Podyplomowe | Dla nauczycieli | Szczecin

Surdopedagogika

Program studiów podyplomowych ukierunkowany jest na kształtowanie kompetencji do pracy z osobami z dysfunkcją słuchu (i wynikających z niej zaburzeń mowy) w placówkach specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych oraz w formie indywidualnej. Studia przygotowują do pracy w przedszkolach i szkołach (wszystkich szczebli): ogólnodostępnych, z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi.

Atutem studiów jest ich wymiar praktyczny – nastawienie na kształtowanie praktycznych umiejętności związanych z komunikacją z osobami niesłyszącymi (pełen blok przedmiotowy poświęcony Polskiemu Językowi Migowemu PJM oraz alternatywnym i wspomagającym metodom komunikacji), komunikację bezpośrednią z natywnymi użytkownikami języka migowego, będącymi słuchaczami kierunku podczas wszystkich  zajęć ćwiczeniowych. Niewątpliwym atutem jest rozbudowany warsztat metodyczny surdopedagoga, stanowiący wachlarz różnorodnych metod nauczania i wychowania dzieci z niepełnosprawnością słuchu, oraz obecność niesłyszących słuchaczy, których unikatowa komunikacja i doświadczenie umożliwią nabycie praktycznych umiejętności językowych i dydaktycznych

 

Dla kogo?

Studia przeznaczone są dla nauczycieli słyszących i niesłyszących (głuchych) którzy pragną pracować z dziećmi z dysfunkcją słuchu oraz z zaburzeniami mowy wynikającymi z wad słuchu.

Absolwenci studiów otrzymują kwalifikacje zawodowe nauczyciela uczniów słabosłyszących i niesłyszących, który może pracować w szkolnictwie specjalnym, integracyjnym, ogólnodostępnym, w nauczaniu indywidualnym oraz w poradniach specjalistycznych.

Słuchaczami studiów mogą zostać również nauczyciele niesłyszący (symultaniczne tłumaczenie na Polski Język Migowy wszystkich zajęć).

Wymagane od kandydata: ukończone studia I lub II stopnia o specjalnościach nadających kwalifikacje nauczycielskie oraz przygotowanie pedagogiczne. 

Opis

Wymagane od kandydata

 • Ukończone studia wyższe co najmniej I stopnia oraz przygotowanie pedagogiczne.

Kwalifikacje zawodowe, jakie uzyskuje absolwent studiów

Kwalifikacje nauczyciela uczniów słabosłyszących i niesłyszących, który może pracować w szkolnictwie specjalnym, integracyjnym, ogólnodostępnym, w nauczaniu indywidualnym oraz w poradniach specjalistycznych. Studia przygotowują do pracy w przedszkolach i szkołach (na wszystkich etapach): ogólnodostępnych, z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi.

 

Nazwa kierunku, plan, program i wymiar godzin spełniają wymagania zawarte

 1. Program kształcenia oraz jego efekty wynikają z:
 • Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U 2012 poz. 131)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575)

Program studiów

Studia podyplomowe

Wiodącymi metodami pracy są ćwiczenia, warsztaty i konwersatoria oraz wsparcie Tutora. W czasie praktyki słuchacz będzie kształtował kompetencje bezpośrednio m.in.  w środowisku szkolnym, poradniach specjalistycznych. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • 3 semestry

  Czas trwania

 • 350

  Liczba godzin dydaktycznych

 • 120

  Liczba godzin praktyk

 • 60

  Punkty 

Kierunek zakłada kształcenie inkluzywne zarówno osób zdrowych, jak i z dysfunkcją słuchu, co bezpośrednio wpłynie na podniesienie czynnika praktycznego nauczania, oraz poszerzy możliwości kształcenia nauczycieli niesłyszących, którzy będą mogli zdobywać wiedzę w swoim języku (Polskim Języku Migowym). Kierunek Surdopedagogika pozwoli słuchaczowi nabyć niezbędnych kompetencji w zakresie pracy z dzieckiem niesłyszącym i niedosłyszącym, uwzględniając nie tylko proces pedagogiczny, lecz również ograniczenia wynikające z jego dysfunkcji, odmiennej kultury (opartej na postrzeganiu świata za pomocą zmysłu wzroku) oraz sposób komunikacji (Polski Język Migowy, fonogesty, alternatywne metody komunikowania się).


Realizowane zagadnienia m.in.:

 • Moduł podstaw pedagogiki specjalnej.
 • Moduł podstaw surdopedagogiki.
 • Moduł Manualnych Sposobów Usprawniania Języka.
 • Moduł Metodyki Pracy Rewalidacyjnej i Rehabilitacji.
 • Moduł ogólny oraz Tutorial.

 

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest:

 • uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami,
 • egzamin końcowy w formie prezentacji projektu/portfolio słuchacza z działań praktycznych zrealizowanych w ramach studiów.

 

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie – w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.

Zapisz się teraz i skorzystaj!

Do 30 września 2019 opłata rekrutacyjna 0 PLN.

Kierownik merytoryczny kierunku

Matylda Pachowicz

magister pedagogiki specjalnej, doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, nauczyciel akademicki z wieloletnim stażem. Ukończyła studia podyplomowe „Psychosomatyka i somatopsychologia” na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Laureatka nagród naukowych i fotograficznych. Autorka wielu indywidualnych wystaw fotograficznych poruszających problematykę osób niepełnosprawnych. Pomysłodawczyni i współorganizatorka krajowych i międzynarodowych plenerów fotograficznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Propagatorka metod wspierających terapię osób o zaburzonym rozwoju. Zaangażowana w różnorodne działania i projekty społeczne.

Opłaty

studia podyplomowe w roku akademickim 2019/2020

Surdopedagogika

Całkowita opłata za studia w roku akademickim 2019/20 składa się z jednorazowej opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego.

Opłata rekrutacyjna

 • 0 PLN
  do 30 września 2019
 • 85 PLN
  od 1 października 2019

Czesne

 • 3600 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x 1800 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x 360 PLN
  płatność w 10 ratach

Zniżki absolwenckie

 • 360 PLN

  Absolwenci CDV otrzymują zniżkę w czesnym (wielkości pierwszej z dziesięciu rat).

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny, dokonać opłaty rekrutacyjnej – KROK 2 oraz  złożyć wymagane dokumenty – KROK 3.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

 

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego (numer jest generowany automatycznie podczas wypełniania internetowego formularza, widoczny w umowie).

Wymagane dokumenty:

 • podanie do J.M. Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • ankieta osobowa (wydrukowana z formularza rekrutacyjnego),
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej (wymagany tylko do wglądu),
 • posiadanie przygotowania pedagogicznego (świadectwo, zaświadczenie lub suplement),
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Rekrutacji, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli EuropaBiz.pl w Szczecinie ul. Kolumba 88/89 (wejście A, lokal: 2 B) 70–035 Szczecin europabiz.pl@gmail.com tel. kom. 724 464 000, najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Biuro Rekrutacji

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli EuropaBiz.pl w Szczecinie

ul. Kolumba 88/89 (wejście A, lokal: 2 B)

70–035 Szczecin

Sekretariat czynny:

wtorek 9.00-13.00

czwartek 9.00-13.00

sobota 8.00-14.30

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.