Podyplomowe | Dla nauczycieli | Szczecin

Resocjalizacja i socjoterapia

Studia podyplomowe w dziedzinie resocjalizacji i socjoterapii ukierunkowane są na rozwijanie wiedzy, a zwłaszcza praktycznych umiejętności wychowawczych i terapeutycznych za pomocą różnych form, metod i technik pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie. Studia przygotowują absolwentów do diagnozowania niedostosowania społecznego i prowadzenia zajęć terapeutycznych (grupowych i indywidualnych) z dziećmi i młodzieżą z tzw. „grup ryzyka”. Po studiach nauczyciel i wychowawca w warsztacie swojej pracy zawodowej będzie wykorzystywał metody wychowania resocjalizującego, metody pracy socjoterapeutycznej oraz elementy psychoterapii i terapii uzależnień.

Specjalność  umożliwia zatrudnienie m.in. w: schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych, pogotowiach opiekuńczych, ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, aresztach śledczych i zakładach karnych, domach dziecka, świetlicach profilaktycznych, socjoterapeutycznych, w sądach, w kuratorskich ośrodkach pracy z młodzieżą i na stanowisku kuratora, w domach pomocy społecznej, w szkołach i placówkach w ramach prowadzenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej (prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, resocjalizacyjnych) oraz w wielu innych instytucjach z obszaru profilaktyki, terapii i resocjalizacji.

Dla kogo?

Studia przeznaczone są dla osób posiadających wykształcenie wyższe co najmniej I stopnia. Studia skierowane są m.in. do:

 • osób pełniących funkcje kuratorów zawodowych, społecznych, absolwentów studiów wyższych z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, pracy socjalnej i prawa,
 • nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów, którzy chcą zdobyć dodatkowe kwalifikacje,
 • osób zainteresowanych zatrudnieniem w placówkach systemu oświaty oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych,
 • innych osób, które posiadają wykształcenie psychologiczne, pedagogiczne, socjologiczne ale nie  dysponują kwalifikacjami specjalistycznymi, niezbędnymi do pracy resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej.

Uczestnicy studiów podyplomowych oprócz poszerzenia kompetencji teoretycznych i praktycznych w zakresie wyspecjalizowanych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej uzyskają także kwalifikacje formalne uprawniające do pracy w obszarze resocjalizacji i socjoterapii  zgodnie  z wymogami obowiązującego rozporządzenia  MEN z dn. 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Wymagane od kandydata: ukończone studia I lub II stopnia oraz przygotowanie pedagogiczne. 

Opis

Wymagane od kandydata

 • Ukończone studia wyższe co najmniej I stopnia oraz przygotowanie pedagogiczne.

Kwalifikacje zawodowe, jakie uzyskuje absolwent studiów

Absolwenci uzyskają kwalifikacje do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, psychokorekcyjnych i psychoedukacyjnych w ramach pracy z grupą i pomocy indywidualnej z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi  z zaburzeniami zachowania, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych na drodze rozwoju.

 

Nazwa kierunku, plan, program i wymiar godzin spełniają wymagania zawarte

 • w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela,
 • w Rozporządzeniu MEN z dnia z dnia 01 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017, poz. 1575),

Program studiów

Studia podyplomowe

Wiodącymi metodami pracy są ćwiczenia, warsztaty i konwersatoria oraz wsparcie Tutora. W czasie praktyki słuchacz będzie kształtował kompetencje m.in. w środowisku szkolnym, ośrodkach socjoterapii, w schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych, pogotowiach opiekuńczych itp. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • 2 semestry

  Czas trwania

 • 240

  Liczba godzin dydaktycznych

 • 140

  Liczba godzin praktyk

 • 80

  Punkty 

Formami zajęć są:  wykłady konwersatoryjne, praca zespołowa, warsztaty, a wiodącymi metodami: konwersatoria, case study  pochodzące z różnych praktyk zawodowych, dyskusje, symulacje sytuacji i zachowań, W czasie praktyki słuchacze będę doskonalić kompetencje bezpośrednio w wybranych instytucjach.


Realizowane zagadnienia m.in.:

 • Interdyscyplinarny charakter wiedzy o resocjalizacji i profilaktyce społecznej.
 • Zasady i metody pracy resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej.
 • Resocjalizacja i socjoterapia a środowisko i instytucje.
 • Rola kształcenia w procesie resocjalizacji i socjoterapii.
 • Metodyka pracy z uczniami zagrożonymi niedostosowaniem i niedostosowanymi społecznie.
 • Aspekty prawne w socjoterapii i resocjalizacji.

 

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest:

 • uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami,
 • egzamin końcowy w formie prezentacji projektu/portfolio słuchacza z działań praktycznych zrealizowanych w ramach studiów.

 

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie – w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.

Zapisz się teraz i skorzystaj!

Do 30 września 2019 opłata rekrutacyjna 0 PLN.

Opłaty

studia podyplomowe w roku akademickim 2019/2020

Resocjalizacja i socjoterapia

Całkowita opłata za studia w roku akademickim 2019/20 składa się z jednorazowej opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego.

Opłata rekrutacyjna

 • 0 PLN
  do 30 września 2019
 • 85 PLN
  od 1 października 2019

Czesne

 • 3300 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x 1650 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x 330 PLN
  płatność w 10 ratach

Zniżki absolwenckie

 • 330 PLN

  Absolwenci CDV otrzymują zniżkę w czesnym (wielkości pierwszej z dziesięciu rat).

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny, dokonać opłaty rekrutacyjnej – KROK 2 oraz  złożyć wymagane dokumenty – KROK 3.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

 

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego (numer jest generowany automatycznie podczas wypełniania internetowego formularza, widoczny w umowie).

Wymagane dokumenty:

 • podanie do J.M. Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • ankieta osobowa (wydrukowana z formularza rekrutacyjnego),
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej (wymagany tylko do wglądu),
 • posiadanie przygotowania pedagogicznego (świadectwo, zaświadczenie lub suplement),
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Rekrutacji, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli EuropaBiz.pl w Szczecinie ul. Kolumba 88/89 (wejście A, lokal: 2 B) 70–035 Szczecin europabiz.pl@gmail.com tel. kom. 724 464 000, najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Biuro Rekrutacji

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli EuropaBiz.pl w Szczecinie

ul. Kolumba 88/89 (wejście A, lokal: 2 B)

70–035 Szczecin

Sekretariat czynny:

wtorek 9.00-13.00

czwartek 9.00-13.00

sobota 8.00-14.30

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.