Podyplomowe | Dla nauczycieli | Sosnowiec

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji do pracy w zawodzie nauczyciela w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, zespołach wychowania przedszkolnego, punktach przedszkolnych i  nauczyciela klas  I – III szkoły podstawowej. Studia te umożliwiają uzyskanie przygotowania merytorycznego do nauczania wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej zgodnie z obowiązującymi standardami w zakresie przedmiotowym, dydaktycznym i metodycznym.

Absolwenci tych studiów są przygotowani do pracy:

 • na stanowisku wychowawcy w przedszkolu,
 • nauczyciela-wychowawcy w klasach 1-3 w szkole podstawowej.

Dla kogo?

Studia adresowane są do osób, które zamierzają pracować w zawodzie nauczyciela w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych, punktach przedszkolnych oraz w klasach I-III szkoły podstawowej.

Kandydat powinien posiadać wykształcenie wyższe i charakteryzować się płynną i prawidłową artykulacją.

Wymagane od kandydata: ukończone studia wyższe co najmniej I stopnia oraz przygotowanie pedagogiczne.

Opis

Wymagane od kandydata

– ukończone studia wyższe co najmniej I stopnia,

– przygotowanie pedagogiczne,

– kandydat powinien się charakteryzować płynną i prawidłową artykulacją.

Kwalifikacje zawodowe, jakie uzyskuje absolwent studiów

Kwalifikacje nauczyciela przedszkola oraz nauczyciela nauczania początkowego (kod: 234201, 234113, zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności opracowaną przez MPRiPS).

Nazwa kierunku, plan, program i wymiar godzin spełniają wymagania zawarte:

 • w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (z późniejszymi zmianami),
 • w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575).
 • w Rozporządzeniu MEN z dnia 14 lutego 2017 r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej

Program studiów

Studia podyplomowe

Wiodącymi metodami pracy są ćwiczenia, warsztaty i konwersatoria oraz wsparcie Tutora. W czasie praktyki słuchacz będzie kształtował kompetencje bezpośrednio  w środowisku szkolnym. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • 3 semetry

  Czas trwania

 • 350

  Liczba godzin dydaktycznych

 • 120

  Liczba godzin praktyk

 • 65

  Punkty 

Realizowane zagadnienia m.in.:

 • Podstawy psychologiczno- pedagogiczne edukacji przedszkolnej wczesnoszkolnej.
 • Metodyka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
 • Dydaktyka kształcenia zintegrowanego.
 • Edukacja: polonistyczna, przyrodnicza, matematyczna, zdrowotna i fizyczna, artystyczna, społeczna i komputerowa.
 • Metody twórcze i aktywizujące rozwój dziecka.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest:

 • uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami,
 • egzamin końcowy w formie prezentacji projektu/portfolio słuchacza z działań praktycznych zrealizowanych w ramach studiów.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie – w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00. Planowana realizacja od listopada 2018r. do lipca 2019r. Zajęcia w ramach III semestru planowane są w czerwcu i/lub lipcu, w dni powszednie. Organizator zastrzega sobie prawo do realizacji zajęć w ciągu 1 tygodnia ferii zimowych województwa śląskiego.

 

Zapisz się teraz i skorzystaj!

Do 30 września opłata rekrutacyjna 0 PLN.

Kierownik merytoryczny kierunku

dr Klaudia Bączyk-Lesiuk

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (praca doktorska Kreacje Judasza w prozie polskiej XX i początku XXI wieku obroniona z wyróżnieniem w marcu 2014 roku na Uniwersytecie Wrocławskim); dziennikarka, nauczycielka języka polskiego, w tym także języka polskiego jako obcego, wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej.

W Collegium da Vinci zatrudniona na stanowisku Adiunkta w Katedrze Edukacji i Nowych Mediów.

Od 11 lat związana z edukacją na różnych jej szczeblach. Przez 3 lata poznawała ukraińskie placówki oświatowe, gdzie jako nauczyciel kierowany przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, zdobywała cenne doświadczenie zawodowe w pracy z uczniem obcojęzycznym.

Autorka licznych artykułów naukowych i wystąpień konferencyjnych z zakresu komparatystyki i glottodydaktyki.

Opłaty

studia podyplomowe w roku akademickim 2018/2019

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Całkowita opłata za studia w roku akademickim 2018/19 składa się z jednorazowej opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego.

Opłata rekrutacyjna

 • 0 PLN
  do 30 września 2018
 • 300 PLN
  od 1 października 2018

Czesne

 • 3600 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x 1800 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x 360 PLN
  płatność w 10 ratach

Zniżki absolwenckie

 • 360 PLN

  Absolwenci CDV otrzymują zniżkę w czesnym (wielkości pierwszej z dziesięciu rat).

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny, dokonać opłaty rekrutacyjnej – KROK 2 oraz  złożyć wymagane dokumenty – KROK 3.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

 

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego (numer jest generowany automatycznie podczas wypełniania internetowego formularza, widoczny w umowie).

Wymagane dokumenty:

 • podanie do J.M. Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • ankieta osobowa (wydrukowana z formularza rekrutacyjnego),
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • dyplom ukończenia uczelni wyższej (wymagany tylko do wglądu),
 • posiadanie przygotowania pedagogicznego (świadectwo, zaświadczenie lub suplement),
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Rekrutacji, Związek Nauczycielstwa Polskiego ZG – Filia OUPiS w Sosnowcu ul. Legionów 9, 41-200 Sosnowiec tel. 691 741 367 e-mail: izalucka@oupis.pl, najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Biuro Rekrutacji

Związek Nauczycielstwa Polskiego ZG – Filia OUPiS w Sosnowcu

Legionów 9, 41-200 Sosnowiec

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.