Podyplomowe | Dla nauczycieli | Poznań

Edukacja i terapia osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną (w zakresie oligofrenopedagogiki).

Dla kogo?

Studia adresowane są do osób posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela, zamierzających poszerzyć swoje kompetencje i uzyskać przygotowanie do pracy w instytucjach systemu oświaty, na stanowiskach wymagających przygotowania do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, wymagającymi wsparcia i pomocy  w przekraczaniu różnorakich trudności, utrudniających mu rozwój i funkcjonowanie społeczne.

Wymagane od kandydata: ukończone studia wyższe co najmniej I stopnia oraz przygotowanie pedagogiczne.

Opis

Wymagane od kandydata

 • ukończone studia wyższe co najmniej I stopnia,
 • przygotowanie pedagogiczne.

Kwalifikacje zawodowe, jakie uzyskuje absolwent studiów

Absolwenci uzyskują kwalifikacje wymagane do pracy na stanowiskach pedagogicznych, zgodnie z wyuczonym kierunkiem, w przedszkolach (innych formach wychowania przedszkolnego), szkołach i placówkach organizujących kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2017 poz.2017).

Nazwa kierunku, plan, program i wymiar godzin spełniają wymagania zawarte

 • w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450),
 • w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017  poz. 1575 ze zm.)

Program studiów

Studia podyplomowe

Wiodącymi metodami pracy są ćwiczenia, warsztaty i konwersatoria oraz wsparcie Tutora. W czasie praktyki słuchacz będzie kształtował kompetencje bezpośrednio  w środowisku szkolnym. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • 3 semestry

  Czas trwania

 • 450

  Liczba godzin dydaktycznych

 • 180

  Liczba godzin praktyk

 • 60

  Punkty 

Realizowane zagadnienia m.in.:

 • Podstawy oligofrenopedagogiki.
 • Opieka, wychowanie i edukacja osób niepełnosprawnych intelektualnie.
 • Praca z rodziną osoby niepełnosprawnej intelektualnie.
 • Diagnoza zaburzeń rozwojowych osób niepełnosprawnych intelektualnie.
 • Rehabilitacja językowa osób niepełnosprawnych intelektualnie.
 • Rehabilitacja przez sztukę.
 • Rewalidacja indywidualna.
 • Metodyka nauczania i wychowania dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną.
 • Metodyka nauczania przedmiotowego uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną.
 • Metodyka nauczania i wychowania osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną.
 • Metodyka opieki i rehabilitacji osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.
 • Praca terapeutyczna w zakresie trudności w uczeniu się matematyki.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest:

 • uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami,
 • egzamin końcowy w formie prezentacji projektu/portfolio słuchacza z działań praktycznych zrealizowanych w ramach studiów.

 

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie – w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00. Organizator zastrzega sobie prawo do realizacji zajęć w ciągu 1 tygodnia ferii zimowych województwa wielkopolskiego oraz  w 1 tygodniu  czerwca i/lub  lipca, w dni powszednie.

Kierownik merytoryczny kierunku

Katarzyna Białas-Paluch

Nauczyciel  – pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta integracji sensorycznej, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu, członek PSTIS, założycielka i dyrektor przedszkola terapeutycznego dla dzieci ze spektrum autyzmu w Wągrowcu, doktorantka, nauczyciel akademicki, autorka publikacji m. in.

 1. „Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych u dzieci z autyzmem za pomocą PECS (Picture Exchange Communication System)”, w: Społeczeństwo włączające a komunikacja, red. J. J. Błeszyński, D. Baczała, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017.
 2. „Zaburzenia przetwarzania sensorycznego w zespole nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD)”, w: Pomoc, Wsparcie, Ratownictwo. O optymalizacji rozwoju i edukacji człowieka na różnych etapach życia, red. A. Knocińska, P. Frąckowiak, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań-Gniezno 2017
 3. „Zaburzenia praksji u dzieci ze spektrum autyzmu  w świetle teorii integracji sensorycznej”, Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo nr 1 (35) 2017, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa

Opłaty

studia podyplomowe w roku akademickim 2019/2020

Edukacja i terapia osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

Całkowita opłata za studia w roku akademickim 2019/20 składa się z jednorazowej opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego.

Opłata rekrutacyjna

 • 85 PLN
  od 1 październik 2019

Czesne

 • 4350 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x 2175 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x 435 PLN
  płatność w 10 ratach

Zniżki absolwenckie

 • 435 PLN

  Absolwenci CDV i WSNHiD otrzymują zniżkę w czesnym (wielkości pierwszej z dziesięciu rat).

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny, dokonać opłaty rekrutacyjnej – KROK 2 oraz  złożyć wymagane dokumenty – KROK 3.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

 

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego (numer jest generowany automatycznie podczas wypełniania internetowego formularza, widoczny w umowie).

Wymagane dokumenty:

 • podanie do J.M. Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • ankieta osobowa (wydrukowana z formularza rekrutacyjnego),
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej (wymagany tylko do wglądu),
 • posiadanie przygotowania pedagogicznego (świadectwo, zaświadczenie lub suplement),
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Centrum Organizacji Dydaktyki, ul. gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań (parter, pokój R038) najpóźniej w terminie 7 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Rekrutacja - Informacje

Izabella Bekas – Kwaśniewska

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.