Podyplomowe | Dla nauczycieli | Szczecin

Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Celem studiów jest:

 • pozyskanie niezbędnych kwalifikacji umożliwiających nauczanie języka angielskiego w przedszkolu oraz klasach I-III szkoły podstawowej,
 • pozyskanie metodycznego i merytorycznego przygotowania do pracy z dziećmi w charakterze nauczyciela języka angielskiego,
 • pozyskanie praktycznych umiejętności i kompetencji niezbędnych do planowania i organizacji treści nauczania, konstruowania scenariuszy lekcji w oparciu o sprawdzone praktyki oraz prowadzenia metodycznie poprawnych i atrakcyjnych dla dzieci zajęć językowych,
 • wzbogacenie wiedzy i doskonalenie umiejętności pedagogiczno-psychologicznych kluczowych w pracy dydaktyczno-wychowawczej,
 • podniesienie własnych kompetencji językowych (przygotowanie do egzaminu językowego na poziomie B2).

Dla kogo?

Studia podyplomowe „Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej” adresowane są do nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym i uprawnieniami do pracy w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej, którzy chcieliby zdobyć kwalifikacje metodyczne niezbędne do nauczania języka angielskiego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Od kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej podstawowym (pozwalającym komunikować się w życiu codziennym posługując się potocznie używanymi zwrotami i podstawowym słownictwem).

Wymagane od kandydata: ukończone studia wyższe co najmniej I stopnia, przygotowanie pedagogiczne oraz znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej podstawowym (pozwalającym komunikować się w życiu codziennym posługując się potocznie używanymi zwrotami i podstawowym słownictwem).

Opis

Wymagane od kandydata

 • ukończone studia wyższe co najmniej I stopnia,
 • przygotowanie pedagogiczne
 • od kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej podstawowym (pozwalającym komunikować się w życiu codziennym posługując się potocznie używanymi zwrotami i podstawowym słownictwem).

Kwalifikacje zawodowe, jakie uzyskuje absolwent studiów

 • Kwalifikacje metodyczne do nauczania języka angielskiego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Nazwa kierunku, plan, program i wymiar godzin spełniają wymagania zawarte w:

 • w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450),
 • rozporządzeniu MEN z dnia 1 września 2014 (par.11, pkt 4) dotyczące, kto może nauczać języków obcych nowożytnych w przedszkolu i szkole podstawowej,
 • w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017  poz. 1575 ze zm.)
 • rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356).

Program studiów

Studia podyplomowe

Wiodącymi metodami pracy są ćwiczenia, warsztaty i konwersatoria oraz wsparcie Tutora. W czasie praktyki słuchacz będzie kształtował kompetencje bezpośrednio  w środowisku szkolnym. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • 3 semestry

  Czas trwania

 • 360

  Liczba godzin dydaktycznych

 • 90

  Liczba godzin praktyk

 • 60

  Punkty 

Realizowane zagadnienia m.in.:

1. Moduł kształcenia psychopedagogicznego:

 • Psychopedagogiczne aspekty edukacji lingwistycznej dzieci.
 • Glottodydaktyka z elementami pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

2. Moduł kształcenia metodyczno-dydaktycznego:

 • Metodyka nauczania języka angielskiego w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 • Neurodydaktyka.
 • Warsztat twórczego myślenia.
 • Pedagogika zabawy.
 • CLIL – zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe.
 • Warsztaty metodyczne m.in.: gry i zabawy, piosenka i ruch, techniki plastyczne, techniki teatralne, storytelling w nauczaniu języka angielskiego.
 • Planowanie i organizacja treści nauczania.
 • Przegląd dostępnych podręczników i pomocy dydaktycznych.
 • Dziecięca literatura anglojęzyczna.
 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu języków.

3. Moduł praktycznej nauki języka angielskiego:

 • Praktyczna nauka języka angielskiego.
 • Przygotowanie do egzaminu Cambridge English: First (FCE).

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest:

 • uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami,
 • egzamin końcowy w formie prezentacji projektu/portfolio słuchacza z działań praktycznych zrealizowanych w ramach studiów.

 

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie – w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00. Organizator zastrzega sobie prawo do realizacji zajęć w ciągu 1 tygodnia ferii zimowych województwa zachodniopomorskiego oraz  w 1 tygodniu  czerwca i/lub  lipca, w dni powszednie.

Na zakończenie studiów przewidziane jest przeprowadzenie testu próbnego (przygotowującego do egzaminu,  o którym mowa w załączniku do rozporządzenia MEN z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych dla nauczycieli. Dodatkowo gwarantujemy doradztwo od strony organizacyjnej w zgłoszeniu się na egzamin (wszelkich formalności związanych z organizacją i opłatami za egzamin Słuchacz musi jednak dokonać samodzielnie).

Zapisz się teraz i skorzystaj!

Do 30 września 2019 opłata rekrutacyjna 0 PLN.

Opłaty

studia podyplomowe w roku akademickim 2019/2020

Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Całkowita opłata za studia w roku akademickim 2019/20 składa się z jednorazowej opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego.

Opłata rekrutacyjna

 • 0 PLN
  do 30 września 2019
 • 85 PLN
  od 1 października 2019

Czesne

 • 3900 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x 1950 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x 390 PLN
  płatność w 10 ratach

Zniżki absolwenckie

 • 390 PLN

  Absolwenci CDV i WSNHiD otrzymują zniżkę w czesnym (wielkości pierwszej z dziesięciu rat).

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny, dokonać opłaty rekrutacyjnej – KROK 2 oraz  złożyć wymagane dokumenty – KROK 3.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

 

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego (numer jest generowany automatycznie podczas wypełniania internetowego formularza, widoczny w umowie).

Wymagane dokumenty:

 • podanie do J.M. Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • ankieta osobowa (wydrukowana z formularza rekrutacyjnego),
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej (wymagany tylko do wglądu),
 • posiadanie przygotowania pedagogicznego (świadectwo, zaświadczenie lub suplement),
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Rekrutacji, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli EuropaBiz.pl w Szczecinie ul. Kolumba 88/89 (wejście A, lokal: 2 B) 70–035 Szczecin europabiz.pl@gmail.com tel. kom. 724 464 000, najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Biuro Rekrutacji

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli EuropaBiz.pl w Szczecinie

ul. Kolumba 88/89 (wejście A, lokal: 2 B)

70–035 Szczecin

Sekretariat czynny:

od wtorku do soboty

w godzinach 9.00 – 12.00

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.