Podyplomowe | Dla nauczycieli | Kielce

Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Celem studiów jest:

 • pozyskanie niezbędnych kwalifikacji umożliwiających nauczanie języka angielskiego w przedszkolu oraz klasach I-III szkoły podstawowej,
 • pozyskanie metodycznego i merytorycznego przygotowania do pracy z dziećmi w charakterze nauczyciela języka angielskiego,
 • pozyskanie praktycznych umiejętności i kompetencji niezbędnych do planowania i organizacji treści nauczania, konstruowania scenariuszy lekcji w oparciu o sprawdzone praktyki oraz prowadzenia metodycznie poprawnych i atrakcyjnych dla dzieci zajęć językowych,
 • wzbogacenie wiedzy i doskonalenie umiejętności pedagogiczno-psychologicznych kluczowych w pracy dydaktyczno-wychowawczej,
 • podniesienie własnych kompetencji językowych (przygotowanie do egzaminu językowego na poziomie B2).

Dla kogo?

Studia podyplomowe „Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej” adresowane są do nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym i uprawnieniami do pracy w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej, którzy chcieliby zdobyć kwalifikacje metodyczne niezbędne do nauczania języka angielskiego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Od kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie nie niższym niż A2 (w celu potwierdzenia deklarowanej znajomości języka, przewidziany jest test diagnozujący).

Wymagane od kandydata: ukończone studia wyższe co najmniej I stopnia, przygotowanie pedagogiczne oraz znajomość języka angielskiego na poziomie nie niższym niż A2.

Opis

Wymagane od kandydata

– ukończone studia wyższe co najmniej I stopnia,

– przygotowanie pedagogiczne

– od kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie nie niższym niż A2 (w celu potwierdzenia deklarowanej znajomości języka, przewidziany jest test diagnozujący).

Kwalifikacje zawodowe, jakie uzyskuje absolwent studiów

Kwalifikacje metodyczne do nauczania języka angielskiego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Nazwa kierunku, plan, program i wymiar godzin spełniają wymagania zawarte w:
– rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela,
– rozporządzeniu MEN z dnia 1 września 2014 (par.11, pkt 4) dotyczące, kto może nauczać języków obcych nowożytnych w przedszkolu i szkole podstawowej,
– rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575)
– rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356).

Program studiów

Studia podyplomowe

Wiodącymi metodami pracy są ćwiczenia, warsztaty i konwersatoria oraz wsparcie Tutora. W czasie praktyki słuchacz będzie kształtował kompetencje bezpośrednio  w środowisku szkolnym. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • 3 semetry

  Czas trwania

 • 380

  Liczba godzin dydaktycznych

 • 60

  Liczba godzin praktyk

 • 60

  Punkty 

Realizowane zagadnienia m.in.:

1. Moduł kształcenia psychopedagogicznego:

 • Psychopedagogiczne aspekty edukacji lingwistycznej dzieci.
 • Glottodydaktyka z elementami pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

2. Moduł kształcenia metodyczno-dydaktycznego:

 • Metodyka nauczania języka angielskiego w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 • Neurodydaktyka.
 • Warsztat twórczego myślenia.
 • Pedagogika zabawy.
 • CLIL – zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe.
 • Warsztaty metodyczne m.in.: gry i zabawy, piosenka i ruch, techniki plastyczne, techniki teatralne, storytelling w nauczaniu języka angielskiego.
 • Planowanie i organizacja treści nauczania.
 • Przegląd dostępnych podręczników i pomocy dydaktycznych.
 • Dziecięca literatura anglojęzyczna.
 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu języków.

3. Moduł praktycznej nauki języka angielskiego:

 • Praktyczna nauka języka angielskiego.
 • Przygotowanie do egzaminu Cambridge English: First (FCE).

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest:

 • uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami,
 • egzamin końcowy w formie prezentacji projektu/portfolio słuchacza z działań praktycznych zrealizowanych w ramach studiów.

 

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie – w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00. Planowana realizacja od listopada 2018r. do lipca 2019r. Zajęcia w ramach III semestru planowane są w czerwcu i/lub w lipcu, w dni powszednie. Organizator zastrzega sobie prawo do realizacji zajęć w ciągu 1 tygodnia ferii zimowych województwa świętokrzyskiego.

Zapisz się teraz i skorzystaj!

Do 30 listopada opłata rekrutacyjna 0 PLN.

Opłaty

studia podyplomowe w roku akademickim 2018/2019

Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Całkowita opłata za studia w roku akademickim 2018/19 składa się z jednorazowej opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego.

Opłata rekrutacyjna

 • 0 PLN
  do 30 listopada 2018
 • 300 PLN
  od 1 grudnia 2018

Czesne

 • 3600 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x 1800 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x 360 PLN
  płatność w 10 ratach

Zniżki absolwenckie

 • 360 PLN

  Absolwenci CDV otrzymują zniżkę w czesnym (wielkości pierwszej z dziesięciu rat).

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny, dokonać opłaty rekrutacyjnej – KROK 2 oraz  złożyć wymagane dokumenty – KROK 3.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

 

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego (numer jest generowany automatycznie podczas wypełniania internetowego formularza, widoczny w umowie).

Wymagane dokumenty:

 • podanie do J.M. Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • ankieta osobowa (wydrukowana z formularza rekrutacyjnego),
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • kopia dyplomu ukończenia uczelni wyższej (oryginał wymagany tylko do wglądu),
 • posiadanie przygotowania pedagogicznego (świadectwo, zaświadczenie lub suplement),
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Centrum Organizacji Dydaktyki, Collegium Pro Civitas, ul. Paderewskiego 9/4, 25-017 Kielce, najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.