Podyplomowe | Dla nauczycieli | Sosnowiec

Edukacja włączająca i integracyjna

Celem studiów jest przygotowanie do pracy w szkołach, przedszkolach i placówkach integracyjnych oraz ogólnodostępnych, w których kształcą się dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi oraz edukacyjnymi (w tym z dziećmi z różną niepełnosprawnością). Absolwent nabywa kompetencje  zawodowe związane z pracą w oddziałach/grupach o charakterze integracyjnym oraz inkluzyjnym.

Dla kogo?

Studia adresowane są do dyrektorów przedszkoli i szkół oraz kadry pedagogicznej pracujących (lub planujących pracę) w klasach/grupach o charakterze integracyjnym oraz inkluzyjnym. Kierunek skierowany jest również do pedagogów specjalnych (różnych specjalności), którzy pragną pracować na stanowisku nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne  uczniów z niepełnosprawnością.

Wymagane od kandydata: ukończone studia wyższe I stopnia lub II stopnia o specjalnościach nadających kwalifikacje nauczycielskie oraz przygotowanie pedagogiczne.

Opis

Wymagane od kandydata

– ukończone studia wyższe co najmniej I stopnia ,
– przygotowanie pedagogiczne.

Kompetencje zawodowe, jakie uzyskuje absolwent studiów

Absolwenci uzyskują kompetencje zawodowe do współorganizowania kształcenia integracyjnego w szkołach, przedszkolach i placówkach integracyjnych lub ogólnodostępnych realizujących program edukacji włączającej, a nauczyciele przedmiotów (zajęć edukacyjnych) pracujący w ww. szkołach lub placówkach uzyskują nowe kompetencje do pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi oraz edukacyjnymi (w tym z dziećmi z różną niepełnosprawnością)

Nazwa kierunku, plan, program i wymiar godzin są spójne z warunkami  zawartymi w:

 • Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 poz. 131)
 • Rozporządzeniu MEN z dnia z dnia 01 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017, poz. 1575)
 • Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2017, poz. 1578)

Program studiów

Studia podyplomowe

Wiodącymi metodami pracy są ćwiczenia, warsztaty i konwersatoria oraz wsparcie Tutora. W czasie praktyki słuchacz będzie kształtował kompetencje bezpośrednio  w środowisku szkolnym. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • 2 semestry

  Czas trwania (od października 2018r. do lipca2019r.)

 • 240

  Liczba godzin dydaktycznych

 • 120

  Liczba godzin praktyk

 • 45

  Punkty 

Realizowane zagadnienia

 • Podstawy pedagogiki specjalnej.
 • Metodyka pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Modele pracy z uczniami niepełnosprawnymi.
 • Edukacja integracyjna a inne formy kształcenia dzieci niepełnosprawnych.
 • Różnice między edukacją integracyjną a włączającą.
 • Realizacja edukacji integracyjnej w wybranych krajach.
 • Ponad 20-letnie doświadczenia edukacji integracyjnej w Polsce.
 • Organizacyjny oraz materialny aspekt edukacji integracyjnej i włączającej.
 • Efekty edukacji integracyjne oraz włączającej w kontekście uczniów pełnosprawnych i niepełnoprawnych.
 • Czynniki kształtujące pozytywne relacje w grupie rówieśniczej.
 • Nauczyciel wiodący oraz wspomagający w klasie integracyjnej.
 • Opracowywanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET-u) dla dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym.
 • Przykłady Dobrych Praktyk – jak kształtować pro integracyjną kulturę.

Co zyska absolwent:

 • wiedzę na temat zaburzeń i deficytów rozwojowych; wiedzę na temat przyczyn niepowodzeń szkolnych u dzieci oraz znajomość metod i form pracy terapeutycznej nastawionej na niwelowanie tych trudności,
 • umiejętność zaprojektowania i poprowadzenia procesu edukacyjno-terapeutycznego w zróżnicowanych grupach o charakterze integracyjnym oraz inkluzyjnym, wykorzystując w tym procesie różnorodne metody i techniki pracy,
 • umiejętność tworzenia właściwych warunków do nauki wszystkim uczniom, uwzględniając ich indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psycho-fizyczne; z akcentem na integrowanie działań nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz działań wspierających rodzinę tego dziecka.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest:

 • uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami,
 • egzamin końcowy w formie prezentacji projektu/portfolio słuchacza z działań praktycznych zrealizowanych w ramach studiów.

 

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie – w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00. Planowana realizacja od listopada 2018r. do lipca 2019r. Organizator zastrzega sobie prawo do realizacji zajęć w ciągu 1 tygodnia ferii zimowych województwa śląskiego.

Zapisz się teraz i skorzystaj!

Do 30 września opłata rekrutacyjna 0 PLN.

Kierownik merytoryczny kierunku

dr Matylda Pachowicz

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki (praca doktorska poświęcona została edukacji integracyjnej), nauczyciel akademicki z wieloletnim stażem. Ukończyła studia podyplomowe „Psychosomatyka i somatopsychologia” na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Laureatka nagród naukowych i fotograficznych. Autorka wielu indywidualnych wystaw fotograficznych poruszających problematykę osób niepełnosprawnych intelektualnie. Pomysłodawczyni i współorganizatorka krajowych i międzynarodowych plenerów fotograficznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Propagatorka metod wspierających terapię osób o zaburzonym rozwoju. Zaangażowana w działania społeczne na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Opłaty

studia podyplomowe w roku akademickim 2018/2019

Edukacja włączająca i integracyjna

 

Całkowita opłata za studia w roku akademickim 2018/19 składa się z jednorazowej opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego.

Opłata rekrutacyjna

 • 0 PLN
  do 30 września 2018
 • 300 PLN
  od 1 października 2018

Czesne

 • 3600 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x 1800 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x 360 PLN
  płatność w 10 ratach

Zniżki absolwenckie

 • 360 PLN

  Absolwenci CDV otrzymują zniżkę w czesnym (wielkości pierwszej z dziesięciu rat).

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny, dokonać opłaty rekrutacyjnej – KROK 2 oraz  złożyć wymagane dokumenty – KROK 3.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

 

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego (numer jest generowany automatycznie podczas wypełniania internetowego formularza, widoczny w umowie).

Wymagane dokumenty:

 • podanie do J.M. Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • ankieta osobowa (wydrukowana z formularza rekrutacyjnego),
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • kopia dyplomu ukończenia uczelni wyższej (oryginał wymagany tylko do wglądu),
 • posiadanie przygotowania pedagogicznego (świadectwo, zaświadczenie lub suplement),
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Rekrutacji, Związek Nauczycielstwa Polskiego ZG – Filia OUPiS w Sosnowcu ul. Legionów 9, 41-200 Sosnowiec tel. 691 741 367 e-mail: izalucka@oupis.pl, najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Biuro Rekrutacji

Związek Nauczycielstwa Polskiego ZG – Filia OUPiS w Sosnowcu

Legionów 9, 41-200 Sosnowiec

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.