Zarządzanie instytucją oświatową – przywództwo, kierowanie, rozwój – Collegium Da Vinci Poznań
Podyplomowe | Gdańsk | Ośrodki zamiejscowe

Zarządzanie instytucją oświatową – przywództwo, kierowanie, rozwój

Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry zarządzającej instytucjami oświatowymi. Absolwenci wyposażeni zostaną w wiedzę, umiejętności oraz praktyczne i skuteczne narzędzia wzmacniające przywództwo w uczącej się organizacji. Przygotują się do podejmowania trafnych decyzji zarządczych i racjonalnego administrowania zasobami szkoły lub placówki, z  szczególnym ukierunkowaniem na doskonalenie procesów nauczania i uczenia się oraz osiągania wyznaczanych celów edukacyjnych.

Absolwenci studiów I stopnia po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują uprawnienia do zajmowania stanowisk kierowniczych w przedszkolach, szkołach podstawowych. Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na zajmowanie stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych.

Dla kogo?

Studia adresowane są do:

 • dyrektorów oraz osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach, przedszkolach, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz ośrodkach doskonalenia nauczycieli,
 • nauczycieli wszystkich specjalności i poziomów nauczania, którzy chcą ubiegać się o stanowisko kierownicze w szkole lub placówce oświatowej,
 • nauczycieli zainteresowanych wzmocnieniem kompetencji w obszarze doskonalenia procesów nauczania i wspierania rozwoju uczących się,
 • pracowników urzędów nadzoru pedagogicznego i organów prowadzących szkoły i placówki,
 • animatorów działań i organizacji oświatowych,
 • osób niebędących nauczycielami, chcących ubiegać się o stanowisko dyrektora szkoły, przedszkola  lub placówki zgodnie z art. 62.ust.2 Ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz.59).
Wymagane od kandydata: ukończone studia wyższe co najmniej I stopnia.

Opis

Wymagane od kandydata

 • ukończone studia wyższe co najmniej I stopnia.

Kwalifikacje zawodowe, jakie uzyskuje absolwent studiów

Specjalistyczne kompetencje pożądane dla sprawnego i efektywnego zarządzania instytucją oświatową i kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska dyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych.

Absolwenci studiów nabywają specjalistyczne kompetencje pożądane dla sprawnego i efektywnego zarządzania instytucją oświatową i kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska dyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. 2017 poz. 1597).

Program studiów

Studia podyplomowe

Wiodącymi metodami pracy są ćwiczenia, warsztaty i konwersatoria oraz wsparcie Tutora. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • 2 semestry

  Czas trwania

 • 230 + 40 godz. (wizyty studyjne)

  Liczba godzin dydaktycznych

 • 40

  Punkty 

Realizowane zagadnienia m.in.:

 • Podstawy zarządzania i przywództwa w szkole.
 • System oświaty, struktura i organizacja pracy szkół i placówek, zadania, odpowiedzialność i uprawnienia organów w systemie oświaty.
 • Psychologiczne aspekty zarządzania.
 • Szkoła jako organizacja ucząca się, przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego.
 • Prawo oświatowe i administracyjne w szkole.
 • Nadzór pedagogiczny.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie własnym rozwojem.
 • Zarządzanie strategiczne, koncepcja pracy i rozwoju szkoły, planowanie pracy.
 • Administrowanie i zarządzanie finansami w szkole,  zamówienia   publiczne.
 • Kontrola zarządcza.
 • Szkoła w środowisku lokalnym.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest:

 • uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia przewidzianych programem,
 • egzamin końcowy w formie prezentacji projektu/portfolio słuchacza z działań praktycznych zrealizowanych w ramach studiów.

 

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie – w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.

GRATIS – Voucher na  lekcję na portalu Załap.pl

Zapisz się na studia podyplomowe w Collegium Da Vinci do 18.09.2020 r. i odbierz voucher na korepetycje na portalu Załap.pl

(Voucher można przekazać dowolnie wybranej osobie, data ważności vouchera: 31.12.2020 r.)

 

Kierownik merytoryczny kierunku

Elżbieta Walkowiak

Z wykształcenia inżynier, z wyboru nauczycielka. Absolwentka Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej, ukończyła studia podyplomowe o specjalności informatyka (UAM) oraz  studia podyplomowe w zakresie wychowania technicznego  (Politechnika Warszawska),  kursy przygotowujące do nowoczesnego, skutecznego zarządzania szkołą oraz kurs kwalifikacyjny dla edukatorów.

Pracowała jako nauczycielka teoretycznych przedmiotów zawodowych w technikum i studium nauczycielskim, fizyki w liceum ogólnokształcącym i szkole podstawowej, a także techniki w szkole podstawowej i gimnazjum. W latach 1994 -2008 była dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 78 i Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Poznaniu. Od 2008 do 2015 roku pracowała w Kuratorium Oświaty w Poznaniu – początkowo jako wicekurator, a od 2009  pełniła funkcję Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Współpracowała z placówkami doskonalenia nauczycieli (jako edukator z zakresu zarządzania i przywództwa w oświacie), samorządami terytorialnymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.

Opłaty

studia podyplomowe w roku akademickim 2019/2020

Zarządzanie instytucją oświatową – przywództwo, kierowanie, rozwój

Całkowita opłata za studia w roku akademickim 2019/20 składa się z jednorazowej opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego.

Opłata rekrutacyjna

 • 0 PLN
  do 30 września 2019
 • 85 PLN
  od 1 października 2019

Czesne

 • 3050 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x
  1525 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x
  305 PLN
  płatność w 10 ratach

Zniżki absolwenckie

 • 305 PLN

  Absolwenci CDV i WSNHiD otrzymują zniżkę w czesnym (wielkości pierwszej z dziesięciu rat).

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny, dokonać opłaty rekrutacyjnej – KROK 2 oraz  złożyć wymagane dokumenty – KROK 3.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

 

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego (numer jest generowany automatycznie podczas wypełniania internetowego formularza, widoczny w umowie).

Wymagane dokumenty:

 • podanie do J.M. Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • ankieta osobowa (wydrukowana z formularza rekrutacyjnego),
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej (wymagany tylko do wglądu),
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Rekrutacji, Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku al. gen. J. Hallera 14 80-401 Gdańsk. Najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.
Tel.: 505 136 553, e-mail: gdansk@cdv.pl – Marta Holeksa – Koordynator merytoryczny i organizacyjny w Gdańsku.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Biuro Rekrutacji

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

tel: 505 136 553 – Marta Holeksa – Koordynator merytoryczny i organizacyjny

tel: 61 271 10 34 – Adrianna Matuszczak – Koordynator studiów podyplomowych dla nauczycieli

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

Al. gen. J. Hallera 14

80-401 Gdańsk

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.