HR Business Partner – Collegium Da Vinci Poznań
Podyplomowe | Ośrodki zamiejscowe | Szczecin

HR Business Partner

Wartością zajęć na kierunku HR Business Partner jest jego użyteczność oparta na praktyce i doświadczeniu osób prowadzących zajęcia. Podczas realizacji programu przygotujemy naszego uczestnika zarówno pod względem wiedzy teoretycznej jak i umiejętności praktycznych, do elastycznego, proaktywnego stawiania czoła kluczowym wyzwaniom stawianym HR Business Partnerowi przez współczesne organizacje. Taki HR Business Partner jest w naszej opinii, uniwersalnym kluczem do sukcesu organizacji. Jest kimś więcej niż specjalistą ds. zarządzania zasobami ludzkimi. Kadra kierunku to praktycy biznesu z bogatym doświadczeniem w zakresie tworzenia nowoczesnych struktur HR-owych.

 

Studia skierowane są do:

 • Osób, które chcą rozwijać swoją karierę zawodową w obszarze zarządzania ludźmi, są odpowiedzialne za kształtowanie polityki HR, pracują w działach HR lub wspierają procesy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji.
 • Osób, które mają aspiracje do pełnienia funkcji Partnera strategicznego dla Zarządu firmy, chcą kreować nowoczesne rozwiązania odnoszące się do strategii, inicjować pomysły na poziomie systemów i procesów.

Opis

Absolwent kierunku będzie gotowy odpowiedzieć na potrzeby HR organizacji od poziomu diagnozy, jej potrzeb i stanu do realizacji konkretnych projektów czy zmian, których wagę i znaczenie będzie potrafił ocenić i przekazać współpracownikom, pozyskując ich zaangażowanie do realizacji trafnie postawionych celów.

 • Główne role i kompetencje HR BP wraz z budową marki HR BP w organizacji.
 • Umiejscowienie pracy HR BP w popularnych modelach funkcjonowania i standardach zarządczych firm.
 • Stosowanie kluczowych narzędzi pracy HR BP trafnie dedykowanych do przypisanych obszarów wsparcia biznesu.
 • Zarządzanie talentami i wiedzą w organizacji wraz z nabyciem niezbędnych kompetencji trenerskich.
 • Rozpoznawanie potrzeb organizacji wraz z raportowaniem i formułowaniem planów rozwojowych.
 • Projektowanie, kierowanie zmianami, praca w zespołach wdrożeniowych.
 • Poznanie dobrych praktyk samodzielnego prowadzenia procesów rekrutacyjnych traktowanych, jako konsekwencja zakładanej polityki personalnej służącej osiągnięciu celów biznesowych.
 • Współtworzenie, budowa i wzmacnianie marki pracodawcy poprzez wdrażanie optymalnej polityki personalnej w zakresie motywacji, relacji pracowniczych, komunikacji wewnętrznej.
 • Budowa, docieranie i liderowanie zespołom pracowniczym wraz z intencjonalnym wchodzeniem w role kierownicze lub wykonawcze zależnie od celów i realiów organizacji.
 • Poznanie kluczowych uwarunkowań prawnych i systemowych działania kadr i płac służące harmonijnej współpracy i reprezentacji przez HR BP kadr w jego obszarze działań.

 

 • HR BP
 • Rekruter – architekt kariery
 • Doradca biznesowy (HR)
 • Trener wewnętrzny – kierownik projektów szkoleniowych
 • Audytor w działach HR
 • Agent zmian – wdrożeniowiec
 • Lider zespołów projektowych (HR)

HR Biznes Partner, czyli kto?

Posłuchaj Piotra Wiśniewskiego, kierownika merytorycznego kierunku.

Program studiów

Studia podyplomowe

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym.

 • 2 semestry

  Czas trwania

 • 192

  Liczba godzin dydaktycznych

Program studiów

Kluczowa rola HR BP. (16 godz.)

 • HR BP w organizacji – cele, misja, rola.
 • Model kompetencji HR BP opis zadań i obszary funkcjonowania HR BP w organizacji.
 • Współczesne uwarunkowania pracy HR BP – wyzwania i szanse.
 • Integracja grupy – gra symulacyjna Inwestycja w HR.
 • Development Center – autorefleksja nad poziomem kompetencji i potrzebami uczestników.
 • Feedback – refleksja nad indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi uczestnika – sformułowanie celów indywidualnych na czas studiów.

HR BP jako partner strategiczny. (16 godz.)

 • Wizja i cele rozwoju organizacji.
 • Strategia biznesowa i planowanie strategiczne.
 • Zasady wdrażania strategii biznesowych – dobór komplementarnych strategii HR.
 • Kluczowe zasady rachunku ekonomicznego.
 • Zasady oceny kondycji finansowej firmy oraz kluczowych czynników modyfikujących jej status.
 • Dobre praktyki i mechanizmy decydujące o rentowności i sukcesie finansowym firmy.
 • Korelowanie działań HR z rentownością firmy.

Personal branding HR BP. (8 godz.)

 • Wizerunek specjalisty – techniki autoprezentacji.
 • Trening wystąpień publicznych.
 • Kanały i środki skutecznego marketingu własnej osoby HR BP.
 • Techniki wpływania na procesy decyzyjne.
 • Intencjonalne nawiązywanie i kierowanie relacjami interpersonalnymi.
 • Elementy asertywności w relacjach z pracownikami.

HR BP motywatorem. (8 godz.)

 • Kluczowe koncepcje motywacji wraz ich konsekwencjami dla organizacji i pracowników.
 • Rodzaje systemów wynagrodzeń wraz z ich oddziaływaniem na sferę potrzeb pracowników.
 • Rola HR BP w rozpoznawaniu, monitorowaniu i interwencji w narzędzia i metody motywowania.
 • Formalne umocowania systemów motywacyjnych w prawie pracy i narzędziach elektronicznych systemów kadrowo płacowych.

HR BP agentem zmian. (16 godz.)

 • Rozpoznawanie kluczowych przesłanek zmian, opis i planowanie projektów zmiany (model Levina).
 • Zasady i powody interwencji w procesy zmian.
 • Komunikowanie i inspirowanie zmian wraz z działaniami prewencyjnymi łagodzącymi ich negatywne aspekty.
 • Praca na kluczowych modelach opisujących zarządzanie zmianą wraz z przewidywaniem konsekwencji zmian.
 • Metody skutecznej interwencji w sytuacje konfliktowe w ramach instrumentarium obejmującego wiedzę zakresu mediacji, arbitrażu i negocjacji (trening praktyczny technik).

HR BP jako innowator i integrator HR. (16 godz.)

 • Poziomu satysfakcji pracowników oraz siły marki pracodawcy.
 • Standardy (on boarding) i zasady wdrażania i adaptacji pracowników maksymalizujące ich poziomu satysfakcji przy uwzględnieniu realiów.
 • Zasady skutecznej komunikacji na poziomie interpersonalnym i organizacyjnym.
 • Główne kanały i narzędzia komunikowania się z pracownikami i zbierania feedbacku.
 • Jak informacja rozprzestrzenia się po organizacji? Aspekt formalny i nieformalny.
 • Stosowanie narzędzi elektronicznych w komunikowaniu się – konsekwencje i uwarunkowania skuteczności.

HR BP managerem talentów. (16 godz.)

 • Założenia i rozumienie wagi trafnego rozpoznawania i wzmacniania talentów budujących siłę organizacji (High potential).
 • Zasady i metody wyławiania i wdrażania talentów do optymalnych dla nich ról i funkcji.
 • Kreowanie polityki i implementacja metod zarządzania karierą pracowników najtrafniejszych w kontekście potrzeb organizacji.

HR BP specjalistą ds. ocen i pomiaru poziomu kompetencji. (16 godz.)

 • Metodyka procesów oceniania, szacowania potrzeb rozwojowych oraz selekcji i kształtowania kluczowych dla rozwoju biznesu kompetencji pracowników.
 • Popularne metody informatyczne stosowane w procesach oceny.
 • Aktualne (na obecnym tzw. „rynku pracobiorcy”) spojrzenie na oceny, jako te: zorientowane na równoważenie deficytów i stawianie czoła codziennym wyzwaniom i te, które orientują się na pomnażanie kluczowych zasobów rozwojowych pracownika.
 • Psychologiczne aspekty procesów oceny w relacjach z pracownikami – nowoczesne skale, opisy, techniki i metody.

HR BP ambasadorem marki. (16 godz.)

 • Kluczowe zasady, cele i uwarunkowania współczesnych procesów rekrutacyjnych – od definicji źródła poprzez selekcję do pozyskania pożądanego pracownika.
 • Standaryzacja oczekiwań w oparciu o modele kompetencyjne.
 • Zasady konstrukcji ogłoszenia, standardy komunikacji z kandydatem.
 • Szacowanie i priorytety doboru zestawu dyspozycji kandydata do oczekiwań wynikłych z: realiów stanowiska pracy, kultury firmy, specyfiki zespołu i potrzeb managera w sytuacji niewielkiej liczby dostępnych kandydatur.
 • Metody selekcji kandydatur- szacowanie ich aktualnej użyteczności dla organizacji.
 • Racjonalne planowanie budżetu procesów rekrutacji – finansowo i czasowo.
 • Psychologia prowadzenia rozmów rekrutacyjnym – łagodzenie efektów facylitacji, stresu, metody prowadzenia wywiadu z kandydatem.
 • Formalno – prawne aspekty rekrutacji.

HR BP jako kierujący procesami zarządzania wiedzą. (16 godz.)

 • Zarządzanie wiedzą w organizacji – budowa systemów stale uczących się.
 • Badanie potrzeb, planowanie, implementacja do projektów HR, jako metoda zarządzania rozwojem i zaangażowaniem pracowników.
 • Znajomość specyfiki rynku usług edukacyjnych wraz kryteriami, metodami selekcji usług oraz przesłankami do adekwatnych decyzji dotyczących szkoleń.
 • Metodyka zarządzania projektami szkoleniowymi wraz z ich aspektem ekonomicznym i logistyką.

HR BP trenerem wewnętrznym, animatorem spotkań i narad. (16 godz.)

 • Metodologia realizacji głównych form edukacyjnych w organizacji wraz z technikami i dydaktyką.
 • Metodyka ewaluacji i oceny efektów działań i projektów edukacyjnych wraz z ich analizą i raportowaniem.
 • Techniki szkoleniowe grupowe i indywidualne (trening kompetencji trenerskich).
 • Moderacja pracy zespołu w ramach realizacji projektów oraz przy analityce i podejmowaniu decyzji.
 • Zasady pracy w toku zebrań i spotkań zależne od ich rodzaju i celu.

HR BP kierownikiem lub realizatorem projektów HR .(16 godz.)

 • Definicje, przesłanki realizacji modeli pracy projektowej w HR.
 • Zasady i standardy oraz cele realizacji projektów.
 • Struktura pracy w projekcie.
 • Przebieg i metodyka zarządzania projektami HR.
 • Ograniczenia i zagrożenia metod pracy projektowej w HR.
 • Alternatywy do metodyki projektowej.

Prawo pracy w realiach pracy HR BP. (16 godz.)

 • Znajomość regulacji – normy działań kadrowca decydujące o satysfakcji pracownika z obsługi w ramach sektora kadrowo – płacowego organizacji gwarantowanej przez firmę w w/w zakresie.
 • Najlepsze współczesne praktyki w zakresie prawa pracy i regulacji kształtujących politykę kadrowo – płacową organizacji.
 • Zasady zatrudniania, wdrażania cudzoziemców.
 • Nowe wyzwania kadr związane z wdrażaniem zmian regulatora (RODO i inne nowe regulacje UE, zmiany Prawa Pracy).
 • Znajomość uwarunkowań najpopularniejszych elektronicznych systemów kadrowo – płacowych.
 • Koordynowanie projektów wdrożeniowymi łączącymi aktywność kadr i płac z pozostałymi.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest przygotowanie pracy zaliczeniowej poprzez opracowanie koncepcji wdrożenia zmian rozwojowych w wybranej organizacji wraz z scenariuszami i harmonogramem realizacji, pod opieką promotora, zakończony prezentacją i obroną projektu przed komisją. Absolwenci uzyskują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Collegium Da Vinci.

Opłaty

Ceny studiów podyplomowych obowiązujące w roku akademickim 2021/2022.

HR Business Partner

Całkowita opłata za studia w roku akademickim 2021/22 składa się z jednorazowej opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego.

Wpisowe

 • 0 PLN
  do 31 sierpnia 2021
 • 85 PLN
  do 30 września 2021

Czesne

 • 4 400 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x
  2 200 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x
  440 PLN
  płatność w 10 ratach

Zniżki absolwenckie

 • 0 PLN
  wpisowego
 • 440 PLN
  Absolwenci CDV i WSNHiD otrzymują zniżkę w czesnym (wielkości pierwszej z dziesięciu rat).

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny, dokonać opłaty rekrutacyjnej – KROK 2 oraz  złożyć wymagane dokumenty – KROK 3.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

 

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego (numer jest generowany automatycznie podczas wypełniania internetowego formularza, widoczny w umowie).

Wymagane dokumenty:

 • podanie do J.M. Rektora CDV (wydrukowane i wypełnione),
 • ankieta osobowa (wydrukowana i wypełniona),
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie (wydrukowane i wypełnione),
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej (wymagany tylko do wglądu),
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy Słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Rekrutacji, Centrum Rozwoju Nauki i Biznesu EuropaBiz.pl w Szczecinie ul. Kolumba 88/89 (wejście A, lokal: 2 B) 70–035 Szczecin europabiz.pl@gmail.com tel. kom. 724 464 000, najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Biuro Rekrutacji

Centrum Rozwoju Nauki i Biznesu EuropaBiz.pl w Szczecinie

ul. Kolumba 88/89 (wejście A, lokal: 2 A)

70–035 Szczecin

Sekretariat czynny:

w soboty w godzinach 9.00 – 15.00

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.