, praca w zespołach wdrożeniowych.
 • Poznanie dobry praktyk samodzielnego prowadzenia procesów rekrutacyjnych traktowanych, jako konsekwencja zakładanej polityki personalnej służącej osiągnięciu celów biznesowych.
 • Współtworzenie, budowa i wzmacnianie marki pracodawcy poprzez wdrażanie optymalnej polityki personalnej w zakresie motywacji, relacji pracowniczych, komunikacji wewnętrznej.
 • Budowa, docieranie i liderowanie zespołom pracowniczym wraz intencjonalnym wchodzeniem w role kierownicze lub wykonawcze zależnie od celów i realiów organizacji.
 • Poznanie kluczowych uwarunkowań prawnych i systemowych działania kadr i płac służące harmonijnej współpracy i reprezentacji przez HR BP kadr w jego obszarze działań.

 

 • HR Business Partner
 • Rekruter – architekt kariery
 • Doradca biznesowy (HR)
 • Trener wewnętrzny – kierownik projektów szkoleniowych
 • Audytor w działach HR
 • Agent zmian – wdrożeniowiec
 • Lider zespołów projektowych (HR)

HR Biznes Partner, czyli kto?

Posłuchaj Piotra Wiśniewskiego, kierownika merytorycznego kierunku.

Partner

Program studiów

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe HR Business Partner w CDV Poznań trwają 9 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 12 zjazdów, w trybie sobota – niedziela (w godz.9.00 – 17.00). Spotkania odbywają się w budynku Collegium Da Vinci przy ul. gen. T. Kutrzeby 10.

 • 2 semestry

  Czas trwania (od października 2021 r.)

 • 192

  Liczba godzin dydaktycznych

Studia HR Business Partner: program

Kluczowa rola HR BP. (16 godz.)

 • HR BP w organizacji – cele, misja, rola.
 • Model kompetencji HR BP opis zadań i obszary funkcjonowania HR BP w organizacji.
 • Współczesne uwarunkowania pracy HR BP – wyzwania i szanse.
 • Integracja grupy – gra symulacyjna Inwestycja w HR.
 • Development Center – autorefleksja nad poziomem kompetencji i potrzebami uczestników.
 • Feedback – refleksja nad indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi uczestnika – sformułowanie celów indywidualnych na czas studiów.

HR BP jako partner strategiczny. (16 godz.)

 • Wizja i cele rozwoju organizacji.
 • Strategia biznesowa i planowanie strategiczne.
 • Zasady wdrażania strategii biznesowych – dobór komplementarnych strategii HR.
 • Kluczowe zasady rachunku ekonomicznego.
 • Zasady ocena kondycji finansowej firmy oraz kluczowych czynników modyfikujących jej status.
 • Dobre praktyki i mechanizmy decydujące o rentowności i sukcesie finansowym firmy.
 • Korelowanie działań HR z rentownością firmy.

Personal branding HR BP. (8 godz.)

 • Wizerunek specjalisty -techniki autoprezentacji.
 • Trening wystąpień publicznych.
 • Kanały i środki skutecznego marketingu własnej osoby HR BP.
 • Techniki wpływania na procesy decyzyjne.
 • Intencjonalne nawiązywanie i kierowanie relacjami interpersonalnymi.
 • Elementy asertywności w relacjach z pracownikami.

HR BP motywatorem. (8 godz.)

 • Kluczowe koncepcje motywacji wraz ich konsekwencjami dla organizacji i pracowników.
 • Rodzaje systemów wynagrodzeń wraz z ich oddziaływanie na sferę potrzeb pracowników.
 • Rola HR BP w rozpoznawaniu, monitorowaniu i interwencji w narzędzia i metody motywowania.
 • Formalne umocowania systemów motywacyjnych w prawie pracy i narzędziach elektronicznych systemów kadrowo płacowych.

HR BP agentem zmian. (16 godz.)

 • Rozpoznawanie kluczowych przesłanek zmian, opis i planowanie projektów zmiany (model Levina).
 • Zasady i powody interwencji w procesy zmian.
 • Komunikowanie i inspirowanie zmian wraz z działaniami prewencyjnymi łagodzącymi ich negatywne aspekty.
 • Praca na kluczowych modelach opisujących zarządzanie zmianą wraz z przewidywaniem konsekwencji zmian.
 • Metody skutecznej interwencji w sytuacje konfliktowe w ramach instrumentarium obejmującego wiedzę zakresu mediacji, arbitrażu i negocjacji (trening praktyczny technik).

HR BP jako innowator i integrator HR. (16 godz.)

 • Poziomu satysfakcji pracowników oraz siły marki pracodawcy.
 • Standardy (on boarding) i zasady wdrażania i adaptacji pracowników maksymalizujące ich poziomu satysfakcji przy uwzględnieniu realiów.
 • Zasady skutecznej komunikacji na poziomie interpersonalnym i organizacyjnym.
 • Główne kanały i narzędzia komunikowania się z pracownikami i zbierania feedback.
 • Jak informacja rozprzestrzenia się po organizacji? Aspekt formalny i nieformalny.
 • Stosowanie narzędzi elektronicznych w komunikowaniu się – konsekwencje i uwarunkowania skuteczności.

HR BP managerem talentów. (16 godz.)

 • Założenia i rozumienie wagi trafnego rozpoznawania i wzmacniania talentów budujących siłę organizacji (High potential).
 • Zasady i metody wyławiania i wdrażania talentów do optymalnych dla nich ról i funkcji.
 • Kreowanie polityki i implementacja metod zarządzania karierą pracowników najtrafniejszych w kontekście potrzeb organizacji.

HR BP specjalistą ds. ocen i pomiaru poziomu kompetencji. (16 godz.)

 • Metodyka procesów oceniania, szacowania potrzeb rozwojowych oraz selekcji i kształtowania kluczowych dla rozwoju biznesu kompetencji pracowników.
 • Popularne metody informatyczne stosowane w procesach oceny.
 • Aktualne (na obecnym tzw. „rynku pracobiorcy”) spojrzenie na oceny, jako te: zorientowane na równoważenie deficytów i stawianie czoła codziennym wyzwaniom i te, które orientują się na pomnażanie kluczowych zasobów rozwojowych pracownika.
 • Psychologiczne aspekty procesów oceny w relacjach z pracownikami – nowoczesne skale, opisy, techniki i metody.

HR BP ambasadorem marki. (16 godz.)

 • Kluczowe zasady, cele i uwarunkowania współczesnych procesów rekrutacyjnych – od definicji źródła poprzez selekcję do pozyskania pożądanego pracownika.
 • Standaryzacja oczekiwań w oparciu o modele kompetencyjne.
 • Zasady konstrukcji ogłoszenia, standardy komunikacji z kandydatem.
 • Szacowanie i priorytety doboru zestawu dyspozycji kandydata do oczekiwań wynikłych z: realiów stanowiska pracy, kultury firmy, specyfiki zespołu i potrzeb menadżera w sytuacji niewielkiej liczby dostępnych kandydatur.
 • Metody selekcji kandydatur- szacowanie ich aktualnej użyteczności dla organizacji.
 • Racjonalne planowanie budżetu procesów rekrutacji – finansowo i czasowo.
 • Psychologia prowadzenia rozmów rekrutacyjnym – łagodzenie efektów facylitacji, stresu, metody prowadzenia wywiadu z kandydatem.
 • Formalno – prawne aspekty rekrutacji.

HR BP jako kierujący procesami zarządzania wiedzą. (16 godz.)

 • Zarządzanie wiedzą w organizacji – budowa systemów stale uczących się.
 • Badanie potrzeb, planowanie, implementacja do projektów HR, jako metoda zarządzania rozwojem i zaangażowaniem pracowników.
 • Znajomość specyfiki rynku usług edukacyjnych wraz kryteriami, metodami selekcji usług oraz przesłankami do adekwatnych decyzji dotyczących szkoleń.
 • Metodyka zarządzania projektami szkoleniowymi wraz z ich aspektem ekonomicznym i logistyką.

HR BP trenerem wewnętrznym, animatorem spotkań i narad. (16 godz.)

 • Metodologia realizacji głównych form edukacyjnych w organizacji wraz z technikami i dydaktyką.
 • Metodyka ewaluacji i oceny efektów działań i projektów edukacyjnych wraz z ich analizą i raportowaniem.
 • Techniki szkoleniowe grupowe i indywidualne (trening kompetencji trenerskich).
 • Moderacja pracy zespołu w ramach realizacji projektów oraz przy analityce i podejmowaniu decyzji.
 • Zasady pracy w toku zebrań i spotkań zależne od ich rodzaju i celu.

HR BP kierownikiem lub realizatorem projektów HR .(16 godz.)

 • Definicje, przesłanki realizacji modeli pracy projektowej w HR.
 • Zasady i standardy oraz cele realizacji projektów.
 • Struktura pracy w projekcie.
 • Przebieg i metodyka zarządzania projektami HR.
 • Ograniczenia i zagrożenia metod pracy projektowej w HR.
 • Alternatywy do metodyki projektowej.

Prawo pracy w realiach pracy HR BP. (16 godz.)

 • Znajomość regulacji – normy działań kadrowca decydujących o satysfakcji pracownika z obsługi w ramach sektora kadrowo- płacowego organizacji gwarantowanej przez firmę w w/w zakresie.
 • Najlepsze współczesne praktyki w zakresie prawa pracy i regulacji kształtujących politykę kadrowo płacową organizacji.
 • Zasady zatrudniania, wdrażania cudzoziemców.
 • Nowe wyzwania kadr związane z wdrażaniem zmian regulatora (RODO i inne nowe regulacje UE, zmiany prawa pracy).
 • Znajomość uwarunkowań najpopularniejszych elektronicznych systemów kadrowo płacowych.
 • Koordynowanie projektów wdrożeniowymi łączącymi aktywność kadr i płac z pozostałymi.

HRBP jak partner w sytuacji kryzysu w organizacji (16 godz.)

 • Rodzaje, źródła i udziałowcy kryzysu w organizacji
 • Rodzaje i zasady i zarządzania kryzysowego
 • Rola HRBP w pracach sztabu kryzysowego
 • Diagnoza zagrożeń i problemów związanych z kryzysem, planowanie interwencji pilnej i długofalowej
 • Systemowe podejście w działaniach antykryzysowych
 • Wspieranie managerów w działaniach związanych z kryzysem

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest przygotowanie pracy zaliczeniowej poprzez opracowanie koncepcji wdrożenia zmian rozwojowych w wybranej organizacji wraz z scenariuszami i harmonogramem pod opieką promotora zakończony prezentacją i obroną projektu przed komisją. Absolwenci uzyskują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Collegium Da Vinci.

Kadra

Piotr Wiśniewski

wykładowca

Piotr Wiśniewski

wykładowca

O mnie

rozwińKierownik merytoryczny kierunku HR Business Partner oraz Team manager

rozwińPsycholog, edukator – praktyk biznesu specjalizujący się w tematyce zarządzania oraz skutecznej organizacji pracy i uzyskiwaniu synergii w zespołach pracowniczych. Wieloletni trener, nauczyciel akademicki, dydaktyk  (obecnie kierownik studiów podyplomowych i wykładowca – CDV), konsultant w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi od 1997r.

rozwiń 

rozwińAutor i realizator kompleksowych projektów szkoleniowych, doradczych oraz badawczych wykonanych na rzecz: Kulczyk Tradex (Generalny importer VW), Skoda Auto Polska, Skoda Auto Rosja oraz VW Chiny, (autorskie projekty dotyczące standardów kierowania zespołami, obsługi i pracy z klientem).

rozwińW latach 2008-2009 zrealizował projekt Szkoły trenerów na rzecz Škoda Auto China – Shanghai Volkswagen selekcjonując oraz wdrażając zespół coachów i szkoleniowców przeprowadzających wdrożenia do pracy oraz zmiany rozwojowe w sieci sprzedaży i obsługi VW i Skody w Chinach.

rozwiń 

rozwińAutor i realizator szkoleń z zakresu pracy z klientem,  budowy standardów kształtowania relacji z klientem na rzecz m.in.: ZUS, Izba celna, Urząd miasta Wrocławia, Poznania, Energa S.A, Deutsche Bank, Terravita, MAN, Polskie Porty Lotnicze, Poczta Polska …

rozwińAutor koncepcji i metodologii zarządzania projektem upowszechniania „zwinnych i szczupłych” zmian rozwojowych w handlu i przemyśle (Victaulic, Lidl, Gestamp, Pratt@Whittney) wraz z narzędziami dydaktycznymi i scenariuszem kierowania tym procesem.

Ciekawi mnie

rozwińOdkrywanie źródeł inspiracji stymulujących ludzi do podejmowania ryzyka, wdrażania zmian czy innowacji – czasem wbrew przyziemnej logice.

rozwińPasjonuje się wydobywaniem na światło dzienne momentów kluczowych, krytycznych, w których zadecydowała się przyszłość, w której żyjemy.  Ciekawi mnie poznawanie alternatywnych scenariuszy naszego rozwoju (jednostek i społeczeństw), na zasadzie, co by było gdyby w kluczowym momencie decyzje były inne niż zapadły.

rozwińJestem zapalonym popularyzatorem i poszukiwaczem nowych nieszablonowych form nauczania, dydaktyki ambitnej, adekwatnej do wyzwań a nawet wyprzedzającej potrzeby oraz aktualne aspiracje ludzi.

rozwińCzasem znajduję też w sobie ukrytą pasję do spoglądania w gwiazdy – bardzo amatorsko poświęcając się astronomii -nocą.   

Marcjanna Góralczyk-Przychocka

wykładowca

Marcjanna Góralczyk-Przychocka

wykładowca

O mnie

rozwińTrener, coach, asesor, Konsultant HR.

rozwińWykształcenie: Wydział Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (1990 – psychologia pracy; praca magisterska: Kulturowy kontekst konceptualizacji czasu). 2-letni staż w Instytucie Gestalt, Kraków 1988-1990. Od 2000 r. współpracowała z ponad 70 firmami.

rozwińSpecjalizacja: ocena i rozwój kompetencji liderskich, managerskich i osobistych, budowanie modeli kompetencyjnych, coaching, szkolenia dla managerów, asesorów i konsultantów HR, doradztwo w projektach rozwojowych  i interwencyjnych, spotkania rozwojowe po AC/DC oraz po Informacji Zwrotnej 360, projektowanie i prowadzenie projektów Assessment Center.
Pracuje w środowisku międzynarodowym (j. ang.). Oceniła kompetencje ponad 1500 osób (wg metodyki Assessment Center oraz wywiadu kompetencyjnego). Przeprowadziła ponad 700 spotkań z informacją zwrotną po procesach oceny kompetencji oraz informacji zwrotnej 360 stopni, a także ponad 200 spotkań coachingowych (coaching managerski, executive oraz osobisty).

dr Małgorzata Kośmicka

Wykładowca

dr Małgorzata Kośmicka

Wykładowca

Wykształcenie

rozwińUkończyłam Politechnikę Poznańską, Studia Podyplomowe z Marketingu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i Georgia State University w Atlancie (pierwsza lokata na roku). W 2007 roku obroniłam na Uniwersytecie Ekonomicznym doktorat na Wydziale Zarządzania w obszarze zarządzania strategicznego. Ukończyłam Szkołę Coachingu Moderatora oraz 3 szkoły trenerskie, w tym Mistrzowską Szkołę Trenerów Moderatora. Jestem certyfikowanym trener/ facylitator DISC.

Specjalność zawodowa

rozwińCoach, trener i konsultant w zakresie zarządzania ludźmi oraz zarządzania przedsiębiorstwem, posiadam doświadczenie w sprzedaży i w jej zarządzaniu oraz w zarządzaniu ludźmi. Współpracuję zarówno z przedsiębiorstwami jak i uczelniami wyższymi, urzędami oraz ngo. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Jestem fundatorem Fundacji Nawigator Pro Fundacji Dobrych Praktyk Zarządzania, gdzie pełniłam funkcję prezesa w latach 2013 do 2019. Jestem założycielem sieci organizacji pozarządowych „Działamy Razem”, w latach 2013-2018 byłam członkiem zarządu tej sieci. Wykładam na uczelniach takich jak: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu na studiach MBA i Studiach Podyplomowych z zarządzania, Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy na studiach podyplomowych z zarządzania zasobami ludzkimi, Collegium da Vinci na studiach podyplomowych HR Biznes Partner w Poznaniu.  Jestem autorką szeregu publikacji na temat zarządzania, sukcesji i mentoringu.

rozwińPrzeprowadziłam ponad 3000 dni szkoleń oraz ponad 2500 godzin coachingu dla kadry zarządzającej wyższego, średniego oraz niższego szczebla w przedsiębiorstwach polskich i międzynarodowych.

Hanna Kronszmyt

Audytor procesów kadrowo-płacowych

Hanna Kronszmyt

Audytor procesów kadrowo-płacowych

rozwińO mnie

rozwińSpecjalista Prawa pracy z 26 letnim doświadczeniem w obszarze twardego HR. Praktyk przekuwający lata doświadczeń w szkolenia skoncentrowane na obszarze kadr i płac. Analityk i wdrożeniowiec w spółkach polskich i zagranicznych, korporacjach i grupach kapitałowych o złożonych profilach działalności. Unowocześniałam polityki wynagrodzeń oraz wewnętrzne zasady zarządzania zasobami ludzkimi w wymagającej branży Automotiv. Obecnie jestem związana z firmą Żabka Polska Sp. z o.o.

rozwińSpecjalizacje obszarowe

 • Prawo pracy
 • Prawo cywilne
 • Prawo ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
 • Prawo podatkowe w zakresie PIT
 • Wynagrodzenia

Regina May

Ekspert Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan ds. strategii personalnych, HR Business Partner, Trener, Doradca zawodowy, Prezes Fundacji „Anioły edukacji”

Regina May

Ekspert Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan ds. strategii personalnych, HR Business Partner, Trener, Doradca zawodowy, Prezes Fundacji „Anioły edukacji”

rozwińO mnie

rozwińPraktyk biznesu, Trener, HR Biznes Partner,

rozwińOd 21 lat jestem zawodowo związana z zasobami ludzkimi, Menedżerka działu szkoleń, Dyrektor personalna, HR Business Partner (FMCG, produkcja, IT, logistyka).

rozwińByłam menedżerka zespołów sprzedaży, trenerów wewnętrznych, HR Business Partnerów, specjalistów i kierowników personalnych (Grupa Muszkieterów, Eureka Group, Żabka Polska, Upright Group)

rozwińWystępuję  na konferencjach branży HR (HRFactor, Learning&Development – Rzeczpospolita, ROC, Elevato)

rozwińWykładam na uczelniach wyższych w Poznaniu Collegium Da Vinci, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

rozwińJestem trener specjalizującym się w szkoleniach z zakresu zarządzania strategicznego zasobami ludzkimi oraz warsztatach zwiększających efektywność zespołów m.in. w zakresie organizacji pracy, zarządzania, komunikacji, współpracy.

rozwińPracuję jako konsultant HR realizujący projekty doradcze w zakresie strategii personalnych, systemów ocen, optymalizacji kosztów zatrudnienia, ścieżek kariery, systemów motywacyjnych, zarządzania przez cele, budowania wizerunku pracodawców.

rozwińDoradca zawodowy, łowca talentów.

rozwińJestem jedną z założycielek Fundacji „Anioły Edukacji”

rozwińPracowałam i szkoliłam m.in. dla Grupy Muszkieterów – Intermarche, Bricomarche, Bimex, Eureka Group S.A., Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Grupy Orlen, ROC Group, Żabka Polska sp. z o.o., Corol, Branch Brothers, Millano, Nesperta, Śnieżka, Procorol, PMT, Rzeczpospolita i innych firm z branży wydawniczej, produkcyjnej, handlowej, IT

rozwińSpecjalizacje obszarowe

 • Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
 • HR Business Partner
 • Systemy ocen i motywacyjne
 • Zarządzanie zespołem
 • Marketing Rekrutacyjny

Jolanta Skrzyńska–Winkel

wykładowca

Jolanta Skrzyńska–Winkel

wykładowca

O mnie

rozwińDyrektor ds. Zasobów Ludzkich z ponad 24- letnim doświadczeniem w obszarze HR. Ekspertka we wdrażaniu funkcji HR i reorganizacji przedsiębiorstw. Przez ostatnie 13 lat związana była z sektorem energetycznym, w chwili obecnej z górnictwem. Wdrażała polityki personalne oraz koordynowała restrukturyzacje i reorganizacje dla kilku podmiotów z branży energetycznej (outsourcing, fuzje i przejęcia oraz tworzenie Centrum Usług Wspólnych). Brała także udział w nowatorskich przedsięwzięciach biznesowych i budowaniu firm od podstaw. Wdrażała politykę zarządzani personelem w branży telekomunikacyjnej i mediach.

rozwińAbsolwentka kierunku psychologii pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania kadrami oraz zarządzania i marketingu reklamy.  Pracę zawodową rozpoczęła w Poznaniu w firmach: doradztwa personalnego, następnie informatycznej Emax oraz  agencji medialnej AMS, gdzie pełniąc funkcję HRM tworzyła strategie zarządzania personelem, uczestniczyła w dynamicznym rozwoju spółek i ich ekspansji rynkowej. Od roku 1999 była związana z rynkiem telekomunikacyjnym i dolnośląską firmą DIALOG na stanowisku dyrektora departamentu zasobów ludzkich, a od roku 2001 dyrektora ds. sprzedaży.  W branży energetycznej spędziła ostanie 13 lat, od  2005 roku w Elektrociepłowni w Zielonej Górze na stanowisku dyrektora ds. zasobów ludzkich, a do roku 2009 w strukturach centralnych mocno zaangażowana w procesy reorganizacyjne dla całej Grupy EDF w Polsce, jako Wicedyrektor HR ds. Rozwoju Organizacji; w latach 2016-2018 w roli  Dyrektora HR dla Grupy EDF w Polsce. W chwili obecnej pełni funkcje Dyrektora ds. Personalnych i Organizacji w jednej z największych spółek grupy KGHM – PeBeKa S.A.

Katarzyna Stróżyńska

wykładowca

Katarzyna Stróżyńska

wykładowca

rozwińO mnie

rozwińKierownik merytoryczny kierunku Manager łańcucha dostaw

rozwińManager z doświadczeniem w obszarach operacyjnych zarówno w korporacjach, jak i średnich przedsiębiorstwach,  trener biznesu.  Pasjonat tematów związanych z psychologią zarządzania oraz nauk o organizacji.

rozwińAbsolwentka studiów magisterskich na kierunku zarządzanie ze specjalizacją psychologia zarządzania. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Lean Management oraz Coachingu. Karierę zawodową zaczynała od stanowisk związanych z planowaniem oraz zarządzaniem produkcją między innymi w firmie Thule. W dalszej karierze kierowała  działami zakupów oraz logistyki, oraz działem material and production control w firmie Victaulic Polska. Również w tej firmie rozpoczęła się kariera trenerska w zakresie Lean manufacturing, najpierw jako trener wewnętrzny a następnie również jako trener biznesu. W kolejnych latach wyzwania zawodowe związane były z restrukturyzacją zakładu, wdrażaniem kultury ciągłego doskonalenia oraz usprawnianiem procesów. Obecnie interim manager i trener biznesu.

Opłaty

Ceny studiów podyplomowych obowiązujące w roku akademickim 2021/2022.

HR Business Partner

Studia podyplomowe w Poznaniu. Czas trwania: 2 semestry.

Wpisowe

 • 0 PLN
  do 31 sierpnia 2021
 • 85 PLN
  do 30 września 2021

Czesne w roku akademickim 2021/2022

 • 5 850 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x
  2 925 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x
  585 PLN
  płatność w 10 ratach

Specjalna zniżka dla absolwentów CDV i WSNHiD

 • 0 PLN
  wpisowego
 • 580 PLN
  Zwolnienie z 1 z 10 rat

Zniżki

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła dofinansowanie na cele edukacyjne min. studia podyplomowe.

Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia. Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia.

W CDV możesz liczyć na zniżki w czesnym i stypendia, które sprawią, że studiowanie będzie łatwiejsze.

Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia. Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia.

Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe.

Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia. Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia.

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia HR Business Partner należy:

 • wypełnić elektroniczny formularz rekrutacyjny na stronie uczelni (UWAGA: wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia)
 • oraz podpisać umowę online za pomocą serwisu UMOWNIK (Możesz podpisać umowę na studia przez 24h online! Bez wychodzenia z domu, drukowania dokumentów czy przesyłania ich pocztą. Zawarcie umowy online jest w pełni bezpieczne, realizowane za pośrednictwem kompleksowego narzędzia do zawierania umów online, jakim jest Umownik. Pozwala na potwierdzenie zawarcia umowy oraz weryfikację tożsamości bez konieczności składania tradycyjnego podpisu lub podpisu elektronicznego.)
 • lub dostarczyć do Collegium Da Vinci niezbędne dokumenty (pokój R034, parter, rotunda)

Na początek przygotuj potrzebne dokumenty

 • dowód osobisty,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (lic., inż., mgr)

Zaloguj się do formularza rekrutacyjnego (zapisz się) i uzupełnij dane wymagane w procesie rekrutacji.

Wypełniony formularz rekrutacyjny wygeneruje dla Ciebie dokumenty niezbędne do przyjęcia na studia:

 • umowę o kształcenie
 • regulamin opłat
 • ankietę osobową
 • podanie do Rektora

Opłatę wpisową* należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwę kierunku]

*Sprawdź obowiązujące promocje

Wypełniony formularz rekrutacyjny wygeneruje dla Ciebie dokumenty niezbędne do przyjęcia na studia HR Business Partner:

 • umowę o kształcenie
 • regulamin opłat
 • ankietę osobową
 • podanie do Rektora

Powyższe dokumenty należy dostarczyć do CDV. Wybierz jedną z możliwości:

 • ONLINE (najwygodniejsza forma, w rekrutacji 2020/2021 wybrana przez 90% kandydatów) – korzystając z serwisu UMOWNIK – opcja dostępna w zakładce DOKUMENTY formularza rekrutacyjnego
 • OSOBIŚCIE – dokumenty pobrane z formularza rekrutacyjnego oraz dyplom (ksero, odpis) ukończenia min. studiów I stopnia (lic, inż)  dostarcz do Collegium Da Vinci (pokój R034, parter, rotunda)
 • POCZTĄ – dokumenty pobrane z formularza rekrutacyjnego oraz dyplom (ksero, odpis) ukończenia min. studiów I stopnia (lic, inż) dostarcz na adres Collegium Da Vinci, ul. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, z dopiskiem „rekrutacja, pokój R034, parter, rotunda”

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Umownik – dowiedz się więcej o sposobie zawierania umowy online z uczelnią.

Ważne dokumenty:

W roku akademickim 2021/2022 planujemy zajęcia w formule hybrydowej

 • Forma hybrydowa to połączenie zajęć online i zajęć stacjonarnych.
 • W przypadku zmiany sytuacji pandemicznej i wprowadzenia obostrzeń zastrzegamy możliwość zmiany formy zajęć.

Ciekawi ludzie

“Nie ma dziennikarstwa bez emocji, tych pozytywnych i negatywnych. Coraz częściej zastanawiam się także nad emocjami, odczuciami, które towarzyszą nam w pracy. Co motywuje nas do działania, a co podcina nam skrzydła? Dziennikarstwo nie jest zawodem zhierarchizowanym według klasycznego modelu pionowego. Jest jednak pracą niezwykle zespołową. Często muszę być liderem grupy, sam podejmować ważne decyzje lub pomagać podejmować je innym. Potrzebowałem wiedzy o tym, jak rozmawiać w zespole na trudne tematy. ”
Łukasz Wójcik
absolwent studiów podyplomowych na kierunku HR Biznes Partner
PRZECZYTAJ WYWIAD PRZECZYTAJ WYWIAD

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Rekrutacja - Informacje

Izabella Bekas - Kwaśniewska

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.