Podyplomowe | Kalisz | Ośrodki zamiejscowe

Grafika cyfrowa i multimedia

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu grafiki cyfrowej i multimediów (technik i ich zastosowania) w powiązaniu z dydaktyką przedmiotu (rodzaju zajęć) na danym etapie edukacyjnym oraz wzmocnienie pożądanych kompetencji nauczyciela.

Dla kogo?

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych co najmniej I stopnia, chcących uzyskać przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć).

Absolwenci uzyskują kwalifikacje (przygotowanie merytoryczne i w zakresie dydaktyki przedmiotu) do nauczania przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu w zakresie grafiki projektowej (grafiki cyfrowej, multimediów) w liceach ogólnokształcących, technikach, zasadniczych szkołach zawodowych, szkołach branżowych, szkołach policealnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego kształcących w zawodach związanych z grafiką i poligrafią cyfrową, procesami drukowania, reklamą, projektowaniem cyfrowym, modą, fotografią i multimediami itp.

Wymagane od kandydata: ukończone studia wyższe co najmniej I stopnia.

Opis

Wymagane od kandydata

 • ukończone studia wyższe co najmniej I stopnia.

Kwalifikacje zawodowe, jakie uzyskuje absolwent studiów

 • kwalifikacje do nauczania przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu w zakresie grafiki projektowej w liceach ogólnokształcących, technikach, zasadniczych szkołach zawodowych, szkołach branżowych, szkołach policealnych, placówkach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 • osoba nie posiadająca przygotowania pedagogicznego – zgodnie z art. 15 USTAWY z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2018 poz. 996 ze zm.) może zostać w uzasadnionych przypadkach zatrudniona przez dyrektora szkoły, za zgodą organu prowadzącego, posiadając jedynie przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego, Osobę, o której mowa wyżej, zatrudnia się na zasadach określonych w ustawie – Kodeks pracy.

Nazwa kierunku, plan, program i wymiar godzin spełniają wymagania zawarte

 • w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450),
 • w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575).

Program studiów

Studia podyplomowe

Wiodącymi metodami pracy są ćwiczenia, warsztaty i konwersatoria oraz wsparcie Tutora. W czasie praktyki słuchacz będzie kształtował kompetencje bezpośrednio  w środowisku szkolnym. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • 3 semetry

  Czas trwania

 • 400

  Liczba godzin dydaktycznych

 • 90

  Liczba godzin praktyk

 • 60

  Punkty 

Realizowane zagadnienia m.in.:

 • Metodyka nauczania przedmiotu, w tym teoretyczne i praktyczna podstawy wiedzy o przedmiocie nauczania, techniki wzmacniające kompetencji i warsztat pracy nauczyciela.
 • Podstawy projektowania graficznego, designu, typografii i liternictwa.
 • Praca z obrazem i tekstem.
 • Podstawy projektowania aplikacji internetowych, animacji, stron www.
 • Przygotowanie do druku, obsługa programów graficznych (środowisko Adobe + programy do tworzenia aplikacji internetowych itp.).
 • Rozwijanie twórczego myślenia u uczniów, opieka nad kreatywnością, rozwijanie myślenia plastycznego, konceptualnego.
 • Podstawy reklamy, m.in. psychologiczne mechanizmy reklamy, tworzenie przekazu reklamowego, współpraca z klientem, rola agencji w procesie tworzenia, etc.
 • Podstawy prawa prasowego i autorskiego, prawne uwarunkowania reklamy.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest:

 • uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami,
 • egzamin końcowy w formie prezentacji projektu/portfolio słuchacza z działań praktycznych zrealizowanych w ramach studiów.

 

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie – w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.

Zapisz się teraz i skorzystaj!

Do 30 września 2019 opłata rekrutacyjna 0 PLN.

Opłaty

Ceny studiów podyplomowych obowiązujące w roku akademickim 2019/2020

Grafika cyfrowa i multimedia

Całkowita opłata za studia w roku akademickim 2019/20 składa się z jednorazowej opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego.

Opłata rekrutacyjna

 • 0 PLN
  do 30 września 2019
 • 85 PLN
  od 1 października 2019

Czesne

 • 3300 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x 1650 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x 330 PLN
  płatność w 10 ratach

Zniżki absolwenckie

 • 330 PLN

  Absolwenci CDV i WSNHiD otrzymują zniżkę w czesnym (wielkości pierwszej z dziesięciu rat).

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny, dokonać opłaty rekrutacyjnej – KROK 2 oraz  złożyć wymagane dokumenty – KROK 3.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

 

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego (numer jest generowany automatycznie podczas wypełniania internetowego formularza, widoczny w umowie).

Wymagane dokumenty:

 • podanie do J.M. Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • ankieta osobowa (wydrukowana z formularza rekrutacyjnego),
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej (wymagany tylko do wglądu),
 • posiadanie przygotowania pedagogicznego (świadectwo, zaświadczenie lub suplement),
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze EduLabor Ośrodek Szkoleniowo – Doradczy, ul. Górnośląska 56, 62-800 Kalisz, tel: 62 751 99 12, tel: 62 307 00 57, najpóźniej w terminie 7 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Biuro Rekrutacji

EduLabor Ośrodek Szkoleniowo – Doradczy w Kaliszu

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.